Библия » Номера Стронга для ВЗ » ב

Номера Стронга на букву: ב — — Бет

H

Номер Слово Произношение Транслитерация
H872 בִּאָה‎ be-aw' be 'âh
H873 בִּאישׂ‎ be-oosh' bi'ûsh
H874 בּאר‎ baw-ar' bâ'ar
H875 בְּאר‎ be-ayr' be 'êr
H876 בְּאר‎ be-ayr' be 'êr
H877 בֹּאר‎ bore bô'r
H878 בְּארָא‎ be-ay-raw' be 'êrâ'
H879 בְּאר אלִים‎ be-ayr' ay-leem' be 'êr 'êlı̂ym
H880 בְּארָה‎ be-ay-raw' be 'êrâh
H881 בְּארוֹת‎ be-ay-rohth' be 'êrôth
H882 בְּארִי‎ be-ay-ree' be 'êrı̂y
H883 בְּאר לַחַי רֹאִי‎ be-ayr' lakh-ah'ee ro-ee' be 'êr lachay rô'ı̂y
H884 בְּארשֶׂבַע‎ be-ayr' sheh'-bah be 'êr sheba‛
H885 בְּארֹת בְּנֵייַעֲקַן‎ be-ay-roth' be-nay' yah-a-can' be 'êrôth be nêy - ya‛ăqan
H886 בְּארֹתִי‎ be-ay-ro-thee' be 'êrôthı̂y
H887 בּאשׂ‎ baw-ash' bâ'ash
H888 בּאשׂ‎ be-aysh' be 'êsh
H889 בְּאֹשׂ‎ be-oshe' be 'ôsh
H890 בָּאְשָׂה‎ bosh-aw' bo'shâh
H891 בְּאוּשִׂים‎ be-oo-sheem' be 'ûshı̂ym
H892 בָּבָה‎ baw-baw' bâbâh
H893 בּבַי‎ bay-bah'ee bêbay
H894 בָּבֶל‎ baw-bel' bâbel
H895 בָּבֶל‎ baw-bel' bâbel
H896 בָּבְלָי‎ bab-lee' bablı̂y
H897 בַּג‎ bag bag
H898 בּגד‎ baw-gad' bâgad
H899 בֶּגֶד‎ behg'-ed beged
H900 בֹּגְדוֹת‎ bohg-ed-ohth bôge dôth
H901 בָּגוֹד‎ baw-gode' bâgôd
H902 בִּגְוַי‎ big-vah'ee bigvay
H903 בִּגְתָא‎ big-thaw' bigthâ'
H904 בִּגְתָן‎ big-thawn', big-thaw'-naw bigthân bigthânâ'
H905 בַּד‎ bad bad
H906 בַּד‎ bad bad
H907 בַּד‎ bad bad
H908 בּדא‎ baw-daw' bâdâ'
H909 בּדד‎ baw-dad' bâdad
H910 בָּדָד‎ baw-dawd' bâdâd
H911 בְּדַד‎ bed-ad' be dad
H912 בּדְיָה‎ bay-de-yaw' bêde yâh
H913 בְּדִיל‎ bed-eel' be dı̂yl
H914 בּדל‎ baw-dal' bâdal
H915 בָּדָל‎ baw-dawl' bâdâl
H916 בְּדֹלַח‎ bed-o'-lakh be dôlach
H917 בְּדָן‎ bed-awn' be dân
H918 בּדק‎ baw-dak' bâdaq
H919 בֶּדֶק‎ beh'-dek bedeq
H920 בִּדְקַר‎ bid-car' bidqar
H921 בּדר‎ bed-ar' be dar
H922 בֹּהוּ‎ bo'-hoo bôhû
H923 בַּהַט‎ bah'-hat bahaṭ
H924 בְּהִילוּ‎ be-hee-loo' be hı̂ylû
H925 בָּהִיר‎ baw-here' bâhı̂yr
H926 בּהל‎ baw-hal' bâhal
H927 בּהל‎ be-hal' be hal
H928 בֶּהָלָה‎ beh-haw-law' behâlâh
H929 בְּהמָה‎ be-hay-maw' be hêmâh
H930 בְּהמוֹת‎ be-hay-mohth' be hêmôth
H931 בֹּהֶן‎ bo'-hen bôhen
H932 בֹּהַן‎ bo'-han bôhan
H933 בֹּהַק‎ bo'-hak bôhaq
H934 בַּהֶרֶת‎ bo-heh'-reth bôhereth
H935 בּוא‎ bo bô'
