Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11 κεφάλαιο

1 ην δε τιϲ αϲθενων λαζαροϲ απο βηθανιαϲ εκ τηϲ κωμηϲ μαριαϲ τηϲ αδελφηϲ αυτου
2 ην δε μαρια η αλιψαϲα τον κ̅ν̅ μυρω και εκμαξαϲα τουϲ ποδαϲ αυτου ταιϲ θρηξιν αυτηϲ ηϲ ο αδελφοϲ λαζαροϲ ηϲθενει
3 απεϲτειλαν ουν αι αδελφαι προϲ αυτον λεγουϲαι κ̅ε̅ ιδε ον φιλειϲ αϲθενει
4 ακουϲαϲ δε ο ι̅ϲ̅ ειπε̅ αυτη η αϲθενεια ουκ εϲτιν προϲ θανατον αλλ υπερ τηϲ δοξηϲ του θ̅υ̅ ινα δοξαϲθη ο υιοϲ του θ̅υ̅ δι αυτηϲ
5 ηγαπα δε ο ι̅ϲ̅ την μαρθαν και την αδελφην αυτηϲ και τον λαζαρον
6 ωϲ ουν ηκουϲεν οτι αϲθενει τοτε μεν εμεινεν εν ω ην τοπω δυο ημεραϲ
7 επειτα μετα τουτο λεγει τοιϲ μαθηταιϲ αυτου αγωμεν ειϲ την ιουδαια̅ πολιν
8 λεγουϲιν αυτω οι μαθηται ραββει νυν εζητουν ϲε λιθαϲαι οι ιουδαιοι και παλιν υπαγειϲ εκει
9 απεκριθη ι̅ϲ̅ ουχι δωδεκα ωραι ειϲιν τηϲ ημεραϲ εαν τιϲ περιπατη εν τη ημερα ου προϲκοπτει οτι το φωϲ του κοϲμου τουτου βλεπει
10 εα̅ δε τιϲ περιπατη εν τη νυκτι προϲκοπτει οτι το φωϲ ουκ εϲτιν εν αυτω
11 ταυτα ειπεν και μετα τουτο λεγει αυτοιϲ λαζαροϲ ο φιλοϲ ημων κεκοιμηται αλλα πορευομαι ινα εξυπνιϲω αυτον
12 ειπον ουν αυτω κ̅ε̅ ει κεκοιμηται ϲωθηϲεται
13 ειρηκει δε ο ι̅ϲ̅ περι του θανατου αυτου εκεινοι δε εδοξαν οτι περι τηϲ κοιμηϲεωϲ του υπνου λεγει
14 τοτε ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ παρρηϲια λαζαροϲ απεθανεν
15 και χαιρω δι υμαϲ ινα πιϲτευϲητε οτι ουκ ημη̅ εκει αλλα αγωμεν προϲ αυτο̅
16 ειπεν ουν θωμαϲ ο λεγομενοϲ διδυμοϲ τοιϲ ϲυνμαθηταιϲ αγωμεν και ημειϲ ινα αποθανωμεν μετ αυτου
17 ελθων ουν ο ι̅ϲ̅ {} [22] ευρεν αυτον τεϲϲαραϲ {ημεραϲ} [23] εχοντα εν τω μνημειω
18 ην δε η βηθανια εγγυϲ των ιεροϲολυμων ωϲ απο ϲταδιων δεκαπεντε
19 και πολλοι εκ των ιουδαιων εληλυθειϲαν προϲ ταϲ περι μαρθαν και μαριαν ινα παραμυθηϲωνται αυταϲ περι του αδελφου αυτων
20 η ουν μαρθα ωϲ ηκουϲεν οτι ι̅ϲ̅ ερχεται υπηντηϲεν αυτω μαρια δε εν τω οικω εκαθεζετο
21 ειπεν ουν μαρθα προϲ τον ι̅ν̅ κ̅ε̅ ει ηϲ ωδε ουκ αν ο αδελφοϲ μου ετεθνηκει
