Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Евреям 6 Послание к Евреям 6 глава

1
Διὸ Потому 1352 CONJ
ἀφέντες оставившие 863 V-2AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
τῆς  3588 T-GSF
ἀρχῆς нача́ла 746 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
λόγον слово 3056 N-ASM
ἐπὶ к 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
τελειότητα совершенству 5047 N-ASF
φερώμεθα, давайте будем нестись, 5342 V-PPS-1P
μὴ не 3361 PRT-N
πάλιν опять 3825 ADV
θεμέλιον основание 2310 N-ASM
καταβαλλόμενοι полагающие 2598 V-PMP-NPM
μετανοίας покаяния 3341 N-GSF
ἀπὸ от 575 PREP
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPN
ἔργων, дел, 2041 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
πίστεως веры 4102 N-GSF
ἐπὶ в 1909 PREP
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
2
βαπτισμῶν крещений 909 N-GPM
διδαχῆς, учения, 1322 N-GSF
ἐπιθέσεώς возложение 1936 N-GSF
τε  5037 PRT
χειρῶν, рук, 5495 N-GPF
ἀναστάσεώς воскресения 386 N-GSF
τε  5037 PRT
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
κρίματος суда 2917 N-GSN
αἰωνίου. вечного. 166 A-GSN
3
καὶ И 2532 CONJ
τοῦτο это 5124 D-ASN
ποιήσομεν сделаем 4160 V-FAI-1P
ἐάνπερ если только 1437 COND
ἐπιτρέπῃ будет разрешать 2010 V-PAS-3S
 3588 T-NSM
θεός. Бог. 2316 N-NSM
4
Ἀδύνατον Невозможно 102 A-NSN
γὰρ ведь 1063 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἅπαξ однажды 530 ADV
φωτισθέντας, освещённых, 5461 V-APP-APM
γευσαμένους вкусивших 1089 V-ADP-APM
τε  5037 PRT
τῆς  3588 T-GSF
δωρεᾶς дара 1431 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐπουρανίου небесного 2032 A-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μετόχους соучастников 3353 A-APM
γενηθέντας сделанных 1096 V-AOP-APM
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
5
καὶ и 2532 CONJ
καλὸν хорошее 2570 A-ASN
γευσαμένους вкусивших 1089 V-ADP-APM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
δυνάμεις силы 1411 N-APF
τε  5037 PRT
μέλλοντος готовящегося 3195 V-PAP-GSM
αἰῶνος, ве́ка, 165 N-GSM
6
καὶ и 2532 CONJ
παραπεσόντας, отпавших, 3895 V-2AAP-APM
πάλιν опять 3825 ADV
ἀνακαινίζειν обновлять 340 V-PAN
εἰς для 1519 PREP
μετάνοιαν, покаяния, 3341 N-ASF
ἀνασταυροῦντας распинающих 388 V-PAP-APM
ἑαυτοῖς собой самими 1438 F-3DPM
τὸν  3588 T-ASM
υἱὸν Сына 5207 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
παραδειγματίζοντας. выставляющих на позор. 3856 V-PAP-APM
7
γῆ Земля 1093 N-NSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
 1510 T-NSF
πιοῦσα пьющая 4095 V-2AAP-NSF
τὸν  3588 T-ASM
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτῆς ней 846 P-GSF
ἐρχόμενον приходящий 2064 V-PNP-ASM
πολλάκις часто 4178 ADV
ὑετόν, дождь, 5205 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τίκτουσα рождающая 5088 V-PAP-NSF
βοτάνην растение 1008 N-ASF
εὔθετον полезное 2111 A-ASF
ἐκείνοις тем 1565 D-DPM
δι᾽ из-за 1223 PREP
οὓς которых 3775 R-APM
καὶ и 2532 CONJ
γεωργεῖται, обрабатывается, 1090 V-PPI-3S
μεταλαμβάνει получает часть 3335 V-PAI-3S
εὐλογίας благословения 2129 N-GSF
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ· Бога; 2316 N-GSM
8
ἐκφέρουσα выносящая 1627 V-PAP-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ἀκάνθας колючие растения 173 N-APF
καὶ и 2532 CONJ
τριβόλους репейники 5146 N-APM
ἀδόκιμος непригодна 96 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
κατάρας [к] проклятию 2671 N-GSF
ἐγγύς, близка, 1451 ADV
ἧς которого 3739 R-GSF
τὸ  3588 T-NSN
τέλος конец 5056 N-NSN
εἰς в 1519 PREP
καῦσιν. сожжении. 2740 N-ASF
9
Πεπείσμεθα Мы убеждены 3982 V-RPI-1P
δὲ же 1161 CONJ
περὶ о 4012 PREP
ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP
ἀγαπητοί, любимые, 27 A-VPM
τὰ  3588 T-APN
κρείσσονα [в] лучшем 2908 A-APN-C
καὶ и 2532 CONJ
ἐχόμενα держащимся 2192 V-PPP-APN
σωτηρίας, спасения, 4991 N-GSF
εἰ если 1499 COND
καὶ и 1499 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
λαλοῦμεν· произносим; 2980 V-PAI-1P
10
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἄδικος несправедлив 94 A-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐπιλαθέσθαι [чтобы] забыть 1950 V-2ADN
τοῦ  3588 T-GSN
ἔργου дело 2041 N-GSN
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ἀγάπης любовь 26 N-GSF
ἧς которую 3739 R-GSF
ἐνεδείξασθε вы выказали 1731 V-AMI-2P
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
διακονήσαντες послужившие 1247 V-AAP-NPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἁγίοις святым 40 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
