Библия » VIN Подстрочник Винокурова

От Луки 7 Евангелие от Луки 7 глава

1
Ἐπειδὴ После того как 1894 CONJ
ἐπλήρωσεν Он исполнил 4137 V-AAI-3S
πάντα все 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
ῥήματα слова́ 4487 N-APN
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
εἰς в 1519 PREP
τὰς  3588 T-APF
ἀκοὰς слух 189 N-APF
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ, народа, 2992 N-GSM
εἰσῆλθεν Он вошёл 1525 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
Καφαρναούμ. Капернаум. 2584 N-PRI
2
Ἑκατοντάρχου Сотника 1543 N-GSM
δέ же 1161 CONJ
τινος какого-то 5100 X-GSM
δοῦλος раб 1401 N-NSM
κακῶς плохо 2560 ADV
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
ἤμελλεν готовился 3195 V-IAI-3S-ATT
τελευτᾶν, кончаться, 5053 V-PAN
ὃς который 3739 R-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
ἔντιμος. до́рог. 1784 A-NSM
3
ἀκούσας Услышавший 191 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
περὶ об 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰησοῦ Иисусе 2424 N-GSM
ἀπέστειλεν он послал 649 V-AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν Нему 846 P-ASM
πρεσβυτέρους старейшин 4245 A-APM-C
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων, [из] Иудеев, 2453 A-GPM
ἐρωτῶν просящий 2065 V-PAP-NSM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ὅπως чтобы 3704 ADV
ἐλθὼν пришедший 2064 V-2AAP-NSM
διασώσῃ он спас 1295 V-AAS-3S
τὸν  3588 T-ASM
δοῦλον раба 1401 N-ASM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
4
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
παραγενόμενοι прибывшие 3854 V-2ADP-NPM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν Иисусу 2424 N-ASM
παρεκάλουν просили 3870 V-IAI-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
σπουδαίως, усердно, 4709 ADV
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Ἄξιός Достоин 514 A-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
которому 3739 R-DSM
παρέξῃ предоставишь 3930 V-2FDI-2S
τοῦτο, это, 5124 D-ASN
5
ἀγαπᾷ любит 25 V-PAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
ἔθνος народ 1484 N-ASN
ἡμῶν наш 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
συναγωγὴν синагогу 4864 N-ASF
αὐτὸς он 846 P-NSM
ᾠκοδόμησεν построил 3618 V-AAI-3S
ἡμῖν. нам. 2254 P-1DP
6
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἐπορεύετο шёл 4198 V-INI-3S
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς. ними. 846 P-DPM
ἤδη Уже́ 2235 ADV
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
οὐ не 3739 PRT-N
μακρὰν далеко 3112 ADV
ἀπέχοντος отстоящего 568 V-PAP-GSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
οἰκίας до́ма 3614 N-GSF
ἔπεμψεν послал 3992 V-AAI-3S
φίλους друзей 5384 A-APM
 3588 T-NSM
ἑκατοντάρχης сотник 1543 N-NSM
λέγων говорящий 3004 V-PAP-NSM
αὐτῷ, Ему, 846 P-DSM
Κύριε, Господи, 2962 N-VSM
μὴ не 3361 PRT-N
σκύλλου, утомляй Себя, 4660 V-PPM-2S
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἱκανός достоин 2425 A-NSM
εἰμι я есть 1510 V-PAI-1S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ὑπὸ под 5259 PREP
τὴν  3588 T-ASF
στέγην кров 4721 N-ASF
