Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Евреям 11 Послание к Евреям 11 глава

1
Ἔστιν Есть 1510 V-PAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πίστις вера 4102 N-NSF
ἐλπιζομένων чаемого 1679 V-PPP-GPN
ὑπόστασις, устойчивость, 5287 N-NSF
πραγμάτων дел 4229 N-GPN
ἔλεγχος доказательство 1650 N-NSM
οὐ не 3739 PRT-N
βλεπομένων. видимых. 991 V-PPP-GPN
2
ἐν В 1722 PREP
ταύτῃ этой 3778 D-DSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐμαρτυρήθησαν были засвидетельствованы 3140 V-API-3P
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι. старшие. 4245 A-NPM-C
3
Πίστει Верой 4102 N-DSF
νοοῦμεν понимаем 3539 V-PAI-1P
κατηρτίσθαι [что] наладились 2675 V-RPN
τοὺς  3588 T-APM
αἰῶνας века́ 165 N-APM
ῥήματι словом 4487 N-DSN
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
μὴ не 3361 PRT-N
ἐκ из 1537 PREP
φαινομένων являющегося 5316 V-PEP-GPN
τὸ  3588 T-ASN
βλεπόμενον видимое 991 V-PPP-ASN
γεγονέναι. случиться. 1096 V-2RAN
4
Πίστει Верой 4102 N-DSF
πλείονα бо́льшую 4119 A-ASF-C
θυσίαν жертву 2378 N-ASF
Ἅβελ Авель 6 N-PRI
παρὰ против 3844 PREP
Κάϊν Каина 2535 N-PRI
προσήνεγκεν принёс 4374 V-AAI-3S
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
δι᾽ через 1223 PREP
ἧς которую 3739 R-GSF
ἐμαρτυρήθη был засвидетельствован 3140 V-API-3S
εἶναι быть 1510 V-PAN
δίκαιος, праведный, 1342 A-NSM
μαρτυροῦντος свидетельствующего 3140 V-PAP-GSM
ἐπὶ при 1909 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
δώροις дарах 1435 N-DPN
αὐτοῦ самого 846 P-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτῆς неё 846 P-GSF
ἀποθανὼν умерший 599 V-2AAP-NSM
ἔτι ещё 2089 ADV
λαλεῖ. говорит. 2980 V-PAI-3S
5
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ἑνὼχ Енох 1802 N-PRI
μετετέθη был перемещён 3346 V-API-3S
τοῦ  3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
ἰδεῖν [чтобы] увидеть 1492 V-2AAN
θάνατον, смерть, 2288 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
ηὑρίσκετο был находим 2147 V-IPI-3S
διότι потому что 1360 CONJ
μετέθηκεν переместил 3346 V-AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
 3588 T-NSM
θεός· Бог; 2316 N-NSM
πρὸ прежде 4253 PREP
γὰρ ведь 1063 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
μεταθέσεως перемещения 3331 N-GSF
μεμαρτύρηται он [был] засвидетельствован 3140 V-RPI-3S
εὐαρεστηκέναι быть угодным 2100 V-RAN
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
6
χωρὶς без 5565 ADV
δὲ же 1161 CONJ
πίστεως веры 4102 N-GSF
ἀδύνατον невозможно 102 A-NSN
εὐαρεστῆσαι, сделаться угодным, 2100 V-AAN
πιστεῦσαι поверить 4100 V-AAN
γὰρ ведь 1063 CONJ
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
προσερχόμενον подходящего к 4334 V-PNP-ASM
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
ὅτι что 3754 CONJ
ἔστιν Он есть 1510 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
ἐκζητοῦσιν ищущим 1567 V-PAP-DPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
μισθαποδότης воздаятелем 3406 N-NSM
γίνεται. делается. 1096 V-PNI-3S
7
Πίστει Верой 4102 N-DSF
χρηματισθεὶς оповещённый 5537 V-APP-NSM
Νῶε Ной 3575 N-PRI
περὶ о 4012 PREP
τῶν  3588 T-GPN
μηδέπω ещё не 3369 ADV-N
βλεπομένων видимых 991 V-PPP-GPN