H936 בּוז‎ booz bûz
H937 בּוּז‎ booz bûz
H938 בּוּז‎ booz bûz
H939 בּוּזָה‎ boo-zaw' bûzâh
H940 בּוּזִי‎ boo-zee' bûzı̂y
H941 בּוּזִי‎ boo-zee' bûzı̂y
H942 בַּוַּי‎ bav-vah'ee bavvay
H943 בּוךְ‎ book bûk
H944 בּוּל‎ bool bûl
H945 בּוּל‎ bool bûl
H946 בּוּנָה‎ boo-naw' bûnâh
H947 בּוס‎ boos bûs
H948 בּוּץ‎ boots bûts
H949 בּוֹצץ‎ bo-tsates' bôtsêts
H950 בּוּקָה‎ boo-kaw' bûqâh
H951 בּוֹקר‎ bo-kare' bôqêr
H952 בּור‎ boor bûr
H953 בּוֹר‎ bore bôr
H954 בּושׂ‎ boosh bûsh
H955 בּוּשָׂה‎ boo-shaw' bûshâh
H956 בּית‎ booth bûth
H957 בַּז‎ baz baz
H958 בּזא‎ baw-zaw' bâzâ'
H959 בּזה‎ baw-zaw' bâzâh
H960 בָּזֹה‎ baw-zo' bâzôh
H961 בִּזה‎ biz-zaw' bizzâh
H962 בּזז‎ baw-zaz' bâzaz
H963 בִּזיוֹן‎ biz-zaw-yone' bizzâyôn
H964 בִּזְיוֹתְיָה‎ biz-yo-the-yaw' bizyôthyâh
H965 בָּזָק‎ baw-zawk' bâzâq
H966 בֶּזֶק‎ beh'-zek bezeq
H967 בּזר‎ baw-zar' bâzar
H968 בִּזְּתָא‎ biz-thaw' bizthâ'
H969 בָּחוֹן‎ baw-khone' bâchôn
H970 בָּחוּר‎ baw-khoor', baw-khoor' bâchûr bâchûr
H971 בַּחִין‎ bakh-een' bachı̂yn
H972 בָּחִיר‎ baw-kheer' bâchı̂yr
H973 בּחל‎ baw-khal' bâchal
H974 בּחן‎ baw-khan' bâchan
H975 בַּחַן‎ bakh'-an bachan
H976 בֹּחַן‎ bo'-khan bôchan
H977 בּחר‎ baw-khar' bâchar
H978 בַּחֲרוּמִי‎ bakh-ar-oo-mee' bachărûmı̂y
H979 בְּחוּרוֹת‎ (1,2) bekh-oo-rothe', (3) bekh-oo-reem' be chûrôth be chûrôth be chûrı̂ym
H980 בַּחוּרִים‎ bakh-oo-reem', bakh-oo-reem' bachûrı̂ym bachûrı̂ym
H981 בּטא‎ baw-taw', baw-taw' bâṭâ' bâṭâh
H982 בּטח‎ baw-takh' bâṭach
H983 בֶּטַח‎ beh'-takh beṭach
H984 בֶּטַח‎ beh'-takh beṭach
H985 בִּטְחָה‎ bit-khaw' biṭchâh
H986 בִּטָּחוֹן‎ bit-taw-khone' biṭṭâchôn
H987 בַּלטּחוֹת‎ bat-too-khoth' baṭṭûchôth
H988 בּטל‎ baw-tale' bâṭêl
H989 בּטל‎ bet-ale' be ṭêl
H990 בֶּטֶן‎ beh'-ten beṭen
H991 בֶּטֶן‎ beh'-ten beṭen
H992 בָּטְנִים‎ bo'-ten bôṭen
H993 בְּטֹנִים‎ bet-o-neem' be ṭônı̂ym
H994 בִּי‎ bee bı̂y
H995 בּין‎ bene bı̂yn
H996 בַּיִן‎ bane bêyn
H997 בּין‎ bane bêyn
H998 בִּינָה‎ bee-naw' bı̂ynâh
H999 בִּינָה‎ bee-naw' bı̂ynâh
H1000 בּיצָה‎ bay-tsaw' bêytsâh
H1001 בִּירָה‎ bee-raw' bı̂yrâ'
H1002 בִּירָה‎ bee-raw' bı̂yrâh
H1003 בִּירָנִית‎ bee-raw-neeth' bı̂yrânı̂yth
H1004 בַּיִת‎ bah'-yith bayith
H1005 בַּיִת‎ bah-yith bayith
H1006 בַּיִת‎ bah'-yith bayith
