Библия » Номера Стронга для ВЗ » ת

Номера Стронга на букву: ת — — Тав

H

Номер Слово Произношение Транслитерация
H8372 תָּא‎ taw, taw-aw' tâ' tâ'âh
H8373 תּאב‎ taw-ab' tâ'ab
H8374 תּאב‎ taw-ab' tâ'ab
H8375 תַּאֲבָה‎ tah-ab-aw' ta'ăbâh
H8376 תּאה‎ taw-aw' tâ'âh
H8377 תְּאוֹ‎ teh-o', toh te 'ô tô'
H8378 תַּאֲוָה‎ tah-av-aw' ta'ăvâh
H8379 תַּאֲוָה‎ tah-av-aw' ta'ăvâh
H8380 תְּאוֹמִים‎ taw-ome', taw-ome' tâ'ôm tâ'ôm
H8381 תַּאֲלָה‎ tah-al-aw' ta'ălâh
H8382 תּאם‎ taw-am' tâ'am
H8383 תְּאוּנִים‎ teh-oon' te 'ûn
H8384 תְּאנָה‎ teh-ane', teh-ay-naw' te 'ên te 'ênâh
H8385 תֹּאֲנָה‎ tah-an-aw', to-an-aw' ta'ănâh tô'ănâh
H8386 תַּאֲנִיה‎ tah-an-ee-yaw' ta'ănı̂yâh
H8387 תַּאֲנַת שִׂלֹה‎ tah-an-ath' shee-lo' ta'ănath shilôh
H8388 תּאר‎ taw-ar' tâ'ar
H8389 תֹּאַר‎ to'-ar tô'ar
H8390 תַּאְרעַ‎ tah-ar-ay'-ah ta'ărêa‛
H8391 תְּאַֹשּׂוּר‎ teh-ash-shoor' te 'ashshûr
H8392 תּבָה‎ tay-baw' têbâh
H8393 תְּבוּאָה‎ teb-oo-aw' te bû'âh
H8394 תְּבוּנָה‎ taw-boon', teb-oo-naw', to-boo-naw' tâbûn tebûnâh tôbûnâh
H8395 תְּבוּסָה‎ teb-oo-saw' te bûsâh
H8396 תָּבוֹר‎ taw-bore' tâbôr
H8397 תֶּבֶל‎ teh'-bel tebel
H8398 תּבל‎ tay-bale' têbêl
H8399 תַּבְלִית‎ tab-leeth' tablı̂yth
H8400 תְּבַלּוּל‎ teb-al-lool' te ballûl
H8401 תֶּבֶן‎ teh'-ben teben
H8402 תִּבְנִי‎ tib-nee' tibnı̂y
H8403 תַּבְנִית‎ tab-neeth' tabnı̂yth
H8404 תַּבְערָה‎ tab-ay-raw' tab‛êrâh
H8405 תּבץ‎ tay-bates' têbêts
H8406 תּבר‎ teb-ar' te bar
H8407 תִּגְלַת פִּלְאֶסֶר‎ tig-lath' pil-eh'-ser, (more not shown) tiglath pil'eser tilgath pilne'eser
H8408 תַּגְמוּל‎ tag-mool' tagmûl
H8409 תִּגְרָה‎ tig-raw' tigrâh
H8410 תִּדְהָר‎ tid-hawr' tidhâr
H8411 תְּדִירָא‎ ted-ee-raw' te dı̂yrâ'
H8412 תַּדְמֹר‎ tad-more', tam-more' tadmôr tammôr
H8413 תִּדְעָל‎ tid-awl' tid‛âl
H8414 תֹּהוּ‎ to'-hoo tôhû
H8415 תְּהוֹם‎ teh-home', teh-home' te hôm te hôm
H8416 תְּהִלָּה‎ teh-hil-law' te hillâh
H8417 תָּהֳלָה‎ to-hol-aw' tohŏlâh
H8418 תַּהֲלוּכָה‎ tah-hal-oo-kaw' tahălûkâh
H8419 תַּהְפּוּכָה‎ tah-poo-kaw' tahpûkâh
H8420 תָּו‎ tawv tâv
H8421 תּוב‎ toob tûb
