Библия » Подстрочник Винокурова

Послание к Евреям 6 глава

1
Διὸ Потому 1352 CONJ
ἀφέντες оставившие 863 V-2AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
τῆς  3588 T-GSF
ἀρχῆς нача́ла 746 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
λόγον слово 3056 N-ASM
ἐπὶ к 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
τελειότητα совершенству 5047 N-ASF
φερώμεθα, давайте будем нестись, 5342 V-PPS-1P
μὴ не 3361 PRT-N
πάλιν опять 3825 ADV
θεμέλιον основание 2310 N-ASM
καταβαλλόμενοι полагающие 2598 V-PMP-NPM
μετανοίας покаяния 3341 N-GSF
ἀπὸ от 575 PREP
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPN
ἔργων, дел, 2041 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
πίστεως веры 4102 N-GSF
ἐπὶ в 1909 PREP
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
2
βαπτισμῶν крещений 909 N-GPM
διδαχῆς, учения, 1322 N-GSF
ἐπιθέσεώς возложение 1936 N-GSF
τε  5037 PRT
χειρῶν, рук, 5495 N-GPF
ἀναστάσεώς воскресения 386 N-GSF
τε  5037 PRT
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
κρίματος суда 2917 N-GSN
αἰωνίου. вечного. 166 A-GSN
3
καὶ И 2532 CONJ
τοῦτο это 5124 D-ASN
ποιήσομεν сделаем 4160 V-FAI-1P
ἐάνπερ если только 1437 COND
ἐπιτρέπῃ будет разрешать 2010 V-PAS-3S
 3588 T-NSM
θεός. Бог. 2316 N-NSM
4
Ἀδύνατον Невозможно 102 A-NSN
γὰρ ведь 1063 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἅπαξ однажды 530 ADV
φωτισθέντας, освещённых, 5461 V-APP-APM
γευσαμένους вкусивших 1089 V-ADP-APM
τε  5037 PRT
τῆς  3588 T-GSF
δωρεᾶς дара 1431 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐπουρανίου небесного 2032 A-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μετόχους соучастников 3353 A-APM
γενηθέντας сделанных 1096 V-AOP-APM
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
5
καὶ и 2532 CONJ
καλὸν хорошее 2570 A-ASN
γευσαμένους вкусивших 1089 V-ADP-APM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
δυνάμεις силы 1411 N-APF
τε  5037 PRT
μέλλοντος готовящегося 3195 V-PAP-GSM
αἰῶνος, ве́ка, 165 N-GSM
6
καὶ и 2532 CONJ
παραπεσόντας, отпавших, 3895 V-2AAP-APM
πάλιν опять 3825 ADV
ἀνακαινίζειν обновлять 340 V-PAN
εἰς для 1519 PREP
μετάνοιαν, покаяния, 3341 N-ASF
ἀνασταυροῦντας распинающих 388 V-PAP-APM
ἑαυτοῖς собой самими 1438 F-3DPM
τὸν  3588 T-ASM
υἱὸν Сына 5207 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
παραδειγματίζοντας. выставляющих на позор. 3856 V-PAP-APM
7
γῆ Земля 1093 N-NSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
 1510 T-NSF
πιοῦσα пьющая 4095 V-2AAP-NSF
τὸν  3588 T-ASM
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτῆς ней 846 P-GSF
ἐρχόμενον приходящий 2064 V-PNP-ASM
πολλάκις часто 4178 ADV
ὑετόν, дождь, 5205 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τίκτουσα рождающая 5088 V-PAP-NSF
βοτάνην растение 1008 N-ASF
εὔθετον полезное 2111 A-ASF
ἐκείνοις тем 1565 D-DPM
δι᾽ из-за 1223 PREP
οὓς которых 3775 R-APM
καὶ и 2532 CONJ
γεωργεῖται, обрабатывается, 1090 V-PPI-3S
μεταλαμβάνει получает часть 3335 V-PAI-3S
εὐλογίας благословения 2129 N-GSF
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ· Бога; 2316 N-GSM
8
ἐκφέρουσα выносящая 1627 V-PAP-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ἀκάνθας колючие растения 173 N-APF
καὶ и 2532 CONJ
τριβόλους репейники 5146 N-APM
ἀδόκιμος непригодна 96 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
κατάρας [к] проклятию 2671 N-GSF
ἐγγύς, близка, 1451 ADV
ἧς которого 3739 R-GSF
τὸ  3588 T-NSN
τέλος конец 5056 N-NSN
εἰς в 1519 PREP
καῦσιν. сожжении. 2740 N-ASF
9
Πεπείσμεθα Мы убеждены 3982 V-RPI-1P
δὲ же 1161 CONJ
περὶ о 4012 PREP
ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP
ἀγαπητοί, любимые, 27 A-VPM
τὰ  3588 T-APN
κρείσσονα [в] лучшем 2908 A-APN-C
καὶ и 2532 CONJ
ἐχόμενα держащимся 2192 V-PPP-APN
σωτηρίας, спасения, 4991 N-GSF
εἰ если 1499 COND
καὶ и 1499 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
λαλοῦμεν· произносим; 2980 V-PAI-1P
10
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἄδικος несправедлив 94 A-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐπιλαθέσθαι [чтобы] забыть 1950 V-2ADN
τοῦ  3588 T-GSN
ἔργου дело 2041 N-GSN
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ἀγάπης любовь 26 N-GSF
ἧς которую 3739 R-GSF
ἐνεδείξασθε вы выказали 1731 V-AMI-2P
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
διακονήσαντες послужившие 1247 V-AAP-NPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἁγίοις святым 40 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