H1007 בּית אָוֶן‎ bayth aw'-ven bêyth 'âven
H1008 בּית אֵל‎ bayth-ale' bêyth - 'êl
H1009 בּיתאַרְבּאל‎ bayth ar-bale' bêyth 'arbê'l
H1010 בּית בַּעַל מְעוֹן‎ bayth bah'-al me-own', bayth me-own' bêyth ba‛al me ‛ôn bêyth me ‛ôn
H1011 בּית בִּרְאִי‎ bayth bir-ee' bêyth bir'ı̂y
H1012 בּית בָּרָה‎ bayth baw-raw' bêyth bârâh
H1013 בּית גדר‎ bayth-gaw-dare' bêyth - gâdêr
H1014 בּית גמוּל‎ bayth gaw-mool' bêyth gâmûl
H1015 בּית דִּבְלָתַיִם‎ bayth dib-law-thah'-yim bêyth diblâthayim
H1016 בּית דָּגוֹן‎ bayth-daw-gohn' bêyth - dâgôn
H1017 בּית הָאֱלִי‎ bayth haw-el-ee' bêyth hâ'ĕlı̂y
H1018 בּיתהָאצֶל‎ bayth haw-ay'-tsel bêyth hâ'êtsel
H1019 בּית הַגִּלְגל‎ bayth hag-gil-gawl' bêyth haggilgâl
H1020 בּיתהַיְשִׂימוֹת‎ bayth hah-yesh-ee-moth' bêyth haye shı̂ymôth
H1021 בּיתהַכֶּרֶם‎ bayth hak-keh'-rem bêyth hak - kerem
H1022 בּיתהַלַּחְמִי‎ bayth hal-lakh-mee' bêyth hallachmı̂y
H1023 בּיתהַמֶּרְחָק‎ bayth ham-mer-khawk' bêyth hammerchâq
H1024 בּיתהַמַּרְכָּבוֹת‎ bayth ham-mar-kaw-both', mar-kaw-both' bêyth hammarkâbôth bêyth markâbôth
H1025 בּית הָעמֶק‎ bayth haw-ay'-mek bêyth hâ‛êmeq
H1026 בּית הָעֲרָבָה‎ bayth haw-ar-aw-baw' bêyth hâ‛ărâbâh
H1027 בּית הָרָם‎ bayth haw-rawm' bêyth hârâm
H1028 בּית הָרָן‎ bayth haw-rawn' bêyth hârân
H1029 בּית הִַֹשּׂטָּה‎ bayth hash-shit-taw' bêyth hashshiṭṭâh
H1030 בּית הִַֹשּׂמְשִׂי‎ bayth hash-shim-shee' bêyth hashshimshı̂y
H1031 בּית חָגְלָה‎ bayth chog-law' bêyth choglâh
H1032 בּית חוֹרוֹן‎ bayth kho-rone' bêyth chôrôn
H1033 בּית כַּר‎ bayth kar bêyth kar
H1034 בּית לְבָאוֹת‎ bayth leb-aw-oth' bêyth le bâ'ôth
H1035 בּית לֶחֶם‎ bayth leh'-khem bêyth lechem
H1036 בּית לְעַפְרָה‎ bayth le-af-raw' bêyth le ‛aphrâh
H1037 בּית מִלּוֹא‎ bayth mil-lo, bayth mil-lo' bêyth millô' bêyth millô'
H1038 בּית מַעֲכָה‎ bayth mah-ak-aw' bêyth ma‛ăkâh
H1039 בּית נִמְרָה‎ bayth nim-raw' bêyth nimrâh
H1040 בּית עדֶן‎ bayth ay'-den bêyth ‛êden
H1041 בּית עַזְמָוֶת‎ bayth az-maw'-veth bêyth ‛azmâveth
H1042 בּית עֲנוֹת‎ bayth an-oth' bêyth ‛ănôth
H1043 בּית עֲנָת‎ bayth an-awth' bêyth ‛ănâth
H1044 בּית עקֶד‎ bayth ay'-ked bêyth ‛êqed
H1045 בּית עַשְׂתָּרוֹת‎ bayth ash-taw-roth' bêyth ‛ashtârôth
H1046 בּית פֶּלֶט‎ bayth peh'-let bêyth peleṭ
