Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Евреям 9 Послание к Евреям 9 глава

1
Εἶχε Имел 2192 V-IAI-3S
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
[καὶ] и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
πρώτη первый [завет] 4413 A-NSF-S
δικαιώματα требования 1345 N-APN
λατρείας служения 2999 N-GSF
τό  3588 T-ASN
τε  5037 PRT
ἅγιον святое 40 A-ASN
κοσμικόν. мирское. 2886 A-ASN
2
σκηνὴ Скиния 4633 N-NSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
κατεσκευάσθη была сооружена 2680 V-API-3S
 1510 T-NSF
πρώτη первая 4413 A-NSF-S
ἐν в 1722 PREP
которой 1510 R-DSF
 1510 T-NSF
τε  5037 PRT
λυχνία светильник 3087 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
τράπεζα стол 5132 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
πρόθεσις предложение 4286 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
ἄρτων, хлебов, 740 N-GPM
ἥτις та, которая 3748 R-NSF
λέγεται зовётся 3004 V-PPI-3S
Ἅγια· Святое; 40 A-NPN
3
μετὰ после 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
δεύτερον второй 1208 A-ASN
καταπέτασμα завесы 2665 N-ASN
σκηνὴ палатка 4633 N-NSF
 1510 T-NSF
λεγομένη называемая 3004 V-PPP-NSF
Ἅγια Святое 40 A-NPN
Ἁγίων, Святых, 40 A-GPN
4
χρυσοῦν золотую 5552 A-ASN
ἔχουσα имеющая 2192 V-PAP-NSF
θυμιατήριον кадильницу 2369 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
κιβωτὸν ковчег 2787 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
διαθήκης завета 1242 N-GSF
περικεκαλυμμένην покрытый 4028 V-RPP-ASF
πάντοθεν отовсюду 3840 ADV
χρυσίῳ, золотом, 5553 N-DSN
ἐν в 1722 PREP
котором 1510 R-DSF
στάμνος кувшин 4713 N-NSF
χρυσῆ золотой 5552 A-NSF
ἔχουσα имеющий 2192 V-PAP-NSF
τὸ  3588 T-ASN
μάννα манну 3131 HEB
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
ῥάβδος жезл 4464 N-NSF
Ἀαρὼν Аарона 2 N-PRI
 1510 T-NSF
βλαστήσασα проросший 985 V-AAP-NSF
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
πλάκες пли́ты 4109 N-NPF
τῆς  3588 T-GSF
διαθήκης, Завета, 1242 N-GSF
5
ὑπεράνω наверху 5231 ADV
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῆς его 846 P-GSF
Χερουβὶν Херувимы 5502 N-PRI
δόξης славы 1391 N-GSF
κατασκιάζοντα осеняющие 2683 V-PAP-NPN
τὸ  3588 T-ASN
ἱλαστήριον· умилостивление; 2435 N-ASN
περὶ о 4012 PREP
ὧν котором 3739 R-GPN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
νῦν теперь 3568 ADV
λέγειν говорить 3004 V-PAN
κατὰ по 2596 PREP
μέρος. части. 3313 N-ASN
6
Τούτων Этих 5130 D-GPM
δὲ же 1161 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
κατεσκευασμένων, сооружённых, 2680 V-RPP-GPM
εἰς в 1519 PREP
μὲν ведь 3303 PRT
τὴν  3588 T-ASF
πρώτην первую 4413 A-ASF-S
σκηνὴν палатку 4633 N-ASF
διὰ во 1223 PREP
παντὸς всякое [время] 3956 A-GSN
εἰσίασιν входят 1524 V-PAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
τὰς  3588 T-APF
λατρείας служения 2999 N-APF
ἐπιτελοῦντες, совершающие, 2005 V-PAP-NPM
7
εἰς в 1519 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
δευτέραν вторую 1208 A-ASF
ἅπαξ однажды 530 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
ἐνιαυτοῦ [в] год 1763 N-GSM
μόνος один 3441 A-NSM
 3588 T-NSM
ἀρχιερεύς, первосвященник, 749 N-NSM
οὐ не 3739 PRT-N
χωρὶς без 5565 ADV
αἵματος, кро́ви, 129 N-GSN
которую 3588 R-ASN
προσφέρει приносит 4374 V-PAI-3S
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἑαυτοῦ себя 1438 F-3GSM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPN
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
ἀγνοημάτων, незнания, 51 N-GPN
8
τοῦτο это 5124 D-ASN
δηλοῦντος изъясняющего 1213 V-PAP-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
ἁγίου, Святого, 40 A-GSN