μου мой 3450 P-1GS
εἰσέλθῃς· Ты вошёл; 1525 V-2AAS-2S
7
διὸ потому 1352 CONJ
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐμαυτὸν меня самого 1683 F-1ASM
ἠξίωσα я счёл достойным 515 V-AAI-1S
πρὸς к 4314 PREP
σὲ Тебе 4571 P-2AS
ἐλθεῖν· прийти; 2064 V-2AAN
ἀλλὰ но 235 CONJ
εἰπὲ скажи 2036 V-2AAM-2S
λόγῳ, словом, 3056 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἰαθήτω пусть будет исцелён 2390 V-APM-3S
 3588 T-NSM
παῖς слуга 3816 N-NSM
μου. мой. 3450 P-1GS
8
καὶ И 2532 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐγὼ я 1473 P-1NS
ἄνθρωπός человек 444 N-NSM
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
ὑπὸ под 5259 PREP
ἐξουσίαν властью 1849 N-ASF
τασσόμενος, подчиняемый, 5021 V-PPP-NSM
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
ὑπ᾽ подо 5259 PREP
ἐμαυτὸν мной самим 1683 F-1ASM
στρατιώτας, воинов, 4757 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
τούτῳ, этому, 5129 D-DSM
Πορεύθητι, Отправься, 4198 V-AOM-2S
καὶ и 2532 CONJ
πορεύεται, отправляется, 4198 V-PNI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἄλλῳ, другому, 243 A-DSM
Ἔρχου, Приходи, 2064 V-PNM-2S
καὶ и 2532 CONJ
ἔρχεται, приходит, 2064 V-PNI-3S
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
δούλῳ рабу 1401 N-DSM
μου, моему, 3450 P-1GS
Ποίησον Сделай 4160 V-AAM-2S
τοῦτο, это, 5124 D-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ποιεῖ. делает. 4160 V-PAI-3S
9
ἀκούσας Услышавший 191 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ταῦτα это 5023 D-APN
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἐθαύμασεν удивился 2296 V-AAI-3S
αὐτόν, ему, 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
στραφεὶς повернувшийся 4762 V-2APP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
ἀκολουθοῦντι [к] следующей 190 V-PAP-DSM
αὐτῷ [за] Ним 846 P-DSM
ὄχλῳ толпе 3793 N-DSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Λέγω Говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
Ἰσραὴλ Израиле 2474 N-PRI
τοσαύτην столь великую 5118 D-ASF
πίστιν веру 4102 N-ASF
εὗρον. Я нашёл. 2147 V-2AAI-1S
10
καὶ И 2532 CONJ
ὑποστρέψαντες возвратившиеся 5290 V-AAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
οἱ  3588 T-NPM
πεμφθέντες посланные 3992 V-APP-NPM
εὗρον нашли 2147 V-2AAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
δοῦλον раба 1401 N-ASM
ὑγιαίνοντα. здравствующего. 5198 V-PAP-ASM
11
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
ἑξῆς последствии 1836 ADV
ἐπορεύθη Он пошёл 4198 V-AOI-3S
εἰς в 1519 PREP
πόλιν город 4172 N-ASF
καλουμένην называемый 2564 V-PPP-ASF
Ναΐν, Наин, 3484 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
συνεπορεύοντο шли с 4848 V-INI-3P
αὐτῷ Ним 846 P-DSM
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ὄχλος толпа 3793 N-NSM
πολύς. многая. 4183 A-NSM
12
ὡς Когда 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἤγγισεν Он приблизился 1448 V-AAI-3S
τῇ  3588 T-DSF
πύλῃ [к] воротам 4439 N-DSF
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως, го́рода, 4172 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἐξεκομίζετο был выносим 1580 V-IPI-3S
