Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11 κεφάλαιο

1 εϲτιν δε πιϲτιϲ ελπιζομενων υποϲταϲιϲ πραγματων ελεγχοϲ ου βουλομενων
2 εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθηϲαν οι πρεϲβυτεροι
3 πιϲτει νοουμεν κατηρτιϲθε τουϲ αιωναϲ ρηματι θ̅υ̅ ειϲ το μη εκ φαινομενων το βλεπομενον γεγονεναι
4 πιϲτει πλειονα θυϲιαν αβελ παρα καιν προϲηνεγκεν τω θ̅ω̅ δι ηϲ εμαρτυρηθη ειναι δικαιοϲ μαρτυρουντοϲ επι τοιϲ δωροιϲ αυτου τω θ̅ω̅ και δι αυτηϲ αποθανων ετι λαλει
5 πιϲτει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ηυριϲκετο διοτι μετεθηκεν αυτο̅ ο θ̅ϲ̅ προ γαρ τηϲ μεταθεωϲ μεμαρτυρηται ευαρεϲτηκεναι τω θ̅ω̅
6 χωρειϲ δε πιϲτεωϲ αδυνατον ευαρεϲτηϲαι πιϲτευϲαι γαρ δει τον προϲερχομενον τω θ̅ω̅ οτι εϲτιν και τοιϲ εκζητουϲιν αυτον μιϲθαποδοτηϲ γεινεται
7 πιϲτει χρηματιϲθειϲ νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθειϲ κατεϲκευαϲεν κιβωτον ειϲ ϲωτηριαν του οικου αυτου δι ηϲ κατεκρινεν τον κοϲμον και τηϲ κατα πιϲτιν δικαιοϲυνηϲ εγενετο κληρονομοϲ
8 πιϲτει ο καλουμενοϲ αβρααμ υπηκουϲεν εξελθειν ειϲ τοπο̅ ον ημελλεν λαμβανειν ειϲ κληρονομιαν και εξηλθεν μη επιϲταμενοϲ που ερχεται
9 πιϲτει παρωκηϲεν ειϲ γην τηϲ επαγγελειαϲ ωϲ αλλοτρια̅ εν ϲκηναιϲ κατοικηϲαϲ μετα ιϲαακ και ιακωβ των ϲυνκληρονομων τηϲ επαγγελειαϲ τηϲ αυτηϲ
10 εξεδεχετο γαρ τη̅ τουϲ θεμελιουϲ εχουϲαν πολι̅ ηϲ τεχνιτηϲ και δημιουργοϲ ο θ̅ϲ̅
11 πιϲτει και αυτη ϲαρρα δυναμι̅ ειϲ καταβολην ϲπερματοϲ ελαβεν και παρα καιρον ηλικιαϲ επει πιϲτον ηγηϲατο τον επαγγειλαμενον
12 διο και αφ ενοϲ εγενηθηϲαν και ταυτα νενεκρωμενου καθωϲ τα αϲτρα του ο̅υ̅ν̅ο̅υ̅ τω πληθει και ωϲ η αμμοϲ η παρα το χειλοϲ τηϲ θαλαϲϲηϲ η αναριθμητοϲ
13 κατα πιϲτιν απεθανον ουτοι πα̅τεϲ μη προϲδεξαμενοι ταϲ επαγγελειαϲ αλλα πορρωθεν αυταϲ ιδοντεϲ και αϲπαϲαμενοι και ομολογηϲαντεϲ οτι ξενοι και παρεπιδημοι ειϲι̅ επι τηϲ γηϲ
14 οι γαρ τοιαυτα λεγοντεϲ εμφανιζουϲιν οτι πατριδα επιζητουϲιν
15 και ει μεν εκεινηϲ εμνημονευο̅ αφ ηϲ εξεβηϲαν ειχον αν καιρον ανακαμψαι
16 νυν δε κρειττονοϲ ορεγονται τουτ εϲτι̅ επουρανιου διο ουκ επαιϲχυνεται αυτουϲ ο θ̅ϲ̅ θ̅ϲ̅ επικαλειϲθε αυτων ητοιμαϲεν γαρ αυτοιϲ πολιν
17 πιϲτει προϲενηνοχεν αβρααμ τον ιϲαακ πειραζομενοϲ και τον μονογενη προϲεφερεν ο ταϲ επαγγελειαϲ αναδεξαμενοϲ
18 προϲ ον ελαληθη οτι εν ιϲαακ κληθηϲεται ϲοι ϲπερμα
19 λογιϲαμενοϲ οτι και εκ νεκρων εγειρε δυναται ο θ̅ϲ̅ οθεν αυτον και εν παραβολη εκομιϲατο