H1047 בּית פְּעוֹר‎ bayth pe-ore' bêyth pe ‛ôr
H1048 בּית פַּצּץ‎ bayth pats-tsates' bêyth patstsêts
H1049 בּית צוּר‎ bayth tsoor' bêyth tsûr
H1050 בּית רְחוֹב‎ bayth re-khobe' bêyth re chôb
H1051 בּית רָפָא‎ bayth raw-faw' bêyth râphâ'
H1052 בּית שְׂאָן‎ bayth she-awn', bayth shawn' bêyth she 'ân bêyth shân
H1053 בּית שֶׂמֶשׂ‎ bayth sheh'-mesh bêyth shemesh
H1054 בּית תַּפּוּחַ‎ bayth tap-poo'-akh bayth tappûach
H1055 בִּיתָן‎ bee-thawn' bı̂ythân
H1056 בָּכָא‎ baw-kaw' bâkâ'
H1057 בָּכָא‎ baw-kaw' bâkâ'
H1058 בּכה‎ baw-kaw' bâkâh
H1059 בֶּכֶה‎ beh'-keh bekeh
H1060 בְּכוֹר‎ bek-ore' be kôr
H1061 בִּכּוּרִים‎ bik-koor' bikkûr
H1062 בְּכֹרָה‎ bek-o-raw', bek-o-raw' be kôrâh be kôrâh
H1063 בִּכּוּרָה‎ bik-koo-raw' bikkûrâh
H1064 בְּכוֹרַת‎ bek-o-rath' be kôrath
H1065 בְּכִי‎ bek-ee' be kı̂y
H1066 בֹּכִים‎ bo-keem' bôkkı̂ym
H1067 בְּכִירָה‎ bek-ee-raw' be kı̂yrâh
H1068 בְּכִית‎ bek-eeth' be kı̂yth
H1069 בּכר‎ baw-kar' bâkar
H1070 בּכֶר‎ beh'-ker beker
H1071 בֶּכֶר‎ beh'-ker beker
H1072 בִּכְרָה‎ bik-raw' bikrâh
H1073 בַּכּוּרָה‎ bak-koo-raw' bakkûrâh
H1074 בֹּכְרוּ‎ bo-ker-oo' bôke rû
H1075 בִּכְרִי‎ bik-ree' bikrı̂y
H1076 בַּכְרִי‎ bak-ree' bakrı̂y
H1077 בַּל‎ bal bal
H1078 בּל‎ bale bêl
H1079 בָּל‎ bawl bâl
H1080 בּלא‎ bel-aw' be lâ'
H1081 בַּלְאֲדָן‎ bal-ad-awn' bal'ădân
H1082 בּלג‎ baw-lag' bâlag
H1083 בִּלְגה‎ bil-gaw' bilgâh
H1084 בִּלְגַּי‎ bil-gah'ee bilgay
H1085 בִּלְדַּד‎ bil-dad' bildad
H1086 בּלה‎ baw-law' bâlâh
H1087 בָּלֶה‎ baw-leh' bâleh
H1088 בָּלָה‎ baw-law' bâlâh
H1089 בּלהּ‎ baw-lah bâlah
H1090 בִּלְהָה‎ bil-haw' bilhâh
H1091 בַּלָּהָה‎ bal-law-haw' ballâhâh
H1092 בִּלְהָן‎ bil-hawn' bilhân
H1093 בְּלוֹ‎ bel-o' be lô
H1094 בְּלוֹי‎ bel-o', bel-o'ee be lô' be lôy
H1095 בּלְטְשַׂאצַּר‎ bale-tesh-ats-tsar' bêlṭe sha'tstsar
H1096 בּלְטְשַׂאְצַּר‎ bale-tesh-ats-tsar' bêlṭe sha'tstsar
H1097 בְּלִי‎ bel-ee' be lı̂y
H1098 בְּלִיל‎ bel-eel' be lı̂yl
H1099 בְּלִימָה‎ bel-ee-mah' be lı̂ymâh
H1100 בְּלִיַּעַל‎ bel-e-yah'-al be lı̂ya‛al
H1101 בּלל‎ baw-lal' bâlal
H1102 בּלם‎ baw-lam' bâlam
H1103 בּלס‎ baw-las' bâlas
H1104 בּלע‎ baw-lah' bâla‛
H1105 בֶּלַע‎ beh'-lah bela‛
H1106 בֶּלַע‎ beh'-lah bela‛
H1107 בִּלְעֲדי‎ bil-ad-ay', bal-ad-ay' bil‛ădêy bal‛ădêy
