Библия » Номера Стронга для ВЗ » ש

Номера Стронга на букву: ש — — Шин

H

Номер Слово Произношение Транслитерация
H7579 שׂאב‎ shaw-ab' shâ'ab
H7580 שׂאג‎ shaw-ag' shâ'ag
H7581 שְׂאָגָה‎ sheh-aw-gaw' she 'âgâh
H7582 שׂאה‎ shaw-aw' shâ'âh
H7583 שׂאה‎ shaw-aw' shâ'âh
H7584 שׂוֹאָה‎ shah-av-aw' sha'ăvâh
H7585 שְׂאוֹל‎ sheh-ole', sheh-ole' she 'ôl she 'ôl
H7586 שָׂאוּל‎ shaw-ool' shâ'ûl
H7587 שָׂאוּלִי‎ shaw-oo-lee' shâ'ûlı̂y
H7588 שָׂאוֹן‎ shaw-one' shâ'ôn
H7589 שְׂאָט‎ sheh-awt' she 'âṭ
H7590 שׂוט‎ shawt shâ'ṭ
H7591 שְׂאִיה‎ sheh-ee-yaw' she 'ı̂yâh
H7592 שׂאל‎ shaw-al', shaw-ale' shâ'al shâ'êl
H7593 שׂאל‎ sheh-ale' she 'êl
H7594 שְׂאָל‎ sheh-awl' she 'âl
H7595 שְׂאלָא‎ sheh-ay-law' she 'êlâ'
H7596 שְׂאלָה‎ sheh-ay-law', shay-law' she 'êlâh shêlâh
H7597 שְׂאַלְתִּיאל‎ sheh-al-tee-ale', shal-tee-ale' she 'altı̂y'êl shaltı̂y'êl
H7598 שְׂאַלְתִּיאל‎ sheh-al-tee-ale' she 'altı̂y'êl
H7599 שׂאן‎ shaw-an' shâ'an
H7600 שַׂאֲנָן‎ shah-an-awn' sha'ănân
H7601 שׂאס‎ shaw-as' shâ'as
H7602 שׂאף‎ shaw-af' shâ'aph
H7603 שְׂאוֹר‎ seh-ore' śe 'ôr
H7604 שׂאר‎ shaw-ar' shâ'ar
H7605 שְׂאָר‎ sheh-awr' she 'âr
H7606 שְׂאָר‎ sheh-awr' she 'âr
H7607 שְׂאר‎ sheh-ayr' she 'êr
H7608 שַׂאֲרָה‎ shah-ar-aw' sha'ărâh
H7609 שֶׂאֱרָה‎ sheh-er-aw' she'ĕrâh
H7610 שְׂאָר יָשׂוּב‎ sheh-awr' yaw-shoob' she 'âr yâshûb
H7611 שְׂארִית‎ sheh-ay-reeth' she 'êrı̂yth
H7612 שׂאת‎ shayth shê'th
H7613 שְׂאת‎ seh-ayth' śe 'êth
H7614 שְׂבָא‎ sheb-aw' she bâ'
H7615 שְׂבָאִים‎ sheb-aw-ee' she bâ'ı̂y
H7616 שְׂבָבִים‎ shaw-bawb' shâbâb
H7617 שׂבה‎ shaw-baw' shâbâh
H7618 שְׂבוֹ‎ sheb-oo' she bû
H7619 שְׂבוּאל‎ sheb-oo-ale', shoo-baw-ale' she bû'êl shûbâ'êl
H7620 שָׂבוּעַ‎ shaw-boo'-ah, shaw-boo'-ah, sheb-oo-aw' shâbûa‛ shâbûa‛ shebû‛âh
H7621 שְׂבוּעָה‎ sheb-oo-aw' she bû‛âh
H7622 שְׂבִית‎ sheb-ooth', sheb-eeth' she bûth she bı̂yth
H7623 שׂבח‎ shaw-bakh' shâbach
H7624 שׂבח‎ sheb-akh' she bach
H7625 שְׂבַט‎ sheb-at' she baṭ
H7626 שׂבֶט‎ shay'-bet shêbeṭ
H7627 שְׂבָט‎ sheb-awt' she bâṭ
H7628 שְׂבִי‎ sheb-ee' she bı̂y
H7629 שֹׂבִי‎ sho-bee' shôbı̂y
H7630 שֹׂבָי‎ sho-bah'ee shôbay
H7631 שְׂבִיב‎ seb-eeb' śe bı̂yb
H7632 שָׂבִיב‎ shaw-beeb' shâbı̂yb
H7633 שִׂבְיָה‎ shib-yaw' shibyâh
H7634 שָׂכְיָה‎ shob-yaw' shobyâh
H7635 שְׂבִיל‎ shaw-beel' shâbı̂yl
H7636 שָׂבִיס‎ shaw-beece' shâbı̂ys
H7637 שְׂבִיעִי‎ sheb-ee-ee', sheb-ee-ee' she bı̂y‛ı̂y shebi‛ı̂y
H7638 שְׂבָכָה‎ saw-bawk' śâbâk
H7639 שְׂבָכָה‎ seb-aw-kaw' śe bâkâh
H7640 שֹׂבֶל‎ show'-bel shôbel
H7641 שִׂבֹּלֶת‎ shib-bole', shib-bo'-leth shibbôl shibbôleth
H7642 שַׂבְּלוּל‎ shab-lool' shablûl
H7643 שְׂבָם‎ seb-awm', sib-maw' śe bâm śibmâh
H7644 שֶׂבְנָא‎ sheb-naw', sheb-naw' shebnâ' shebnâh
H7645 שְׂבַנְיָה‎ sheb-an-yaw', sheb-an-yaw'-hoo she banyâh shebanyâhû
H7646 שׂבע‎ saw-bah', saw-bay'-ah śâba‛ śâbêa‛
H7647 שָׂבָע‎ saw-baw' śâbâ‛
H7648 שֹׂבַע‎ so'-bah śôba‛
H7649 שָׂבעַ‎ saw-bay'-ah śâbêa‛
H7650 שׂבע‎ shaw-bah' shâba‛
H7651 שִׂבְעָה‎ sheh'-bah, shib-aw' sheba‛ shib‛âh
H7652 שֶׂבַע‎ sheh'-bah sheba‛
H7653 שִׂבְעָה‎ sib-aw' śib‛âh
H7654 שָׂבְעָה‎ sob-aw' śob‛âh
H7655 שִׂבְעָה‎ shib-aw' shib‛âh
H7656 שִׂבְעָה‎ shib-aw' shib‛âh
H7657 שִׂבְעִים‎ shib-eem' shib‛ı̂ym
H7658 שִׂבֶעָנָה‎ shib-aw-naw' shib‛ânâh
H7659 שִׂבֶעָתַיִם‎ shib-aw-thah'-yim shib‛âthayim
H7660 שׂבץ‎ shaw-bats' shâbats
H7661 שָׂבָץ‎ shaw-bawts' shâbâts
H7662 שׂבק‎ sheb-ak' she baq
H7663 שׂבר‎ saw-bar', shaw-bar' śâbar shâbar
H7664 שׂבֶר‎ say'-ber śêber
H7665 שׂבר‎ shaw-bar' shâbar
H7666 שׂבר‎ shaw-bar' shâbar
H7667 שֶׂבֶר‎ sheh'-ber, shay'-ber sheber shêber
H7668 שֶׂבֶר‎ sheh'-ber sheber
H7669 שֶׂבֶר‎ sheh'-ber sheber
H7670 שִׂבָּרוֹן‎ shib-rone' shibrôn
H7671 שְׂבָרִים‎ sheb-aw-reem' she bârı̂ym
H7672 שׂבשׂ‎ sheb-ash' she bash