22 αλλα και νυν οιδα οτι οϲα αν αιτηϲη τον θ̅ν̅ δωϲει ϲοι ο θ̅ϲ̅
23 λεγει αυτη ι̅ϲ̅ αναϲτηϲεται ο αδελφοϲ ϲου
24 λεγει αυτω μαρθα οιδα οτι αναϲτηϲεται εν τη αναϲταϲει ε̅ τη εϲχατη ημερα
25 ειπεν αυτη ο ι̅ϲ̅ εγω ειμι η αναϲταϲιϲ και η ζωη ο πιϲτευων ειϲ εμε καν αποθανη ζηϲεται
26 και παϲ ο ζων και πιϲτευων ειϲ εμε ου μη αποθανη ειϲ τον αιωνα πιϲτευειϲ τουτο
27 λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ εγω πεπιϲτευκα οτι ϲυ ει ο χ̅ϲ̅ ο υιοϲ του θ̅υ̅ ο ειϲ τον κοϲμον ερχομενοϲ
28 και ταυτα ειπουϲα απηλθεν και εφωνηϲεν μαριαμ την αδελφην αυτηϲ λαθρα ειπουϲα ο διδαϲκαλοϲ παρεϲτιν και φωνει ϲε
29 εκεινη ωϲ ηκουϲε̅ εγειρετε ταχυ και ερχεται προϲ αυτο̅
30 ουπω δε εληλυθει ο ι̅ϲ̅ ειϲ τη̅ κωμην αλλ ην εν τω τοπω οπου υπηντηϲεν αυτω η μαρθα
31 οι ουν ιουδαιοι οι οντεϲ μετ αυτηϲ εν τη οικια και παραμυθουμενοι αυτην ιδοντεϲ την μαριαν οτι ταχεωϲ ανεϲτη και εξηλθεν ηκολουθηϲαν αυτη λεγοντεϲ οτι υπαγει ειϲ το μνημειον ινα κλαυϲη εκει
32 η ουν μαρια ωϲ ηλθεν οπου ην ι̅ϲ̅ ιδουϲα αυτον επεϲεν αυτου ειϲ τουϲ ποδαϲ λεγουϲα αυτω κ̅ε̅ ει ηϲ ωδε ουκ αν απεθανεν μου ο αδελφοϲ
33 ι̅ϲ̅ ουν ωϲ ιδε̅ αυτην κλαιουϲαν και τουϲ ϲυ̅ελθονταϲ αυτη ιουδαιουϲ κλαιονταϲ εβριμηϲατο τω π̅ν̅ι̅ και εταραξεν εαυτον
34 και ειπεν που τεθικατε αυτον λεγουϲι̅ αυτω κ̅ε̅ ερχου και ιδε
35 εδακρυϲεν ο ι̅ϲ̅
36 ελεγον ουν οι ιουδαιοι ιδε πωϲ εφιλει αυτον
37 τινεϲ δε εξ αυτων ελεγον ουκ ηδυνατο ουτοϲ ο ανοιξαϲ τουϲ οφθαλμουϲ του τυφλου ποιηϲαι ινα και ουτοϲ μη αποθανη
38 ι̅ϲ̅ ουν παλιν εμβριμουμενοϲ εν εαυτω ερχετε ειϲ το μνημειον ην δε ϲπηλαιον και λιθοϲ επεκειτο επ αυτω
39 λεγει ι̅ϲ̅ αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτοϲ μαρθα κ̅ε̅ ηδη οζει τεταρταιοϲ γαρ εϲτιν
40 λεγει αυτη ι̅ϲ̅ ουκ ειπον ϲοι οτι εαν πιϲτευϲηϲ οψη την δοξαν του θ̅υ̅
41 ηραν ουν τον λιθον ου ην ο δε ι̅ϲ̅ ηρεν τουϲ οφθαλμουϲ ανω και ειπεν π̅ε̅ρ̅ ευχαριϲτω ϲοι οτι ηκουϲαϲ μου
42 εγω δε ηδειν οτι παντοτε μου ακουειϲ αλλα δια τον οχλον τον περιεϲτωτα ειπον ινα πιϲτευϲωϲιν οτι ϲυ με απεϲτειλαϲ