H1108 בַּלְעִי‎ bel-ee' bal‛ı̂y
H1109 בִּלְעָם‎ bil-awm' bil‛âm
H1110 בּלק‎ baw-lak' bâlaq
H1111 בָּלָק‎ baw-lawk' bâlâq
H1112 בּלְאשַׂצַּר‎ bale-shats-tsar', bale-shats-tsar' bêlsha'tstsar bêl'shatsar
H1113 בּלְשַׂאְצַּר‎ bale-shats-tsar' bêlsha'tstsar
H1114 בִּלְשָׂן‎ bil-shawn' bilshân
H1115 בִּלְתִּי‎ bil-tee' biltı̂y
H1116 בָּמָה‎ baw-maw' bâmâh
H1117 בָּמָה‎ baw-maw' bâmâh
H1118 בִּמְהָל‎ bim-hawl' bimhâl
H1119 בְּמוֹ‎ bem-o' be mô
H1120 בָּמוֹת‎ baw-moth', baw-moth' bah'-al bâmôth bâmôth ba‛al
H1121 בּן‎ bane bên
H1122 בּן‎ bane bên
H1123 בַּר‎ bane bên
H1124 בּנה‎ ben-aw', ben-aw' be nâ' be nâh
H1125 בֶּןאֲבִינָדָב‎ ben-ab-ee''-naw-dawb' ben - 'ăbı̂ynâdâb
H1126 בֶּןאוֹנִי‎ ben-o-nee' ben - 'ônı̂y
H1127 בֶּןגֶּבֶר‎ ben-gheh'-ber ben - geber
H1128 דֶּקֶר‎ ben-deh'-ker ben - deqer
H1129 בּנה‎ baw-naw' bânâh
H1130 בֶּןהֲדַד‎ ben-had-ad' ben - hădad
H1131 בִּנּוּי‎ bin-noo'ee binnûy
H1132 בּןזוֹחת‎ ben-zo-khayth' ben - zôchêth
H1133 בֶּןחוּר‎ ben-khoor' ben - chûr
H1134 בֶּןחַיִל‎ ben-khah'-yil ben - chayil
H1135 בֶּןחָנָן‎ ben-khaw-nawn' ben - chânân
H1136 בֶּןחֶסֶד‎ ben-kheh'-sed ben - chesed
H1137 בָּנִי‎ baw-nee' bânı̂y
H1138 לבּנִּי‎ boon-nee', boo-nee' bûnnı̂y bûnı̂y
H1139 בְּנֵיבְרַק‎ ben-ay'-ber-ak' be nêy - be raq
H1140 בִּנְיָה‎ bin-yaw' binyâh
H1141 בְּנָיָהוּ‎ ben-aw-yaw', ben-aw-yaw'-hoo be nâyâh be nâyâhû
H1142 בְּנֵייַעֲקָן‎ ben-ay' yah-ak-awn' be nêy ya‛ăqân
H1143 בּינַיִם‎ bay-nah'-yim bênayim
H1144 בִּנְיָמִן‎ bin-yaw-mene' binyâmı̂yn
H1145 יְמִינִי‎ ben-yem-ee-nee', ben-eesh' yem-ee-nee' ben - ye mı̂ynı̂y ben - ha - ye mı̂nı̂y ben - 'ı̂ysh ye mı̂ynı̂y
H1146 בִּנְיָן‎ bin-yawn' binyân
H1147 בִּנְיָן‎ bin-yawn' binyân
H1148 בְּנִינוּ‎ ben-ee-noo' be nı̂ynû
H1149 בּנס‎ ben-as' be nas
H1150 בִּנְעָא‎ bin-aw', bin-aw' bin‛â' bin‛âh
H1151 בֶּןעַמִּי‎ ben-am-mee' ben - ‛ammı̂y
H1152 בְּסוֹדְיָה‎ bes-o-deh-yaw' be sôde yâh
H1153 בּסַי‎ bes-ah'-ee be say
H1154 בֹּסֶר‎ beh'-ser beser
H1155 בֹּסֶר‎ bo'-ser bôser
H1156 בּעא‎ beh-aw', beh-aw' be ‛â' be ‛âh
H1157 בַּעַד‎ beh-ad' be ‛ad
H1158 בּעה‎ baw-aw bâ‛âh
H1159 בָּעוּ‎ baw-oo' bâ‛û
H1160 בְּעוֹר‎ beh-ore' be ‛ôr
H1161 בִּעוּת‎ be-oo-theme' bi‛ûthı̂ym
H1162 בֹּעַז‎ bo'-az bô‛az