H7673 שׂבת‎ shaw-bath' shâbath
H7674 שֶׂבֶת‎ sheh'-beth shebeth
H7675 שֶׂבֶת‎ sheh'-beth shebeth
H7676 שַׂבָּת‎ shab-bawth' shabbâth
H7677 שַׂבָּתוֹן‎ shab-baw-thone' shabbâthôn
H7678 שַׂבְּתַי‎ shab-beth-ah'ee shabbe thay
H7679 שׂגא‎ saw-gaw' śâgâ'
H7680 שׂגא‎ seg-aw' śe gâ'
H7681 שָׂגֵה‎ shaw-gay' shâgê'
H7682 שׂגב‎ saw-gab' śâgab
H7683 שׂגג‎ shaw-gag' shâgag
H7684 שְׂגָגָה‎ sheg-aw-gaw' she gâgâh
H7685 שׂגה‎ saw-gaw' śâgâh
H7686 שׂגה‎ shaw-gaw' shâgâh
H7687 שְׂגוּב‎ seg-oob' śe gûb
H7688 שׂגח‎ shaw-gakh' shâgach
H7689 שַׂגִּיא‎ sag-ghee' śaggı̂y'
H7690 שַׂגִּיאָ‎ sag-ghee' śaggı̂y'
H7691 שְׂגִיאָה‎ sheg-ee-aw' she gı̂y'âh
H7692 שִׂגיוֹן‎ shig-gaw-yone', shig-gaw-yo-naw' shiggâyôn shiggâyônâh
H7693 שׂגל‎ shaw-gal' shâgal
H7694 שׂגַל‎ shay-gawl' shêgâl
H7695 שׂגַל‎ shay-gawl' shêgâl
H7696 שׂגע‎ shaw-gah' shâga‛
H7697 שִׂגעוֹן‎ shig-gaw-yone' shiggâ‛ôn
H7698 שֶׂגֶר‎ sheh'-ger sheger
H7699 שַׂד‎ shad, shode shad shôd
H7700 שׂד‎ shade shêd
H7701 שֹׂד‎ shode, shode shôd shôd
H7702 שׂדד‎ saw-dad' śâdad
H7703 שׂדד‎ shaw-dad' shâdad
H7704 שָׂדֶה‎ saw-deh', saw-dah'ee śâdeh śâday
H7705 שִׂדָּה‎ shid-dah' shiddâh
H7706 שַׂדַּי‎ shad-dah'ee shadday
H7707 שְׂדיאוּר‎ shed-ay-oor' she dêy'ûr
H7708 שִׂדִּים‎ sid-deem' śiddı̂ym
H7709 שְׂדמָה‎ shed-ay-maw' she dêmâh
H7710 שׂדף‎ shaw-daf' shâdaph
H7711 שְׂדפָה‎ shed-ay-faw', shid-daw-fone' she dêphâh shiddâphôn
H7712 שׂדר‎ shed-ar' she dar
H7713 שְׂדרָה‎ sed-ay-raw' śe dêrâh
H7714 שַׂדְרַךְ‎ shad-rak' shadrak
H7715 שַׂדְרַךְ‎ shad-rak' shadrak
H7716 שֶׂה‎ seh, say śeh śêy
H7717 שָׂהד‎ saw-hade' śâhêd
H7718 שֹׂהַם‎ sho'-ham shôham
H7719 שֹׂהַם‎ sho'-ham shôham
H7720 שַׂהֲרוֹן‎ sah-har-one' śahărôn
H7721 שׂוא‎ so śô'
H7722 שׂוֹא‎ sho, sho-aw', sho-aw' shô' shô'âh shô'âh
H7723 שָׂוְא‎ shawv, shav shâv' shav
H7724 שְׂוָא‎ shev-aw' she vâ'
H7725 שׂוב‎ shoob shûb
H7726 שׂוֹבָב‎ sho-bawb' shôbâb
H7727 שׂוֹבָב‎ sho-bawb' shôbâb
H7728 שׂוֹבב‎ sho-babe' shôbêb
H7729 שׂוּבָה‎ shoo-baw' shûbâh
H7730 שׂוֹכֹהְ‎ so'-bek śôbek
H7731 שׂוֹבַךְ‎ sho-bawk' shôbâk
H7732 שׂוֹבָל‎ sho-bawl' shôbâl
H7733 שׂוֹבק‎ sho-bake' shôbêq
H7734 שׂוג‎ soog śûg
H7735 שׂוג‎ soog śûg
H7736 שׂוד‎ shood shûd
H7737 שׂוה‎ shaw-vaw' shâvâh
H7738 שׂוה‎ shaw-vaw' shâvâh
H7739 שׂוה‎ shev-aw' she vâh
H7740 שָׂוֵה‎ shaw-vay' shâvêh
H7741 שָׂוֵה קִרְיָתַיִם‎ shaw-vay' kir-yaw-thah'-yim shâvêh qiryâthayim
H7742 שׂוח‎ soo'-akh śûach
H7743 שׂוח‎ shoo'-akh shûach
H7744 שׂוּחַ‎ shoo'-akh shûach
H7745 שׂוּחָה‎ shoo-khaw' shûchâh
H7746 שׂוּחָה‎ shoo-khaw' shûchâh
H7747 שׂוּחִי‎ shoo-khee' shûchı̂y
H7748 שׂוּחָם‎ shoo-khawm' shûchâm
H7749 שׂוּחָמִי‎ shoo-khaw-mee' shûchâmı̂y
H7750 שׂוט‎ soot, soot śûṭ sûṭ
H7751 שׂוט‎ shoot shûṭ
H7752 שׂוֹט‎ shote shôṭ
H7753 שׂוךְ‎ sook śûk
H7754 שׂוֹכָה‎ soke, so-kaw' śôk śôkâh
H7755 שׂוֹכֹה‎ so-ko', so-ko', so-ko' śôkôh śôkôh śôkô
H7756 שׂוּכָתִים‎ soo-kaw-thee' śûkâthı̂y
H7757 שׂוּל‎ shool shûl
H7758 שׂוֹלָל‎ sho-lawl', shay-lawl' shôlâl shêylâl
H7759 שׂוּלַמִּית‎ shoo-lam-meeth' shûlammı̂yth
H7760 שׂים‎ soom, seem śûm śı̂ym
H7761 שׂים‎ soom śûm
H7762 שׂוּם‎ shoom shûm
H7763 שׂוֹמר‎ sho-mare', sho-mare' shômêr shômêr
H7764 שׂוּנִי‎ shoo-nee' shûnı̂y
H7765 שׂוּנִי‎ shoo-nee' shûnı̂y
H7766 שׂוּנֵם‎ shoo-name' shûnêm
H7767 שׂוּנַמִּית‎ shoo-nam-meeth' shûnammı̂yth
H7768 שׂוע‎ shaw-vah' shâva‛
H7769 שׂוּעַ‎ shoo'-ah shûa‛
H7770 שׂוּעַ‎ shoo'-ah shûa‛
H7771 שׂוֹעַ‎ sho'-ah shôa‛
H7772 שׂוֹעַ‎ sho'-ah shôa‛
H7773 שֶׂוַע‎ sheh'-vah sheva‛
H7774 שׂוּעָא‎ shoo-aw' shû‛â'
H7775 שַׂוְעָה‎ shav-aw' shav‛âh
H7776 שׂוּעָל‎ shoo-awl', shoo-awl' shû‛âl shû‛âl
H7777 שׂוּעָל‎ shoo-awl' shû‛âl
H7778 שׂוֹער‎ sho-are', sho-are' shô‛êr shô‛êr
H7779 שׂוף‎ shoof shûph
H7780 שׂוֹפָךְ‎ sho-fawk' shôphâk