H8422 תּוּבַל‎ too-bal', too-bal' tûbal tûbal
H8423 תּוּבַל קַיִן‎ too-bal' kah'-yin tûbal qayin
H8424 תּוּגָה‎ too-gaw' tûgâh
H8425 תּוֹגַרְמָה‎ to-gar-maw', to-gar-maw' tôgarmâh tôgarmâh
H8426 תּוֹדָה‎ to-daw' tôdâh
H8427 תּוה‎ taw-vaw' tâvâh
H8428 תּוה‎ taw-vaw' tâvâh
H8429 תּוהּ‎ tev-ah' te vahh
H8430 תּוֹחַ‎ to'-akh tôach
H8431 תּוֹחֶלֶת‎ to-kheh'-leth tôcheleth
H8432 תָּוֶךְ‎ taw'-vek tâvek
H8433 תּוֹכחָה‎ to-kay-khaw', to-kakh'-ath tôkêchâh tôkachath
H8434 תּוֹלַד‎ to-lawd' tôlâd
H8435 תּוֹלָדוֹת‎ to-led-aw', to-led-aw' tôle dâh tôle dâh
H8436 תִּילוֹן‎ too-lone' tûlôn
H8437 תּוֹלָל‎ to-lawl' tôlâl
H8438 תּוֹלָע‎ to-law', to-lay-aw', (3,4) to-lah'-ath tôlâ‛ tôlê‛âh tôla‛ath tôla‛ath
H8439 תּוֹלָע‎ to-law' tôlâ‛
H8440 תּוֹלָעִי‎ to-law-ee' tôlâ‛ı̂y
H8441 תּוֹעבָה‎ to-ay-baw', to-ay-baw' tô‛êbah tô‛êbah
H8442 תּוֹעָה‎ to-aw' tô‛âh
H8443 תּוֹעָפוֹת‎ to-aw-faw' tô‛âphâh
H8444 תּוֹצָאָה‎ to-tsaw-aw', to-tsaw-aw' tôtsâ'âh tôtsâ'âh
H8445 תָּוקְהַת‎ to-kah'-ath tôqahath
H8446 תּור‎ toor tûr
H8447 תּוֹר‎ tore, tore tôr tôr
H8448 תּוֹר‎ tore tôr
H8449 תּוֹר‎ tore, tore tôr tôr
H8450 תּוֹר‎ tore tôr
H8451 תּוֹרָה‎ to-raw', to-raw' tôrâh tôrâh
H8452 תּוֹרָה‎ to-raw' tôrâh
H8453 תּוֹשָׂב‎ to-shawb', to-shawb' tôshâb tôshâb
H8454 תּוּשִׂיה‎ too-shee-yaw', too-shee-yaw' tûshı̂yâh tûshı̂yâh
H8455 תּוֹתָח‎ to-thawkh' tôthâch
H8456 תּזז‎ taw-zaz' tâzaz
H8457 תַּזְנוּת‎ taz-nooth', taz-nooth' taznûth taznûth
H8458 תַּחְבּוּלָה‎ takh-boo-law', takh-boo-law' tachbûlâh tachbûlâh
H8459 תּוֹחוּ‎ to'-khoo tôchû
H8460 תְּחוֹת‎ tekh-oth', tekh-oth' te chôth te chôth
H8461 תַּחְכְּמֹנִי‎ takh-kem-o-nee' tachke mônı̂y
H8462 תְּחִלָּה‎ tekh-il-law' te chillâh
H8463 תַּחֲלוּאִים‎ takh-al-oo', takh-al-oo' tachălû' tachălû'
H8464 תַּחְמָס‎ takh-mawce' tachmâs
H8465 תַּחַן‎ takh'-an tachan
H8466 תַּחֲנוֹת‎ takh-an-aw' tachănâh
H8467 תְּחִנה‎ tekh-in-naw' te chinnâh
H8468 תְּחִנה‎ tekh-in-naw' te chinnâh
H8469 תַּחֲנוּנִים‎ takh-an-oon', takh-an-oo-naw' tachănûn tachănûnâh
H8470 תַּחֲנִי‎ takh-an-ee' tachănı̂y