τεθνηκὼς умерший 2348 V-RAP-NSM
μονογενὴς единственный 3439 A-NSM
υἱὸς сын 5207 N-NSM
τῇ  3588 T-DSF
μητρὶ матери 3384 N-DSF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὴ она 846 P-NSF
ἦν была 3739 V-IAI-3S
χήρα, вдова, 5503 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ὄχλος толпа 3793 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως го́рода 4172 N-GSF
ἱκανὸς достаточная 2425 A-NSM
ἦν была 3739 V-IAI-3S
σὺν с 4862 PREP
αὐτῇ. ней. 846 P-DSF
13
καὶ И 2532 CONJ
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
αὐτὴν её 846 P-ASF
 3588 T-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐσπλαγχνίσθη сжалился 4697 V-AOI-3S
ἐπ᾽ над 1909 PREP
αὐτῇ ней 846 P-DSF
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῇ, ей, 846 P-DSF
Μὴ Не 3361 PRT-N
κλαῖε. плачь. 2799 V-PAM-2S
14
καὶ И 2532 CONJ
προσελθὼν подошедший 4334 V-2AAP-NSM
ἥψατο коснулся 680 V-ADI-3S
τῆς  3588 T-GSF
σοροῦ, гроба, 4673 N-GSF
οἱ  3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
βαστάζοντες несущие 941 V-PAP-NPM
ἔστησαν, остановились, 2476 V-2AAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Νεανίσκε, Юноша, 3495 N-VSM
σοὶ тебе 4671 P-2DS
λέγω, говорю, 3004 V-PAI-1S
ἐγέρθητι. будь воскрешён. 1453 V-APM-2S
15
καὶ И 2532 CONJ
ἀνεκάθισεν воссел 339 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
νεκρὸς мёртвый 3498 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἤρξατο на́чал 756 V-ADI-3S
λαλεῖν, говорить, 2980 V-PAN
καὶ и 2532 CONJ
ἔδωκεν Он дал 1325 V-AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
τῇ  3588 T-DSF
μητρὶ матери 3384 N-DSF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
16
ἔλαβεν Охватил 2983 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
φόβος страх 5401 N-NSM
πάντας, всех, 3956 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐδόξαζον они славили 1392 V-IAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Προφήτης Пророк 4396 N-NSM
μέγας великий 3173 A-NSM
ἠγέρθη воздвигнут 1453 V-API-3S
ἐν в 1722 PREP
ἡμῖν, нас, 2254 P-1DP
καὶ и 2532 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
Ἐπεσκέψατο Посетил 1980 V-ADI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τὸν  3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
17
καὶ И 2532 CONJ
ἐξῆλθεν вышло 1831 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
οὗτος это 3778 D-NSM
ἐν во 1722 PREP
ὅλῃ всей 3650 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
Ἰουδαίᾳ Иудее 2449 N-DSF
περὶ о 4012 PREP
αὐτοῦ Нём 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
πάσῃ всей 3956 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
περιχώρῳ. окрестности. 4066 A-DSF
18
Καὶ И 2532 CONJ
ἀπήγγειλαν сообщили 518 V-AAI-3P
Ἰωάννῃ Иоанну 2491 N-DSM
οἱ  3588 T-NPM
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
περὶ о 4012 PREP
πάντων всём 3956 A-GPN
τούτων. этом. 5130 D-GPN
καὶ И 2532 CONJ
προσκαλεσάμενος подозвавший 4341 V-ADP-NSM
δύο двух 1417 A-NUI
τινὰς каких-то 5100 X-APM
τῶν  3588 T-GPM
μαθητῶν учеников 3101 N-GPM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
 3588 T-NSM