20 πιϲτει και περι μελλοντων ηυλογηϲεν ιϲαακ τον ιακωβ και τον ηϲαυ
21 πιϲτει ιακωβ αποθνηϲκων εκαϲτον των υιων ιωϲηφ ηυλογηϲεν και προϲεκυνηϲεν επι το ακρον τηϲ ραβδου αυτου
22 πιϲτει ιωϲηφ τελευτων περι τηϲ εξοδου των υιων ι̅η̅λ̅ εμνημονευϲεν και περι των οϲτεων αυτου ενετειλατο
23 πιϲτει μωϲηϲ γεννηθειϲ εκρυβη τριμηνον υπο των π̅ρ̅ω̅ν̅ αυτου διοτι ιδον αϲτιον το παιδιον και ουκ εφοβηθηϲαν το διαταγμα του βαϲιλεωϲ
24 πιϲτει μωϲηϲ μεγαϲ γενομενοϲ ηρνηϲατο λεγεϲθαι υιοϲ θυγατροϲ φαραω
25 μαλλον ελομενοϲ ϲυνκακουχειϲθαι τω λαω του θ̅υ̅ η προϲκαιρον εχειν αμαρτιαϲ απολαυϲιν
26 μειζονα πλουτον ηγηϲαμενοϲ των εν αιγυπτου θηϲαυρων τον ονιδιϲμον του χ̅υ̅ απεβλεπεν γαρ ειϲ την μιϲθαποδοϲιαν
27 πιϲτει κατελειπεν αιγυπτον μη φοβηθειϲ τον θυμον του βαϲιλεωϲ τον γαρ αωρατον ωϲ ορων εκαρτερηϲεν
28 πιϲτει πεποιηκεν το παϲχα και την προϲχυϲιν του αιματοϲ ινα μη ο ολεθρευων τα πρωτοτοκα θιγη αυτων
29 πιϲτει διεβηϲαν την ερυθραν θαλαϲϲαν ωϲ δια ξηραϲ γηϲ ηϲ πειραν λαβοντεϲ οι αιγυπτιοι κατεποθηϲαν
30 πιϲτει τα τειχη ιεριχω επεϲαν κυκλωθεντα επι επτα ημεραϲ
31 πιϲτει ρααβ η πορνη ου ϲυναπωλετο τοιϲ απειθηϲαϲιν δεξαμενη τουϲ καταϲκοπουϲ μετ ειρηνηϲ
32 και τι ετι λεγω επιλιψει με γαρ διηγουμενον ο χρονοϲ περι γεδεων βαρακ ϲαμψων ιεφθαε δ̅α̅δ̅ τε και ϲαμουηλ και των προφητων
33 οι δια πιϲτεωϲ κατηγωνιϲαντο βαϲιλειαϲ ειργαϲαντο δικαιοϲυνην επετυχον επαγγελιων εφραξαν ϲτοματα λεοντων
34 εϲβεϲαν δυναμιν πυροϲ εφυγον ϲτοματα μαχαιρηϲ εδυναμωθηϲαν απο αϲθενειαϲ εγενηθηϲαν ιϲχυροι εν πολεμω παρεμβολαϲ εκλιναν αλλοτριων
35 ελαβον γυναικαϲ εξ αναϲταϲεωϲ τουϲ νεκρουϲ αυτων αλλοι δε ετυμπανιϲθηϲαν ου προϲδεξαμενοι την απολυτρωϲιν ινα κρειττονοϲ αναϲταϲεωϲ τυχωϲιν
36 ετεροι δε εμπαιγμων και μαϲτιγων πειραν ελαβον ετι δε δεϲμων και φυλακηϲ
37 ελιθαϲθηϲαν επριϲθηϲαν επειραϲθηϲαν εν φονω μαχαιρηϲ απεθανον περιηλθον εν μηλωταιϲ εν αιγιοιϲ δερμαϲιν υϲτερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι
38 ων ουκ ην αξιοϲ ο κοϲμοϲ επι ερημιαιϲ πλανωμενοι και ορεϲιν και ϲπηλαιοιϲ και ταιϲ οπαιϲ τηϲ γηϲ
39 και ουτοι παντεϲ μαρτυρηθεντεϲ δια τηϲ πιϲτεωϲ ουκ εκομιϲαντο ταϲ επαγγελειαϲ
40 του θ̅υ̅ περι ημω̅ κριττον τι προβλεψαμενου ινα μη χωρειϲ ημων τελειωθωϲι̅
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 11 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.