H7781 שׂוּפָמִי‎ shoo-faw-mee' shûphâmı̂y
H7782 שׂוֹפָר‎ sho-far', sho-far' shôphâr shôphâr
H7783 שׂוק‎ shook shûq
H7784 שׂוּק‎ shook shûq
H7785 שׂוֹק‎ shoke shôq
H7786 שׂרר‎ soor śûr
H7787 שׂור‎ soor śûr
H7788 שׂור‎ shoor shûr
H7789 שׂור‎ shoor shûr
H7790 שׂוּר‎ shoor shûr
H7791 שׂוּר‎ shoor shûr
H7792 שׂוּר‎ shoor shûr
H7793 שׂוּר‎ shoor shûr
H7794 שׂוֹר‎ shore shôr
H7795 שׂוֹרָה‎ so-raw' śôrâh
H7796 שׂוֹרק‎ so-rake' śôrêq
H7797 שׂושׂ‎ soos, sece śûś śı̂yś
H7798 שַׂוְשָׂא‎ shav-shaw' shavshâ'
H7799 שׂוּשַׂן‎ shoo-shan' (2,3) sho-shawn' sho-shan-naw' shûshan shôshân shôshân shôshannâh
H7800 שׂוּשַׂן‎ shoo-shan' shûshan
H7801 שׂוּשַׂנְכָּי‎ shoo-shan-kee' shûshankı̂y
H7802 שׂוּשַׂן עדוּת‎ shoo-shan' or sho-shan-neem' (ay-dooth') shûshan ‛êdûth shôshannı̂ym ‛êdûth
H7803 שׂוּתֶלַח‎ shoo-theh'-lakh shûthelach
H7804 יזב‎ shez-ab' she zab
H7805 שׂזף‎ shaw-zaf' shâzaph
H7806 שׂזר‎ shaw-zar' shâzar
H7807 שַׂח‎ shakh shach
H7808 שׂחַ‎ say'-akh śêach
H7809 שׂחד‎ shaw-khad' shâchad
H7810 שֹׂחַד‎ shakh'-ad shachad
H7811 שׂחה‎ saw-khaw' śâchâh
H7812 שׂחה‎ shaw-khaw' shâchâh
H7813 שָׂחוּ‎ saw'-khoo śâchû
H7814 שְׂחוֹק‎ sekh-oke', sekh-oke' śe chôq śe chôq
H7815 שְׂחוֹר‎ shekh-ore' she chôr
H7816 שְׂחוּת‎ shekh-ooth' she chûth
H7817 שׂחח‎ shaw-khakh' shâchach
H7818 שׂחט‎ saw-khat' śâchaṭ
H7819 שׂחט‎ shaw-khat' shâchaṭ
H7820 שׂחט‎ shaw-khat' shâchaṭ
H7821 שְׂחִיטָה‎ shekh-ee-taw' she chı̂yṭâh
H7822 שְׂחִין‎ shekh-een' she chı̂yn
H7823 שָׂחִיס‎ shaw-khece', saw-kheesh' shâchı̂ys sâchı̂ysh
H7824 שְׂחִיף‎ shaw-kheef' shâchı̂yph
H7825 שְׂחִית‎ shekh-eeth' she chı̂yth
H7826 שַׂחַל‎ shakh'-al shachal
H7827 שְׂחלֶת‎ shekh-ay'-leth she chêleth
H7828 שַׂחַף‎ shakh'-af shachaph
H7829 שַׂחֶפֶת‎ shakh-eh'-feth shachepheth
H7830 שַׂחַץ‎ shakh'-ats shachats
H7831 שַׂחֲצִים‎ shakh-ats-ome' shachătsôm
H7832 שׂחק‎ saw-khak' śâchaq
H7833 שׂחק‎ shaw-khak' shâchaq
H7834 שַׂחַק‎ shakh'-ak shachaq
H7835 שׂחר‎ shaw-khar' shâchar
H7836 שׂחר‎ shaw-khar' shâchar
H7837 שַׂחַר‎ shakh'-ar shachar
H7838 שָׂחֹר‎ shaw-khore', shaw-khore' shâchôr shâchôr
H7839 שַׂחֲרוּת‎ shakh-ar-ooth' shachărûth
H7840 שְׂחַרְחֹר‎ shekh-ar-kho'-reth she charchôreth
H7841 שְׂחַרְיָה‎ shekh-ar-yaw' she charyâh
H7842 שַׂחֲרַיִם‎ shakh-ar-ah'-yim shachărayim
H7843 שׂחת‎ shaw-khath' shâchath
H7844 שׂחת‎ shekh-ath' she chath
H7845 שַׂחַת‎ shakh'-ath shachath
H7846 שׂט‎ sayte, sayt śêṭ sêṭ
H7847 שׂטה‎ saw-taw' śâṭâh
H7848 שִׂטָּה‎ shit-taw', shit-teem' shiṭṭâh shiṭṭı̂ym
H7849 שׂטח‎ shaw-takh' shâṭach
H7850 שֹׂטט‎ sho-tate' shôṭêṭ
H7851 שִׂטִּים‎ shit-teem' shiṭṭı̂ym
H7852 שׂטם‎ saw-tam' śâṭam
H7853 שׂטן‎ saw-tan' śâṭan
H7854 שָׂטָן‎ saw-tawn' śâṭân
H7855 שִׂטְנָה‎ sit-naw' śiṭnâh
H7856 שִׂטְנָה‎ sit-naw' śiṭnâh
H7857 שׂטף‎ shaw-taf' shâṭaph
H7858 שֶׂטֶף‎ sheh'-tef, shay'-tef sheṭeph shêṭeph
H7859 שְׂטַר‎ shet-ar' she ṭar
H7860 שֹׂטר‎ sho-tare' shôṭêr
H7861 שִׂטְרַי‎ shit-rah'ee shiṭray
H7862 שַׂי‎ shah'ee shay
H7863 שִׂיא‎ see śı̂y'
H7864 שְׂיָא‎ sheh-yaw' she yâ'
H7865 שִׂיאֹן‎ see-ohn' śı̂y'ôn
H7866 שִׂיאֹן‎ shee-ohn' shı̂y'ôn
H7867 שׂיב‎ seeb śı̂yb
H7868 שָׂב‎ seeb śı̂yb
H7869 שׂיב‎ sabe śêyb
H7870 שִׂיבָה‎ shee-baw' shı̂ybâh
H7871 שִׂיבָה‎ shee-baw' shı̂ybâh
H7872 שׂיבָה‎ say-baw' śêybâh
H7873 שִׂיג‎ seeg śı̂yg
H7874 שׂיד‎ seed śı̂yd
H7875 שִׂיד‎ seed śı̂yd
H7876 שׂיה‎ shaw-yaw' shâyâh
H7877 שִׂיזָא‎ shee-zaw' shı̂yzâ'
H7878 שׂיח‎ see'-akh śı̂yach
H7879 שִׂיחַ‎ see'-akh śı̂yach
H7880 שִׂיחַ‎ see'-akh śı̂yach
H7881 שִׂיחָה‎ see-khaw' śı̂ychâh
H7882 שִׂיחָה‎ shee-khaw' shı̂ychâh
H7883 שִׂיחוֹר‎ shee-khore', shee-khore', shee-khore' shı̂ychôr shichôr shichôr
H7884 שִׂיחוֹר לִבְנָת‎ shee-khore' lib-nawth' shı̂ychôr libenâth
H7885 שַׂיִט‎ shah'-yit shayiṭ
