Библия » VIN Подстрочник Винокурова

От Луки 17 Евангелие от Луки 17 глава

1
Εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
μαθητὰς ученикам 3101 N-APM
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
Ἀνένδεκτόν Невозможно 418 A-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
τοῦ  3588 T-GSN
τὰ  3588 T-APN
σκάνδαλα разочарованиям в вере 4625 N-APN
μὴ не 3361 PRT-N
ἐλθεῖν, прийти, 2064 V-2AAN
πλὴν однако 4133 ADV
οὐαὶ увы 3759 INJ
δι᾽ через 1223 PREP
οὗ которого 3739 R-GSM
ἔρχεται· приходят; 2064 V-PNI-3S
2
λυσιτελεῖ приносит пользу 3081 V-PAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
εἰ если 1487 COND
λίθος камень 3037 N-NSM
μυλικὸς мельничный 3457 A-NSM
περίκειται находится 4029 V-PNI-3S
περὶ вокруг 4012 PREP
τὸν  3588 T-ASM
τράχηλον шеи 5137 N-ASM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἔρριπται он брошен 4496 V-RPI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
θάλασσαν море 2281 N-ASF
чем 1510 PRT
ἵνα чтобы 2443 CONJ
σκανδαλίσῃ он отвратил от веры 4624 V-AAS-3S
τῶν  3588 T-GPM
μικρῶν [из] малых 3398 A-GPM
τούτων этих 5130 D-GPM
ἕνα. одного. 1520 A-ASM
3
προσέχετε Удерживайте 4337 V-PAM-2P
ἑαυτοῖς. себя. 1438 F-2DPM
ἐὰν Если 1437 COND
ἁμάρτῃ согрешит 264 V-2AAS-3S
 3588 T-NSM
ἀδελφός брат 80 N-NSM
σου твой 4675 P-2GS
ἐπιτίμησον упрекни 2008 V-AAM-2S
αὐτῷ, его, 846 P-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
μετανοήσῃ покается 3340 V-AAS-3S
ἄφες прости 863 V-2AAM-2S
αὐτῷ· ему; 846 P-DSM
4
καὶ и 2532 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
ἑπτάκις семь раз 2034 ADV
τῆς  3588 T-GSF
ἡμέρας [в] день 2250 N-GSF
ἁμαρτήσῃ согрешит 264 V-AAS-3S
εἰς против 1519 PREP
σὲ тебя 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
ἑπτάκις семь раз 2034 ADV
ἐπιστρέψῃ обратится 1994 V-AAS-3S
πρὸς к 4314 PREP
σὲ тебе 4571 P-2AS
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Μετανοῶ, Каюсь, 3340 V-PAI-1S
ἀφήσεις простишь 863 V-FAI-2S
αὐτῷ. ему. 846 P-DSM
5
Καὶ И 2532 CONJ
εἶπαν сказали 3004 V-2AAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἀπόστολοι апостолы 652 N-NPM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ, Господу, 2962 N-DSM
Πρόσθες Прибавь 4369 V-2AAM-2S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
πίστιν. веру. 4102 N-ASF
6
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
Εἰ Если 1487 COND
ἔχετε вы имели [бы] 2192 V-PAI-2P
πίστιν веру 4102 N-ASF
ὡς как 5613 ADV
κόκκον зерно 2848 N-ASM
σινάπεως, горчицы, 4615 N-GSN
ἐλέγετε вы говорили [бы] 3004 V-IAI-2P
ἂν  302 PRT
τῇ  3588 T-DSF
συκαμίνῳ шелковице 4807 N-DSF
[ταύτῃ], этой, 3778 D-DSF
Ἐκριζώθητι Будь вырвана с корнем 1610 V-APM-2S
καὶ и 2532 CONJ
φυτεύθητι будь посажена 5452 V-APM-2S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
θαλάσσῃ· море; 2281 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ὑπήκουσεν она послушалась [бы] 5219 V-AAI-3S
ἂν  302 PRT
ὑμῖν. вас. 5213 P-2DP
7
Τίς Кто 5100 I-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
δοῦλον раба 1401 N-ASM
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
ἀροτριῶντα пашущего 722 V-PAP-ASM
или 1510 PRT
ποιμαίνοντα, пасущего, 4165 V-PAP-ASM
ὃς который 3739 R-NSM
εἰσελθόντι вошедшему 1525 V-2AAP-DSM
ἐκ с 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
ἀγροῦ по́ля 68 N-GSM
ἐρεῖ скажет 2046 V-FAI-3S
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Εὐθέως Тотчас 2112 ADV
παρελθὼν подошедший 3928 V-2AAP-NSM
ἀνάπεσε, возляг, 377 V-2AAM-2S
8
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
οὐχὶ [разве] не 3780 PRT-I
ἐρεῖ скажет 2046 V-FAI-3S
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Ἑτοίμασον Приготовь 2090 V-AAM-2S
τί что-нибудь 5100 I-ASN
δειπνήσω, поужинаю, 1172 V-AAS-1S
καὶ и 2532 CONJ
περιζωσάμενος опоясавшийся 4024 V-AMP-NSM
διακόνει служи 1247 V-PAM-2S
μοι мне 3427 P-1DS