εὐλαβηθεὶς проявивший благоговение 2125 V-AOP-NSM
κατεσκεύασεν соорудил 2680 V-AAI-3S
κιβωτὸν ковчег 2787 N-ASF
εἰς для 1519 PREP
σωτηρίαν спасения 4991 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
δι᾽ через 1223 PREP
ἧς которую 3739 R-GSF
κατέκρινεν он осудил 2632 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
κόσμον, мир, 2889 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς которой 3588 T-GSF
κατὰ по 2596 PREP
πίστιν вере 4102 N-ASF
δικαιοσύνης праведности 1343 N-GSF
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
κληρονόμος. наследник. 2818 N-NSM
8
Πίστει Верой 4102 N-DSF
καλούμενος призываемый 2564 V-PPP-NSM
Ἀβραὰμ Авраам 11 N-PRI
ὑπήκουσεν послушался 5219 V-AAI-3S
ἐξελθεῖν выйти 1831 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
τόπον место 5117 N-ASM
ὃν которое 3739 R-ASM
ἤμελλεν он готовился 3195 V-IAI-3S-ATT
λαμβάνειν брать 2983 V-PAN
εἰς в 1519 PREP
κληρονομίαν, наследство, 2817 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπιστάμενος знающий 1987 V-PNP-NSM
ποῦ куда 4226 ADV-I
ἔρχεται. приходит. 2064 V-PNI-3S
9
Πίστει Верой 4102 N-DSF
παρῴκησεν он поселился 3939 V-AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
γῆν землю 1093 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-GSF
ὡς как 5613 ADV
ἀλλοτρίαν, [в] чужую, 245 A-ASF
ἐν в 1722 PREP
σκηναῖς палатках 4633 N-DPF
κατοικήσας поселившийся 2730 V-AAP-NSM
μετὰ с 3326 PREP
Ἰσαὰκ Исааком 2464 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Ἰακὼβ Иаковом 2384 N-PRI
τῶν  3588 T-GPM
συγκληρονόμων сонаследниками 4789 A-GPM
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
αὐτῆς· того же; 846 P-GSF
10
ἐξεδέχετο он ожидал 1551 V-INI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
τοὺς  3588 T-APM
θεμελίους основания 2310 N-APM
ἔχουσαν имеющий 2192 V-PAP-ASF
πόλιν, город, 4172 N-ASF
ἧς которого 3739 R-GSF
τεχνίτης ремесленник 5079 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
δημιουργὸς творец 1217 N-NSM
 3588 T-NSM
θεός. Бог. 2316 N-NSM
11
Πίστει Верой 4102 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὴ сама 846 P-NSF
Σάρρα Сарра 4564 N-NSF
στεῖρα бесплодная 4723 N-NSF
δύναμιν силу 1411 N-ASF
εἰς для 1519 PREP
καταβολὴν основания 2602 N-ASF
σπέρματος семени 4690 N-GSN
ἔλαβεν получила 2983 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
παρὰ вопреки 3844 PREP
καιρὸν сроку 2540 N-ASM
ἡλικίας, возраста, 2244 N-GSF
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
πιστὸν верного 4103 A-ASM
ἡγήσατο сочла 2233 V-ADI-3S
τὸν  3588 T-ASM
ἐπαγγειλάμενον· Пообещавшего; 1861 V-ADP-ASM
12
διὸ потому 1352 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἑνὸς одного 1520 A-GSM
ἐγεννήθησαν, они были рождены, 1080 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
ταῦτα это 5023 D-NPN
νενεκρωμένου, омертвевшего, 3499 V-RPP-GSM
καθὼς как 2531 ADV
τὰ  3588 T-NPN
ἄστρα звёзды 798 N-NPN
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM
τῷ  3588 T-DSN
πλήθει множеством 4128 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
 1510 T-NSF
ἄμμος песок 285 N-NSF
 1510 T-NSF
παρὰ у 3844 PREP
τὸ  3588 T-ASN