H7886 שִׂילֹה‎ shee-lo' shı̂ylôh
H7887 שִׂלֹה‎ (1,2,3 & 4) shee-lo' shı̂ylôh shilôh shı̂ylô shilô
H7888 שִׂילֹנִי‎ (1,2 & 3) shee-lo-nee' shı̂ylônı̂y shı̂ylônı̂y shilônı̂y
H7889 שִׂימוֹן‎ shee-mone' shı̂ymôn
H7890 שַׂיִן‎ shah'-yin shayin
H7891 שׂיר‎ sheer, shoor shı̂yr shûr
H7892 שִׂיר‎ sheer, shee-raw' shı̂yr shı̂yrâh
H7893 שַׂיִשׂ‎ shah'-yish shayish
H7894 שִׂישָׂא‎ shee-shaw' shı̂yshâ'
H7895 שִׂישַׂק‎ shee-shak', shoo-shak' shı̂yshaq shûshaq
H7896 שׂית‎ sheeth shı̂yth
H7897 שִׂית‎ sheeth shı̂yth
H7898 שַׂיִת‎ shah'-yith shayith
H7899 שׂךְ‎ sake śêk
H7900 שֹׂךְ‎ soke śôk
H7901 שׂכב‎ shaw-kab' shâkab
H7902 שְׂכָבָה‎ shek-aw-baw' she kâbâh
H7903 שְׂכֹבֶת‎ shek-o'-beth shekôbeth
H7904 שׂכה‎ shaw-kaw' shâkâh
H7905 לשׂכָּה‎ sook-kaw' śûkkâh
H7906 שֶׂכוּ‎ say'-koo śêkû
H7907 שֶׂכְוִי‎ sek-vee' śekvı̂y
H7908 שְׂכוֹל‎ shek-ole' she kôl
H7909 שַׂכּוּל‎ shak-kool', shak-kool' shakkûl shakkûl
H7910 שִׂכּוֹר‎ shik-kore', shik-kore' shikkôr shikkôr
H7911 שׂכח‎ shaw-kakh', shaw-kay'-akh shâkach shâkêach
H7912 שׂכח‎ shek-akh' she kach
H7913 שָׂכחַ‎ shaw-kay'-akh shâkêach
H7914 שְׂכִיה‎ sek-ee-yaw' śe kı̂yâh
H7915 שַׂכִּין‎ sak-keen' śakkı̂yn
H7916 שָׂכִיר‎ saw-keer' śâkı̂yr
H7917 שְׂכִירָה‎ sek-ee-raw' śe kı̂yrâh
H7918 שׂכךְ‎ shaw-kak' shâkak
H7919 שׂכל‎ saw-kal' śâkal
H7920 שׂכל‎ sek-al' śe kal
H7921 שׂכל‎ shaw-kole' shâkôl
H7922 שֶׂכֶל‎ seh'-kel, say'-kel śekel śêkel
H7923 שִׂלכּלִים‎ shik-koo-leem' shikkûlı̂ym
H7924 שָׂכְלְתָנוּ‎ sok-leth-aw-noo' śokle thânû
H7925 שׂכם‎ shaw-kam' shâkam
H7926 שְׂכֶם‎ shek-em' she kem
H7927 שְׂכֶם‎ shek-em' she kem
H7928 שֶׂכֶם‎ sheh'-kem shekem
H7929 שִׂכְמָה‎ shik-maw' shikmâh
H7930 שִׂכְמִי‎ shik-mee' shikmı̂y
H7931 שׂכן‎ shaw-kan' shâkan
H7932 שׂכן‎ shek-an' she kan
H7933 שֶׂכֶן‎ sheh'-ken sheken
H7934 שָׂכן‎ shaw-kane' shâkên
H7935 שְׂכַנְיָה‎ shek-an-yaw', shek-an-yaw'-hoo she kanyâh she kanyâhû
H7936 שׂכר‎ saw-kar', saw-kar' śâkar sâkar
H7937 שׂכר‎ shaw-kar' shâkar
H7938 שֶׂכֶר‎ seh'-ker śeker
H7939 שָׂכָר‎ saw-kawr' śâkâr
H7940 שָׂכָר‎ saw-kawr' śâkâr
H7941 שׂכָר‎ shay-kawr' shêkâr
H7942 שִׂכְּרוֹן‎ shik-ker-one' shikke rôn
H7943 שִׂכָּרוֹן‎ shik-kaw-rone' shikkârôn
H7944 שַׂל‎ shal shal
H7945 שֶׂל‎ shel shel
H7946 שַׂלְאֲנַן‎ shal-an-awn' shal'ănân
H7947 שׂלב‎ shaw-lab' shâlab
H7948 שָׂלָב‎ shaw-lawb' shâlâb
H7949 שׂלג‎ shaw-lag' shâlag
H7950 שֶׂלֶג‎ sheh'-leg sheleg
H7951 שׂלו‎ shaw-law', shaw-lav' shâlâh shâlav
H7952 שׂלה‎ shaw-law' shâlâh
H7953 שׂלה‎ shaw-law' shâlâh
H7954 שְׂלה‎ shel-aw' she lâh
H7955 שָׂלוּ‎ shaw-law' shâlâh
H7956 שׂלָה‎ shay-law' shêlâh
H7957 שַׂלְהֶבֶת‎ shal-heh'-beth shalhebeth
H7958 שְׂלָו‎ sel-awv', sel-awv' śe lâv śe lâyv
H7959 שַׂלְוָה‎ sheh'-lev shelev
H7960 שָׂלוּ‎ shaw-loo', shaw-looth' shâlû shâlûth
H7961 שָׂלו‎ shaw-lave', shaw-lave', shel-ay-vaw' shâlêv shâlêyv she lêvâh
H7962 שַׂלְוָה‎ shal-vaw' shalvâh
H7963 שְׂלוָה‎ shel-ay-vaw' she lêvâh
H7964 שִׂלּוּחִים‎ shil-loo'-akh, shil-loo'-akh shillûach shillûach
H7965 שָׂלוֹם‎ shaw-lome', shaw-lome' shâlôm shâlôm
H7966 שִׂלּוּם‎ shil-loom', shil-loom' shillûm shillûm
H7967 שַׂלּוּם‎ shal-loom', shal-loom' shallûm shallûm
H7968 שַׂלּוּן‎ shal-loon' shalûn
H7969 שָׂלֹשׂ‎ (1,2) shaw-loshe', (3,4) shel-o-shaw' shâlôsh shâlôsh she lôshâh she lôshâh
H7970 שְׂלֹשִׂים‎ shel-o-sheem', shel-o-sheem' she lôshı̂ym she lôshı̂ym
H7971 שׂלח‎ shaw-lakh' shâlach
H7972 שׂלח‎ shel-akh' she lach
H7973 שֶׂלַח‎ sheh'-lakh shelach
H7974 שֶׂלַח‎ sheh'-lakh shelach
H7975 שִׂלֹּחַ‎ shee-lo'-akh, sheh'-lakh shillôach shelach
H7976 שְׂללחוֹת‎ shil-loo-kahw' shillûchâh
H7977 שִׂלְחִי‎ shil-khee' shilchı̂y
H7978 שִׂלְחִים‎ shil-kheem' shilchı̂ym
H7979 לשׂלְחָן‎ shool-khawn' shûlchân
H7980 שׂלט‎ shaw-lat' shâlaṭ
