Библия » Подстрочник Винокурова

Послание к Евреям 8 глава

1
Κεφάλαιον Главное 2774 N-NSN
δὲ же 1161 CONJ
ἐπὶ при 1909 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
λεγομένοις, говорящемся, 3004 V-PPP-DPN
τοιοῦτον такового 5108 D-ASM
ἔχομεν имеем 2192 V-PAI-1P
ἀρχιερέα, Первосвященника, 749 N-ASM
ὃς Который 3739 R-NSM
ἐκάθισεν сел 2523 V-AAI-3S
ἐν с 1722 PREP
δεξιᾷ права 1188 A-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
θρόνου [от] престола 2362 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
μεγαλωσύνης величия 3172 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
οὐρανοῖς, небесах, 3772 N-DPM
2
τῶν  3588 T-GPN
ἁγίων святых 40 A-GPN
λειτουργὸς служитель 3011 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
σκηνῆς скинии 4633 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἀληθινῆς, истинной, 228 A-GSF
ἣν которую 3739 R-ASF
ἔπηξεν разбил 4078 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἄνθρωπος. человек. 444 N-NSM
3
πᾶς Всякий 3956 A-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
προσφέρειν приносить 4374 V-PAN
δῶρά дары 1435 N-APN
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
θυσίας жертвы 2378 N-APF
καθίσταται· становится; 2525 V-PPI-3S
ὅθεν откуда 3606 ADV
ἀναγκαῖον необходимо 316 A-NSN
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
τι что-нибудь 5100 X-ASN
καὶ и 2532 CONJ
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
которое 3588 R-ASN
προσενέγκῃ. Он принёс бы. 4374 V-AAS-3S
4
εἰ Если 1487 COND
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἦν Он был [бы] 3739 V-IAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
γῆς, земле, 1093 N-GSF
οὐδ᾽ и не 3761 CONJ-N
ἂν  302 PRT
ἦν был [бы] 3739 V-IAI-3S
ἱερεύς, Он священник, 2409 N-NSM
ὄντων сущих 1510 V-PAP-GPM
τῶν  3588 T-GPM
προσφερόντων приносящих 4374 V-PAP-GPM
κατὰ по 2596 PREP
νόμον Закону 3551 N-ASM
τὰ  3588 T-APN
δῶρα· дары; 1435 N-APN
5
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ὑποδείγματι примеру 5262 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
σκιᾷ те́ни 4639 N-DSF
λατρεύουσιν служат 3000 V-PAI-3P
τῶν  3588 T-GPN
ἐπουρανίων, небесных, 2032 A-GPN
καθὼς как 2531 ADV
κεχρημάτισται оповещён 5537 V-RPI-3S
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
μέλλων готовящийся 3195 V-PAP-NSM
ἐπιτελεῖν завершать 2005 V-PAN
τὴν  3588 T-ASF
σκηνήν, обиталище, 4633 N-ASF
Ὅρα Смотри 3708 V-PAM-2S
γάρ, ведь, 1063 CONJ
φησίν, говорит, 5346 V-PAI-3S
ποιήσεις сделаешь 4160 V-FAI-2S
πάντα всё 3956 A-APN
κατὰ по 2596 PREP
τὸν  3588 T-ASM
τύπον образцу 5179 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
δειχθέντα показанному 1166 V-APP-ASM
σοι тебе 4671 P-2DS
ἐν на 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὄρει· горе́; 3735 N-DSN
6
νυν[ὶ] теперь 3570 ADV
δὲ же 1161 CONJ
διαφορωτέρας отличнейшего 1313 A-GSF-C
τέτυχεν Он достиг 5177 V-2RAI-3S
λειτουργίας, служения, 3009 N-GSF
ὅσῳ скольким 3745 K-DSN
καὶ и 2532 CONJ
κρείττονός лучшего 2909 A-GSF-C
ἐστιν Он есть 1510 V-PAI-3S
διαθήκης завета 1242 N-GSF
μεσίτης, посредник, 3316 N-NSM
ἥτις того, который 3748 R-NSF
ἐπὶ на 1909 PREP
κρείττοσιν лучших 2909 A-DPF-C
ἐπαγγελίαις обещаниях 1860 N-DPF
νενομοθέτηται. законоустроен. 3549 V-RPI-3S
7
Εἰ Если 1487 COND
γὰρ ведь 1063 CONJ
 1510 T-NSF
πρώτη первый 4413 A-NSF-S
ἐκείνη тот 1565 D-NSF
ἦν был [бы] 3739 V-IAI-3S
ἄμεμπτος, безупречный, 273 A-NSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἂν  302 PRT
δευτέρας второго 1208 A-GSF
ἐζητεῖτο искалось [бы] 2212 V-IPI-3S
τόπος· место; 5117 N-NSM
8
μεμφόμενος укоряющий 3201 V-PNP-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
λέγει, говорит, 3004 V-PAI-3S
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
ἔρχονται, приходят, 2064 V-PNI-3P
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