H1163 בּעט‎ baw-at' bâ‛aṭ
H1164 בְּעִי‎ beh-ee' be ‛ı̂y
H1165 בְּעִיר‎ beh-ere' be ‛ı̂yr
H1166 בּעל‎ baw-al' bâ‛al
H1167 בַּעַל‎ bah'-al ba‛al
H1168 בְּעָלִים‎ bah'-al ba‛al
H1169 בְּעל‎ beh-ale' be ‛êl
H1170 בַּעַלבְּרִית‎ bah'-al ber-eeth' ba‛al be rı̂yth
H1171 בַּעַל גָּד‎ bah'-al gawd ba‛al gâd
H1172 בַּעֲלָה‎ bah-al-aw' ba‛ălâh
H1173 בַּעֲלָה‎ bah-al-aw' ba‛ălâh
H1174 בַּעַלהָמוֹן‎ bah'-al haw-mone' ba‛al hâmôn
H1175 בְּעָלוֹת‎ beh-aw-loth' be ‛âlôth
H1176 בַּעַלזְבוּב‎ bah'-al zeb-oob' ba‛al ze bûb
H1177 בַּעַלחָנָן‎ bah'-al khaw-nawn' ba‛al chânân
H1178 בַּעַלחָצוֹר‎ bah'-al khaw-tsore' ba‛al châtsôr
H1179 בַּעַלחֶרְמוֹן‎ bah'-al kher-mone' ba‛al chermôn
H1180 בַּעֲלִי‎ bah-al-ee' ba‛ălı̂y
H1181 בַּעֲליבָּמוֹת‎ bah-al-ay' baw-moth ba‛ălêy bâmôth
H1182 בְּעֶלְיָדָע‎ beh-el-yaw-daw' be ‛elyâdâ‛
H1183 בְּעַלְיָה‎ beh-al-yaw' be ‛alyâh
H1184 בַּעֲלייְהוּדָה‎ bah-al-ay' yeh-hoo-daw' ba‛ălêy ye hûdâh
H1185 בַּעֲלִיס‎ bah-al-ece' ba‛ălı̂ys
H1186 בַּעַלמְעוֹן‎ bah'-al meh-one' ba‛al me ‛ôn
H1187 בַּעַלפְּעוֹר‎ bah'-al peh-ore' ba‛al pe ‛ôr
H1188 בַּעַלפְּרָצִים‎ bah'-al per-aw-tseem' ba‛al pe râtsı̂ym
H1189 בַּעַלצְפוֹן‎ bah'-al tsef-one' ba‛al tse phôn
H1190 בַּעַלשָׂלִשָׂה‎ bah'-al shaw-lee-shaw' ba‛al shâlishâh
H1191 בַּעֲלָת‎ bah-al-awth' ba‛ălâth
H1192 בַּעֲלַתבְּאר‎ bah-al-ath' beh-ayr' ba‛ălath be 'êr
H1193 בַּעַלתָּמָר‎ bah'-al taw-mawr' ba‛al tâmâr
H1194 בְּעֹן‎ beh-ohn' be ‛ôn
H1195 בַּעֲנָה‎ bah-an-aw' ba‛ănâ'
H1196 בַּעֲנָה‎ bah-an-aw' ba‛ănâh
H1197 בּער‎ baw-ar' bâ‛ar
H1198 בַּעַר‎ bah'-ar ba‛ar
H1199 בַּעֲרָא‎ bah-ar-aw' bâ‛ărâ'
H1200 בְּערָה‎ be-ay-raw' be ‛êrâh
H1201 בַּעְשָׂא‎ bah-shaw' ba‛shâ'
H1202 בַּעֲשׂיָה‎ bah-as-ay-yaw' ba‛ăśêyâh
H1203 בְּעֶשְׂתְּרָה‎ beh-esh-ter-aw' be ‛eshte râh
H1204 בּעת‎ baw-ath' bâ‛ath
H1205 בְּעָתָה‎ beh-aw-thaw' be ‛âthâh
H1206 בֹּץ‎ botse bôts
H1207 בִּצָּה‎ bits-tsaw' bitstsâh
H1208 בָּצִיר‎ baw-tsore' bâtsôr
H1209 בּצָי‎ bay-tsah'ee bêtsay
H1210 בָּצִיר‎ baw-tseer' bâtsı̂yr
H1211 בָּצָל‎ beh'-tsel betsel
H1212 בְּצַלְאל‎ bets-al-ale' be tsal'êl
H1213 בַּצְלוּת‎ bats-looth', bats-leeth' batslûth batslı̂yth
H1214 בּצע‎ baw-tsah' bâtsa‛
H1215 בֶּצַע‎ beh'-tsah betsa‛
H1216 בּצק‎ baw-tsake' bâtsêq