H7981 שׂלט‎ shel-ate' she lêṭ
H7982 שֶׂלֶט‎ sheh'-let sheleṭ
H7983 שִׂלְטוֹן‎ shil-tone' shilṭôn
H7984 שִׂלְטֹן‎ shil-tone', shil-tone' shilṭôn shilṭôn
H7985 שָׂלְטָן‎ shol-tawn' sholṭân
H7986 שַׂלֶּטֶת‎ shal-leh'-teth shalleṭeth
H7987 שְׂלִי‎ shel-ee' she lı̂y
H7988 שִׂלְיָה‎ shil-yaw' shilyâh
H7989 שַׂלִּיט‎ shal-leet' shallı̂yṭ
H7990 שַׂלִּיט‎ shal-leet' shallı̂yṭ
H7991 שָׂלִישׂ‎ shaw-leesh', shaw-loshe', shaw-loshe' shâlı̂ysh shâlôsh shâlôsh
H7992 שְׂלִישִׂי‎ shel-ee-shee' she lı̂yshı̂y
H7993 שׂלךְ‎ shaw-lak' shâlak
H7994 שָׂלָךְ‎ shaw-lawk' shâlâk
H7995 שַׂלֶּכֶת‎ shal-leh'-keth shalleketh
H7996 שַׂלֶּכֶת‎ shal-leh'-keth shalleketh
H7997 שׂלל‎ shaw-lal' shâlal
H7998 שָׂלָל‎ shaw-lawl' shâlâl
H7999 שׂלם‎ shaw-lam' shâlam
H8000 שׂלם‎ shel-am' she lam
H8001 שְׂלָם‎ shel-awm' she lâm
H8002 שֶׂלֶם‎ sheh'-lem shelem
H8003 שָׂלם‎ shaw-lame' shâlêm
H8004 שָׂלם‎ shaw-lame' shâlêm
H8005 שִׂלּם‎ shil-lame' shillêm
H8006 שִׂלּם‎ shil-lame' shillêm
H8007 שַׂלְמָא‎ sal-maw' śalmâ'
H8008 שַׂלְמָה‎ sal-maw' śalmâh
H8009 שַׂלְמָה‎ sal-maw' śalmâh
H8010 שְׂלֹמֹה‎ shel-o-mo' she lômôh
H8011 שִׂללּמָה‎ shil-loo-maw' shillûmâh
H8012 שַׂלְמוֹן‎ sal-mone' śalmôn
H8013 שְׂלֹמוֹת‎ shel-o-moth' she lômôth
H8014 שַׂלְמַי‎ sal-mah'ee śalmay
H8015 שְׂלֹמִי‎ shel-o-mee' she lômı̂y
H8016 שִׂלּמִי‎ shil-lay-mee shillêmı̂y
H8017 שְׂללמִיאל‎ shel-oo-mee-ale' she lûmı̂y'êl
H8018 שֶׂלֶמְיָה‎ shel-em-yaw', shel-em-yaw'-hoo shelemyâh shelemyâhû
H8019 שְׂלֹמִית‎ shel-o-meeth', shel-o-meeth' she lômı̂yth she lômı̂yth
H8020 שַׂלְמַן‎ shal-man' shalman
H8021 שַׂלְמֹנִים‎ shal-mone' shalmôn
H8022 שַׂלְמַנְאֶסֶר‎ shal-man-eh'-ser shalman'eser
H8023 שִׂלֹנִי‎ shee-lo-nee' shilônı̂y
H8024 שׂלָנִי‎ shay-law-nee' shêlânı̂y
H8025 שׂלף‎ shaw-laf' shâlaph
H8026 שֶׂלֶף‎ sheh'-lef sheleph
H8027 שׂלשׂ‎ shaw-lash' shâlash
H8028 שׂלֶשׂ‎ sheh'-lesh shelesh
H8029 שִׂלּשִׂים‎ shil-laysh' shillêsh
H8030 שִׂלְשָׂה‎ shil-shaw' shilshâh
H8031 שָׂלִשָׂה‎ shaw-lee-shaw' shâlishâh
H8032 שִׂלְשׂוֹם‎ shil-shome', shil-shome' shilshôm shilshôm
H8033 שָׂם‎ shawm shâm
H8034 שׂם‎ shame shêm
H8035 שׂם‎ shame shêm
H8036 לשׂם‎ shoom shûm
H8037 שַׂמָּא‎ sham-maw' shammâ'
H8038 שׂמְאבֶר‎ shem-ay'-ber shem'êber
H8039 שִׂמְאָה‎ shim-aw' shim'âh
H8040 שְׂמֹאל‎ sem-ole', sem-ole' śe mô'l śe m'ôl
H8041 שׂמאל‎ saw-mal' śâma'l
H8042 שְׂמָאלִי‎ sem-aw-lee' śe mâ'lı̂y
H8043 שִׂמְאָם‎ shim-awm' shim'âm
H8044 שַׂמְגַּר‎ sham-gar' shamgar
H8045 שׂמד‎ shaw-mad' shâmad
H8046 שׂמד‎ shem-ad' she mad
H8047 שַׂמָּה‎ sham-maw' shammâh
H8048 שַׂמָּה‎ sham-maw' shammâh
H8049 שַׂמְהוּת‎ sham-hooth' shamhûth
H8050 שְׂמוּאל‎ shem-oo-ale' she mû'êl
H8051 שַׂמּוּעַ‎ sham-moo'-ah shammûa‛
H8052 שְׂמוּעָה‎ shem-oo-aw' she mû‛âh
H8053 שָׂמוּר‎ shaw-moor' shâmûr
H8054 שַׂמּוֹת‎ sham-moth' shammôth
H8055 שׂמח‎ saw-makh' śâmach
H8056 שָׂמחַ‎ saw-may'-akh śâmêach
H8057 שִׂמְחָה‎ sim-khaw' śimchâh
H8058 שׂמט‎ shaw-mat' shâmaṭ
H8059 שְׂמִטָּה‎ shem-it-taw' she miṭṭâh
H8060 שַׂמַּי‎ sham-mah'ee shammay
H8061 שְׂמִידָע‎ shem-ee-daw' she mı̂ydâ‛
H8062 שְׂמִידָעִי‎ shem-ee-daw-ee' she mı̂ydâ‛ı̂y
H8063 שְׂמִיכָה‎ sem-ee-kaw' śe mı̂ykâh
H8064 שָׂמַיִם‎ shaw-mah'-yim, shaw-meh' shâmayim shâmeh
H8065 שְׂמַיִן‎ shaw-mah'-yin shâmayin
H8066 שְׂמִינִי‎ shem-ee-nee' she mı̂ynı̂y
H8067 שְׂמִינִית‎ shem-ee-neeth' she mı̂ynı̂yth
H8068 שָׂמִיר‎ shaw-meer' shâmı̂yr
H8069 שָׂמִיר‎ shaw-meer' shâmı̂yr
H8070 שְׂמִירָמוֹת‎ shem-ee-raw-moth', shem-aw-ree-moth' she mı̂yrâmôth she mârı̂ymôth
H8071 שִׂמְלָה‎ sim-law' śimlâh
H8072 שַׂמְלָה‎ sam-law' śamlâh
H8073 שַׂמְלַי‎ sham-lah'ee shamlay
H8074 שׂמם‎ shaw-mame' shâmêm
H8075 שׂמם‎ shem-am' she mam
H8076 שָׂמם‎ shaw-mame' shâmêm