ἕως пока 2193 ADV
φάγω поем 5315 V-2AAS-1S
καὶ и 2532 CONJ
πίω, выпью, 4095 V-2AAS-1S
καὶ и 2532 CONJ
μετὰ после 3326 PREP
ταῦτα этого 5023 D-APN
φάγεσαι будешь есть 5315 V-FDI-2S
καὶ и 2532 CONJ
πίεσαι будешь пить 4095 V-FDI-2S
σύ; ты? 4771 P-2NS
9
μὴ Не 3361 PRT-N
ἔχει имеет 2192 V-PAI-3S
χάριν благодарность 5485 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
δούλῳ [к] рабу 1401 N-DSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐποίησεν он сделал 4160 V-AAI-3S
τὰ  3588 T-APN
διαταχθέντα; приказанное? 1299 V-APP-APN
10
οὕτως Так 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ὑμεῖς, вы, 5210 P-2NP
ὅταν когда 3752 CONJ
ποιήσητε сделаете 4160 V-AAS-2P
πάντα всё 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
διαταχθέντα приказанное 1299 V-APP-APN
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
λέγετε говорите 3004 V-PAM-2P
ὅτι что 3754 CONJ
Δοῦλοι Рабы 1401 N-NPM
ἀχρεῖοί негодные 888 A-NPM
ἐσμεν, мы есть, 1510 V-PAI-1P
которое 3588 R-ASN
ὠφείλομεν мы имели долг 3784 V-IAI-1P
ποιῆσαι сделать 4160 V-AAN
πεποιήκαμεν. мы сделали. 4160 V-RAI-1P
11
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
πορεύεσθαι идти 4198 V-PNN
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалим 2419 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς Он 846 P-NSM
διήρχετο проходил 1330 V-INI-3S
διὰ через 1223 PREP
μέσον середину 3319 A-ASN
Σαμαρείας Самарии 4540 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
Γαλιλαίας. Галилеи. 1056 N-GSF
12
καὶ И 2532 CONJ
εἰσερχομένου входящего 1525 V-PNP-GSM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
εἴς в 1519 PREP
τινα какое-то 5100 X-ASF
κώμην село́ 2968 N-ASF
ἀπήντησαν встретились 528 V-AAI-3P
[αὐτῷ] Ему 846 P-DSM
δέκα десять 1176 A-NUI
λεπροὶ прокажённых 3015 A-NPM
ἄνδρες, мужчин, 435 N-NPM
οἳ которые 3588 R-NPM
ἔστησαν стали 2476 V-2AAI-3P
πόρρωθεν, вдали, 4207 ADV
13
καὶ и 2532 CONJ
αὐτοὶ они 846 P-NPM
ἦραν подняли 142 V-AAI-3P
φωνὴν голос 5456 N-ASF
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἰησοῦ Иисус 2424 N-VSM
ἐπιστάτα, Наставник, 1988 N-VSM
ἐλέησον помилуй 1653 V-AAM-2S
ἡμᾶς. нас. 2248 P-1AP
14
καὶ И 2532 CONJ
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Πορευθέντες Пошедшие 4198 V-AOP-NPM
ἐπιδείξατε покажите 1925 V-AAM-2P
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-2APM
τοῖς  3588 T-DPM
ἱερεῦσιν. священникам. 2409 N-DPM
καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὑπάγειν уходить 5217 V-PAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐκαθαρίσθησαν. они были очищены. 2511 V-API-3P
15
εἷς Один 1519 A-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν, них, 846 P-GPM
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
ἰάθη, был исцелён, 2390 V-API-3S
ὑπέστρεψεν возвратился 5290 V-AAI-3S
μετὰ с 3326 PREP
φωνῆς голосом 5456 N-GSF
μεγάλης громким 3173 A-GSF
δοξάζων прославляющий 1392 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
16
καὶ и 2532 CONJ
ἔπεσεν пал 4098 V-2AAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
πρόσωπον лицо 4383 N-ASN
παρὰ у 3844 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πόδας ног 4228 N-APM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
εὐχαριστῶν благодарящий 2168 V-PAP-NSM
αὐτῷ· Его; 846 P-DSM
καὶ а 2532 CONJ
αὐτὸς он 846 P-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
Σαμαρίτης. самаритянин. 4541 N-NSM
17
ἀποκριθεὶς Ответивший 611 V-AOP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Οὐχὶ [разве] не 3780 PRT-I
οἱ  3588 T-NPM
δέκα десять 1176 A-NUI
ἐκαθαρίσθησαν; были очищены? 2511 V-API-3P
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
ἐννέα девять 1767 A-NUI
ποῦ; где? 4226 ADV-I
18
οὐχ [Разве] не 3756 PRT-N
εὑρέθησαν были найдены они 2147 V-API-3P
ὑποστρέψαντες возвратившиеся 5290 V-AAP-NPM
δοῦναι воздать 1325 V-2AAN
