Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7 κεφάλαιο

1 ουτοϲ γαρ ο μελχιϲεδεχ βαϲιλευϲ ϲαλημ ιερευϲ του θ̅υ̅ του υψιϲτου οϲ ϲυναντηϲαϲ αβρααμ υποϲτρεφοντι απο τηϲ κοπηϲ των βαϲιλεων και ευλογηϲαϲ αυτον
2 ω και δεκατην απο παντων εμεριϲε̅ αβρααμ πρωτον μεν ερμηνευομενοϲ βαϲιλευϲ δικαιοϲυνηϲ επειτα δε και βαϲιλευϲ ϲαλημ ο εϲτιν βαϲιλευϲ ειρηνηϲ
3 απατωρ αμητωρ αγενεαλογητοϲ μητε αρχην ημερων μητε ζωηϲ τελοϲ εχων αφωμοιωμενοϲ δε τω υιω του θ̅υ̅ μενει ιερευϲ ειϲ το διηνεκεϲ
4 θεωρειτε δε πηλικοϲ ουτοϲ ω και δεκατην εδωκε̅ αβρααμ εκ των ακροθηνιων ο πατριαρχηϲ
5 και οι μεν εκ των υιων λευι την ιερατια̅ λαμβανοντεϲ εντολην εχουϲι̅ αποδεκατουν τον λαον κατα τον νομον τουτ εϲτιν τουϲ αδελφουϲ αυτων καιπερ εξεληλυθοταϲ εκ τηϲ οϲφυοϲ αβρααμ
6 ο δε μη γενεαλογουμενοϲ εξ αυτων δεδεκατωκεν τον αβρααμ και τον εχοντα ταϲ επαγγελιαϲ ηυλογηϲεν
7 χωρειϲ δε παϲηϲ αντιλογιαϲ το ελαττο̅ υπο του κριττονοϲ ευλογειται
8 και ωδε μεν δεκαταϲ αποθνηϲκοντεϲ α̅ν̅ο̅ι̅ λαμβανουϲιν εκει δε μαρτυρουμενοϲ οτι ζη
9 και ωϲ εποϲ ειπειν δι αβρααμ και λευιϲ ο δεκαταϲ λαμβανω̅ δεδεκατωται
10 ετι γαρ εν τη οϲφυι του π̅ρ̅ϲ̅ ην οτε ϲυνηντηϲεν αυτω ο μελχιϲεδεκ
11 ει μεν ουν τελειωϲειϲ δια τηϲ λευιτικηϲ ιερωϲυνηϲ ην ο λαοϲ γαρ επ αυτηϲ νενομοθετηται τιϲ ετι χρεια κατα την ταξι̅ {μελχιϲδεκ} [4] ετερον ανιϲταϲθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρω̅ λεγεϲθαι
12 μετατιθεμενηϲ γαρ τηϲ ιερωϲυνηϲ εξ αναγκηϲ και νομου μεταθεϲειϲ γινεται
13 εφ ον γαρ λεγεται ταυτα φυληϲ ετεραϲ μετεϲχηκεν αφ ηϲ ουδειϲ προϲεϲχεν τω θυϲιαϲτηριω
14 προδηλον γαρ οτι εξ ιουδα ανατεταλκεν ο κ̅ϲ̅ ημων ειϲ ην φυλη̅ περι ιερεων ουδεν μωϲηϲ ελαληϲεν
15 και περιϲϲοτερον ετι καταδηλον εϲτιν ει κατα τη̅ ομοιοτητα μελχιϲεδεκ {ανιϲτα��αι} [5] ιερευϲ ετεροϲ
16 οϲ ου κατα νομον εντοληϲ ϲαρκινηϲ γεγονε̅ αλλα κατα δυναμιν ζωηϲ ακαταλυτου
17 μαρτυρειτε γαρ οτι ϲυ ιερευϲ ειϲ τον αιωνα κατα την ταξιν μελχιϲεδεκ
18 αθετηϲιϲ με̅ γαρ γεινεται προαγουϲηϲ εντοληϲ δια το αυτηϲ αϲθενεϲ και ανωφελεϲ
19 ουδεν γαρ ετελειωϲεν ο νομοϲ επειϲαγωγη δε κριττονοϲ ελπιδοϲ δι ηϲ εγγιζωμεν τω θ̅ω̅
20 και καθ οϲον ου χωρειϲ ορκωμοϲιαϲ οι μεν γαρ χωρειϲ ορκωμοϲιαϲ ειϲιν ιερειϲ γεγονοτεϲ
21 ο δε μεθ ωρκωμοϲιαϲ δια του λεγοντοϲ προϲ αυτον ωμοϲεν κ̅ϲ̅ και ου μεταμεληθηϲεται ϲυ ιερευϲ ειϲ τον αιωνα κατα την ταξιν μελχιϲεδεκ
22 κατα τοϲουτο κριττονοϲ διαθηκηϲ γεγονεν εγγυοϲ ι̅ϲ̅
23 και οι μεν πλειονεϲ ειϲιν ιερειϲ γεγονοτεϲ δια το θανατω κωλυεϲθαι παραμενειν
24 ο δε δια το μενειν αυτον ειϲ τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωϲυνην
25 οθεν και ϲωζειν ειϲ το παντελεϲ δυναται τουϲ προϲερχομενουϲ δι αυτου τω θ̅ω̅ παντοτε ζων ειϲ το εντυγχανειν υπερ αυτων
26 τοιουτοϲ γαρ ημιν και επρεπε̅ αρχιερευϲ οϲιοϲ ακακοϲ και αμιαντοϲ κεχωριϲμενοϲ απο των αμαρτωλων και υψηλοτεροϲ των ο̅υ̅ν̅ω̅ν̅ γενομενοϲ
27 οϲ ουκ εχει καθ ημεραν αναγκην ωϲπερ οι αρχιερειϲ προτερον υπερ των ιδιων αμαρτιων θυϲιαϲ αναφερειν επειτα των του λαου τουτο γαρ εποιηϲεν εφαπαξ εαυτο̅ προϲενεγκαϲ
28 ο νομοϲ γαρ α̅ν̅ο̅υ̅ϲ̅ καθιϲτηϲιν αρχιερειϲ εχονταϲ αϲθενειαν ο λογοϲ δε τηϲ ορκωμοϲιαϲ τηϲ μετα τον νομον υιον ειϲ τον αιωνα τετελειωμενον

Примечания:

11  [4] {μελχιϲεδεκ}
15  [5] {ανιϲταται}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 7 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.