συντελέσω совершу 4931 V-FAI-1S
ἐπὶ над 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον домом 3624 N-ASM
Ἰσραὴλ Израиля 2474 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ над 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον домом 3624 N-ASM
Ἰούδα Иуды 2455 N-GSM
διαθήκην завет 1242 N-ASF
καινήν, новый, 2537 A-ASF
9
οὐ не 3739 PRT-N
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
διαθήκην завету 1242 N-ASF
ἣν который 3739 R-ASF
ἐποίησα Я сделал 4160 V-AAI-1S
τοῖς  3588 T-DPM
πατράσιν отцам 3962 N-DPM
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ἐπιλαβομένου взявшего 1949 V-2ADP-GSM
μου Меня 3450 P-1GS
τῆς  3588 T-GSF
χειρὸς руку 5495 N-GSF
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἐξαγαγεῖν [чтобы] вывести 1806 V-2AAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐκ из 1537 PREP
γῆς земли́ 1093 N-GSF
Αἰγύπτου, Египта, 125 N-GSF
ὅτι потому что 3754 CONJ
αὐτοὶ они 846 P-NPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐνέμειναν остались 1696 V-AAI-3P
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
διαθήκῃ завете 1242 N-DSF
μου, Моём, 3450 P-1GS
κἀγὼ и Я 2504 P-1NS-K
ἠμέλησα пренебрёг 272 V-AAI-1S
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος. Господь. 2962 N-NSM
10
ὅτι Потому что 3754 CONJ
αὕτη этот 846 D-NSF
 1510 T-NSF
διαθήκη завет 1242 N-NSF
ἣν которым 3739 R-ASF
διαθήσομαι буду завещать 1303 V-FDI-1S
τῷ  3588 T-DSM
οἴκῳ дому 3624 N-DSM
Ἰσραὴλ Израилю 2474 N-PRI
μετὰ после 3326 PREP
τὰς  3588 T-APF
ἡμέρας дней 2250 N-APF
ἐκείνας, тех, 1565 D-APF
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
διδοὺς дающий 1325 V-PAP-NSM
νόμους законы 3551 N-APM
μου Мои 3450 P-1GS
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
διάνοιαν разум 1271 N-ASF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ на 1909 PREP
καρδίας сердца́ 2588 N-APF
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἐπιγράψω надпишу 1924 V-FAI-1S
αὐτούς, их, 846 P-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἔσομαι буду 1510 V-FDI-1S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
εἰς в 1519 PREP
θεὸν Бога 2316 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτοὶ они 846 P-NPM
ἔσονταί будут 1510 V-FDI-3P
μοι Мне 3427 P-1DS
εἰς в 1519 PREP
λαόν. народ. 2992 N-ASM
11
καὶ И 2532 CONJ
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
διδάξωσιν будут учить 1321 V-AAS-3P
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
τὸν  3588 T-ASM
πολίτην гражданина 4177 N-ASM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
τὸν  3588 T-ASM
ἀδελφὸν брата 80 N-ASM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Γνῶθι Познай 1097 V-2AAM-2S
τὸν  3588 T-ASM
κύριον, Го́спода, 2962 N-ASM
ὅτι потому что 3754 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
εἰδήσουσίν будут знать 1492 V-FAI-3P
με Меня 3165 P-1AS
ἀπὸ от 575 PREP
μικροῦ малого 3398 A-GSM
ἕως до 2193 ADV
μεγάλου большого 3173 A-GSM
αὐτῶν. [из] них. 846 P-GPM
12
ὅτι Потому что 3754 CONJ
ἵλεως милостив 2436 A-NSM-ATT
ἔσομαι буду 1510 V-FDI-1S
ταῖς  3588 T-DPF
ἀδικίαις [к] неправедностям 93 N-DPF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPF
ἁμαρτιῶν грехов 266 N-GPF
αὐτῶν их 846 P-GPM
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
μνησθῶ вспомню 3415 V-APS-1S
ἔτι. уже́. 2089 ADV
13
ἐν В 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
λέγειν говорить 3004 V-PAN
Καινὴν Новый 2537 A-ASF
πεπαλαίωκεν Он сделал ветхим 3822 V-RAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
πρώτην· первый; 4413 A-ASF-S
τὸ  3588 T-NSN
δὲ же 1161 CONJ
παλαιούμενον ветшающее 3822 V-PPP-NSN
καὶ и 2532 CONJ
γηράσκον стареющее 1095 V-PAP-NSN
ἐγγὺς близко 1451 ADV
ἀφανισμοῦ. исчезновения. 854 N-GSM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 8 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.