δόξαν славу 1391 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
 3588 T-NSM
ἀλλογενὴς иноплеменник 241 A-NSM
οὗτος; этот? 3778 D-NSM
19
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Ἀναστὰς Вставший 450 V-2AAP-NSM
πορεύου· иди; 4198 V-PNM-2S
 1510 T-NSF
πίστις вера 4102 N-NSF
σου твоя 4675 P-2GS
σέσωκέν спасла 4982 V-RAI-3S
σε. тебя. 4571 P-2AS
20
Ἐπερωτηθεὶς Спрошенный 1905 V-APP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
Φαρισαίων фарисеев 5330 N-GPM
πότε когда 4218 PRT-I
ἔρχεται приходит 2064 V-PNI-3S
 1510 T-NSF
βασιλεία Царство 932 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἀπεκρίθη Он ответил 611 V-ADI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἔρχεται приходит 2064 V-PNI-3S
 1510 T-NSF
βασιλεία Царство 932 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
μετὰ с 3326 PREP
παρατηρήσεως, наблюдением, 3907 N-GSF
21
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ἐροῦσιν, скажут, 2046 V-FAI-3P
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ὧδε· здесь; 5602 ADV
ἤ, или, 1510 PRT
Ἐκεῖ· Там; 1563 ADV
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
γὰρ ведь 1063 CONJ
 1510 T-NSF
βασιλεία Царство 932 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐντὸς внутри 1787 ADV
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
ἐστιν. есть. 1510 V-PAI-3S
22
Εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
μαθητάς, ученикам, 3101 N-APM
Ἐλεύσονται Придут 2064 V-FDI-3P
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
ὅτε когда 3753 ADV
ἐπιθυμήσετε пожелаете 1937 V-FAI-2P
μίαν один 1520 A-ASF
τῶν  3588 T-GPF
ἡμερῶν [из] дней 2250 N-GPF
τοῦ  3588 T-GSM
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἰδεῖν увидеть 1492 V-2AAN
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ὄψεσθε. увидите. 3700 V-FDI-2P
23
καὶ И 2532 CONJ
ἐροῦσιν скажут 2046 V-FAI-3P
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἐκεῖ· там; 1563 ADV
[ἤ,] или, 1510 PRT
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ὧδε· здесь; 5602 ADV
μὴ не 3361 PRT-N
ἀπέλθητε уйдите 565 V-2AAS-2P
μηδὲ и не 3366 CONJ
διώξητε. погони́тесь. 1377 V-AAS-2P
24
ὥσπερ Как 5618 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
 1510 T-NSF
ἀστραπὴ молния 796 N-NSF
ἀστράπτουσα сверкающая 797 V-PAP-NSF
ἐκ с 1537 PREP
τῆς которой 3588 T-GSF
ὑπὸ под 5259 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανὸν небом 3772 N-ASM
εἰς до 1519 PREP
τὴν которой 3588 T-ASF
ὑπ᾽ под 5259 PREP
οὐρανὸν небом 3772 N-ASM
λάμπει, светит, 2989 V-PAI-3S
οὕτως так 3779 ADV
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
 3588 T-NSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
[ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
αὐτοῦ]. Его. 846 P-GSM
25
πρῶτον Сначала 4412 ADV-S
δὲ же 1161 CONJ
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
αὐτὸν Ему 846 P-ASM
πολλὰ многое 4183 A-APN
παθεῖν претерпеть 3958 V-2AAN
καὶ и 2532 CONJ
ἀποδοκιμασθῆναι быть отвергнутым 593 V-APN
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γενεᾶς поколения 1074 N-GSF
ταύτης. этого. 3778 D-GSF
26
καὶ И 2532 CONJ
καθὼς как 2531 ADV
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Νῶε, Ноя, 3575 N-PRI
οὕτως так 3779 ADV
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
τοῦ  3588 T-GSM
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου· человека; 444 N-GSM
27
ἤσθιον, они ели, 2068 V-IAI-3P
ἔπινον, они пили, 4095 V-IAI-3P
ἐγάμουν, они женились, 1060 V-IAI-3P
ἐγαμίζοντο, они выходили замуж, 1061 V-IPI-3P
ἄχρι до 891 ADV
ἧς которого 3739 R-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
εἰσῆλθεν вошёл 1525 V-2AAI-3S
Νῶε Ной 3575 N-PRI
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
κιβωτόν, ковчег, 2787 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