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
19
ἔπεμψεν послал 3992 V-AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Господу 2962 N-ASM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Σὺ Ты 4771 P-2NS
εἶ есть 1487 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
ἐρχόμενος Приходящий 2064 V-PNP-NSM
или 1510 PRT
ἄλλον другого 243 A-ASM
προσδοκῶμεν; мы ожидали бы? 4328 V-PAI-1P
20
παραγενόμενοι Прибывшие 3854 V-2ADP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν Нему 846 P-ASM
οἱ  3588 T-NPM
ἄνδρες мужчины 435 N-NPM
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
 3588 T-NSM
βαπτιστὴς Креститель 910 N-NSM
ἀπέστειλεν послал 649 V-AAI-3S
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
πρὸς к 4314 PREP
σὲ Тебе 4571 P-2AS
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Σὺ Ты 4771 P-2NS
εἶ есть 1487 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
ἐρχόμενος Приходящий 2064 V-PNP-NSM
или 1510 PRT
ἄλλον другого 243 A-ASM
προσδοκῶμεν; мы ожидали бы? 4328 V-PAI-1P
21
ἐν В 1722 PREP
ἐκείνῃ тот 1565 D-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὥρᾳ час 5610 N-DSF
ἐθεράπευσεν Он исцелял 2323 V-AAI-3S
πολλοὺς многих 4183 A-APM
ἀπὸ от 575 PREP
νόσων болезней 3552 N-GPF
καὶ и 2532 CONJ
μαστίγων недугов 3148 N-GPF
καὶ и 2532 CONJ
πνευμάτων ду́хов 4151 N-GPN
πονηρῶν, злых, 4190 A-GPN
καὶ и 2532 CONJ
τυφλοῖς слепым 5185 A-DPM
πολλοῖς многим 4183 A-DPM
ἐχαρίσατο Он даровал 5483 V-ADI-3S
βλέπειν. видеть. 991 V-PAN
22
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Πορευθέντες Пошедшие 4198 V-AOP-NPM
ἀπαγγείλατε сообщите 518 V-AAM-2P
Ἰωάννῃ Иоанну 2491 N-DSM
которое 3739 R-APN
εἴδετε вы увидели 1492 V-2AAI-2P
καὶ и 2532 CONJ
ἠκούσατε· услышали; 191 V-AAI-2P
τυφλοὶ слепые 5185 A-NPM
ἀναβλέπουσιν, прозревают, 308 V-PAI-3P
χωλοὶ хромые 5560 A-NPM
περιπατοῦσιν, ходят, 4043 V-PAI-3P
λεπροὶ прокажённые 3015 A-NPM
καθαρίζονται очищаются 2511 V-PPI-3P
καὶ и 2532 CONJ
κωφοὶ глухие 2974 A-NPM
ἀκούουσιν, слышат, 191 V-PAI-3P
νεκροὶ мёртвые 3498 A-NPM
ἐγείρονται, являются воскрешаемы, 1453 V-PPI-3P
πτωχοὶ нищие 4434 A-NPM
εὐαγγελίζονται· благовозвещают; 2097 V-PPI-3P
23
καὶ и 2532 CONJ
μακάριός блажен 3107 A-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ὃς который 3739 R-NSM
ἐὰν если 3362 COND
μὴ не 3362 PRT-N
σκανδαλισθῇ будет разуверен 4624 V-APS-3S
ἐν во 1722 PREP
ἐμοί. Мне. 1698 P-1DS
24
Ἀπελθόντων Ушедших 565 V-2AAP-GPM
δὲ же 1161 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
ἀγγέλων вестников 32 N-GPM
Ἰωάννου Иоанна 2491 N-GSM
ἤρξατο Он на́чал 756 V-ADI-3S
λέγειν говорить 3004 V-PAN
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους толпам 3793 N-APM
περὶ о 4012 PREP
Ἰωάννου, Иоанне, 2491 N-GSM
Τί Что 5100 I-ASN
ἐξήλθατε вы вышли 1831 V-2AAI-2P
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἔρημον пустыню 2048 A-ASF
θεάσασθαι; посмотреть? 2300 V-ADN
κάλαμον Тростник 2563 N-ASM
ὑπὸ  5259 PREP
ἀνέμου ветром 417 N-GSM
σαλευόμενον; колеблемый? 4531 V-PPP-ASM
25
ἀλλὰ Но 235 CONJ
τί что 5100 I-ASN
ἐξήλθατε вы вышли 1831 V-2AAI-2P
ἰδεῖν; увидеть? 1492 V-2AAN