διακονοῦντες. служащие. 1247 V-PAP-NPM
11
ἐπιθυμοῦμεν Желаем 1937 V-PAI-1P
δὲ же 1161 CONJ
ἕκαστον каждого 1538 A-ASM
ὑμῶν [из] вас 5216 P-2GP
τὴν  3588 T-ASF
αὐτὴν то же 846 P-ASF
ἐνδείκνυσθαι выказывать 1731 V-PMN
σπουδὴν усердие 4710 N-ASF
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
πληροφορίαν полновесности 4136 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
ἐλπίδος надежды 1680 N-GSF
ἄχρι до 891 ADV
τέλους, конца, 5056 N-GSN
12
ἵνα чтобы 2443 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
νωθροὶ медлительные 3576 A-NPM
γένησθε, вы сделались, 1096 V-2ADS-2P
μιμηταὶ подражатели 3402 N-NPM
δὲ же 1161 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
διὰ через 1223 PREP
πίστεως веру 4102 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μακροθυμίας долготерпение 3115 N-GSF
κληρονομούντων наследующих 2816 V-PAP-GPM
τὰς  3588 T-APF
ἐπαγγελίας. обещания. 1860 N-APF
13
Τῷ  3588 T-DSM
γὰρ Ведь 1063 CONJ
Ἀβραὰμ Аврааму 11 N-PRI
ἐπαγγειλάμενος пообещавший 1861 V-ADP-NSM
 3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
κατ᾽ по 2596 PREP
οὐδενὸς ничему 3762 A-GSM-N
εἶχεν Он имел 2192 V-IAI-3S
μείζονος большему 3173 A-GSM-C
ὀμόσαι, поклясться, 3660 V-AAN
ὤμοσεν Он поклялся 3660 V-AAI-3S
καθ᾽ по 2596 PREP
ἑαυτοῦ, Себе, 1438 F-3GSM
14
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Εἰ Если 1487 COND
μὴν действительно 3375 PRT
εὐλογῶν благословляющий 2127 V-PAP-NSM
εὐλογήσω благословлю 2127 V-FAI-1S
σε тебя 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
πληθύνων умножающий 4129 V-PAP-NSM
πληθυνῶ умножу 4129 V-FAI-1S
σε· тебя; 4571 P-2AS
15
καὶ и 2532 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
μακροθυμήσας проявивший долготерпение 3114 V-AAP-NSM
ἐπέτυχεν он встретил 2013 V-2AAI-3S
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας. обещания. 1860 N-GSF
16
ἄνθρωποι Люди 444 N-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
κατὰ по 2596 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
μείζονος большему 3173 A-GSM-C
ὀμνύουσιν, клянутся, 3660 V-PAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
πάσης всякого 3956 A-GSF
αὐτοῖς [у] них 846 P-DPM
ἀντιλογίας противоречия 485 N-GSF
πέρας предел 4009 N-NSN
εἰς для 1519 PREP
βεβαίωσιν упрочения 951 N-ASF
 3588 T-NSM
ὅρκος· клятва; 3727 N-NSM
17
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSM
περισσότερον больше 4053 ADV-C
βουλόμενος хотящий 1014 V-PNP-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐπιδεῖξαι показать 1925 V-AAN
τοῖς  3588 T-DPM
κληρονόμοις наследникам 2818 N-DPM
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-GSF
τὸ  3588 T-ASN
ἀμετάθετον непреложность 276 A-ASN
τῆς  3588 T-GSF
βουλῆς желания 1012 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἐμεσίτευσεν сделался посредник 3315 V-AAI-3S
ὅρκῳ, клятвы, 3727 N-DSM
18
ἵνα чтобы 2443 CONJ
διὰ через 1223 PREP
δύο два 1417 A-NUI
πραγμάτων де́ла 4229 N-GPN
ἀμεταθέτων, непреложных, 276 A-GPN
ἐν в 1722 PREP
οἷς которых 3739 R-DPN
ἀδύνατον невозможно 102 A-NSN
ψεύσασθαι солгать 5574 V-ADN
[τὸν]  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἰσχυρὰν сильное 2478 A-ASF
παράκλησιν утешение 3874 N-ASF
ἔχωμεν мы имели 2192 V-PAS-1P
οἱ  3588 T-NPM
καταφυγόντες побежавшие 2703 V-2AAP-NPM
κρατῆσαι схватить 2902 V-AAN
τῆς  3588 T-GSF
προκειμένης предстоящую 4295 V-PNP-GSF
ἐλπίδος· надежду; 1680 N-GSF
19
ἣν которую 3739 R-ASF
ὡς как 5613 ADV
ἄγκυραν якорь 45 N-ASF
ἔχομεν имеем 2192 V-PAI-1P
τῆς  3588 T-GSF
ψυχῆς, души́, 5590 N-GSF
ἀσφαλῆ непоколебимую 804 A-ASF
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
βεβαίαν прочную 949 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
εἰσερχομένην входящую 1525 V-PNP-ASF
εἰς во 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἐσώτερον внутреннее 2082 A-ASN-C
τοῦ  3588 T-GSN
καταπετάσματος, завесы, 2665 N-GSN
20
ὅπου куда 3699 ADV
πρόδρομος предтеча 4274 A-NSM
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
εἰσῆλθεν вошёл 1525 V-2AAI-3S
Ἰησοῦς, Иисус, 2424 N-NSM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
τάξιν положению 5010 N-ASF
Μελχισέδεκ Мелхиседека 3198 N-PRI
ἀρχιερεὺς Первосвященник 749 N-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
εἰς во 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
αἰῶνα. век. 165 N-ASM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 6 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.