κατακλυσμὸς потоп 2627 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπώλεσεν погубил 622 V-AAI-3S
πάντας. всех. 3956 A-APM
28
ὁμοίως Подобно 3668 ADV
καθὼς как 2531 ADV
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Λώτ· Лота; 3091 N-PRI
ἤσθιον, они ели, 2068 V-IAI-3P
ἔπινον, они пили, 4095 V-IAI-3P
ἠγόραζον, они покупали, 59 V-IAI-3P
ἐπώλουν, они продавали, 4453 V-IAI-3P
ἐφύτευον, они сажали, 5452 V-IAI-3P
ᾠκοδόμουν· они строили; 3618 V-IAI-3P
29
[в] который 1510 R-DSF
δὲ же 1161 CONJ
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
Λὼτ Лот 3091 N-PRI
ἀπὸ из 575 PREP
Σοδόμων, Содома, 4670 N-GPN
ἔβρεξεν пролился дождём 1026 V-AAI-3S
πῦρ огонь 4442 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
θεῖον сера 2303 N-ASN
ἀπ᾽ с 575 PREP
οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπώλεσεν погубил 622 V-AAI-3S
πάντας. всех. 3956 A-APM
30
κατὰ По 2596 PREP
τὰ  3588 T-APN
αὐτὰ этому 846 P-APN
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
[в] который 1510 R-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
 3588 T-NSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἀποκαλύπτεται. открывается. 601 V-PPI-3S
31
ἐν В 1722 PREP
ἐκείνῃ тот 1565 D-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ὃς который 3739 R-NSM
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
δώματος крыше 1430 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-NPN
σκεύη вещи 4632 N-NPN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
οἰκίᾳ, доме, 3614 N-DSF
μὴ не 3361 PRT-N
καταβάτω пусть сойдёт 2597 V-2AAM-3S
ἆραι взять 142 V-AAN
αὐτά, их, 846 P-APN
καὶ и 2532 CONJ
который 3588 T-NSM
ἐν в 1722 PREP
ἀγρῷ поле 68 N-DSM
ὁμοίως подобно 3668 ADV
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπιστρεψάτω пусть возвратится 1994 V-AAM-3S
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ὀπίσω. назад. 3694 ADV
32
μνημονεύετε Вспоминайте 3421 V-PAM-2P
τῆς  3588 T-GSF
γυναικὸς жену 1135 N-GSF
Λώτ. Лота. 3091 N-PRI
33
ὃς Который 3739 R-NSM
ἐὰν если 1437 COND
ζητήσῃ попытается 2212 V-AAS-3S
τὴν  3588 T-ASF
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
περιποιήσασθαι сохранить 4046 V-AMN
ἀπολέσει погубит 622 V-FAI-3S
αὐτήν, её, 846 P-ASF
ὃς который 3739 R-NSM
δ᾽ же 1161 CONJ
ἂν если 302 PRT
ἀπολέσῃ погубит 622 V-AAS-3S
ζῳογονήσει оживит 2225 V-FAI-3S
αὐτήν. её. 846 P-ASF
34
λέγω Говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
ταύτῃ этой 3778 D-DSF
τῇ  3588 T-DSF
νυκτὶ ночью 3571 N-DSF
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
δύο двое 1417 A-NUI
ἐπὶ на 1909 PREP
κλίνης ложе 2825 N-GSF
μιᾶς, одном, 1520 A-GSF
 3588 T-NSM
εἷς один 1519 A-NSM
παραλημφθήσεται будет забран 3880 V-FPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
ἕτερος другой 2087 A-NSM
ἀφεθήσεται· будет оставлен; 863 V-FPI-3S
35
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
δύο две 1417 A-NUI
ἀλήθουσαι молотящие 229 V-PAP-NPF
ἐπὶ  1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
αὐτό, вместе, 846 P-ASN
 1510 T-NSF
μία одна 1520 A-NSF
παραλημφθήσεται будет забрана 3880 V-FPI-3S
 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ἑτέρα другая 2087 A-NSF
ἀφεθήσεται. будет оставлена. 863 V-FPI-3S
36
37
καὶ И 2532 CONJ
ἀποκριθέντες ответившие 611 V-AOP-NPM
λέγουσιν говорят 3004 V-PAI-3P
αὐτῷ, Ему, 846 P-DSM
Ποῦ, Где, 4226 ADV-I
κύριε; Господи? 2962 N-VSM
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Ὅπου Где 3699 ADV
τὸ  3588 T-NSN
σῶμα, тело, 4983 N-NSN
ἐκεῖ там 1563 ADV
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀετοὶ орлы 105 N-NPM
ἐπισυναχθήσονται. будут собраны. 1996 V-FPI-3P
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Луки, 17 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

От Луки 17 глава в переводах:
От Луки 17 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.