H8471 תַּחְפַּנְחס‎ takh-pan-khace' tekh-af-nekh-ace' (etc.) tachpanchês te chaphne chês tachpe nês
H8472 תַּחְפְּנֵיס‎ takh-pen-ace' tachpe nêys
H8473 תַּחְרָא‎ takh-ar-aw' tachărâ'
H8474 תַּחָרָה‎ takh-aw-raw' tachârâh
H8475 תַּחְרעַ‎ takh-ray'-ah tachrêa‛
H8476 תַּחַשׂ‎ takh'-ash tachash
H8477 תַּחַשׂ‎ takh'-ash tachash
H8478 תַּחַת‎ takh'-ath tachath
H8479 תַּחַת‎ takh'-ath tachath
H8480 תַּחַת‎ takh'-ath tachath
H8481 תַּחְתּוֹן‎ takh-tone', takh-tone' tachtôn tachtôn
H8482 תַּחְתִּי‎ takh-tee' tachtı̂y
H8483 תַּחְתִּים חָדְשִׂי‎ takh-teem' khod-shee' tachtı̂ym chodshı̂y
H8484 תִּיכוֹן‎ tee-kone', tee-kone' tı̂ykôn tı̂ykôn
H8485 תּימָא‎ tay-maw', tay-maw' têymâ' têmâ'
H8486 תּימָן‎ tay-mawn', tay-mawn' têymân têmân
H8487 תּימָן‎ tay-mawn', tay-mawn' têymân têmân
H8488 תּימְנִי‎ tay-men-ee' têyme nı̂y
H8489 תּימָנִי‎ tay-maw-nee' têymânı̂y
H8490 תִּימָרָה‎ tee-maw-raw', tee-maw-raw' tı̂ymârâh timârâh
H8491 תִּיצִי‎ tee-tsee' tı̂ytsı̂y
H8492 תִּירוֹשׂ‎ tee-roshe', tee-roshe' tı̂yrôsh tı̂yrôsh
H8493 תִּירְיָא‎ tee-reh-yaw' tı̂yre yâ'
H8494 תִּירָס‎ tee-rawce' tı̂yrâs
H8495 תַּיִשׂ‎ tah'-yeesh tayish
H8496 תֹּךְ‎ toke, toke tôk tôk
H8497 תּכה‎ taw-kaw' tâkâh
H8498 תְּכוּנָה‎ tek-oo-naw' te kûnâh
H8499 תְּכוּנָה‎ tek-oo-naw' te kûnâh
H8500 לתּכִּי‎ took-kee', took-kee' tûkkı̂y tûkkı̂y
H8501 תְּכָכִים‎ taw-kawk' tâkâk
H8502 תִּכְלָה‎ tik-law' tiklâh
H8503 תַּכְלִית‎ tak-leeth' taklı̂yth
H8504 תְּכלֶת‎ tek-ay'-leth te kêleth
H8505 תּכן‎ taw-kan' tâkan
H8506 תֹּכֶן‎ to'-ken tôken
H8507 תֹּכֶן‎ to'-ken tôken
H8508 תָּכְנִית‎ tok-neeth' toknı̂yth
H8509 תַּכְרִיךְ‎ tak-reek' takrı̂yk
H8510 תּל‎ tale têl
H8511 תּלא‎ taw-law' tâlâ'
H8512 תּל אָבִיב‎ tale aw-beeb' têl 'âbı̂yb
H8513 תְּלָאָה‎ tel-aw-aw' te lâ'âh
H8514 תַּלְאוּבוֹת‎ tal-oo-baw' tal'ûbâh
H8515 תְּלַאשָֹּׂר‎ tel-as-sar', tel-as-sar' te la'śśar te laśśar
H8516 תִּלְבֹּשֶׂת‎ tal-bo'-sheth talbôsheth
H8517 תְּלַג‎ tel-ag' te lag
H8518 תּלה‎ taw-law' tâlâh
H8519 תְּללנה‎ tel-oo-naw', tel-oon-naw' te lûnâh te lûnnâh
H8520 תֶּלַח‎ teh'-lakh telach