H1217 בָּצק‎ baw-tsake' bâtsêq
H1218 בָּצְקַת‎ bots-cath' botsqath
H1219 בּצר‎ baw-tsar' bâtsar
H1220 בֶּצֶר‎ beh'-tser betser
H1221 בֶּצֶר‎ beh'-tser betser
H1222 בְּצַר‎ bets-ar' be tsar
H1223 בָּצְרָה‎ bots-raw' botsrâh
H1224 בָּצְרָה‎ bots-raw' botsrâh
H1225 בִּצָּרוֹן‎ bits-tsaw-rone' bitstsârôn
H1226 בַּצֹּרֶת‎ bats-tso'-reth batstsôreth
H1227 בַּקְבּוּק‎ bak-book' baqbûq
H1228 בַּקְלבּק‎ bak-book' baqbûq
H1229 בַּקְלבּקְיָה‎ bak-book-yaw' baqbûqyâh
H1230 בַּקְבַּקַּר‎ bak-bak-kar' baqbaqqar
H1231 לבּקִּי‎ book-kee' bûqqı̂y
H1232 לבּקִּיהוּ‎ book-kee-yaw' bûqqı̂yâh
H1233 בְּקִיעַ‎ bek-ee'-ah be qı̂ya‛
H1234 בּקע‎ baw-kah' bâqa‛
H1235 בֶּקַע‎ beh'-kah beqa‛
H1236 בִּקְעָא‎ bik-aw' biq‛â'
H1237 בִּקְעָה‎ bik-aw' biq‛âh
H1238 בּקק‎ baw-kah' bâqaq
H1239 בּקר‎ baw-kar' bâqar
H1240 בּקר‎ bek-ar' be qar
H1241 בָּקָר‎ baw-kawr' bâqâr
H1242 בֹּקֶר‎ bo'-ker bôqer
H1243 בַּקָּרָה‎ bak-kaw-raw' baqqârâh
H1244 בִּקֹּרֶת‎ bik-ko'-reth biqqôreth
H1245 בּקשׂ‎ baw-kash' bâqash
H1246 בַּקָּשָׂה‎ bak-kaw-shaw' baqqâshâh
H1247 בַּר‎ bar bar
H1248 בַּר‎ bar bar
H1249 בַּר‎ bar bar
H1250 בַּר‎ bawr, bar bâr bar
H1251 בַּר‎ bar bar
H1252 בֹּר‎ bore bôr
H1253 בֹּר‎ bore bôr
H1254 בּרא‎ baw-raw' bârâ'
H1255 בּרֹאדַךְבַּלְאֲדָן‎ ber-o-dak' bal-ad-awn' be rô'dak bal'ădân
H1256 בְּרָאיָה‎ ber-aw-yaw' be râ'yâh
H1257 בַּרְבּוּר‎ bar-boor' barbûr
H1258 בּרד‎ baw-rad bârad
H1259 בָּרָד‎ baw-rawd' bârâd
H1260 בֶּרֶד‎ beh'-red bered
H1261 בָּרֹד‎ baw-rode' bârôd
H1262 בּרה‎ baw-raw' bârâh
H1263 בָּרוּךְ‎ baw-rook' bârûk
H1264 בְּרֹמִים‎ ber-ome' be rôm
H1265 בְּרוֹשׂ‎ ber-osh' be rôsh
H1266 בְּרוֹת‎ ber-oth' be rôth
H1267 בָּרוּת‎ baw-rooth' bârûth
H1268 בּרוֹתָה‎ bay-ro-thaw', bay-ro-thah'ee bêrôthâh bêrôthay
H1269 בִּרְזָיִת‎ beer-zoth' birzôth
H1270 בַּרְזֶל‎ bar-zel' barzel
H1271 בַּרְזִלַּי‎ bar-zil-lah'ee barzillay
H1272 בּרח‎ baw-rakh' bârach
H1273 בַּרְלחמִי‎ bar-khoo-mee' barchûmı̂y
H1274 בָּרִיא‎ ber-ee' be rı̂y
H1275 בּרִי‎ bay-ree' bêrı̂y
H1276 בּרִים‎ bay-ree' bêrı̂y
H1277 בָּרִיא‎ baw-ree' bârı̂y'
H1278 בְּרִיאָה‎ ber-ee-aw' be rı̂y'âh
H1279 בִּרְיָה‎ beer-yaw' biryâh
H1280 בְּרִיחַ‎ ber-ee'-akh be rı̂yach
H1281 בָּרִחַ‎ baw-ree'-akh, baw-ree'-akh bârı̂yach bâriach