ἄνθρωπον Человека 444 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
μαλακοῖς мягкие 3120 A-DPN
ἱματίοις одежды 2440 N-DPN
ἠμφιεσμένον; одетого? 294 V-RPP-ASM
ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
οἱ  3588 T-NPM
ἐν в 1722 PREP
ἱματισμῷ одеянии 2441 N-DSM
ἐνδόξῳ славном 1741 A-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τρυφῇ роскоши 5172 N-DSF
ὑπάρχοντες пребывающие 5225 V-PAP-NPM
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
βασιλείοις царских дворцах 934 A-DPM
εἰσίν. есть. 1510 V-PAI-3P
26
ἀλλὰ Но 235 CONJ
τί что́ 5100 I-ASN
ἐξήλθατε вы вышли 1831 V-2AAI-2P
ἰδεῖν; увидеть? 1492 V-2AAN
προφήτην; Пророка? 4396 N-ASM
ναί, Да, 3483 PRT
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
περισσότερον большего 4053 A-ASM-C
προφήτου. пророка. 4396 N-GSM
27
οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
περὶ о 4012 PREP
οὗ котором 3739 R-GSM
γέγραπται, написано, 1125 V-RPI-3S
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἀποστέλλω посылаю 649 V-PAI-1S
τὸν  3588 T-ASM
ἄγγελόν вестника 32 N-ASM
μου Моего 3450 P-1GS
πρὸ перед 4253 PREP
προσώπου лицом 4383 N-GSN
σου, Твоим, 4675 P-2GS
ὃς который 3739 R-NSM
κατασκευάσει приготовит 2680 V-FAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
ὁδόν путь 3598 N-ASF
σου Твой 4675 P-2GS
ἔμπροσθέν перед 1715 PREP
σου. Тобой. 4675 P-2GS
28
λέγω Говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
μείζων больший 3187 A-NSM-C
ἐν в 1722 PREP
γεννητοῖς рождённых 1084 A-DPM
γυναικῶν [от] женщин 1135 N-GPF
Ἰωάννου Иоанна 2491 N-GSM
οὐδείς никто 3762 A-NSM-N
ἐστιν· есть; 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
μικρότερος меньший 3398 A-NSM-C
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
βασιλείᾳ Царстве 932 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
μείζων больший 3187 A-NSM-C
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐστιν. есть. 1510 V-PAI-3S
29
[Καὶ И 2532 CONJ
πᾶς весь 3956 A-NSM
 3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
ἀκούσας услышавший 191 V-AAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
τελῶναι сборщики податей 5057 N-NPM
ἐδικαίωσαν признали правым 1344 V-AAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
βαπτισθέντες крещённые 907 V-APP-NPM
τὸ  3588 T-ASN
βάπτισμα крещением 908 N-ASN
Ἰωάννου· Иоанна; 2491 N-GSM
30
οἱ  3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
Φαρισαῖοι фарисеи 5330 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
νομικοὶ законники 3544 A-NPM
τὴν  3588 T-ASF
βουλὴν волю 1012 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἠθέτησαν отвергли 114 V-AAI-3P
εἰς на 1519 PREP
ἑαυτούς, себя самих, 1438 F-3APM
μὴ не 3361 PRT-N
βαπτισθέντες крещённые 907 V-APP-NPM
ὑπ᾽ от 5259 PREP
αὐτοῦ.] него. 846 P-GSM
31
Τίνι Кому 5100 I-DSN
οὖν итак 3767 CONJ
ὁμοιώσω уподобил бы 3666 V-FAI-1S
τοὺς  3588 T-APM
ἀνθρώπους людей 444 N-APM
τῆς  3588 T-GSF
γενεᾶς поколения 1074 N-GSF
ταύτης, этого, 3778 D-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τίνι кому 5100 I-DSN
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
ὅμοιοι; они подобны? 3664 A-NPM