H8521 תּל חַרְשָׂא‎ tale khar-shaw' têl charshâ'
H8522 תְּלִי‎ tel-ee' te lı̂y
H8523 תְּלִיתָי‎ tel-ee-thah'ee, tal-tee' te lı̂ythay taltı̂y
H8524 תָּלוּל‎ taw-lal' tâlal
H8525 תֶּלֶם‎ teh'-lem telem
H8526 תַּלְמַי‎ tal-mah'ee talmay
H8527 תַּלְמִיד‎ tal-meed' talmı̂yd
H8528 תּל מֶלַת‎ tale meh'-lakh têl melach
H8529 תּלע‎ taw-law' tâla‛
H8530 תַּלְפִּיּוֹת‎ tal-pee-yaw' talpı̂yâh
H8531 תַּלְתָּא‎ tel-ath' te lath
H8532 תְּלָת‎ tel-awth', tel-aw-thaw', tel-aw-thaw' te lâth te lâthâh te lâthâ'
H8533 תְּלָתִין‎ tel-aw-theen' te lâthı̂yn
H8534 תַּלְתַּלִּים‎ tal-tal' taltal
H8535 תָּם‎ tawm tâm
H8536 תַּמָּה‎ tawm tâm
H8537 תֹּם‎ tome tôm
H8538 לתּמָּה‎ toom-maw' tûmmâh
H8539 תּמה‎ taw-mah' tâmahh
H8540 תְּמַהּ‎ tem-ah' te mahh
H8541 תִּמָּהוֹן‎ tim-maw-hone' timmâhôn
H8542 תַּמּוּז‎ tam-mooz' tammûz
H8543 תְּמוֹל‎ tem-ole', tem-ole' te môl te môl
H8544 תְּמוּנָה‎ tem-oo-naw', tem-oo-naw' te mûnâh te mûnâh
H8545 תְּמוּרָה‎ tem-oo-raw' te mûrâh
H8546 תְּמוּתָה‎ tem-oo-thaw' te mûthâh
H8547 תֶּמַח‎ teh'-makh temach
H8548 תָּמִיד‎ taw-meed' tâmı̂yd
H8549 תָּמִים‎ taw-meem' tâmı̂ym
H8550 לתּמִּים‎ toom-meem' tûmmı̂ym
H8551 תּמךְ‎ taw-mak' tâmak
H8552 תּמם‎ taw-mam' tâmam
H8553 תִּמְנָה‎ tim-naw' timnâh
H8554 תִּמְנִי‎ tim-nee' timnı̂y
H8555 תִּמְנָע‎ tim-naw' timnâ‛
H8556 תִּמְנַתחֶרֶס‎ tim-nath kheh'-res, tim-nath seh'-rakh timnath cheres timnath serach
H8557 תֶּמֶס‎ teh'-mes temes
H8558 תָּמָר‎ taw-mawr' tâmâr
H8559 תָּמָר‎ taw-mawr' tâmâr
H8560 תֹּמֶר‎ to'-mer tômer
H8561 תִּימוֹרָה‎ tim-more', tim-mo-raw' timmôr timmôrâh
H8562 תַּמְרוּק‎ tam-rook', tam-rook', tam-reek' tamrûq tamrûq tamrı̂yq
H8563 תַּמְרוּרִים‎ tam-roor' tamrûr
H8564 תַּמְרוּר‎ tam-roor' tamrûr
H8565 תַּנִּין‎ tan tan
H8566 תּנה‎ taw-naw' tânâh
H8567 תּנה‎ taw-naw' tânâh
H8568 תַּן‎ tan-naw' tannâh
H8569 תְּנוּאָה‎ ten-oo-aw' te nû'âh
H8570 תְּנוּבָה‎ ten-oo-baw' te nûbâh
H8571 תְּנוּךְ‎ ten-ook' te nûk
H8572 תְּנוּמָה‎ ten-oo-maw' te nûmâh
H8573 תְּנוּפָה‎ ten-oo-faw' te nûphâh
H8574 תַּנּוּר‎ tan-noor' tannûr
