Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18 κεφάλαιο

1 ταυτα ειπων ο ι̅ϲ̅ εξηλθεν ϲυν τοιϲ μαθηταιϲ αυτου περαν του χειμαρρου του κεδρων οπου ην κηποϲ ειϲ ον ειϲηλθεν αυτοϲ και οι μαθηται αυτου
2 ηδει δε και ιουδαϲ ο παραδιδουϲ αυτον τον τοπον οτι πολλακειϲ ϲυνηχθη ο ι̅ϲ̅ εκει μετα των μαθητων αυτου
3 ο ουν ιουδαϲ λαβων την ϲπειρα̅ και εκ των αρχιερεων και φαριϲαιων υπηρεταϲ ερχεται εκει μετα φανων και λαμπαδων και οπλων
4 ι̅ϲ̅ ουν ιδωϲ παντα τα ερχομενα επ αυτον εξελθων ειπεν αυτοιϲ τινα ζητειτε
5 απεκριθηϲαν αυτω ι̅ν̅ τον ναζωραιο̅ λεγει αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ εγω ειμι ιϲτηκει δε και ιουδαϲ ο παραδιδουϲ αυτον μετ αυτων
6 ωϲ ειπεν αυτοιϲ εγω ειμι απηλθον ειϲ τα οπιϲω και επεϲο̅ χαμε
7 παλιν ουν επηρωτηϲεν αυτουϲ τινα ζητειτε οι δε ειπον ι̅ν̅ τον ναζωραιον
8 απεκριθη ι̅ϲ̅ ειπον υμιν οτι εγω ειμι ει ουν εμε ζητειτε αφετε τουτουϲ υπαγειν
9 ινα πληρωθη ο λογοϲ ον ειπε̅ οτι ουϲ δεδωκαϲ μοι ουκ απωλεϲα εξ αυτου ουδενα
10 ϲιμων ουν πετροϲ εχων μαχαιραν ειλκυϲεν αυτην και επεϲεν τον του αρχιερεωϲ δουλον και απεκοψεν αυτου το ωτιον το δεξιον ην δε ονομα τω δουλω μαλχοϲ
11 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ τω πετρω βαλε την μαχαιραν ειϲ την θηκη̅ το ποτηριον ο δεδωκεν μοι ο π̅η̅ρ̅ ου μη πιω αυτο
12 η ουν ϲπειρα και ο χιλιαρχοϲ και οι υπηρεται των ιουδαιων ϲυνελαβον τον ι̅ν̅ και εδηϲαν αυτον
13 και απηγαγον αυτον προϲ ανναν πρωτον ην γαρ πε̅θεροϲ του καιαφα οϲ ην αρχιερευϲ του ενιαυτου εκεινου
14 ην δε καιαφαϲ ο ϲυμβουλευϲαϲ τοιϲ ιουδαιοιϲ οτι ϲυμφερει ενα α̅ν̅ο̅ν̅ απολεϲθαι υπερ του λαου
15 ηκολουθει δε τω ι̅υ̅ ϲιμων πετροϲ και αλλοϲ μαθητηϲ ο δε μαθητηϲ εκεινοϲ ην γνωϲτοϲ τω αρχιερει και ϲυνειϲηλθε̅ τω ι̅υ̅ ειϲ την αυλην του αρχιερεωϲ
16 ο δε πετροϲ ιϲτηκει προϲ τη θυρα εξω εξηλθεν ουν ο μαθητηϲ ο αλλοϲ οϲ ην γνωϲτοϲ τω αρχιερει και ειπεν τη θυρωρω και ειϲηγαγεν τον πετρον
17 λεγει ουν η παιδιϲκη η θυρωροϲ τω πετρω μη και ϲυ εκ των μαθητων ει του α̅ν̅ο̅υ̅ τουτου λεγει εκεινοϲ ουκ ειμι
18 ιϲτηκειϲαν δε οι δουλοι και οι υπηρεται ανθρακιαν πεποιηκοτεϲ οτι ψυχοϲ ην και εθερμενοντο ην δε μετ αυτων ο πετροϲ εϲτωϲ και θερμενομενοϲ
19 ο ουν αρχιερευϲ ηρωτηϲεν τον ι̅ν̅ περι των μαθητω̅ αυτου και περι τηϲ διδαχηϲ αυτου
20 απεκριθη αυτω ο ι̅ϲ̅ εγω παρρηϲια λελαληκα τω κοϲμω εγω παντοτε εδιδαξα εν ϲυναγωγη και ε̅ τω ιερω οπου παντεϲ οι ιουδαιοι ϲυνερχονται και εν κρυπτω ελαληϲα ουδεν