H8077 שְׂמָמָה‎ shem-aw-maw', shee-mam-aw' she mâmâh shimâmâh
H8078 שִׂמָּמוֹן‎ shim-maw-mone' shimmâmôn
H8079 שְׂמָמִית‎ sem-aw-meeth' śe mâmı̂yth
H8080 שׂמן‎ shaw-man' shâman
H8081 שֶׂמֶן‎ sheh'-men shemen
H8082 שָׂמן‎ shaw-mane' shâmên
H8083 שְׂמֹנֶה‎ (1,2) shem-o-neh', (3,4) shem-o-naw' she môneh she môneh she mônâh she mônâh
H8084 שְׂמֹנִים‎ shem-o-neem', shem-o-neem' she mônı̂ym she mônı̂ym
H8085 שׂמע‎ shaw-mah' shâma‛
H8086 שׂמע‎ shem-ah' she ma‛
H8087 שֶׂמַע‎ sheh'-mah shema‛
H8088 שׂמַע‎ shay'-mah shêma‛
H8089 שֹׂמַע‎ sho'-mah shôma‛
H8090 שְׂמַע‎ shem-aw' she mâ‛
H8091 שָׂמָע‎ shaw-maw' shâmâ‛
H8092 שִׂמְעָא‎ shim-aw' shim‛â'
H8093 שִׂמְעָה‎ shim-aw' shim‛âh
H8094 שְׂמָעָה‎ shem-aw-aw' she mâ‛âh
H8095 שִׂמְעוֹן‎ shim-one' shim‛ôn
H8096 שִׂמְעִי‎ shim-ee' shim‛ı̂y
H8097 שִׂמְעִי‎ shim-ee' shim‛ı̂y
H8098 שְׂמַעְיָה‎ shem-aw-yaw', shem-aw-yaw'-hoo she ma‛yâh she ma‛yâhû
H8099 שִׂמְעֹנִי‎ shim-o-nee' shim‛ônı̂y
H8100 שִׂמְעָת‎ shim-awth' shim‛âth
H8101 שִׂמְעָתִים‎ shim-aw-thee' shim‛âthı̂y
H8102 שׂמֶץ‎ sheh'-mets shemets
H8103 שִׂמְצָה‎ shim-tsaw' shimtsâh
H8104 שׂמר‎ shaw-mar' shâmar
H8105 שֶׂמֶר‎ sheh'-mer shemer
H8106 שֶׂמֶד‎ sheh'-mer shemer
H8107 שִׂלמּרִים‎ shim-moor' shimmûr
H8108 שָׂמְרָה‎ shom-raw' shomrâh
H8109 שְׂלמרָה‎ shem-oo-raw' she mûrâh
H8110 שִׂמְרוֹן‎ shim-rone' shimrôn
H8111 שֹׂמְרוֹן‎ sho-mer-one' shôme rôn
H8112 שִׂמְרוֹן מְראוֹן‎ shim-rone' mer-one' shimrôn me r'ôn
H8113 שִׂמְרִי‎ shim-ree' shimrı̂y
H8114 שְׂמַרְיָה‎ shem-ar-yaw', shem-ar-yaw'-hoo she maryâh she maryâhû
H8115 שָׂמְרָיִן‎ shom-rah'-yin shomrayin
H8116 שִׂמְרִית‎ shim-reeth' shimrı̂yth
H8117 שִׂמְרֹנִי‎ shim-ro-nee' shimrônı̂y
H8118 שֹׂמְרוֹנִי‎ sho-mer-o-nee' shôme rônı̂y
H8119 שִׂמְרָת‎ shim-rawth' shimrâth
H8120 שׂמשׂ‎ shem-ash' she mash
H8121 שֶׂמֶשׂ‎ sheh'-mesh shemesh
H8122 שֶׂמֶשׂ‎ sheh'-mesh shemesh
H8123 שִׂמְשׂוֹן‎ shim-shone' shimshôn
H8124 שִׂמְשַׂי‎ shim-shah'ee shimshay
H8125 שַׂמְשְׂרַי‎ sham-sher-ah'ee shamshe ray
H8126 לשׂמָתִי‎ shoo-maw-thee' shûmâthı̂y
H8127 שׂן‎ shane' shên
H8128 שׂן‎ shane shên
H8129 שׂן‎ shane shên
H8130 שׂנא‎ saw-nay' śânê'
H8131 שׂנא‎ sen-ay' śe nê'
H8132 שׂנה‎ shaw-naw' shânâ'
H8133 שׂנא‎ shen-aw' she nâ'
H8134 שִׂנְאָב‎ shin-awb' shin'âb
H8135 שִׂנְאָה‎ sin-aw' śin'âh
H8136 שִׂנְאָן‎ shin-awn' shin'ân
H8137 שֶׂנְאַצַּר‎ shen-ats-tsar' shen'atstsar
H8138 שָׂנָה‎ shaw-naw' shânâh
H8139 שְׂנָה‎ shen-aw' she nâh
H8140 שְׂנָה‎ shen-aw' she nâh
H8141 שָׂנָה‎ shaw-neh', shaw-naw' shâneh shânâh
H8142 שׂנָה‎ shay-naw', shay-naw' shênâh shênâ'
H8143 שֶׂנְהַבִּים‎ shen-hab-beem' shenhabbı̂ym
H8144 שָׂנִי‎ shaw-nee' shânı̂y
H8145 שׂנִי‎ shay-nee' shênı̂y
H8146 שָׂנִיא‎ saw-nee' śânı̂y'
H8147 שְׂנַיִם‎ shen-ah'-yim, shet-tah'-yim she nayim she ttayim
H8148 שְׂנִינָה‎ shen-ee-naw' she nı̂ynâh
H8149 שְׂנִיר‎ shen-eer', sen-eer' she nı̂yr śe nı̂yr
H8150 שׂנן‎ shaw-nan' shânan
H8151 שׂנס‎ shaw-nas' shânas
H8152 שִׂנְעָר‎ shin-awr' shin‛âr
H8153 שְׂנַת‎ shen-awth' she nâth
H8154 שׂסה‎ shaw-saw', shaw-saw' shâsâh shâśâh
H8155 שׂסס‎ shaw-sas' shâsas
H8156 שׂסע‎ shaw-sah' shâsa‛
H8157 שֶׂסַע‎ sheh'-sah shesa‛
H8158 שׂסף‎ shaw-saf' shâsaph
H8159 שׂעה‎ shaw-aw' shâ‛âh
H8160 שָׂעָה‎ shaw-aw' shâ‛âh
H8161 שְׂעָטָה‎ shah'-at-aw sha‛ăṭâh
H8162 שַׂעַטְנֵז‎ shah-at-naze' sha‛aṭnêz
H8163 שָׂעִיר‎ saw-eer', saw-eer' śâ‛ı̂yr śâ‛ir
H8164 שְׂעִירִם‎ saw-eer' śâ‛ı̂yr
H8165 שׂעִיר‎ say-eer' śê‛ı̂yr
H8166 שְׂעִירָה‎ seh-ee-raw' śe ‛ı̂yrâh
H8167 שְׂעִירָה‎ seh-ee-raw' śe ‛ı̂yrâh
H8168 שַׂעַל‎ sho'-al shô‛al
H8169 שַׂעַלְבִים‎ shah-al-beem', shah-al-ab-been' sha‛albı̂ym sha‛ălabbı̂yn
H8170 שַׂעַלְבֹנִי‎ shah-al-bo-nee' sha‛albônı̂y
H8171 שַׂעֲלִים‎ shah-al-eem' sha‛ălı̂ym
H8172 שׂען‎ shaw-an' shâ‛an
