Библия » Номера Стронга для ВЗ » צ

Номера Стронга на букву: צ — — Цади

H

Номер Слово Произношение Транслитерация
H6627 צאָה‎ tsaw-aw' tsâ'âh
H6628 צֶאֱלִים‎ tseh'-el tse'el
H6629 צֹאן‎ tsone, tseh-one' tsô'n tse 'ôn
H6630 צַאֲנָן‎ tsah-an-awn' tsa'ănân
H6631 צֶאֱצָא‎ tseh-ets-aw' tse'ĕtsâ'
H6632 צָב‎ tsawb tsâb
H6633 צבא‎ tsaw-baw' tsâbâ'
H6634 צְבָא‎ tseb-aw' tse bâ'
H6635 צָבָא‎ tsaw-baw', tseb-aw-aw' tsâbâ' tsebâ'âh
H6636 צְבֹאיִם‎ tseb-o-eem', tseb-ee-yeem', tseb-ee-yeem' tse bô'ı̂ym tsebı̂yı̂ym tsebı̂yim
H6637 צֹבבָה‎ tso-bay-baw' tsôbêbâh
H6638 צבה‎ tsaw-baw' tsâbâh
H6639 צָבֶה‎ tsaw-beh' tsâbeh
H6640 צְבוּ‎ tseb-oo' tse bû
H6641 צָבוּעַ‎ tsaw-boo'-ah tsâbûa‛
H6642 צבט‎ tsaw-bat' tsâbaṭ
H6643 צְבִי‎ tseb-ee' tse bı̂y
H6644 צִבְיָא‎ tsib-yaw' tsibyâ'
H6645 צִבְיָה‎ tsib-yaw' tsibyâh
H6646 צְבִיה‎ tseb-ee-yaw' tse bı̂yâh
H6647 צבע‎ tseb-ah' tse ba‛
H6648 צֶבַע‎ tseh'-bah tseba‛
H6649 צִבְעוֹן‎ tsib-one' tsib‛ôn
H6650 צְבֹעִים‎ tseb-o-eem' tse bô‛ı̂ym
H6651 צבר‎ tsaw-bar' tsâbar
H6652 צִבּוּר‎ tsib-boor' tsibbûr
H6653 צֶבֶת‎ tseh'-beth tsebeth
H6654 צַד‎ tsad tsad
H6655 צַד‎ tsad tsad
H6656 צְדָא‎ tsed-aw' tse dâ'
H6657 צְדָד‎ tsed-awd' tse dâd
H6658 צדה‎ tsaw-daw' tsâdâh
H6659 צָדוֹק‎ tsaw-doke' tsâdôq
H6660 צְדִיה‎ tsed-ee-yaw' tse dı̂yâh
H6661 צִדִּים‎ tsid-deem' tsiddı̂ym
H6662 צַדִּיק‎ tsad-deek' tsaddı̂yq
H6663 צדק‎ tsaw-dak' tsâdaq
H6664 צֶדֶק‎ tseh'-dek tsedeq
H6665 צִדְקָה‎ tsid-kaw' tsidqâh
H6666 צְדָקָה‎ tsed-aw-kaw' tse dâqâh
H6667 צִדְקִיהוּ‎ tsid-kee-yaw', tsid-kee-yaw'-hoo tsidqı̂yâh tsidqı̂yâhû
H6668 צהב‎ tsaw-hab' tsâhab
H6669 צָהֹב‎ tsaw-obe' tsâhôb
H6670 צהל‎ tsaw-hal' tsâhal
H6671 צהר‎ tsaw-har' tsâhar
H6672 צֹהַר‎ tso'-har tsôhar
H6673 צַו‎ tsav, tsawv tsav tsâv
H6674 צוֹא‎ tso, tso tsô' tsô'
H6675 צוֹאָה‎ tso-aw', tso-aw' tsô'âh tsô'âh
H6676 צַוַּאר‎ tsav-var' tsavva'r
H6677 צַואר‎ tsav-vawr', -vawr', -vaw-rone', -vaw-raw tsavvâ'r tsavvâr tsavvârôn tsavvâ'râh
H6678 צוֹבָה‎ tso-baw', tso-baw', tso-baw' tsôbâ' tsôbâh tsôbâh
