Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

2 Маккавейская 6 2-я Маккавейская 6 глава

1 Не по мно́зѣ же вре́мени посла̀ ца́рь ста́рца (нѣ́коего) а҆ѳине́анина понѹжда́ти ї҆ѹдє́й, дабы̀ ѿстѹпи́ли ѿ ѻ҆те́ческихъ преда́нїй и҆ по бж҇твєннымъ зако́нѡмъ не жи́телствовали,
2 ѡ҆скверни́ти же и҆ во ї҆ер҇ли́мѣ хра́мъ и҆ нарещѝ ді́а ѻ҆лѷмпі́йскагѡ, и҆ сѹ́щїй въ гарїзі́нѣ, ѩ҆́коже ѡ҆бита́ющїи бѧ́хѹ на мѣ́стѣ ѻ҆́нѣмъ, ді́а страннопрїи́мца.
3 Лю́то же и҆ всемѹ̀ наро́дѹ бѣ̀ и тѧ́жко нападе́нїе ѕло́бы,
4 и҆́бо це́рковь любодѣѧ́нїѧ и҆ козлогласова́нїѧ бѣ̀ полна̀ ѿ ѩ҆зы҄къ живѹ́щихъ со блѹдни́цами и҆ во свѧще́нныхъ притво́рѣхъ къ жена́мъ приближа́ющихсѧ и҆ неподѡба́ющаѧ внѹ́трь вносѧ́щихъ.
5 Ѻ҆лта́рь та́кожде по́лнъ бѣ̀ возбране́нными ѿ зако́нѡвъ.
6 Бѧ́ше же не возмо́жио сѹббѡ́тъ храни́ти, ни пра́здникѡвъ ѻ҆те́ческихъ содержа́ти, нижѐ весьма̀ комѹ̀ себѐ ї҆ѹде́аниномъ и҆менова́ти.
7 Ведѧ́хѹжесѧ съ го́рькою нѹжде́ю на всѧ́къ мц҇ъ въ де́нь рожде́нїѧ царе́ва въ же́ртвѣ: бы́вшѹ же дїоно́совѹ пра́здникѹ, понѹжда́хѹсѧ ї҆ѹде́є кі́ссы и҆мѹ́ще хвали́ти дїонѵ́са.
8 Повелѣ́нїе же и҆зы́де въ бли҄жнїѧ гра́ды є҆́ллинскїѧ, птоломе́ю под̾ѹсти́вшѹ, да тогѡ́жде ѹ҆ставле́нїѧ проти́вѹ ї҆ѹде́євъ ѹ҆потреблѧ́ютъ, и҆ же́ртвѹ прино́сѧтъ,
9 не и҆зволѧ́ющихъ же прейтѝ на є҆́ллинскїѧ ѹ҆ста́вы да ѹ҆бива́ютъ: бѣ̀ ѹ҆̀бо ви́дѣти настоѧ́щѹю бѣ́дность.
10 Двѣ̀ бо жєны̀ ѡ҆клевєта́ны бы́стѣ ѡ҆брѣ́завшыѧ ча҄да своѧ҄: си́хъ привѣ́сивше и҆́ма къ сосца́мъ младе́нцы и҆ пред̾ наро́домъ ѡ҆бводи́вше и҆̀хъ по гра́дѹ, со стѣны̀ сверго́ша.
11 И҆ні́и же въ бли҄жнїѧ сте́кшесѧ пещє́ры, та́йнѡ де́нь сѹббѡ́тный пра́здновати, є҆гда̀ возвѣ́щено бы́сть фїлі́ппѹ, сожже́ни бы́ша, занѐ ра́ди че́сти пра́здничнагѡ днѐ боѧ́хѹсѧ помога́ти себѣ̀.
12 Молю̀ ѹ҆̀бо чтѹ́щихъ кни́гѹ сїю̀ не ѹ҆страша́тисѧ напа́стей, мнѣ́ти же мѹчє́їѧ сїѧ҄ не къ погѹбле́нїю, но къ наказа́нїю ро́да на́шегѡ бы́ти.
13 И҆́бо на мно́го вре́мѧ не попѹска́ти ѕлоче́ствѹющымъ, но а҆́бїе впа́дати и҆̀мъ въ мѹчє́нїѧ, вели́кагѡ благодѣѧ́нїѧ є҆́сть зна́менїе.
14 Не бо̀ ѩ҆́коже на и҆́ныхъ ѩ҆зы́цѣхъ жде́тъ долготерпѣли́вый влдка, до́ндеже дости́гшихъ ко и҆сполне́нїю грѣхѡ́въ мѹ́читъ, та́кѡ и҆ на на́съ сѹдѝ бы́ти:
15 да не до конца̀ дости́гшымъ грѣхѡ́мъ на́шымъ, послѣдѝ на́мъ ѿмсти́тъ.
16 Сегѡ̀ ра́ди никогда́же ѿ на́съ мл҇рдїе своѐ ѿе́млетъ: наказѹ́ѧй же бѣ́дствами не ѡ҆ставлѧ́етъ люді́й свои́хъ.
17 Но сїѧ҄ ко ѹ҆вѣща́нїю на́мъ речє́на сѹ́ть: ма́лыми же подоба́етъ вни́ти въ по́вѣсть.