H8575 תַּנְחוּמִים‎ tan-khoom', tan-khoom', tan-khoo-maw' tanchûm tanchûm tanchûmâh
H8576 תַּנְלחמֶת‎ tan-khoo'-meth tanchûmeth
H8577 תַּנִּין‎ tan-neen', tan-neem' tannı̂yn tannı̂ym
H8578 תִּנְיָן‎ tin-yawn' tinyân
H8579 תִּנְיָנוּת‎ tin-yaw-nooth' tinyânûth
H8580 תִּנְשֶׂמֶת‎ tan-sheh'-meth tanshemeth
H8581 תּעב‎ taw-ab' tâ‛ab
H8582 תּעה‎ taw-aw' tâ‛âh
H8583 תֹּעוּ‎ to'-oo, to'-ee tô‛û tô‛ı̂y
H8584 תְּעוּדָה‎ teh-oo-daw' te ‛ûdâh
H8585 תְּעָלָה‎ teh-aw-law' te ‛âlâh
H8586 תַּעֲלוּל‎ tah-al-ool' ta‛ălûl
H8587 תַּעֲלוּמָה‎ tah-al-oom-maw' ta‛ălûmmâh
H8588 תַּעֲנוּג‎ tah-an-oog', tah-an-oog', tah-an-oog-aw' ta‛ănûg ta‛ănûg ta‛ănûgâh
H8589 תַּעֲנִית‎ tah-an-eeth' ta‛ănı̂yth
H8590 תַּעְנַךְ‎ tah-an-awk', tah-nawk' ta‛ănâk ta‛nâk
H8591 תּעע‎ taw-ah' tâ‛a‛
H8592 תַּעֲצוּמוֹת‎ tah-ats-oo-maw' ta‛ătsûmâh
H8593 תַּעַר‎ tah'-ar ta‛ar
H8594 תַּעֲרוּבוֹת‎ tah-ar-oo-baw' ta‛ărûbâh
H8595 תַּעְתּוּעִים‎ tah-too'-ah ta‛tûa‛
H8596 תֹּף‎ tofe tôph
H8597 תִּפְאָרָה‎ tif-aw-raw', tif-eh'-reth tiph'ârâh tiph'ereth
H8598 תַּפּוּחַ‎ tap-poo'-akh tappûach
H8599 תַּפּוּחַ‎ tap-poo'-akh tappûach
H8600 תְּפוֹצָה‎ tef-o-tsaw' te phôtsâh
H8601 לתּפִין‎ too-feen' tûphı̂yn
H8602 תָּפל‎ taw-fale' tâphêl
H8603 תֹּפֶל‎ to'-fel tôphel
H8604 תִּפְלָה‎ tif-law' tiphlâh
H8605 תְּפִלָּה‎ tef-il-law' te phillâh
H8606 תִּפְלֶצֶת‎ tif-leh'-tseth tiphletseth
H8607 תִּפְסַח‎ tif-sakh' tiphsach
H8608 תּפף‎ taw-faf' tâphaph
H8609 תּפר‎ taw-far' tâphar
H8610 תּפשׂ‎ taw-fas' tâphaś
H8611 תֹּפֶת‎ to'-feth tôpheth
H8612 תֹּפֶת‎ to'-feth tôpheth
H8613 תָּפְתֶּה‎ tof-teh' tophteh
H8614 תִּפְתַּי‎ tif-tah'ee tiphtay
H8615 תִּקְוָה‎ tik-vaw' tiqvâh
H8616 תִּקְוָה‎ tik-vaw' tiqvâh
H8617 תְּקוּמָה‎ tek-oo-maw' te qûmâh
H8618 תְּקוֹמם‎ tek-o-mame' te qômêm
H8619 תָּקוֹעַ‎ taw-ko'-ah tâqôa‛
H8620 תְּקוֹעַ‎ tek-o'-ah te qôa‛
H8621 תְּקוֹעִי‎ tek-o-ee', tek-o-ee' te qô‛ı̂y te qô‛ı̂y
H8622 תְּקוּפָה‎ tek-oo-faw', tek-oo-faw' te qûphâh te qûphâh
H8623 תַּקִּיף‎ tak-keef' taqqı̂yph
H8624 תַּקִּיף‎ tak-keef' taqqı̂yph
H8625 תּקל‎ tek-al' te qal