H8173 שׂעע‎ shaw-ah' shâ‛a‛
H8174 שַׂעַף‎ shah'-af sha‛aph
H8175 שׂער‎ saw-ar' śâ‛ar
H8176 שׂער‎ shaw-ar' shâ‛ar
H8177 שְׂעַר‎ seh-ar' śe ‛ar
H8178 שַׂעַר‎ sah'-ar śa‛ar
H8179 שַׂעַר‎ shah'-ar sha‛ar
H8180 שַׂעַר‎ shah'-ar sha‛ar
H8181 שַׂעַר שׂעָר‎ say-awr', sah'-ar śê‛âr śa‛ar
H8182 שֹׂעָר‎ sho-awr' shô‛âr
H8183 שְׂעָרָה‎ seh-aw-raw' śe ‛ârâh
H8184 שְׂעֹרָה‎ (1,2) seh-o-raw', (3,4) seh-ore' śe ‛ôrâh śe ‛ôrâh śe ‛ôr śe ‛ôr
H8185 שַׂעֲרָה‎ sah-ar-aw' śa‛ărâh
H8186 שַׂעֲרוּר‎ (shah-ar-) oo-raw' ee-ree-yaw' oo-reeth' sha‛ărûrâh sha‛ărı̂yrı̂yâh sha‛ărûrith
H8187 שְׂעַרְיָה‎ sheh-ar-yaw' she ‛aryâh
H8188 שְׂעֹרִים‎ seh-o-reem' śe ‛ôrı̂ym
H8189 שַׂעֲרַיִם‎ shah-ar-ah'-yim sha‛ărayim
H8190 שַׂעַשְׂגַז‎ shah-ash-gaz' sha‛ashgaz
H8191 שַׂעֲלשׂעִים‎ shah-shoo'-ah sha‛shûa‛
H8192 שׂפה‎ shaw-faw' shâphâh
H8193 שָׂפָה‎ saw-faw', sef-eth' śâphâh śepheth
H8194 שְׂפוֹת‎ shaw-faw' shâphâh
H8195 שְׂפוֹ‎ shef-o', shef-ee' she phô she phı̂y
H8196 שְׂפוֹט‎ shef-ote', shef-oot' she phôṭ she phûṭ
H8197 שְׂפוּפָם‎ shef-oo-fawm', shef-oo-fawn' she phûphâm she phûphân
H8198 שִׂפְחָה‎ shif-khaw' shiphchâh
H8199 שׂפט‎ shaw-fat' shâphaṭ
H8200 שׂפט‎ shef-at' she phaṭ
H8201 שֶׂפֶט‎ sheh'-fet shepheṭ
H8202 שָׂפָט‎ shaw-fawt' shâphâṭ
H8203 שְׂפַטְיָה‎ shef-at-yaw', shef-at-yaw'-hoo she phaṭyâh she phaṭyâhû
H8204 שִׂפְטָן‎ shif-tawn' shiphṭân
H8205 שְׂפִי‎ shef-ee' she phı̂y
H8206 לשׂפִּים‎ shoop-peem' shûppı̂ym
H8207 שְׂפִיפֹן‎ shef-ee-fone' she phı̂yphôn
H8208 שָׂפִיר‎ shaf-eer' shâphı̂yr
H8209 שַׂפִּיר‎ shap-peer' shappı̂yr
H8210 שׂפךְ‎ shaw-fak' shâphak
H8211 שֶׂפֶךְ‎ sheh'-fek shephek
H8212 שָׂפְכָה‎ shof-kaw' shophkâh
H8213 שׂפל‎ shaw-fale' shâphêl
H8214 שׂפל‎ shef-al' she phal
H8215 שְׂפַל‎ shef-al' she phal
H8216 שׂפֶל‎ shay'-fel shêphel
H8217 שָׂפָל‎ shaw-fawl' shâphâl
H8218 שִׂפְלָה‎ shif-law' shiphlâh
H8219 שְׂפלָה‎ shef-ay-law' she phêlâh
H8220 שִׂפְלוּת‎ shif-looth' shiphlûth
H8221 שְׂפָם‎ shef-awm' she phâm
H8222 שָׂפָם‎ saw-fawm' śâphâm
H8223 שָׂפָם‎ shaw-fawm' shâphâm
H8224 שִׂפְמוֹת‎ sif-moth' śiphmôth
H8225 שִׂפְמִי‎ shif-mee' shiphmı̂y
H8226 שׂפן‎ saw-fan' śâphan
H8227 שָׂפָן‎ shaw-fawn' shâphân
H8228 שֶׂפַע‎ sheh'-fah shepha‛
H8229 שִׂפְעָה‎ shif-aw' shiph‛âh
H8230 שִׂפְעִי‎ shif-ee' shiph‛ı̂y
H8231 שׂפר‎ shaw-far' shâphar
H8232 שׂפר‎ shef-ar' she phar
H8233 שֶׂפֶר‎ sheh'-fer shepher
H8234 שֶׂפֶר‎ sheh'-fer shepher
H8235 שִׂפְרָה‎ shif-raw' shiphrâh
H8236 שִׂפְרָה‎ shif-raw' shiphrâh
H8237 שַׂפְרִיר‎ shaf-roor' shaphrûr
H8238 שְׂפַרְפָּר‎ shef-ar-far' she pharphar
H8239 שׂפת‎ shaw-fath' shâphath
H8240 שְׂפַתַּיִם‎ shaw-fawth' shâphâth
H8241 שֶׂצֶף‎ sheh'-tsef shetseph
H8242 שַׂק‎ sak śaq
H8243 שָׂק‎ shawk shâq
H8244 שׂקד‎ saw-kad' śâqad
H8245 שׂקד‎ shaw-kad' shâqad
H8246 שׂקד‎ shaw-kad' shâqad
H8247 שָׂקד‎ shaw-kade' shâqêd
H8248 שׂקה‎ shaw-kaw' shâqâh
H8249 שִׂקּוּי‎ shik-koov' shiqqûv
H8250 שִׂקּוּי‎ shik-koo'ee shiqqûy
H8251 שִׂקּוּץ‎ shik-koots', shik-koots' shiqqûts shiqqûts
H8252 שׂקט‎ shaw-kat' shâqaṭ
H8253 שֶׂקֶט‎ sheh'-ket sheqeṭ
H8254 שׂקל‎ shaw-kal' shâqal
H8255 שֶׂקֶל‎ sheh'-kel sheqel
H8256 שִׂקְמָה‎ shaw-kawm', shik-maw' shâqâm shiqmâh
H8257 שׂקע‎ shaw-kah' shâqa‛
H8258 שְׂקַעֲרוּרָה‎ shek-ah-roo-raw' she qa‛rûrâh
H8259 שׂקף‎ shaw-kaf' shâqaph
H8260 שֶׂקֶף‎ sheh'-kef sheqeph
H8261 שְׂלקפִים‎ shaw-koof' shâqûph
H8262 שׂקץ‎ shaw-kats' shâqats
H8263 שֶׂקֶץ‎ sheh'-kets sheqets
H8264 שׂקק‎ shaw-kak' shâqaq
H8265 שׂקר‎ saw-kar' śâqar
H8266 שׂקר‎ shaw-kar' shâqar
H8267 שֶׂקֶר‎ sheh'-ker sheqer
H8268 שֹׂקֶת‎ sho'-keth shôqeth
H8269 שַׂר‎ sar śar
H8270 שֹׂר‎ shore shôr
H8271 שׂרא‎ sher-ay' she rê'
H8272 שַׂרְאֶצֶר‎ shar-eh'-tser shar'etser
H8273 שָׂרָב‎ shaw-rawb' shârâb
H8274 שׂרבְיָה‎ shay-rayb-yaw' shêrêbyâh