διακονοῦντες. служащие. 1247 V-PAP-NPM
11
ἐπιθυμοῦμεν Желаем 1937 V-PAI-1P
δὲ же 1161 CONJ
ἕκαστον каждого 1538 A-ASM
ὑμῶν [из] вас 5216 P-2GP
τὴν  3588 T-ASF
αὐτὴν то же 846 P-ASF
ἐνδείκνυσθαι выказывать 1731 V-PMN
σπουδὴν усердие 4710 N-ASF
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
πληροφορίαν полновесности 4136 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
ἐλπίδος надежды 1680 N-GSF
ἄχρι до 891 ADV
τέλους, конца, 5056 N-GSN
12
ἵνα чтобы 2443 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
νωθροὶ медлительные 3576 A-NPM
γένησθε, вы сделались, 1096 V-2ADS-2P
μιμηταὶ подражатели 3402 N-NPM
δὲ же 1161 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
διὰ через 1223 PREP
πίστεως веру 4102 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μακροθυμίας долготерпение 3115 N-GSF
κληρονομούντων наследующих 2816 V-PAP-GPM
τὰς  3588 T-APF
ἐπαγγελίας. обещания. 1860 N-APF
13
Τῷ  3588 T-DSM
γὰρ Ведь 1063 CONJ
Ἀβραὰμ Аврааму 11 N-PRI
ἐπαγγειλάμενος пообещавший 1861 V-ADP-NSM
 3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
κατ᾽ по 2596 PREP
οὐδενὸς ничему 3762 A-GSM-N
εἶχεν Он имел 2192 V-IAI-3S
μείζονος большему 3173 A-GSM-C
ὀμόσαι, поклясться, 3660 V-AAN
ὤμοσεν Он поклялся 3660 V-AAI-3S
καθ᾽ по 2596 PREP
ἑαυτοῦ, Себе, 1438 F-3GSM
14
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Εἰ Если 1487 COND
μὴν действительно 3375 PRT
εὐλογῶν благословляющий 2127 V-PAP-NSM
εὐλογήσω благословлю 2127 V-FAI-1S
σε тебя 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
πληθύνων умножающий 4129 V-PAP-NSM
πληθυνῶ умножу 4129 V-FAI-1S
σε· тебя; 4571 P-2AS
15
καὶ и 2532 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
μακροθυμήσας проявивший долготерпение 3114 V-AAP-NSM
ἐπέτυχεν он встретил 2013 V-2AAI-3S
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας. обещания. 1860 N-GSF
16
ἄνθρωποι Люди 444 N-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
κατὰ по 2596 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
μείζονος большему 3173 A-GSM-C
ὀμνύουσιν, клянутся, 3660 V-PAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
πάσης всякого 3956 A-GSF
αὐτοῖς [у] них 846 P-DPM
ἀντιλογίας противоречия 485 N-GSF
πέρας предел 4009 N-NSN
εἰς для 1519 PREP
βεβαίωσιν упрочения 951 N-ASF
 3588 T-NSM
ὅρκος· клятва; 3727 N-NSM
17
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSM
περισσότερον больше 4053 ADV-C
βουλόμενος хотящий 1014 V-PNP-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐπιδεῖξαι показать 1925 V-AAN
τοῖς  3588 T-DPM
κληρονόμοις наследникам 2818 N-DPM
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-GSF
τὸ  3588 T-ASN
ἀμετάθετον непреложность 276 A-ASN
τῆς  3588 T-GSF
βουλῆς желания 1012 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐμεσίτευσεν сделался посредник 3315 V-AAI-3S
ὅρκῳ, клятвы, 3727 N-DSM
18
ἵνα чтобы 2443 CONJ
διὰ через 1223 PREP
δύο два 1417 A-NUI
πραγμάτων де́ла 4229 N-GPN
ἀμεταθέτων, непреложных, 276 A-GPN
ἐν в 1722 PREP
οἷς которых 3739 R-DPN
ἀδύνατον невозможно 102 A-NSN
ψεύσασθαι солгать 5574 V-ADN
[τὸν]  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἰσχυρὰν сильное 2478 A-ASF
παράκλησιν утешение 3874 N-ASF
ἔχωμεν мы имели 2192 V-PAS-1P
οἱ  3588 T-NPM
καταφυγόντες побежавшие 2703 V-2AAP-NPM
κρατῆσαι схватить 2902 V-AAN
τῆς  3588 T-GSF
προκειμένης предстоящую 4295 V-PNP-GSF
ἐλπίδος· надежду; 1680 N-GSF
19
ἣν которую 3739 R-ASF
ὡς как 5613 ADV
ἄγκυραν якорь 45 N-ASF
ἔχομεν имеем 2192 V-PAI-1P
τῆς  3588 T-GSF
ψυχῆς, души́, 5590 N-GSF
ἀσφαλῆ непоколебимую 804 A-ASF
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
βεβαίαν прочную 949 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
εἰσερχομένην входящую 1525 V-PNP-ASF
εἰς во 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἐσώτερον внутреннее 2082 A-ASN-C
τοῦ  3588 T-GSN
καταπετάσματος, завесы, 2665 N-GSN
20
ὅπου куда 3699 ADV
πρόδρομος предтеча 4274 A-NSM
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
εἰσῆλθεν вошёл 1525 V-2AAI-3S
Ἰησοῦς, Иисус, 2424 N-NSM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
τάξιν положению 5010 N-ASF
Μελχισέδεκ Мелхиседека 3198 N-PRI
ἀρχιερεὺς Первосвященник 749 N-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
εἰς во 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
αἰῶνα. век. 165 N-ASM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 6 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Евреям 6 глава в переводах:
Евреям 6 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.