H8626 תּקן‎ taw-kan' tâqan
H8627 תּקן‎ tek-an' te qan
H8628 תּקע‎ taw-kah' tâqa‛
H8629 תּקַע‎ tay-kah' têqa‛
H8630 תּקף‎ taw-kaf' tâqaph
H8631 תּקף‎ tek-afe' te qêph
H8632 תְּקֹף‎ tek-ofe' te qôph
H8633 תֹּקֶף‎ to'-kef tôqeph
H8634 תַּרְאֲלָה‎ tar-al-aw' tar'ălâh
H8635 תַּרְבּוּת‎ tar-booth' tarbûth
H8636 תַּרְבִּית‎ tar-beeth' tarbı̂yth
H8637 תִּרְגַּל‎ teer-gal' tirgal
H8638 תּרגם‎ teer-gam' tirgam
H8639 תַּרְדּמָה‎ tar-day-maw' tardêmâh
H8640 תִּרְהָקָה‎ teer-haw'-kaw tirhâqâh
H8641 תְּרוּמָה‎ ter-oo-maw', ter-oo-maw' te rûmâh te rûmâh
H8642 תְּרוּמִיה‎ ter-oo-mee-yaw' te rûmı̂yâh
H8643 תְּרוּעָה‎ ter-oo-aw' te rû‛âh
H8644 תְּרוּפָה‎ ter-oo-faw' te rûphâh
H8645 תִּרְזָה‎ teer-zaw' tirzâh
H8646 תֶּרַח‎ teh'-rakh terach
H8647 תִּרְחֲנָה‎ teer-khan-aw' tirchănâh
H8648 תְּרין‎ ter-ane', tar-tane' te rêyn tartêyn
H8649 תָּרְמָה‎ tor-maw', tar-mooth', tar-meeth' tormâh tarmûth tarmı̂yth
H8650 תֹּרֶן‎ to'-ren tôren
H8651 תְּרַע‎ ter-ah' te ra‛
H8652 תָּרָע‎ taw-raw' târâ‛
H8653 תַּרְעלָה‎ tar-ay-law' tar‛êlâh
H8654 תִּרְעָתִים‎ teer-aw-thee' tir‛âthı̂y
H8655 תְּרָפִים‎ ter-aw-feme' te râphı̂ym
H8656 תִּרְצָה‎ teer-tsaw' tirtsâh
H8657 תֶּרֶשׂ‎ teh'-resh teresh
H8658 תַּרְשִׂישׂ‎ tar-sheesh' tarshı̂ysh
H8659 תַּרְשִׂישׂ‎ tar-sheesh' tarshı̂ysh
H8660 תִּרְשָׂתָא‎ teer-shaw-thaw' tirshâthâ'
H8661 תַּרְתָּן‎ tar-tawn' tartân
H8662 תַּרְתָּק‎ tar-tawk' tartâq
H8663 תְּשׂוּאָה‎ tesh-oo-aw' te shû'âh
H8664 תִּשְׂבִּי‎ tish-bee' tishbı̂y
H8665 תַּשְׂבּץ‎ tash-bates' tashbêts
H8666 תְּשׂוּבָה‎ tesh-oo-baw', tesh-oo-baw' te shûbâh teshûbâh
H8667 תְּשׂוּמָה‎ tes-oo-meth' te śûmeth
H8668 תְּשׂוּעָה‎ tesh-oo-aw', tesh-oo-aw' te shû‛âh te shû‛âh
H8669 תְּשׂוּקָה‎ tesh-oo-kaw' te shûqâh
H8670 תְּשׂוּרָה‎ tesh-oo-raw' te shûrâh
H8671 תְּשִׂיעִי‎ tesh-ee-ee' te shı̂y‛ı̂y
H8672 תּשַׂע‎ tay'-shah, tish-aw' têsha‛ tish‛âh
H8673 תִּשְׂעִים‎ tish-eem' tish‛ı̂ym
H8674 תַּתְּנַי‎ tat-ten-ah'ee tatte nay

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для НЗ.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.