Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Евреям 5 Послание к Евреям 5 глава

1
Πᾶς Всякий 3956 A-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
ἐξ из 1537 PREP
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
λαμβανόμενος берущийся 2983 V-PPP-NSM
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
καθίσταται становится 2525 V-PPI-3S
τὰ  3588 T-APN
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Богу, 2316 N-ASM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
προσφέρῃ он приносил 4374 V-PAS-3S
δῶρά дары 1435 N-APN
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
θυσίας жертвы 2378 N-APF
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἁμαρτιῶν, грехи, 266 N-GPF
2
μετριοπαθεῖν сострадать 3356 V-PAN
δυνάμενος могущий 1410 V-PNP-NSM
τοῖς  3588 T-DPM
ἀγνοοῦσιν не знающим 50 V-PAP-DPM
καὶ и 2532 CONJ
πλανωμένοις, заблуждающимся, 4105 V-PPP-DPM
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς сам 846 P-NSM
περίκειται находится 4029 V-PNI-3S
ἀσθένειαν, [в] немощи, 769 N-ASF
3
καὶ и 2532 CONJ
δι᾽ из-за 1223 PREP
αὐτὴν неё 846 P-ASF
ὀφείλει имеет долг 3784 V-PAI-3S
καθὼς как 2531 ADV
περὶ о 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народе 2992 N-GSM
οὕτως так 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
περὶ о 4012 PREP
αὐτοῦ нём 846 P-GSM
προσφέρειν приносить 4374 V-PAN
περὶ о 4012 PREP
ἁμαρτιῶν. грехах [жертву]. 266 N-GPF
4
καὶ И 2532 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
ἑαυτῷ собой самим 1438 F-3DSM
τις кто-либо 5100 X-NSM
λαμβάνει получает 2983 V-PAI-3S
τὴν эту 3588 T-ASF
τιμήν, честь, 5092 N-ASF
ἀλλὰ но 235 CONJ
καλούμενος призываемый 2564 V-PPP-NSM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Богом, 2316 N-GSM
καθώσπερ как 2531 ADV
καὶ и 2532 CONJ
Ἀαρών. Аарон. 2 N-PRI
5
Οὕτως Так 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
οὐχ не 3756 PRT-N
ἑαυτὸν Себя самого 1438 F-3ASM
ἐδόξασεν прославил 1392 V-AAI-3S
γενηθῆναι быть сделанным 1096 V-AON
ἀρχιερέα, первосвященником, 749 N-ASM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
 3588 T-NSM
λαλήσας произнёсший 2980 V-AAP-NSM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν, Нему, 846 P-ASM
Υἱός Сын 5207 N-NSM
μου Мой 3450 P-1GS
εἶ есть 1487 V-PAI-2S
σύ, Ты, 4771 P-2NS
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
σήμερον сегодня 4594 ADV
γεγέννηκά породил 1080 V-RAI-1S
σε· Тебя; 4571 P-2AS
6
καθὼς как 2531 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἑτέρῳ друго́м [месте] 2087 A-DSM
λέγει, говорит, 3004 V-PAI-3S
Σὺ Ты 4771 P-2NS
ἱερεὺς священник 2409 N-NSM
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
αἰῶνα век 165 N-ASM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
τάξιν положению 5010 N-ASF
Μελχισέδεκ. Мелхиседека. 3198 N-PRI
7
ὃς Который 3739 R-NSM
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
τῆς  3588 T-GSF
σαρκὸς плоти 4561 N-GSF
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
δεήσεις прошения 1162 N-APF
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
ἱκετηρίας моления 2428 N-APF
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
δυνάμενον Могущему 1410 V-PNP-ASM
σῴζειν спасать 4982 V-PAN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐκ от 1537 PREP
θανάτου смерти 2288 N-GSM
μετὰ с 3326 PREP
κραυγῆς криком 2906 N-GSF
ἰσχυρᾶς сильным 2478 A-GSF
καὶ и 2532 CONJ
δακρύων слезами 1144 N-GPN