32
ὅμοιοί Подобны 3664 A-NPM
εἰσιν они есть 1510 V-PAI-3P
παιδίοις детям 3813 N-DPN
τοῖς  3588 T-DPN
ἐν на 1722 PREP
ἀγορᾷ рыночной площади 58 N-DSF
καθημένοις сидящим 2521 V-PNP-DPN
καὶ и 2532 CONJ
προσφωνοῦσιν взывающим к 4377 V-PAP-DPN
ἀλλήλοις, друг другу, 240 C-DPN
которые 3739 R-APN
λέγει, говорят, 3004 V-PAI-3S
Ηὐλήσαμεν Мы сыграли 832 V-AAI-1P
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ὠρχήσασθε· сплясали вы; 3738 V-ADI-2P
ἐθρηνήσαμεν мы спели погребальные песни 2354 V-AAI-1P
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐκλαύσατε. заплакали вы. 2799 V-AAI-2P
33
ἐλήλυθεν Пришёл 2064 V-2RAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
 3588 T-NSM
βαπτιστὴς Креститель 910 N-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
ἐσθίων едящий 2068 V-PAP-NSM
ἄρτον хлеб 740 N-ASM
μήτε и не 3383 CONJ
πίνων пьющий 4095 V-PAP-NSM
οἶνον, вино, 3631 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
λέγετε, говорите, 3004 V-PAI-2P
Δαιμόνιον Демона 1140 N-ASN
ἔχει· имеет; 2192 V-PAI-3S
34
ἐλήλυθεν пришёл 2064 V-2RAI-3S
 3588 T-NSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἐσθίων едящий 2068 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
πίνων, пьющий, 4095 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
λέγετε, говорите, 3004 V-PAI-2P
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
φάγος обжора 5314 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οἰνοπότης, винопийца, 3630 N-NSM
φίλος друг 5384 A-NSM
τελωνῶν сборщиков податей 5057 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἁμαρτωλῶν. грешных. 268 A-GPM
35
καὶ И 2532 CONJ
ἐδικαιώθη была признана правой 1344 V-API-3S
 1510 T-NSF
σοφία мудрость 4678 N-NSF
ἀπὸ от 575 PREP
πάντων всех 3956 A-GPN
τῶν  3588 T-GPN
τέκνων детей 5043 N-GPN
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
36
Ἠρώτα Просил 2065 V-IAI-3S
δέ же 1161 CONJ
τις кто-то 5100 X-NSM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
τῶν  3588 T-GPM
Φαρισαίων [из] фарисеев 5330 N-GPM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
φάγῃ Он поел 5315 V-2AAS-3S
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτοῦ· ним; 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
εἰσελθὼν вошедший 1525 V-2AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
Φαρισαίου фарисея 5330 N-GSM
κατεκλίθη. Он возлёг. 2625 V-API-3S
37
καὶ И 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
γυνὴ женщина 1135 N-NSF
ἥτις та, которая 3748 R-NSF
ἦν была 3739 V-IAI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πόλει городе 4172 N-DSF
ἁμαρτωλός, грешная, 268 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιγνοῦσα узнавшая 1921 V-2AAP-NSF
ὅτι что 3754 CONJ
κατάκειται возлежит 2621 V-PNI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
οἰκίᾳ доме 3614 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
Φαρισαίου, фарисея, 5330 N-GSM
κομίσασα принёсшая 2865 V-AAP-NSF
ἀλάβαστρον алебастровый сосуд 211 N-ASN
μύρου мира 3464 N-GSN
38
καὶ и 2532 CONJ
στᾶσα ставшая 2476 V-2AAP-NSF
ὀπίσω сзади 3694 ADV