18 Е҆леаза́ръ нѣ́кїй ѿ пе́рвенствѹющихъ кни́жникѡвъ, мѹ́жъ ѹ҆жѐ соста́рѣвсѧ лѣ́тами и҆ зра́комъ лица̀ благолѣ́пенъ сы́й, ѿве́рстыми ѹ҆сты҄ принѹжда́емь бѧ́ше ѩ҆́сти свина҄ѧ мѧса̀.
19 Ѻ҆́нъ же со сла́вою сме́рть па́че, не́жели ненави́стный живо́тъ пред̾избра́въ, во́лею и҆дѧ́ше на мѹ́кѹ:
20 плю́нѹвъ же (на та҄ѧ), и҆́мже ѡ҆́бразомъ подоба́ше приходи́ти хотѧ́щымъ терпѣ́ти мѹче́нїе, ѩ҆̀же не лѣ́ть бѣ̀ ѩ҆́сти ра́ди любле́нїѧ живота̀.
21 Ко беззако́ннѣй же приста́вленнїи же́ртвѣ, дре́внѧгѡ ра́ди къ мѹ́жѹ зна́нїѧ, взе́мше є҆го̀ на є҆ди́нѣ молѧ́хѹ, да принесє́наѧ мѧса̀, ѩ҆̀же ѩ҆́сти є҆мѹ̀ лѣ́ть бѧ́ше, є҆гѡ̀ ра́ди ѹ҆готѡ́вана, притвори́тъ себѐ а҆́ки ѩ҆дѹ́ща повелѣ҄ннаѧ ѿ царѧ̀ же́ртвєннаѧ мѧса̀:
22 да сїѐ содѣ́лавъ и҆зба́витсѧ ѿ сме́рти и҆ дре́внїѧ ра́ди къ ни҄мъ дрѹ́жбы полѹ́читъ человѣколю́бїе.
23 Ѻ҆́нъ же мы́сль бла́гѹ воспрїе́мь и҆ досто́йнѹ во́зраста и҆ ста́рости преимѹ́щества, и҆ пристѧжа́ныѧ лѣ́потныѧ сѣди́ны и҆ и҆здѣ́тска предо́брагѡ воспита́нїѧ, па́че же ст҃а́гѡ и҆ бг҃ода́ннагѡ зако́на, послѣ́довнѡ ѿвѣща̀, ско́рѡ глаго́лѧ: и҆зволѧ́ю по́сланъ бы́ти во а҆́дъ,
24 не бо̀ во́зрастѹ на́шемѹ досто́йно є҆́сть лицемѣ́рити, да мно́зи ѿ ю҆́ныхъ непщѹ́юще є҆леаза́ра девѧтидесѧтилѣ́тна прейтѝ къ жи́телствѹ и҆ноплеме́нныхъ,
25 и҆ ѻ҆нѝ моегѡ̀ ра́ди лицемѣ́рїѧ и҆ маловре́меннагѡ живота̀ прельстѧ́тсѧ менє̀ ра́ди, и҆ не́нависть и҆ поро́къ ста́ростимое́й сотворю̀:
26 а҆́ще бо ны́нѣшнїѧ мѹ́ки человѣ́ческїѧ и҆ и҆зба́влюсѧ, но рѹкѝ всемогѹ́щагѡ ни жи́въ, ни ѹ҆ме́рый и҆збѣгѹ̀:
27 тѣ́мже мѹ́жественнѣ нн҃ѣ разлѹчи́всѧ живота̀, ста́рости ѹ҆́бѡ досто́инъ ѩ҆влю́сѧ,
28 ю҆́нымъ же ѡ҆́бразъ до́блїй ѡ҆ста́влю, є҆́же ѹ҆се́рднѡ и҆ до́бльственнѡ за чєстны́ѧ и҆ свѧты҄ѧ зако́ны ѹ҆мира́ти. И҆ сїѧ҄ ре́къ, со тща́нїемъ на мѹ́кѹ по́йде.
29 Ведѹ́щїи же є҆го̀, бы́вшѹю ма́лѡ пре́жде благопрїѧ́тность къ немѹ̀ въ свирѣ́пость премѣни́ша предрѣче́нныхъ ра́ди слове́съ, ѩ҆̀же сі́и мнѧ́хѹ безѹ́мство бы́ти.
30 Хотѧ́ же ра́нами сконча́тисѧ, возстена́въ речѐ: гд҇еви ст҃ы́й ра́зѹмъ и҆мѹ́щемѹ ѩ҆́вно є҆́сть, ѩ҆́кѡ ѿ сме́рти могѹ́щь и҆зба́витисѧ, же́стѡкїѧ терплю̀ на тѣ́лѣ бѡлѣ́зни ѹ҆ѧзвлѧ́емь, на дѹши́ же сла́дцѣ стра́ха ра́ди є҆гѡ̀ сїѧ҄ стра́ждѹ.
31 И҆ се́й ѹ҆̀бо си́мъ ѡ҆́бразомъ живо́тъ сконча̀, не то́кмѡ ю҆́ношамъ, но и҆ премнѡ́гимъ ѩ҆зы́ка свою̀ сме́рть во ѡ҆́бразъ до́блести и҆ въ памѧть добродѣ́тели ѡ҆ста́вивъ.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Вторая книга Маккавейская, 6 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 17842007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.