43 και ταυτα ειπων φωνη μεγαλη εκραυγαϲεν λαζαρε δευρο εξω
44 και εξηλθεν ο τεθνηκωϲ δεδεμενοϲ ταϲ χειραϲ και τουϲ ποδαϲ κηριαιϲ και η οψιϲ αυτου ϲουδαριω περιεδεδετο λεγει αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ λυϲατε αυτον και αφετε υπαγειν
45 πολλοι ουν εκ των ιουδαιω̅ οι ελθοντεϲ προϲ την μαρια̅ και θεαϲαμενοι {α} [24] εποιηϲε̅ επιϲτευϲαν ειϲ αυτον
46 τινεϲ δε εξ αυτων απηλθον προϲ τουϲ φαριϲαιουϲ και {επον} [25] αυτοιϲ οϲα εποιηϲεν ο ι̅ϲ̅
47 ϲυνηγαγον ουν οι αρχιερειϲ και οι φαριϲαιοι ϲυνεδριον και ελεγο̅ τι ποιουμεν οτι ουτοϲ ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ πολλα ποιει ϲημεια
48 εαν αφωμεν αυτον ουτωϲ παντεϲ πιϲτευϲουϲιν ειϲ αυτον και ελευϲονται οι ρωμαιοι και αρουϲιν ημων και τον τοπον και το εθνοϲ
49 ειϲ δε τιϲ εξ αυτων καιαφαϲ αρχιερευϲ ων του ενιαυτου εκεινου ειπεν αυτοιϲ υμειϲ ουκ οιδατε ουδεν
50 ουδε λογιζεϲθαι οτι ϲυμφερει ημιν ινα ειϲ α̅ν̅ο̅ϲ̅ αποθανη υπερ του λαου και μη ολον το εθνοϲ αποληται
51 τουτο δε αφ εαυτου ουκ ειπεν αλλα αρχιερευϲ ων του ενιαυτου εκεινου προεφητευϲεν οτι ημελλεν ι̅ϲ̅ αποθνηϲκειν υπερ του εθνουϲ
52 και ουχ υπερ του εθνουϲ μονον αλλ ινα και τα του θ̅υ̅ τεκνα τα διεϲκορπιϲμενα ϲυναγαγη ειϲ εν
53 απ εκεινηϲ ου̅ τηϲ ημεραϲ ϲυνεβουλευϲαντο ινα αποκτεινωϲιν αυτον
54 ι̅ϲ̅ ουν ουκετι παρρηϲια περιεπατει εν τοιϲ ιουδαιοιϲ αλλα απηλθεν εκειθεν ειϲ την χωραν εγγυϲ τηϲ ερημου ειϲ εφραιμ λεγομενην πολιν κακει διετριβεν μετα των μαθητω̅ αυτου
55 ην δε εγγυϲ το παϲχα των ιουδαιων και ανεβηϲαν πολλοι ειϲ ιεροϲολυμα εκ τηϲ χωραϲ προ του παϲχα ινα αγνιϲωϲιν εαυτουϲ
56 εζητουν ου̅ τον ι̅ν̅ και ελεγον μετ αλληλω̅ εν τω ιερω εϲτηκοτεϲ τι δοκει υμιν οτι ου μη ελθη ειϲ την εορτην
57 δεδωκειϲαν δε οι αρχιερειϲ και οι φαριϲαιοι εντολην ινα εαν τιϲ γνω που εϲτιν μηνυϲη οπωϲ πιαϲωϲιν αυτον

Примечания:

17  [22] {ειϲ βηθανιαν}
17  [23] {ημεραϲ ηδη}
45  [24] {ο}
46  [25] {ειπον}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 11 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.