H6679 צוד‎ tsood tsûd
H6680 צוה‎ tsaw-vaw' tsâvâh
H6681 צוח‎ tsaw-vakh' tsâvach
H6682 צְוָחָה‎ tsev-aw-khaw' tse vâchâh
H6683 צוּלָה‎ tsoo-law' tsûlâh
H6684 צום‎ tsoom tsûm
H6685 צוֹם‎ tsome, tsome tsôm tsôm
H6686 צוּעָר‎ tsoo-awr' tsû‛âr
H6687 צוף‎ tsoof tsûph
H6688 צוּף‎ tsoof tsûph
H6689 צוּף‎ tsoof, tso-fah'ee, tseef tsûph tsôphay tsı̂yph
H6690 צוֹפַח‎ tso-fakh' tsôphach
H6691 צוֹפַר‎ tso-far' tsôphar
H6692 צוץ‎ tsoots tsûts
H6693 צוק‎ tsook tsûq
H6694 צוק‎ tsook tsûq
H6695 צוֹק‎ tsoke, tsoo-kaw' tsôq tsûqâh
H6696 צור‎ tsoor tsûr
H6697 צוּר‎ tsoor, tsoor tsûr tsûr
H6698 צוּר‎ tsoor tsûr
H6699 צוּרָה‎ tsoo-raw' tsûrâh
H6700 צוּרִיאל‎ tsoo-ree-ale' tsûrı̂y'êl
H6701 צוּרִישַׂדַּי‎ tsoo-ree-shad-dah'ee tsûrı̂yshadday
H6702 צות‎ tsooth tsûth
H6703 צַח‎ tsakh tsach
H6704 צִחֶה‎ tsee-kheh' tsicheh
H6705 צחח‎ tsaw-khakh' tsâchach
H6706 צְחִיחַ‎ tsekh-ee'-akh tse chı̂yach
H6707 צְחִיחָה‎ tsekh-ee-khaw' tse chı̂ychâh
H6708 צְחִיחִי‎ tsekh-ee-khee' tse chı̂ychı̂y
H6709 צַחֲנָה‎ tsakh-an-aw' tsachănâh
H6710 צַחְצָחוֹת‎ tsakh-tsaw-khaw' tsachtsâchâh
H6711 צחק‎ tsaw-khak' tsâchaq
H6712 צְחוֹק‎ tsekh-oke' tse chôq
H6713 צַחַר‎ tsakh'-ar tsachar
H6714 צֹחַר‎ tso'-khar tsôchar
H6715 צָחֹר‎ tsaw-khore' tsâchôr
H6716 צִי‎ tsee tsı̂y
H6717 צִיבָא‎ tsee-baw' tsı̂ybâ'
H6718 צַיִד‎ tsah'-yid tsayid
H6719 צַיד‎ tsah'-yawd tsayâd
H6720 צידָה‎ tsay-daw', tsay-daw' tsêydâh tsêdâh
H6721 צִידוֹן‎ tsee-done', tsee-done' tsı̂ydôn tsı̂ydôn
H6722 צִידוֹנִי‎ tsee-do-nee', tsee-do-nee' tsı̂ydônı̂y tsidônı̂y
H6723 צִיה‎ tsee-yaw' tsı̂yâh
H6724 צָיוֹן‎ tsee-yone' tsı̂yôn
H6725 צִיּוּן‎ tsee-yoon' tsı̂yûn
H6726 צִיּוֹן‎ tsee-yone' tsı̂yôn
H6727 צִיחָא‎ tsee-kahw', tsee-khaw' tsı̂ychâ' tsichâ'
H6728 צִיִּי‎ tsee-ee' tsı̂yı̂y
H6729 צִינֹק‎ tsee-noke' tsı̂ynôq
H6730 צִיעֹר‎ tsee-ore' tsı̂y‛ôr
H6731 צִיץ‎ tseets, tseets tsı̂yts tsits
H6732 צִיץ‎ tseets tsı̂yts
H6733 צִיצָה‎ tsee-tsaw' tsı̂ytsâh
H6734 צִיצִת‎ tsee-tseeth' tsı̂ytsith
H6735 צִיר‎ tseer tsı̂yr
H6736 צִיר‎ tseer tsı̂yr