χεῖλος бе́рега 5491 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
θαλάσσης мо́ря 2281 N-GSF
 1510 T-NSF
ἀναρίθμητος. бесчисленный. 382 A-NSF
13
Κατὰ По 2596 PREP
πίστιν вере 4102 N-ASF
ἀπέθανον умерли 599 V-2AAI-3P
οὗτοι эти 3778 D-NPM
πάντες, все, 3956 A-NPM
μὴ не 3361 PRT-N
λαβόντες получившие 2983 V-2AAP-NPM
τὰς  3588 T-APF
ἐπαγγελίας, обещания, 1860 N-APF
ἀλλὰ но 235 CONJ
πόρρωθεν издалека 4207 ADV
αὐτὰς их 846 P-APF
ἰδόντες увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀσπασάμενοι, поприветствовавшие, 782 V-ADP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ὁμολογήσαντες признавшие 3670 V-AAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
ξένοι посторонние 3581 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
παρεπίδημοί поселенцы 3927 A-NPM
εἰσιν они есть 1510 V-PAI-3P
ἐπὶ на 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γῆς· земле; 1093 N-GSF
14
οἱ  3588 T-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
τοιαῦτα таковое 5108 D-APN
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ἐμφανίζουσιν проявляют 1718 V-PAI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
πατρίδα отечество 3968 N-ASF
ἐπιζητοῦσιν. разыскивают. 1934 V-PAI-3P
15
καὶ И 2532 CONJ
εἰ если 1487 COND
μὲν ведь 3303 PRT
ἐκείνης то 1565 D-GSF
ἐμνημόνευον они помнили [бы] 3421 V-IAI-3P
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἧς которого 3739 R-GSF
ἐξέβησαν, они выступили, 1545 V-2AAI-3P
εἶχον они имели [бы] 2192 V-IAI-3P
ἂν  302 PRT
καιρὸν время 2540 N-ASM
ἀνακάμψαι· возвратиться; 344 V-AAN
16
νῦν теперь 3568 ADV
δὲ же 1161 CONJ
κρείττονος [к] лучшему 2909 A-GSF-C
ὀρέγονται, стремятся, 3713 V-PMI-3P
τοῦτ᾽ это 5124 D-NSN
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐπουρανίου. [к] небесному. 2032 A-GSF
διὸ Потому 1352 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐπαισχύνεται стыдится 1870 V-PNI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐπικαλεῖσθαι называться 1941 V-PPN
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
ἡτοίμασεν приготовил 2090 V-AAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτοῖς им 846 P-DPM
πόλιν. город. 4172 N-ASF
17
Πίστει Верой 4102 N-DSF
προσενήνοχεν принёс [в жертву] 4374 V-2RAI-3S-ATT
Ἀβραὰμ Авраам 11 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
Ἰσαὰκ Исаака 2464 N-PRI
πειραζόμενος, искушаемый, 3985 V-PPP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
μονογενῆ единственного 3439 A-ASM
προσέφερεν приносил [в жертву] 4374 V-IAI-3S
 3588 T-NSM
τὰς  3588 T-APF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-APF
ἀναδεξάμενος, воспринявший, 324 V-ADP-NSM
18
πρὸς к 4314 PREP
ὃν которому 3739 R-ASM
ἐλαλήθη было произнесено 2980 V-API-3S
ὅτι что 3754 CONJ
Ἐν В 1722 PREP
Ἰσαὰκ Исааке 2464 N-PRI
κληθήσεταί будет названо 2564 V-FPI-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
σπέρμα, семя, 4690 N-NSN
19
λογισάμενος посчитавший 3049 V-ADP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPM
ἐγείρειν поднять 1453 V-PAN
δυνατὸς сильный 1415 A-NSM
 3588 T-NSM
θεός· Бог; 2316 N-NSM
ὅθεν откуда 3606 ADV
αὐτὸν его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
παραβολῇ символе 3850 N-DSF
