Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19 κεφάλαιο

1 τοτε ουν ελαβε̅ ο πειλατοϲ τον ι̅ν̅ και εμαϲτιγωϲεν
2 και οι ϲτρατιωται πλεξαντεϲ ϲτεφανον εξ ακανθων επεθηκαν αυτου επι την κεφαλη̅ και ειματιον πορφυρουν περιεβαλον αυτον
3 και ελεγον χαιρε ο βαϲιλευϲ των ιουδαιων και εδιδουν αυτω ραπιϲματα
4 και εξηλθεν παλιν εξω ο πειλατοϲ και λεγει αυτοιϲ ιδε αγω υμι̅ αυτον εξω ινα γνωτε οτι ουδεμιαν εν αυτω αιτιαν ευριϲκω
5 εξηλθεν ουν ο ι̅ϲ̅ εξω φορων τον ακανθινον ϲτεφανον και το πορφυρουν ιματιο̅ και λεγει αυτοιϲ ιδε ο α̅ν̅ο̅ϲ̅
6 οτε ουν ιδον αυτον οι αρχιερειϲ και οι υπηρεται εκραυγαϲαν λεγοντεϲ ϲταυρωϲον ϲταυρωϲον αυτον λεγει αυτοιϲ ο πειλατοϲ λαβετε αυτον υμειϲ και ϲταυρωϲατε εγω γαρ ουχ ευριϲκω εν αυτω αιτιαν
7 απεκριθηϲαν αυτω οι ιουδαιοι ημειϲ νομον εχομεν και κατα τον νομον ημων οφιλει αποθανειν οτι εαυτον υ̅ν̅ θ̅υ̅ εποιηϲεν
8 οτε ουν ηκουϲε̅ ο πειλατοϲ τουτον τον λογον μαλλον εφοβηθη
9 και ειϲηλθεν ειϲ το πραιτωριον παλι̅ και λεγει τω ι̅υ̅ ποθεν ει ϲυ ο δε ι̅ϲ̅ αποκριϲιν ουκ εδωκεν αυτω
10 λεγει αυτω ο πειλατοϲ εμοι ου λαλειϲ ουκ οιδαϲ οτι εξουϲιαν εχω απολυϲαι ϲε και εξουϲιαν εχω ϲταυρωϲε ϲε
11 απεκριθη ο ι̅ϲ̅ ουκ εχειϲ εξουϲια̅ ουδεμιαν κατ εμου ει μη ην ϲοι δεδομενον ανωθεν δια τουτο ο παραδιδουϲ με ϲοι μειζονα αμαρτιαν εχει
12 εκ τουτου εζητει ο πειλατοϲ απολυϲαι αυτο̅ οι δε ιουδαιοι εκρυγαζον λεγο̅τεϲ εαν τουτον απολυϲηϲ ουκ ει φιλοϲ του κεϲαροϲ παϲ ο βαϲιλεα εαυτον ποιων αντιλεγει τω καιϲαρι
13 ο ουν πειλατοϲ ακουϲαϲ των λογων τουτων ηγαγεν εξω τον ι̅ν̅ και εκαθειϲεν επι βηματοϲ ειϲ τοπον λεγομενο̅ λιθοϲτρωτον εβραιϲτι δε γαββαθα
14 ην δε παραϲκευη του παϲχα ωρα η̅ ωϲ εκτη και λεγει τοιϲ ιουδαιοιϲ ιδε ο βαϲιλευϲ υμων
15 οι δε εκραυγαϲον αρον αρον ϲταυρωϲον αυτον λεγει αυτοιϲ ο πειλατοϲ τον βαϲιλεα υμων ϲταυρωϲω απεκριθηϲαν οι αρχιερειϲ ουκ εχομεν βαϲιλεα ει μη καιϲαρα
16 τοτε ουν παρεδωκεν αυτον αυτοιϲ ινα ϲταυρωθη παρελαβον δε τον ι̅ν̅ και απηγαγον
17 και βαϲταζων τον ϲταυρον εαυτου εξηλθεν ειϲ τον λεγομενον κρανιου τοπον ο λεγεται εβραιϲτι γολγοθα
18 οπου αυτον εϲταυρωϲαν και μετ αυτου αλλουϲ δυο εντευθεν και εντευθεν μεϲον δε τον ι̅ν̅
19 εγραψεν δε και τιτλον ο πειλατοϲ και επεθηκεν επι του ϲταυρου ην δε γεγραμμενον ι̅ϲ̅ ο ναζωραιοϲ ο βαϲιλευϲ των ιουδαιων
20 τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωϲαν των ιουδαιων οτι εγγυϲ ην ο τοποϲ τηϲ πολεωϲ οπου εϲταυρωθη ο ι̅ϲ̅ και ην γεγραμμενον εβραιϲτι ελληνιϲτι ρωμαιϲτι
21 ελεγον ουν τω πειλατω οι αρχιερειϲ των ιουδαιων μη γραφε ο βαϲιλευϲ των ιουδαιων αλλ οτι εκεινοϲ ειπεν βαϲιλευϲ ειμι των ιουδαιων