μήπω ещё не 3380 ADV-N
πεφανερῶσθαι быть явленным 5319 V-RPN
τὴν  3588 T-ASF
τῶν  3588 T-GPN
ἁγίων святых 40 A-GPN
ὁδὸν путь 3598 N-ASF
ἔτι ещё 2089 ADV
τῆς  3588 T-GSF
πρώτης первой 4413 A-GSF-S
σκηνῆς скинии 4633 N-GSF
ἐχούσης имеющей 2192 V-PAP-GSF
στάσιν, стояние, 4714 N-ASF
9
ἥτις та, которая 3748 R-NSF
παραβολὴ символ 3850 N-NSF
εἰς для 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
καιρὸν времени 2540 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἐνεστηκότα, настоящего, 1764 V-RAP-ASM
καθ᾽ по 2596 PREP
ἣν которой 3739 R-ASF
δῶρά дары 1435 N-NPN
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
θυσίαι жертвы 2378 N-NPF
προσφέρονται приносятся 4374 V-PPI-3P
μὴ не 3361 PRT-N
δυνάμεναι могущие 1410 V-PNP-NPF
κατὰ по 2596 PREP
συνείδησιν совести 4893 N-ASF
τελειῶσαι сделать совершенным 5048 V-AAN
τὸν  3588 T-ASM
λατρεύοντα, служащего, 3000 V-PAP-ASM
10
μόνον только 3440 ADV
ἐπὶ относительно 1909 PREP
βρώμασιν еды 1033 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
πόμασιν питья 4188 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
διαφόροις различных 1313 A-DPM
βαπτισμοῖς, омовений, 909 N-DPM
δικαιώματα требования 1345 N-NPN
σαρκὸς плоти 4561 N-GSF
μέχρι до 3360 ADV
καιροῦ срока 2540 N-GSM
διορθώσεως расправления 1357 N-GSF
ἐπικείμενα. полагающиеся. 1945 V-PNP-NPN
11
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
παραγενόμενος прибывший 3854 V-2ADP-NSM
ἀρχιερεὺς Первосвященник 749 N-NSM
τῶν  3588 T-GPN
γενομένων осуществившихся 1096 V-2ADP-GPN
ἀγαθῶν добрых 18 A-GPN
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
μείζονος бо́льшую 3173 A-GSF-C
καὶ и 2532 CONJ
τελειοτέρας более совершенную 5046 A-GSF-C
σκηνῆς скинию 4633 N-GSF
οὐ не 3739 PRT-N
χειροποιήτου, рукотворную, 5499 A-GSF
τοῦτ᾽ это 5124 D-NSN
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
οὐ не 3739 PRT-N
ταύτης этого 3778 D-GSF
τῆς  3588 T-GSF
κτίσεως, создания, 2937 N-GSF
12
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
δι᾽ через 1223 PREP
αἵματος кровь 129 N-GSN
τράγων козлов 5131 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
μόσχων телят 3448 N-GPM
διὰ через 1223 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
ἰδίου собственную 2398 A-GSN
αἵματος, кровь, 129 N-GSN
εἰσῆλθεν вошёл 1525 V-2AAI-3S
ἐφάπαξ разом 2178 ADV
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἅγια, святое, 40 A-APN
αἰωνίαν вечное 166 A-ASF
λύτρωσιν освобождение 3085 N-ASF
εὑράμενος. нашедший. 2147 V-2AMP-NSM
13
εἰ Если 1487 COND
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
αἷμα кровь 129 N-NSN
τράγων козлов 5131 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ταύρων быков 5022 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
σποδὸς зола 4700 N-NSF
δαμάλεως тёлки 1151 N-GSF
ῥαντίζουσα окропляющая 4472 V-PAP-NSF
τοὺς  3588 T-APM
κεκοινωμένους осквернённых 2840 V-RPP-APM
ἁγιάζει освящает 37 V-PAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
τῆς  3588 T-GSF
σαρκὸς плоти 4561 N-GSF
καθαρότητα, чистоте, 2514 N-ASF
14
πόσῳ скольким 4214 Q-DSN
μᾶλλον более 3123 ADV
τὸ  3588 T-NSN
αἷμα кровь 129 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
ὃς Который 3739 R-NSM
διὰ через 1223 PREP
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
αἰωνίου вечного 166 A-GSN
ἑαυτὸν Самого Себя 1438 F-3ASM
προσήνεγκεν принёс 4374 V-AAI-3S
ἄμωμον [в жертву] безупречного 299 A-ASM
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
καθαριεῖ очистит 2511 V-FAI-3S-ATT
τὴν  3588 T-ASF
συνείδησιν совесть 4893 N-ASF
ἡμῶν нашу 2257 P-1GP
ἀπὸ от 575 PREP
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPN
ἔργων дел 2041 N-GPN
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
λατρεύειν служить 3000 V-PAN
θεῷ Богу 2316 N-DSM
ζῶντι. живущему. 2198 V-PAP-DSM
15
Καὶ И 2532 CONJ
διὰ из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
διαθήκης завета 1242 N-GSF
καινῆς нового 2537 A-GSF
μεσίτης посредник 3316 N-NSM
ἐστίν, Он есть, 1510 V-PAI-3S
ὅπως чтобы 3704 ADV
θανάτου смерти 2288 N-GSM
γενομένου случившейся 1096 V-2ADP-GSM
εἰς для 1519 PREP
ἀπολύτρωσιν выкупа 629 N-ASF
τῶν [которых] 3588 T-GPF
ἐπὶ при 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πρώτῃ первом 4413 A-DSF-S
διαθήκῃ завете 1242 N-DSF
παραβάσεων преступлений 3847 N-GPF
τὴν  3588 T-ASF
ἐπαγγελίαν обещание 1860 N-ASF
λάβωσιν получили 2983 V-2AAS-3P
οἱ  3588 T-NPM
κεκλημένοι призванные 2564 V-RPP-NPM
τῆς  3588 T-GSF
αἰωνίου вечного 166 A-GSF
κληρονομίας. наследства. 2817 N-GSF
16
ὅπου Где 3699 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
διαθήκη, завещание, 1242 N-NSF
θάνατον смерть 2288 N-ASM
ἀνάγκη необходимо 318 N-NSF
φέρεσθαι нестись 5342 V-PPN
τοῦ  3588 T-GSM
διαθεμένου· завещавшего; 1303 V-2AMP-GSM
17
διαθήκη завещание 1242 N-NSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐπὶ на 1909 PREP
νεκροῖς мёртвых 3498 A-DPM
βεβαία, прочно, 949 A-NSF
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
μήποτε никогда 3379 ADV-N
ἰσχύει имеет силу 2480 V-PAI-3S
ὅτε когда 3753 ADV
ζῇ живёт 2198 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
διαθέμενος. завещавший. 1303 V-2AMP-NSM
18
ὅθεν Откуда 3606 ADV
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
 1510 T-NSF
πρώτη первый [завет] 4413 A-NSF-S
χωρὶς без 5565 ADV
αἵματος кро́ви 129 N-GSN
ἐγκεκαίνισται· нововведён; 1457 V-RPI-3S
19
λαληθείσης произнесённой 2980 V-APP-GSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
πάσης всякой 3956 A-GSF
ἐντολῆς заповеди 1785 N-GSF
κατὰ по 2596 PREP
τὸν  3588 T-ASM
νόμον Закону 3551 N-ASM
ὑπὸ  5259 PREP
Μωϋσέως Моисея 3475 N-GSM
παντὶ всему 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ, народу, 2992 N-DSM
λαβὼν взявший 2983 V-2AAP-NSM
τὸ  3588 T-ASN
αἷμα кровь 129 N-ASN
τῶν  3588 T-GPM
μόσχων телят 3448 N-GPM
[καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
τράγων] козлов 5131 N-GPM
μετὰ с 3326 PREP
ὕδατος водой 5204 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ἐρίου шерстью 2053 N-GSN
κοκκίνου алой 2847 A-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ὑσσώπου иссопом 5301 N-GSM
αὐτό саму 846 P-ASN
τε  5037 PRT
τὸ  3588 T-ASN
βιβλίον книгу 975 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
πάντα весь 3956 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
ἐράντισεν, он окропил, 4472 V-AAI-3S
20
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Τοῦτο Это 5124 D-NSN
τὸ  3588 T-NSN
αἷμα кровь 129 N-NSN
τῆς  3588 T-GSF
διαθήκης завета 1242 N-GSF
ἧς который 3739 R-GSF
ἐνετείλατο заповедал 1781 V-ADI-3S
πρὸς к 4314 PREP
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
 3588 T-NSM
θεός· Бог; 2316 N-NSM
21
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
σκηνὴν палатку 4633 N-ASF
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
πάντα все 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
σκεύη вещи 4632 N-APN
τῆς  3588 T-GSF
λειτουργίας служения 3009 N-GSF
τῷ  3588 T-DSN
αἵματι кровью 129 N-DSN
ὁμοίως подобно 3668 ADV
ἐράντισεν. он окропил. 4472 V-AAI-3S
22
καὶ И 2532 CONJ
σχεδὸν почти 4975 ADV
ἐν в 1722 PREP
αἵματι крови́ 129 N-DSN
πάντα всё 3956 A-NPN
καθαρίζεται очищается 2511 V-PPI-3S
κατὰ по 2596 PREP
τὸν  3588 T-ASM