ἐκομίσατο. он получил. 2865 V-AMI-3S
20
Πίστει Верой 4102 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
περὶ о 4012 PREP
μελλόντων готовящемся 3195 V-PAP-GPN
εὐλόγησεν благословил 2127 V-AAI-3S
Ἰσαὰκ Исаак 2464 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
Ἰακὼβ Иакова 2384 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Ἠσαῦ. Исава. 2269 N-PRI
21
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ἰακὼβ Иаков 2384 N-PRI
ἀποθνῄσκων умирающий 599 V-PAP-NSM
ἕκαστον каждого 1538 A-ASM
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν [из] сыновей 5207 N-GPM
Ἰωσὴφ Иосифа 2501 N-PRI
εὐλόγησεν, благословил, 2127 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
προσεκύνησεν поклонился 4352 V-AAI-3S
ἐπὶ над 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἄκρον верхушкой 206 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
ῥάβδου посоха 4464 N-GSF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
22
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
τελευτῶν кончающийся 5053 V-PAP-NSM
περὶ об 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἐξόδου исходе 1841 N-GSF
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ἰσραὴλ Израиля 2474 N-PRI
ἐμνημόνευσεν, вспомнил, 3421 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
περὶ относительно 4012 PREP
τῶν  3588 T-GPN
ὀστέων костей 3747 N-GPN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐνετείλατο. приказал. 1781 V-ADI-3S
23
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
γεννηθεὶς рождённый 1080 V-APP-NSM
ἐκρύβη был скрыт 2928 V-2API-3S
τρίμηνον [на] три месяца 5150 A-ASN
ὑπὸ  5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
πατέρων родителями 3962 N-GPM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
διότι потому что 1360 CONJ
εἶδον они увидели 1492 V-2AAI-3P
ἀστεῖον прекрасного 791 A-ASN
τὸ  3588 T-ASN
παιδίον, ребёнка, 3813 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐφοβήθησαν устрашились 5399 V-AOI-3P
τὸ  3588 T-ASN
διάταγμα приказа 1297 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
βασιλέως. царя. 935 N-GSM
24
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
μέγας большой 3173 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
ἠρνήσατο отказался 720 V-ADI-3S
λέγεσθαι говориться 3004 V-PPN
υἱὸς сын 5207 N-NSM
θυγατρὸς дочери 2364 N-GSF
Φαραώ, Фараона, 5328 N-PRI
25
μᾶλλον более 3123 ADV
ἑλόμενος выбравший 138 V-2AMP-NSM
συγκακουχεῖσθαι перетерпевать зло с 4778 V-PNN
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народом 2992 N-DSM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
чем 1510 PRT
πρόσκαιρον временное 4340 A-ASF
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
ἁμαρτίας греха 266 N-GSF
ἀπόλαυσιν, вкушения, 619 N-ASF
26
μείζονα большее 3173 A-ASM-C
πλοῦτον богатство 4149 N-ASM
ἡγησάμενος посчитавший 2233 V-ADP-NSM
τῶν  3588 T-GPM
Αἰγύπτου Египта 125 N-GSF
θησαυρῶν сокровищ 2344 N-GPM
τὸν  3588 T-ASM
ὀνειδισμὸν поношение 3680 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
ἀπέβλεπεν он смотрел 578 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
εἰς на 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