παρὰ у 3844 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πόδας ног 4228 N-APM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
κλαίουσα, плачущая, 2799 V-PAP-NSF
τοῖς  3588 T-DPN
δάκρυσιν слезами 1144 N-DPN
ἤρξατο на́чала 756 V-ADI-3S
βρέχειν обливать 1026 V-PAN
τοὺς  3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
θριξὶν волосами 2359 N-DPF
τῆς  3588 T-GSF
κεφαλῆς головы́ 2776 N-GSF
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἐξέμασσεν, она вытирала, 1591 V-IAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
κατεφίλει целовала 2705 V-IAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἤλειφεν мазала 218 V-IAI-3S
τῷ  3588 T-DSN
μύρῳ. миром. 3464 N-DSN
39
ἰδὼν Увидевший 1492 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Φαρισαῖος фарисей 5330 N-NSM
 3588 T-NSM
καλέσας позвавший 2564 V-AAP-NSM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
ἐν в 1722 PREP
ἑαυτῷ себе самом 1438 F-3DSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Οὗτος Этот 3778 D-NSM
εἰ если 1487 COND
ἦν был [бы] 3739 V-IAI-3S
προφήτης, пророк, 4396 N-NSM
ἐγίνωσκεν знал [бы] 1097 V-IAI-3S
ἂν  302 PRT
τίς кто 5100 I-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ποταπὴ какая 4217 A-NSF
 1510 T-NSF
γυνὴ женщина 1135 N-NSF
ἥτις та, которая 3748 R-NSF
ἅπτεται касается 680 V-PMI-3S
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἁμαρτωλός грешная 268 A-NSF
ἐστιν. она есть. 1510 V-PAI-3S
40
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθεὶς ответивший 611 V-AOP-NSM
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν, нему, 846 P-ASM
Σίμων, Симон, 4613 N-VSM
ἔχω имею 2192 V-PAI-1S
σοί тебе 4671 P-2DS
τι что-то 5100 X-ASN
εἰπεῖν. сказать. 2036 V-2AAN
Он 3588 T-NSM
δέ, же, 1161 CONJ
Διδάσκαλε, Учитель, 1320 N-VSM
εἰπέ, скажи, 2036 V-2AAM-2S
φησίν. говорит. 5346 V-PAI-3S
41
δύο Два 1417 A-NUI
χρεοφειλέται должника 5533 N-NPM
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
δανιστῇ [у] ростовщика 1157 N-DSM
τινι· некого; 5100 X-DSM
 3588 T-NSM
εἷς один 1519 A-NSM
ὤφειλεν имел долг 3784 V-IAI-3S
δηνάρια динариев 1220 N-APN
πεντακόσια, пятьсот, 4001 A-APN
 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἕτερος другой 2087 A-NSM
πεντήκοντα. пятьдесят. 4004 A-NUI
42
μὴ Не 3361 PRT-N
ἐχόντων имеющих 2192 V-PAP-GPM
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἀποδοῦναι отдать 591 V-2AAN
ἀμφοτέροις обоим 297 A-DPM
ἐχαρίσατο. он даровал. 5483 V-ADI-3S
τίς Кто 5100 I-NSM
οὖν итак 3767 CONJ
αὐτῶν [из] них 846 P-GPM
πλεῖον более 4119 A-ASN-C
ἀγαπήσει будет любить 25 V-FAI-3S
αὐτόν; его? 846 P-ASM
43
ἀποκριθεὶς Ответивший 611 V-AOP-NSM
Σίμων Симон 4613 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ὑπολαμβάνω Предполагаю 5274 V-PAI-1S
ὅτι что 3754 CONJ
которому 3739 R-DSM
τὸ  3588 T-ASN
πλεῖον более 4119 A-ASN-C
ἐχαρίσατο. даровал. 5483 V-ADI-3S
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Ὀρθῶς Правильно 3723 ADV
ἔκρινας. ты рассудил. 2919 V-AAI-2S
44
καὶ И 2532 CONJ
στραφεὶς повернувшийся 4762 V-2APP-NSM
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα женщине 1135 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