νόμον, Закону, 3551 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
χωρὶς без 5565 ADV
αἱματεκχυσίας кровопролития 130 N-GSF
οὐ не 3739 PRT-N
γίνεται делается 1096 V-PNI-3S
ἄφεσις. прощение. 859 N-NSF
23
Ἀνάγκη Необходимость 318 N-NSF
οὖν итак 3767 CONJ
τὰ  3588 T-APN
μὲν ведь 3303 PRT
ὑποδείγματα отображения 5262 N-APN
τῶν [которых] 3588 T-GPN
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
οὐρανοῖς небесах 3772 N-DPM
τούτοις этим 5125 D-DPN
καθαρίζεσθαι, очищаться, 2511 V-PPN
αὐτὰ само 846 P-APN
δὲ же 1161 CONJ
τὰ  3588 T-APN
ἐπουράνια небесное 2032 A-APN
κρείττοσιν лучшими 2909 A-DPF-C
θυσίαις жертвами 2378 N-DPF
παρὰ против 3844 PREP
ταύτας. этих. 3778 D-APF
24
οὐ Не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
εἰς в 1519 PREP
χειροποίητα рукотворное 5499 A-APN
εἰσῆλθεν вошёл 1525 V-2AAI-3S
ἅγια святое 40 A-APN
Χριστός, Христос, 5547 N-NSM
ἀντίτυπα отпечаток 499 A-APN
τῶν  3588 T-GPN
ἀληθινῶν, истинных, 228 A-GPN
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
εἰς в 1519 PREP
αὐτὸν само 846 P-ASM
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανόν, небо, 3772 N-ASM
νῦν теперь 3568 ADV
ἐμφανισθῆναι [чтобы] быть явленным 1718 V-APN
τῷ  3588 T-DSN
προσώπῳ лицу 4383 N-DSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἡμῶν· нас; 2257 P-1GP
25
οὐδ᾽ и не 3761 CONJ-N
ἵνα чтобы 2443 CONJ
πολλάκις много раз 4178 ADV
προσφέρῃ Он приносил [в жертву] 4374 V-PAS-3S
ἑαυτόν, Самого Себя, 1438 F-3ASM
ὥσπερ как 5618 ADV
 3588 T-NSM
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
εἰσέρχεται входит 1525 V-PNI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἅγια святое 40 A-APN
κατ᾽ каждый 2596 PREP
ἐνιαυτὸν год 1763 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
αἵματι крови́ 129 N-DSN
ἀλλοτρίῳ, чужой, 245 A-DSN
26
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
ἔδει надлежало 1163 V-IAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
πολλάκις много раз 4178 ADV
παθεῖν претерпеть страдания 3958 V-2AAN
ἀπὸ от 575 PREP
καταβολῆς основания 2602 N-GSF
κόσμου· мира; 2889 N-GSM
νυνὶ теперь 3570 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἅπαξ однажды 530 ADV
ἐπὶ при 1909 PREP
συντελείᾳ окончании 4930 N-DSF
τῶν  3588 T-GPM
αἰώνων веков 165 N-GPM
εἰς для 1519 PREP
ἀθέτησιν отвержения 115 N-ASF
[τῆς]  3588 T-GSF
ἁμαρτίας греха 266 N-GSF
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
θυσίας жертву 2378 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
πεφανέρωται. Он явлен. 5319 V-RPI-3S
27
καὶ И 2532 CONJ
καθ᾽ по 2596 PREP
ὅσον скольку 3745 K-ASN
ἀπόκειται полагается 606 V-PNI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
ἀνθρώποις людям 444 N-DPM
ἅπαξ однажды 530 ADV
ἀποθανεῖν, умереть, 599 V-2AAN
μετὰ после 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τοῦτο этого 5124 D-ASN
κρίσις, суд, 2920 N-NSF
28
οὕτως так 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Χριστός, Христос, 5547 N-NSM
ἅπαξ однажды 530 ADV
προσενεχθεὶς принесённый [в жертву] 4374 V-APP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πολλῶν многих 4183 A-GPM
ἀνενεγκεῖν вознести 399 V-2AAN
ἁμαρτίας, грехи, 266 N-APF
ἐκ во 1537 PREP
δευτέρου второй [раз] 1208 A-GSN
χωρὶς без 5565 ADV
ἁμαρτίας греха 266 N-GSF
ὀφθήσεται будет сделан видим 3700 V-FPI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἀπεκδεχομένοις ожидающим 553 V-PNP-DPM
εἰς для 1519 PREP
σωτηρίαν. спасения. 4991 N-ASF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 9 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Евреям 9 глава в переводах:
Евреям 9 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.