μισθαποδοσίαν. воздаяние. 3405 N-ASF
27
Πίστει Верой 4102 N-DSF
κατέλιπεν он оставил 2641 V-2AAI-3S
Αἴγυπτον, Египет, 125 N-ASF
μὴ не 3361 PRT-N
φοβηθεὶς устрашённый 5399 V-AOP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
θυμὸν ярости 2372 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
βασιλέως, царя, 935 N-GSM
τὸν  3588 T-ASM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀόρατον Невидимого 517 A-ASM
ὡς как 5613 ADV
ὁρῶν видящий 3708 V-PAP-NSM
ἐκαρτέρησεν. он проявил выдержку. 2594 V-AAI-3S
28
Πίστει Верой 4102 N-DSF
πεποίηκεν он сделал 4160 V-RAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
πάσχα Пасху 3957 ARAM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
πρόσχυσιν пролитие 4378 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSN
αἵματος, кро́ви, 129 N-GSN
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
 3588 T-NSM
ὀλοθρεύων губящий 3645 V-PAP-NSM
τὰ  3588 T-APN
πρωτότοκα первенцев 4416 A-APN-S
θίγῃ тронул 2345 V-2AAS-3S
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
29
Πίστει Верой 4102 N-DSF
διέβησαν они перешли 1224 V-2AAI-3P
τὴν  3588 T-ASF
Ἐρυθρὰν Красное 2063 A-ASF
Θάλασσαν Море 2281 N-ASF
ὡς как 5613 ADV
διὰ через 1223 PREP
ξηρᾶς сухую 3584 A-GSF
γῆς, землю, 1093 N-GSF
ἧς которую 3739 R-GSF
πεῖραν попытку 3984 N-ASF
λαβόντες взявшие 2983 V-2AAP-NPM
οἱ  3588 T-NPM
Αἰγύπτιοι Египтяне 124 A-NPM
κατεπόθησαν. были поглощены. 2666 V-API-3P
30
Πίστει Верой 4102 N-DSF
τὰ  3588 T-NPN
τείχη сте́ны 5038 N-NPN
Ἰεριχὼ Иерихона 2410 N-PRI
ἔπεσαν пали 4098 V-2AAI-3P
κυκλωθέντα обойдённые кругом 2944 V-APP-NPN
ἐπὶ на 1909 PREP
ἑπτὰ [протяжении] семи 2033 A-NUI
ἡμέρας. дней. 2250 N-APF
31
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ῥαὰβ Раав 4460 N-PRI
 1510 T-NSF
πόρνη блудница 4204 N-NSF
οὐ не 3739 PRT-N
συναπώλετο погибла с 4881 V-2AMI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
ἀπειθήσασιν, не покорившимся, 544 V-AAP-DPM
δεξαμένη принявшая 1209 V-ADP-NSF
τοὺς  3588 T-APM
κατασκόπους соглядатаев 2685 N-APM
μετ᾽ с 3326 PREP
εἰρήνης. миром. 1515 N-GSF
32
Καὶ И 2532 CONJ
τί что 5100 I-ASN
ἔτι ещё 2089 ADV
λέγω; говорю? 3004 V-PAS-1S
ἐπιλείψει Недостанет 1952 V-FAI-3S
με меня 3165 P-1AS
γὰρ ведь 1063 CONJ
διηγούμενον рассказывающего 1334 V-PNP-ASM
 3588 T-NSM
χρόνος время 5550 N-NSM
περὶ о 4012 PREP
Γεδεών, Гедеоне, 1066 N-PRI
Βαράκ, Вараке, 913 N-PRI
Σαμψών, Сампсоне, 4546 N-PRI
Ἰεφθάε, Иеффае, 2422 N-PRI
Δαυίδ Давиде 1138 N-PRI
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
Σαμουὴλ Самуиле 4545 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
προφητῶν, пророках, 4396 N-GPM
33
οἳ которые 3588 R-NPM
διὰ через 1223 PREP
πίστεως веру 4102 N-GSF
κατηγωνίσαντο побороли 2610 V-ADI-3P
βασιλείας, царства, 932 N-APF
εἰργάσαντο наработали 2038 V-ADI-3P
δικαιοσύνην, праведность, 1343 N-ASF
ἐπέτυχον встретили 2013 V-2AAI-3P
ἐπαγγελιῶν, обещания, 1860 N-GPF
ἔφραξαν заградили 5420 V-AAI-3P
στόματα па́сти 4750 N-APN
λεόντων, львов, 3023 N-GPM
34
ἔσβεσαν погасили 4570 V-AAI-3P
δύναμιν силу 1411 N-ASF
πυρός, огня, 4442 N-GSN
ἔφυγον избегли 5343 V-2AAI-3P
στόματα лезвий 4750 N-APN
μαχαίρης, меча, 3162 N-GSF