H6737 ציר‎ tsaw-yar' tsâyar
H6738 צל‎ tsale tsêl
H6739 צלא‎ tsel-aw' tse lâ'
H6740 צלה‎ tsaw-law' tsâlâh
H6741 צִלָּה‎ tsil-law' tsillâh
H6742 צְלוּל‎ tsel-ool' tse lûl
H6743 צלח‎ tsaw-lakh', tsaw-lay'-akh tsâlach tsâlêach
H6744 צלח‎ tsel-akh' tse lach
H6745 צלָחָה‎ tsay-law-khaw' tsêlâchâh
H6746 צְלוֹחִית‎ tsel-o-kheeth' tse lôchı̂yth
H6747 צַלַּחַת‎ tsal-lakh'-ath tsallachath
H6748 צָלִי‎ tsaw-lee' tsâlı̂y
H6749 צלל‎ tsaw-lal' tsâlal
H6750 צלל‎ tsaw-lal' tsâlal
H6751 צלל‎ tsaw-lal' tsâlal
H6752 צלֶל‎ tsay'-lel tsêlel
H6753 הַצְלֶלְפּוֹנִי‎ tsel-el-po-nee' tse lelpônı̂y
H6754 צֶלֶם‎ tseh'-lem tselem
H6755 צְלם‎ tseh'-lem, tsel-em' tselem tse lem
H6756 צַלְמוֹן‎ tsal-mone' tsalmôn
H6757 צַלְמָוֶת‎ tsal-maw'-veth tsalmâveth
H6758 צַלְמֹנָה‎ tsal-mo-naw' tsalmônâh
H6759 צַלְלמנע‎ tsal-moon-naw' tsalmûnnâ‛
H6760 צלע‎ tsaw-lah' tsâla‛
H6761 צֶלַע‎ tseh'-lah tsela‛
H6762 צלַע‎ tseh'-lah tsela‛
H6763 צלָע‎ tsay-law', tsal-aw' tsêlâ‛ tsal‛âh
H6764 צָלָף‎ tsaw-lawf' tsâlâph
H6765 צְלָפְחָד‎ tsel-of-khawd' tse lophchâd
H6766 צֶלְצַח‎ tsel-tsakh' tseltsach
H6767 צְלָצַל‎ tsel-aw-tsal' tse lâtsal
H6768 צֶלֶק‎ tseh'-lek tseleq
H6769 צִלְּתַי‎ tsil-leth-ah'ee tsille thay
H6770 צמא‎ tsaw-may' tsâmê'
H6771 צָמא‎ tsaw-may' tsâmê'
H6772 צָמָא‎ tsaw-maw' tsâmâ'
H6773 צִמְאָה‎ tsim-aw' tsim'âh
H6774 צִמָּאוֹן‎ tsim-maw-one' tsimmâ'ôn
H6775 צמד‎ tsaw-mad' tsâmad
H6776 צֶמֶד‎ tseh'-med tsemed
H6777 צַמָּה‎ tsam-maw' tsammâh
H6778 צִמּוּק‎ tsam-mook' tsammûq
H6779 צמח‎ tsaw-makh' tsâmach
H6780 צֶמַח‎ tseh'-makh tsemach
H6781 צָמִיד‎ tsaw-meed', tsaw-meed' tsâmı̂yd tsâmid
H6782 צַמִּים‎ tsam-meem' tsammı̂ym
H6783 צְמִילתת‎ tsem-ee-thooth', tsem-ee-thooth' tse mı̂ythûth tse mithûth
H6784 צמק‎ tsaw-mak' tsâmaq
H6785 צֶמֶר‎ tseh'-mer tsemer
H6786 צְמָרִי‎ tsem-aw-ree' tse mârı̂y
H6787 צְמָרַיִם‎ tsem-aw-rah'-yim tse mârayim
H6788 צַמֶּרֶת‎ tsam-meh'-reth tsammereth
H6789 צמת‎ tsaw-math' tsâmath
H6790 צִן‎ tseen tsin
H6791 צִנִּים‎ tsane tsên