H8275 שַׂרְבִיט‎ shar-beet' sharbı̂yṭ
H8276 שׂרג‎ saw-rag' śârag
H8277 שׂרד‎ saw-rad' śârad
H8278 שְׂרָד‎ ser-awd' śe râd
H8279 שֶׂרֶד‎ seh'-red śered
H8280 שׂרה‎ saw-raw' śârâh
H8281 שׂרה‎ shaw-raw' shârâh
H8282 שָׂרָה‎ saw-raw' śârâh
H8283 שָׂרָה‎ saw-raw' śârâh
H8284 שׂוּרָה‎ shaw-raw' shârâh
H8285 שׂרָה‎ shay-raw' shêrâh
H8286 שְׂרוּג‎ ser-oog' śe rûg
H8287 שָׂרוּחֶן‎ shaw-roo-khen' shârûchen
H8288 שְׂרוֹךְ‎ ser-oke' śe rôk
H8289 שָׂרוֹן‎ shaw-rone' shârôn
H8290 שָׂרוֹנִי‎ shaw-ro-nee' shârônı̂y
H8291 שָׂרֹק‎ sar-ook' śârûq
H8292 שְׂרוּקָה‎ sher-oo-kaw', sher-ee-kaw' she rûqâh she rı̂yqâh
H8293 שׂרוּת‎ shay-rooth' shêrûth
H8294 שֶׂרַח‎ seh'-rakh śerach
H8295 שׂרט‎ saw-rat' śâraṭ
H8296 שֶׂרֶט‎ seh'-ret, saw-reh'-teth śereṭ śâreṭeth
H8297 שָׂרַי‎ saw-rah'ee śâray
H8298 שָׂרָי‎ shaw-rah'ee shâray
H8299 שָׂרִיג‎ saw-reeg' śârı̂yg
H8300 שָׂרִיד‎ saw-reed' śârı̂yd
H8301 שָׂרִיד‎ saw-reed' śârı̂yd
H8302 שִׂרְיוֹן‎ (shir) -yone', -yawn', -yaw', -yo-naw' shiryôn shiryân shiryâh shiryônâh
H8303 שִׂרְיֹן‎ shir-yone', sir-yone' shiryôn śiryôn
H8304 שְׂרָיָה‎ ser-aw-yaw', ser-aw-yaw'-hoo śe râyâh śe râyâhû
H8305 שְׂרִיקָה‎ ser-ee-kaw' śe rı̂yqâh
H8306 שָׂרִיר‎ shaw-reer' shârı̂yr
H8307 שְׂרִרוּת‎ sher-ee-rooth' she rı̂yrûth
H8308 שׂרךְ‎ saw-rak' śârak
H8309 שְׂרמוֹת‎ sher-ay-maw' she rêmâh
H8310 שַׂרסְכִים‎ sar-seh-keem' śarse kı̂ym
H8311 שׂרע‎ saw-rah' śâra‛
H8312 שַׂרְעַפִּים‎ sar-af' śar‛aph
H8313 שׂרף‎ saw-raf' śâraph
H8314 שָׂרָף‎ saw-rawf' śârâph
H8315 שָׂרָף‎ saw-rawf' śârâph
H8316 שְׂרפָה‎ ser-ay-faw' śe rêphâh
H8317 שׂרץ‎ shaw-rats' shârats
H8318 שֶׂרֶץ‎ sheh'-rets sherets
H8319 שׂרק‎ shaw-rak' shâraq
H8320 שָׂרֻק‎ saw-rook' śârûq
H8321 שֹׂרקָה‎ so-rake', so-rake', so-ray-kaw' śôrêq śôrêq śôrêqâh
H8322 שְׂרקָה‎ sher-ay-kaw' she rêqâh
H8323 שׂרר‎ saw-rar' śârar
H8324 שׂרר‎ shaw-rar' shârar
H8325 שָׂרָר‎ shaw-rawr' shârâr
H8326 שֹׂרֶר‎ sho'-rer shôrer
H8327 שׂרשׂ‎ shaw-rash' shârash
H8328 שֹׂרֶשׂ‎ sheh'-resh sheresh
H8329 שֶׂרֶשׂ‎ sheh'-resh sheresh
H8330 שֹׂרֶשׂ‎ sho'-resh shôresh
H8331 שַׂרְשְׂרָה‎ shar-shaw' sharshâh
H8332 שְׂרֹשִׂי‎ sher-o-shoo' she rôshû
H8333 שַׂרְשְׂרָה‎ shar-sher-aw' sharshe râh
H8334 שׂרת‎ shaw-rath' shârath
H8335 שָׂרת‎ shaw-rayth' shârêth
H8336 שׂשׂ‎ shaysh, shesh-ee' shêsh she shı̂y
H8337 שׂשׂ‎ shaysh, shish-shaw' shêsh shishshâh
H8338 שׂשׂא‎ shaw-shaw' shâshâ'
H8339 שׂשְׂבַּצַּר‎ shaysh-bats-tsar' shêshbatstsar
H8340 שׂשׂבַצַּר‎ shaysh-bats-tsar' shêshbatstsar
H8341 שׂשׂה‎ shaw-shaw' shâshâh
H8342 שָׂשׂוֹן‎ saw-sone', saw-sone' śâśôn śâśôn
H8343 שָׂשַׂי‎ shaw-shah'ee shâshay
H8344 שׂשַׂי‎ shay-shah'ee shêshay
H8345 שִִֹׂשּׂי‎ shish-shee' shishshı̂y
H8346 שִִֹׂשּׂים‎ shish-sheem' shishshı̂ym
H8347 שׂשַׂךְ‎ shay-shak' shêshak
H8348 שׂשָׂן‎ shay-shawn' shêshân
H8349 שָׂשָׂק‎ shaw-shak' shâshaq
H8350 שָׂשַׂר‎ shaw-shar' shâshar
H8351 שׂת‎ shayth shêth
H8352 שׂת‎ shayth shêth
H8353 שִׂת‎ shayth, sheeth shêth shith
H8354 שׂתה‎ shaw-thaw' shâthâh
H8355 שׂתה‎ sheth-aw' she thâh
H8356 שָׂת‎ shaw-thaw' shâthâh
H8357 שׂת‎ shay-thaw' shêthâh
H8358 שְׂתִי‎ sheth-ee' she thı̂y
H8359 שְׂתִי‎ sheth-ee' she thı̂y
H8360 שְׂתִיה‎ sheth-ee-yaw' she thı̂yâh
H8361 שִׂתִּין‎ shit-teen' shittı̂yn
H8362 שׂתל‎ shaw-thal' shâthal
H8363 שָׂתִיל‎ sheth-eel' she thı̂yl
H8364 לשׂתַלְחִי‎ shoo-thal-khee' shûthalchı̂y
H8365 שׂתם‎ shaw-tham' shâtham
H8366 שׂתן‎ shaw-than' shâthan
H8367 שׂתק‎ shaw-thak' shâthaq
H8368 שׂתר‎ saw-thar' śâthar
H8369 שׂתָר‎ shay-thawr' shêthâr
H8370 שְׂתַר בּוֹזְנַי‎ sheth-ar' bo-zen-ah'ee she thar bôze nay
H8371 שׂתת‎ shaw-thath' shâthath

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для НЗ.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.