προσενέγκας принёсший 4374 V-AAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
εἰσακουσθεὶς услышанный 1522 V-APP-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
εὐλαβείας, благоговения, 2124 N-GSF
8
καίπερ хотя 2539 CONJ
ὢν сущий 5607 V-PAP-NSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
ἔμαθεν Он научился 3129 V-2AAI-3S
ἀφ᾽ от 575 PREP
ὧν которого 3739 R-GPN
ἔπαθεν Он претерпел страдание 3958 V-2AAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
ὑπακοήν· послушанию; 5218 N-ASF
9
καὶ и 2532 CONJ
τελειωθεὶς совершённый 5048 V-APP-NSM
ἐγένετο Он сделался 1096 V-2ADI-3S
πᾶσιν [для] всех 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
ὑπακούουσιν слушающих 5219 V-PAP-DPM
αὐτῷ Его 846 P-DSM
αἴτιος Виновник 159 A-NSM
σωτηρίας спасения 4991 N-GSF
αἰωνίου, вечного, 166 A-GSF
10
προσαγορευθεὶς названный 4316 V-APP-NSM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Богом 2316 N-GSM
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
τάξιν положению 5010 N-ASF
Μελχισέδεκ. Мелхиседека. 3198 N-PRI
11
Περὶ О 4012 PREP
οὗ Котором 3739 R-GSM
πολὺς многое 4183 A-NSM
ἡμῖν [у] нас 2254 P-1DP
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
δυσερμήνευτος труднообъяснимое 1421 A-NSM
λέγειν, [чтобы] говорить, 3004 V-PAN
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
νωθροὶ тугие 3576 A-NPM
γεγόνατε вы сделались 1096 V-2RAI-2P
ταῖς  3588 T-DPF
ἀκοαῖς. [на] уши. 189 N-DPF
12
καὶ И 2532 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὀφείλοντες имеющие долг 3784 V-PAP-NPM
εἶναι быть 1510 V-PAN
διδάσκαλοι учители 1320 N-NPM
διὰ из-за 1223 PREP
τὸν  3588 T-ASM
χρόνον, времени, 5550 N-ASM
πάλιν опять 3825 ADV
χρείαν нужду 5532 N-ASF
ἔχετε имеете 2192 V-PAI-2P
τοῦ  3588 T-GSN
διδάσκειν учить 1321 V-PAN
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
τινὰ каким-нибудь 5100 X-ASM
τὰ  3588 T-NPN
στοιχεῖα частицам 4747 N-NPN
τῆς  3588 T-GSF
ἀρχῆς нача́ла 746 N-GSF
τῶν  3588 T-GPN
λογίων слов 3051 N-GPN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
γεγόνατε вы сделались 1096 V-2RAI-2P
χρείαν нужду 5532 N-ASF
ἔχοντες имеющие 2192 V-PAP-NPM
γάλακτος, [в] молоке, 1051 N-GSN
[καὶ] а 2532 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
στερεᾶς [в] твёрдой 4731 A-GSF
τροφῆς. пище. 5160 N-GSF
13
πᾶς Всякий 3956 A-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
μετέχων приобщающийся 3348 V-PAP-NSM
γάλακτος молоку 1051 N-GSN
ἄπειρος неопытен 552 A-NSM
λόγου [в] слове 3056 N-GSM
δικαιοσύνης, праведности, 1343 N-GSF
νήπιος младенец 3516 A-NSM
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐστιν· он есть; 1510 V-PAI-3S
14
τελείων совершенных 5046 A-GPM
δέ же 1161 CONJ
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 1510 T-NSF
στερεὰ твёрдая 4731 A-NSF
τροφή, пища, 5160 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
διὰ из-за 1223 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἕξιν овладения [опытом] 1838 N-ASF
τὰ  3588 T-APN
αἰσθητήρια чувства 145 N-APN
γεγυμνασμένα наупражнявшиеся 1128 V-RPP-APN
ἐχόντων имеющих 2192 V-PAP-GPM
πρὸς к 4314 PREP
διάκρισιν различению 1253 N-ASF
καλοῦ хорошего 2570 A-GSN
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
κακοῦ. плохого. 2556 A-GSN
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 5 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Евреям 5 глава в переводах:
Евреям 5 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.