H6792 צֹנֶה‎ tso-nay', tso-neh' tsônê' tsôneh
H6793 צִנה‎ tsin-naw' tsinnâh
H6794 צִנּוֹר‎ tsin-noor' tsinnûr
H6795 צנח‎ tsaw-nakh' tsânach
H6796 צְנִינִים‎ tsaw-neen', tsaw-neen tsânı̂yn tsânin
H6797 צָנִיף‎ tsaw-neef', tsaw-nofe', tsaw-nee-faw' tsânı̂yph tsânôph tsânı̂yphâh
H6798 צנם‎ tsaw-nam' tsânam
H6799 צנן‎ tsen-awn' tse nân
H6800 צנע‎ tsaw-nah' tsâna‛
H6801 צנף‎ tsaw-naf' tsânaph
H6802 צְנֵפָה‎ tsen-ay-faw' tse nêphâh
H6803 צִנְצֶנֶת‎ tsin-tseh'-neth tsintseneth
H6804 צַנְתָּר‎ tsan-taw-raw' tsantârâh
H6805 צעד‎ tsaw-ad' tsâ‛ad
H6806 צַעַד‎ tsah'-ad tsa‛ad
H6807 צְעָדָה‎ tseh-aw-daw' tse ‛âdâh
H6808 צעה‎ tsaw-aw' tsâ‛âh
H6809 צָעִיף‎ tsaw-eef' tsâ‛ı̂yph
H6810 צָעִיר‎ tsaw-eer', tsaw-ore' tsâ‛ı̂yr tsâ‛ôr
H6811 צָעִיר‎ tsaw-eer' tsâ‛ı̂yr
H6812 צְעִירָה‎ tseh-ee-raw' tse ‛ı̂yrâh
H6813 צען‎ tsaw-an' tsâ‛an
H6814 צֹעַן‎ tso'-an tsô‛an
H6815 צַעֲנַנִּים‎ tsah-an-an-neem', tsah-an-ah'-yim tsa‛ănannı̂ym tsa‛ănayim
H6816 צַעֲצוּעִים‎ tsah-tsoo'-ah tsa‛tsûa‛
H6817 צעק‎ tsaw-ak' tsâ‛aq
H6818 צְעָקָה‎ tsah-ak-aw' tsa‛ăqâh
H6819 צער‎ tsaw-ar' tsâ‛ar
H6820 צֹעַר‎ tso'-ar tsô‛ar
H6821 צפד‎ tsaw-fad' tsâphad
H6822 צפה‎ tsaw-faw' tsâphâh
H6823 צפה‎ tsaw-faw' tsâphâh
H6824 צָפָה‎ tsaw-faw' tsâphâh
H6825 צְפוֹ‎ tsef-o', tsef-ee' tse phô tse phı̂y
H6826 צִפּוּי‎ tsip-poo'ee tsipûy
H6827 צִפְיוֹן‎ tsef-one' tse phôn
H6828 צָפוֹן‎ tsaw-fone', tsaw-fone' tsâphôn tsâphôn
H6829 צָפוֹן‎ tsaw-fone' tsâphôn
H6830 צְפוֹנִי‎ tsef-o-nee' tse phônı̂y
H6831 צְפוֹנִי‎ tsef-o-nee' tse phônı̂y
H6832 צָפוּעַ‎ tsef-oo'-ah tse phûa‛
H6833 צִפּוֹר‎ tsip-pore', tsip-pore' tsippôr tsippôr
H6834 צִפּוֹר‎ tsip-pore' tsippôr
H6835 צַפַּחַת‎ tsap-pakh'-ath tsappachath
H6836 צִפִּיה‎ tsef-ee-yaw' tse phı̂yâh
H6837 צִפְיוֹן‎ tsif-yone' tsiphyôn
H6838 צַפִּיחִת‎ tsap-pee-kheeth' tsappı̂ychith
H6839 צֹפִים‎ tso-feem' tsôphı̂ym
H6840 צָפִין‎ tsaw-feen' tsâphı̂yn
H6841 צְפִיר‎ tsef-eer' tse phı̂yr
H6842 צָפִיר‎ tsaw-feer' tsâphı̂yr
H6843 צְפִירָה‎ tsef-ee-raw' tse phı̂yrâh
H6844 צָפִית‎ tsaw-feeth' tsâphı̂yth