21 τι με ερωταϲ επερωτηϲον τουϲ ακηκοαταϲ τι ελαληϲα αυτοιϲ ιδε ουτοι οιδαϲι̅ α ειπον εγω
22 ταυτα δε αυτου ειποντοϲ ειϲ των υπηρετων παρεϲτηκωϲ εδωκεν ραπιϲμα τω ι̅υ̅ ειπων ουτωϲ αποκρινη τω αρχιερει
23 απεκριθη αυτω ο ι̅ϲ̅ ει κακωϲ ελαληϲα μαρτυρηϲον περι του κακου ει δε καλωϲ τι με δερειϲ
24 απεϲτειλεν αυτον ο ανναϲ δεδεμενον προϲ καιαφα̅ τον αρχιερεα
25 ην δε ϲιμων πετροϲ εϲτωϲ και θερμενομενοϲ ειπον ουν αυτω μη και ϲυ εκ τω̅ μαθητων αυτου ει ηρνηϲατο εκεινοϲ και λεγει ουκ ειμι
26 λεγει ειϲ εκ των δουλων του αρχιερεωϲ ϲυγγενηϲ ων ου απεκοψεν πετροϲ το ωτιον ουκ εγω ϲε ειδον εν τω κηπω μετ αυτου
27 παλιν ουν ηρνηϲατο πετροϲ και ευθεωϲ αλεκτωρ εφωνηϲεν
28 αγουϲιν ουν τον ι̅ν̅ απο του καιαφα ειϲ το πραιτωριον ην δε πρωι και αυτοι ουκ ειϲηλθον ειϲ το πραιτωριον ινα μη μιανθωϲιν αλλα φαγωϲι̅ το παϲχα
29 εξηλθεν ουν ο πειλατοϲ προϲ αυτουϲ και ειπεν τινα κατηγοριαν φερετε κατα του α̅ν̅ο̅υ̅ τουτου
30 απεκριθηϲα̅ και ειπον αυτω ει μη ην ουτοϲ κακοποιοϲ ουκ αν ϲοι παρεδωκαμεν αυτον
31 ειπεν ουν αυτοιϲ ο πειλατοϲ λαβετε αυτον υμειϲ και κατα τον νομον υμων κρινατε αυτον ειπον δε αυτω οι ιουδαιοι ημιν ουκ εξεϲτιν αποκτειναι ουδενα
32 ινα ο λογοϲ του ι̅υ̅ πληρωθη ον ειπεν ϲημαινων ποι θανατω ημελλε̅ αποθνηϲκειν
33 ειϲηλθεν ουν ειϲ το πραιτωριον παλιν ο πειλατοϲ και εφωνηϲεν το̅ ι̅ν̅ και ειπεν αυτοιϲ ϲυ ει ο βαϲιλευϲ των ιουδαιων
34 απεκρινατο ο ι̅ϲ̅ αφ εαυτου ϲυ τουτο λεγειϲ η αλλοι ϲοι ειπον περι εμου
35 απεκριθη ο πειλατοϲ μητι εγω ιουδαιοϲ ειμι το εθνοϲ το ϲον και οι αρχιερειϲ παρεδωκαν ϲε εμοι τι εποιηϲαϲ
36 απεκριθη ι̅ϲ̅ η βαϲιλεια η εμη ουκ εϲτιν εκ του κοϲμου τουτου ει εκ του κοϲμου τουτου ην η βαϲιλεια η εμη οι υπηρεται α̅ οι εμοι ηγωνιζοντο ινα μη παραδοθω τοιϲ ιουδαιοιϲ νυ̅ δε η βαϲιλεια η εμη ουκ εϲτι̅ εντευθεν
37 ειπεν ουν αυτω ο πειλατοϲ ουκουν βαϲιλευϲ ει ϲυ απεκριθη ο ι̅ϲ̅ ϲυ λεγειϲ οτι βαϲιλευϲ ειμι εγω εγω ειϲ τουτο και γεγεννημαι και ειϲ τουτο εληλυθα ειϲ τον κοϲμον ινα μαρτυρηϲω τη αληθεια παϲ ο ων εκ τηϲ αληθειαϲ ακουει μου τηϲ φωνηϲ
38 λεγει αυτω ο πειλατοϲ τι εϲτιν αληθεια και τουτο ειπων παλιν εξηλθεν προϲ τουϲ ιουδαιουϲ και λεγει αυτοιϲ εγω ουδεμιαν αιτιαν ευριϲκω εν αυτω
39 εϲτιν δε ϲυνηθεια υμιν ινα ενα υμιν απολυϲω εν τω παϲχα βουλεϲθαι ουν απολυϲω υμιν τον βαϲιλεα των ιουδαιων
40 εκραυγαϲαν ου̅ παλιν παντεϲ λεγοντεϲ μη τουτον αλλα τον βαραββαν ην δε ο βαραββαϲ ληϲτηϲ
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 18 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.