22 απεκριθη ο πειλατοϲ ο γεγραφα γεγραφα
23 οι ουν ϲτρατιωται οτε εϲταυρωϲαν τον ι̅ν̅ ελαβο̅ τα ιματια αυτου και εποιηϲαν τεϲϲερα μερη εκαϲτω ϲτρατιωτη μεροϲ και τον χιτωνα ην δε ο χιτων αραφοϲ εκ των ανωθεν υφαντοϲ δι ολου
24 ειπον ουν προϲ {αυτουϲ} [35] μη ϲχιϲωμεν αυτον αλλα λαχωμεν περι αυτου τινοϲ εϲται ινα η γραφη πληρωθη η λεγουϲα διεμεριϲα̅το τα ιματια μου εαυτοιϲ και επι τον ιματιϲμον μου εβαλον κληρον οι μεν ουν ϲτρατιωται ταυτα εποιηϲαν
25 ιϲτηκειϲαν δε παρα τω ϲταυρω του ι̅υ̅ η μ̅η̅ρ̅ αυτου και η αδελφη τηϲ μ̅ρ̅ϲ̅ αυτου μαρια η του κλωπα και μαρια η μαγδαληνη
26 ι̅ϲ̅ ουν ιδων την μ̅ρ̅α̅ και τον μαθητην παρεϲτωτα ον ηγαπα λεγει τη μ̅ρ̅ι̅ αυτου γυναι ιδου ο υιοϲ ϲου
27 ειτα λεγει τω μαθητη ιδου η μ̅η̅ρ̅ ϲου και απ εκεινηϲ τηϲ ημεραϲ ελαβεν ο μαθητηϲ αυτην ειϲ τα ιδια
28 μετα τουτο ειδωϲ ο ι̅ϲ̅ οτι ηδη πα̅τα τετελεϲται ινα τελειωθη η γραφη λεγει διψω
29 ϲκευοϲ εκειτο οξουϲ μεϲτον οι δε πληϲαντεϲ ϲπογγο̅ οξουϲ και υϲϲωπω περιθεντεϲ προϲηνεγκαν αυτου τω ϲτοματι
30 οτε ουν ελαβεν το οξοϲ ο ι̅ϲ̅ ειπε̅ τετελεϲται και κλειναϲ την κεφαλην παρεδωκεν το π̅ν̅α̅
31 οι ουν ιουδαιοι ινα μη μεινη επι του ϲταυρου τα ϲωματα εν τω ϲαββατω επι παραϲκευη ην ην γαρ μεγαλη ημερα εκεινου του ϲαββατου {ηρωτηϲ�ν} [36] τον πειλατον ινα κατεαγωϲιν αυτων τα ϲκελη και αρθωϲιν
32 ηλθον ουν οι ϲτρατιωται και του μεν πρωτου κατεαξαν τα ϲκελη και του αλλου του ϲυνϲταυρωθεντοϲ αυτω
33 επι δε τον ι̅ν̅ ελθοντεϲ ωϲ ειδον αυτον ηδη τεθνηκοτα ου κατεαξαν αυτου τα ϲκελη
34 αλλ ειϲ των ϲτρατιωτω̅ λογχη αυτου την πλευραν ενυξε̅ και ευθυϲ εξηλθεν αιμα και υδωρ
35 και ο εωρακωϲ μεμαρτυρηκεν και αληθεινη αυτου εϲτιν η μαρτυρια κακεινοϲ οιδεν οτι αληθη λεγει ινα και υμειϲ πιϲτευϲητε
36 εγενετο γαρ ταυτα ινα η γραφη πληρωθη οϲτουν ου ϲυντριβηϲεται αυτου
37 και παλιν ετερα γραφη λεγει οψονται ειϲ ον εξεκεντηϲα̅
38 μετα δε ταυτα ηρωτηϲεν τον πειλατον ο ιωϲηφ απο αριμαθαιαϲ ων μαθητηϲ του ι̅υ̅ κεκρυμμενοϲ δε δια τον φοβον των ιουδαιων ινα αρη το ϲωμα του ι̅υ̅
39 ηλθεν δε και νικοδημοϲ ο ελθων προϲ αυτον νυκτοϲ το πρωτον φερω̅ μιγμα ϲμυρνηϲ και αλοηϲ ωϲει λιτραϲ εκατον
40 ελαβον ου̅ το ϲωμα του θ̅υ̅ και εδηϲαν αυτο εν οθονιοιϲ μετα των αρωματων καθωϲ εθοϲ εϲτιν τοιϲ ιουδαιοιϲ ενταφιαζειν
41 ην δε εν τω τοπω οπου εϲταυρωθη κηποϲ και εν τω κηπω μνημειον καινον εν ω ουδεπω ουδειϲ ετεθη
42 εκει ουν δια τη̅ παραϲκευην των ιουδαιων οτι εγγυϲ ην το μνημειον εθηκαν τον ι̅ν̅

Примечания:

24  [35] {αλληλουϲ}
31  [36] {ηρωτηϲαν}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 19 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.