ἐδυναμώθησαν были усилены 1412 V-API-3P
ἀπὸ от 575 PREP
ἀσθενείας, недомогания, 769 N-GSF
ἐγενήθησαν были сделаны 1096 V-AOI-3P
ἰσχυροὶ сильные 2478 A-NPM
ἐν в 1722 PREP
πολέμῳ, войне, 4171 N-DSM
παρεμβολὰς становища 3925 N-APF
ἔκλιναν отклоняли 2827 V-AAI-3P
ἀλλοτρίων· чужаков; 245 A-GPM
35
ἔλαβον получили 2983 V-2AAI-3P
γυναῖκες женщины 1135 N-NPF
ἐξ из 1537 PREP
ἀναστάσεως воскресения 386 N-GSF
τοὺς  3588 T-APM
νεκροὺς мёртвых 3498 A-APM
αὐτῶν· их; 846 P-GPF
ἄλλοι другие 243 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐτυμπανίσθησαν, были замучены, 5178 V-API-3P
οὐ не 3739 PRT-N
προσδεξάμενοι принявшие 4327 V-ADP-NPM
τὴν  3588 T-ASF
ἀπολύτρωσιν, освобождение, 629 N-ASF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
κρείττονος лучшее 2909 A-GSF-C
ἀναστάσεως воскресение 386 N-GSF
τύχωσιν· они встретили; 5177 V-2AAS-3P
36
ἕτεροι другие 2087 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐμπαιγμῶν глумлений 1701 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
μαστίγων бичей 3148 N-GPF
πεῖραν испытание 3984 N-ASF
ἔλαβον, приняли, 2983 V-2AAI-3P
ἔτι ещё 2089 ADV
δὲ же 1161 CONJ
δεσμῶν уз 1199 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
φυλακῆς· тюрьмы́; 5438 N-GSF
37
ἐλιθάσθησαν, они были побиты камнями, 3034 V-API-3P
ἐπρίσθησαν, распилены, 4249 V-API-3P
ἐν в 1722 PREP
φόνῳ убийстве 5408 N-DSM
μαχαίρης меча 3162 N-GSF
ἀπέθανον, они умерли, 599 V-2AAI-3P
περιῆλθον они походили вокруг 4022 V-2AAI-3P
ἐν в 1722 PREP
μηλωταῖς, овечьих шкурах, 3374 N-DPF
ἐν в 1722 PREP
αἰγείοις козьих 122 A-DPN
δέρμασιν, кожах, 1192 N-DPN
ὑστερούμενοι, нуждающиеся, 5302 V-PPP-NPM
θλιβόμενοι, угнетаемые, 2346 V-PPP-NPM
κακουχούμενοι, претерпевающие зло, 2558 V-PPP-NPM
38
ὧν которых 3739 R-GPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἄξιος достоин 514 A-NSM
 3588 T-NSM
κόσμος, мир, 2889 N-NSM
ἐπὶ по 1909 PREP
ἐρημίαις пустыням 2047 N-DPF
πλανώμενοι блуждающие 4105 V-PPP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ὄρεσιν горам 3735 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
σπηλαίοις пещерам 4693 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
ὀπαῖς отверстиям 3692 N-DPF
τῆς  3588 T-GSF
γῆς. земли́. 1093 N-GSF
39
Καὶ И 2532 CONJ
οὗτοι эти 3778 D-NPM
πάντες все 3956 A-NPM
μαρτυρηθέντες засвидетельствованные 3140 V-APP-NPM
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως веру 4102 N-GSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐκομίσαντο получили 2865 V-AMI-3P
τὴν  3588 T-ASF
ἐπαγγελίαν, обещание, 1860 N-ASF
40
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
περὶ о 4012 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
κρεῖττόν лучшее 2909 A-ASN-C
τι что-то 5100 X-ASN
προβλεψαμένου, предусмотревшего, 4265 V-AMP-GSM
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
χωρὶς без 5565 ADV
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
τελειωθῶσιν. они были сделаны совершенные. 5048 V-APS-3P
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 11 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Евреям 11 глава в переводах:
Евреям 11 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.