H1282 בָּרִיחַ‎ baw-ree'-akh bârı̂yach
H1283 בְּרִיעָה‎ ber-ee'-aw be rı̂y‛âh
H1284 בְּרִיעִי‎ ber-ee-ee' be rı̂y‛ı̂y
H1285 בְּרִית‎ ber-eeth' be rı̂yth
H1286 בְּרִית‎ ber-eeth' be rı̂yth
H1287 בֹּרִית‎ bo-reeth' bôrı̂yth
H1288 בּרךְ‎ baw-rak' bârak
H1289 בּרךְ‎ ber-ak' be rak
H1290 בֶּרֶךְ‎ beh'-rek berek
H1291 בֶּרֶךְ‎ beh'-rek berek
H1292 בַּרַכְאל‎ baw-rak-ale' bârak'êl
H1293 בְּרָכָה‎ ber-aw-kaw' be râkâh
H1294 בְּרָכָה‎ ber-aw-kaw' be râkâh
H1295 בְּרכָה‎ ber-ay-kaw' be rêkâh
H1296 בֶּרֶכְיָה‎ beh-rek-yaw', beh-rek-yaw'-hoo berekyâh berekyâhû
H1297 בְּרַם‎ ber-am' be ram
H1298 בֶּרַע‎ beh'-rah bera‛
H1299 בּרק‎ baw-rak' bâraq
H1300 בָּרָק‎ baw-rawk' bârâq
H1301 בָּרָק‎ baw-rawk' bârâq
H1302 בַּרְקוֹס‎ bar-kose' barqôs
H1303 בַּרְקָן‎ bar-kawn' barqân
H1304 בָּרֶקֶת‎ baw-reh'-keth, baw-rek-ath' bâre qath bâre qath
H1305 בּרר‎ baw-rar' bârar
H1306 בִּרְשַׂע‎ beer-shah' birsha‛
H1307 בּרֹתִי‎ bay-ro-thee' bêrôthı̂y
H1308 בְּשׂוֹר‎ bes-ore' be śôr
H1309 בְּשׂוֹרָה‎ bes-o-raw', bes-o-raw' be śôrâh be śôrâh
H1310 בּשׂל‎ baw-shal' bâshal
H1311 בָּשׂל‎ baw-shale' bâshêl
H1312 בִּשְׂלָם‎ bish-lawm' bishlâm
H1313 בֹּשֶׂם‎ baw-sawm' bâśâm
H1314 בֹּשֶׂם‎ beh'-sem, bo'-sem beśem bôśem
H1315 בָּשְׂמַת‎ bos-math' bośmath
H1316 בָּשָׂן‎ baw-shawn' bâshân
H1317 בָּשְׂנָה‎ bosh-naw' boshnâh
H1318 בּשׂס‎ baw-shas' bâshas
H1319 בּשׂר‎ baw-sar' bâśar
H1320 בָּשָׂר‎ baw-sawr' bâśâr
H1321 בְּשַׂר‎ bes-ar' be śar
H1322 בֹּשֶׂת‎ bo'-sheth bôsheth
H1323 בַּת‎ bath bath
H1324 בַּת‎ bath bath
H1325 בַּת‎ bath bath
H1326 בָּתָה‎ baw-thaw' bâthâh
H1327 בַּתָּה‎ bat-taw' battâh
H1328 בְּתוּאל‎ beth-oo-ale' be thû'êl
H1329 בְּתוּל‎ beth-ool' be thûl
H1330 בְּתוּלָה‎ beth-oo-law' be thûlâh
H1331 בְּתוּלִים‎ beth-oo-leem' be thûlı̂ym
H1332 בִּתְיָה‎ bith-yaw' bithyâh
H1333 בּתק‎ baw-thak' bâthaq
H1334 בּתר‎ baw-thar' bâthar
H1335 בֶּתֶר‎ beh'-ther bether
H1336 בֶּתֶר‎ beh'-ther bether
H1337 בַּתרַבִּים‎ bath rab-beem' bath rabbı̂ym
H1338 בִּתרוֹן‎ bith-rone' bithrôn
H1339 בַּתשֶׂבַע‎ bath-sheh'-bah bath - sheba‛
H1340 בַּתשׂוּעַ‎ bath-shoo'-ah bath - shûa‛

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для НЗ.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.