Σίμωνι Симону 4613 N-DSM
ἔφη, сказал, 5346 V-IAI-3S
Βλέπεις Видишь 991 V-PAI-2S
ταύτην эту 3778 D-ASF
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα; женщину? 1135 N-ASF
εἰσῆλθόν Я вошёл 1525 V-2AAI-1S
σου [к] тебе 4675 P-2GS
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
οἰκίαν, дом, 3614 N-ASF
ὕδωρ воду 5204 N-ASN
μοι Мне 3427 P-1DS
ἐπὶ на 1909 PREP
πόδας но́ги 4228 N-APM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔδωκας· дал ты; 1325 V-AAI-2S
αὕτη эта 846 D-NSF
δὲ же 1161 CONJ
τοῖς  3588 T-DPN
δάκρυσιν слезами 1144 N-DPN
ἔβρεξέν облила 1026 V-AAI-3S
μου Мои 3450 P-1GS
τοὺς  3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
θριξὶν волосами 2359 N-DPF
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἐξέμαξεν. вытерла. 1591 V-AAI-3S
45
φίλημά Поцелуй 5370 N-ASN
μοι Мне 3427 P-1DS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔδωκας· дал ты; 1325 V-AAI-2S
αὕτη эта 846 D-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ἀφ᾽ с 575 PREP
ἧς которого [времени] 3739 R-GSF
εἰσῆλθον Я вошёл 1525 V-2AAI-1S
οὐ не 3739 PRT-N
διέλιπεν перестала 1257 V-2AAI-3S
καταφιλοῦσά целующая 2705 V-PAP-NSF
μου Мои 3450 P-1GS
τοὺς  3588 T-APM
πόδας. но́ги. 4228 N-APM
46
ἐλαίῳ Маслом 1637 N-DSN
τὴν  3588 T-ASF
κεφαλήν голову 2776 N-ASF
μου Мою 3450 P-1GS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἤλειψας· помазал ты; 218 V-AAI-2S
αὕτη эта 846 D-NSF
δὲ же 1161 CONJ
μύρῳ миром 3464 N-DSN
ἤλειψεν помазала 218 V-AAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
μου. Мои. 3450 P-1GS
47
οὗ Которого 3739 R-GSN
χάριν ради 5485 ADV
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
σοι, тебе, 4671 P-2DS
ἀφέωνται прощаются 863 V-RPI-3P
αἱ  3588 T-NPF
ἁμαρτίαι грехи 266 N-NPF
αὐτῆς её 846 P-GSF
αἱ  3588 T-NPF
πολλαί, многие, 4183 A-NPF
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἠγάπησεν она полюбила 25 V-AAI-3S
πολύ· многое; 4183 A-ASN
которому 3739 R-DSM
δὲ же 1161 CONJ
ὀλίγον немногое 3641 A-NSN
ἀφίεται, прощается, 863 V-PPI-3S
ὀλίγον немногое 3641 A-ASN
ἀγαπᾷ. любит. 25 V-PAI-3S
48
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῇ, ей, 846 P-DSF
Ἀφέωνταί Прощаются 863 V-RPI-3P
σου твои 4675 P-2GS
αἱ  3588 T-NPF
ἁμαρτίαι. грехи. 266 N-NPF
49
καὶ И 2532 CONJ
ἤρξαντο начали 756 V-ADI-3P
οἱ  3588 T-NPM
συνανακείμενοι совозлежащие 4873 V-PNP-NPM
λέγειν говорить 3004 V-PAN
ἐν в 1722 PREP
ἑαυτοῖς, самих себе, 1438 F-3DPM
Τίς Кто 5100 I-NSM
οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ὃς который 3739 R-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἁμαρτίας грехи 266 N-APF
ἀφίησιν; прощает? 863 V-PAI-3S
50
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα, женщине, 1135 N-ASF
 1510 T-NSF
πίστις Вера 4102 N-NSF
σου твоя 4675 P-2GS
σέσωκέν спасла 4982 V-RAI-3S
σε· тебя; 4571 P-2AS
πορεύου иди 4198 V-PNM-2S
εἰς в 1519 PREP
εἰρήνην. мир. 1515 N-ASF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 7 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

От Луки 7 глава в переводах:
От Луки 7 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.