H6845 צפן‎ tsaw-fan' tsâphan
H6846 צְפַנְיָה‎ tsef-an-yaw', tsef-an-yaw'-hoo tse phanyâh tse phanyâhû
H6847 צָפְנַת פַּעְנֵחַ‎ tsof-nath' pah-nay'-akh tsâphnath pa‛nêach
H6848 צֶפַע‎ tseh'-fah, tsif-o-nee' tsepha‛ tsiph‛ônı̂y
H6849 צְפִיעָה‎ tsef-ee-aw' tse phi‛âh
H6850 צפף‎ tsaw-faf' tsâphaph
H6851 צַפְצָפָה‎ tsaf-tsaw-faw' tsaphtsâphâh
H6852 צפר‎ tsaw-far' tsâphar
H6853 צִפַּר‎ tsef-ar' tse phar
H6854 צְפַרְדּעַ‎ tsef-ar-day'-ah tse phardêa‛
H6855 צִפֹּרָה‎ tsip-po-raw' tsippôrâh
H6856 צִפֹּרֶן‎ tsip-po'-ren tsippôren
H6857 צְפַת‎ tsef-ath' tse phath
H6858 צֶפֶת‎ tseh'-feth tsepheth
H6859 צְפָתָה‎ tsef-aw'-thaw tse phâthâh
H6860 צִקְלַג‎ tsik-lag', tsee-kel-ag' tsiqlag tsı̂yqe lag
H6861 צִקְלוֹן‎ tsik-lone' tsiqlôn
H6862 צַר‎ tsar, tsawr tsar tsâr
H6863 צר‎ tsare tsêr
H6864 צֹר‎ tsore tsôr
H6865 צֹר‎ tsore, tsore tsôr tsôr
H6866 צרב‎ tsaw-rab' tsârab
H6867 צָרֶבֶת‎ tsaw-reh'-beth tsârebeth
H6868 צְרדָה‎ tser-ay-daw', tser-ay-daw'-thaw tse rêdâh tse rêdâthâh
H6869 צָרָה‎ tsaw-raw' tsârâh
H6870 צְרוּיָה‎ tser-oo-yaw' tse rûyâh
H6871 צְרוּעָה‎ tser-oo-aw' tse rû‛âh
H6872 צְרוֹר‎ tser-ore', tser-ore' tse rôr tse rôr
H6873 צרח‎ tsaw-rakh' tsârach
H6874 צְרִי‎ tser-ee' tse rı̂y
H6875 צְרִי‎ tser-ee', tsor-ee' tse rı̂y tsŏrı̂y
H6876 צוֹרִי‎ tso-ree' tsôrı̂y
H6877 צְרִיחַ‎ tser-ee'-akh tse rı̂yach
H6878 צֹרֶךְ‎ tso'-rek tsôrek
H6879 צרע‎ tsaw-rah' tsâra‛
H6880 צִרְעָה‎ tsir-aw' tsir‛âh
H6881 צָרְעָה‎ tsor-aw' tsor‛âh
H6882 צָרְעִי‎ tsor-ee', tsor-aw-thee' tsâr‛ı̂y tsâr‛âthı̂y
H6883 צָרַעַת‎ tsaw-rah'-ath tsâra‛ath
H6884 צרף‎ tsaw-raf' tsâraph
H6885 צוֹרְפִי‎ tso-ref-ee' tsôre phı̂y
H6886 צָרְפַת‎ tsaw-ref-ath' tsâre phath
H6887 צרר‎ tsaw-rar' tsârar
H6888 צְררָה‎ tser-ay-raw' tse rêrâh
H6889 צֶרֶת‎ tseh'-reth tsereth
H6890 צֶרֶת הַַֹשּׂחַר‎ tseh'-reth hash-shakh'-ar tsereth hashshachar
H6891 צָרְתָן‎ tsaw-reth-awn' tsâre thân

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для НЗ.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.