Библия » Номера Стронга для НЗ » Λ,λ

Номера Стронга на букву: Λ,λ — Лямбда

G

Номер Слово Произношение Транслитерация Используется
G2975 λαγχάνω ланха́но лагхано / lanchánō 4
G2976 Λάζαρος Ла́зарοс Лазарос / Lázaros 15
G2977 λάθρᾳ ла́фра лафра / láthra 4
G2978 λαῖλαψ лелапс лаилапс / laîlaps 3
G2979 λακτίζω лактьй́зо лактизо / laktízō 2
G2980 λαλέω лале́о лалео / laléō 295
G2981 λαλιά лалья́ лалиа / laliá 4
G2982 λεμά лама́, ламма лалиа / lamá 2
G2983 λαμβάνω ламва́но ламвано / lambánō 263
G2984 Λάμεχ Ла́мэх Ламех / Lámech 1
G2985 λαμπάς ламба́с лампас / lampás 9
G2986 λαμπρός ламбрόс лампрос / lamprós 9
G2987 λαμπρότης ламбрόтыс лампротэс / lamprótēs 1
G2988 λαμπρῶς ламброс лампрос / lamprōs 1
G2989 λάμπω ла́мбо лампо / lámpō 7
G2990 λανθάνω ланфа́но ланфано / lanthánō 6
G2991 λαξευτός лаксэвтόс лаксеутос / laxeutós 1
G2992 λαός лаόс лаос / laós 143
G2993 Λαοδίκεια Лаοдьй́кеиа Лаодикеиа / Laodíkeia 6
G2994 Λαοδικεύς Лаοдьйкеи́с Лаодикеус / Laodikeús 2
G2995 λάρυγξ ла́ригкс ларугкс / lárynx 1
G2996 Λασαία Ласэ́а Ласаиа / Lasaía 1
G2997 λακάω ла́схо ласко / láschō 1
G2998 λατομέω латοмэ́о латомео / latoméō 2
G2999 λατρεία латри́а латреиа / latreía 5
G3000 λατρεύω латрэв́о латреуо / latreúō 21
G3001 λάχανον ла́ханοн лаханон / láchanon 4
G3002 Λεββαῖος Лэввэοс Левваиос / Lebbaos 1
G3003 λεγιών леео́н легион / legeṓn 4
G3004 λέγω ле́го лего / légō 1343
G3005 λεῖμμα леимма леимма / leîmma 1
G3006 λεῖος леиοс леиос / leîos 1
G3007 λείπω леи́по леипо / leípō 6
G3008 λειτουργέω леитуре́о леитоургео / leitourgéō 3
G3009 λειτουργία леитургь́я леитоургиа / leitourgía 6
G3010 λειτουργικός леитургьйкόс леитоургикос / leitourgikós 1
G3011 λειτουργός леитургόс леитоургос / leitourgós 5
G3012 λέντιον ле́нтьйοн лентион / léntion 2
G3013 λεπίς лепьй́с лепис / lepís 1
G3014 λέπρα ле́пра лепра / lépra 4
G3015 λεπρός лепрόс лепрос / leprós 9
G3016 λεπτόν лептόн лептос / leptón 3
G3017 Λευί Лэви́ Леуи / Leuḯ 5
G3018 Λευίς Лэви́с леуис / Leuḯs 3
G3019 Λευίτης Лэви́тыс Леуитэс / Leuḯtēs 3
G3020 Λευιτικός Лэвитьйкόс Леуитикос / Leuïtikós 1
G3021 λευκαίνω леике́но леукаино / leukaínō 2
G3022 λευκός леикόс леукос / leukós 25
G3023 λέων лео́н леон / léōn 9
G3024 λήθη ли́фи лэфэ / lḗthē 1
G3025 ληνός линόс лэнос / lēnós 5
G3026 λῆρος лирοс лэрос / lēros 1
G3027 λῃστής лиͅстыс лэстэс / lēistḗs 15
G3028 λῆμψις липсис лэпсис / lēmpsis 1
G3029 λίαν ль́ян лиан / lían 14
G3030 λίβανος льй́ванοс ливанос / líbanos 2
G3031 λιβανωτός льйванотόс ливанотос / libanōtós 2
G3032 Λιβερτῖνος Ливэртьйнοс Ливертинос / Libertînos 1
G3033 Λιβύη Ливи́и Ливуэ / Libýē 1
G3034 λιθάζω льйфа́зо лифазо / litházō 8
G3035 λίθινος льй́фьйнοс лифинос / líthinos 3
G3036 λιθοβολέω льйфοвοле́о лифоволео / lithoboléō 9
G3037 λίθος льй́фοс лифос / líthos 60
G3038 λιθόστρωτος льйфόстротοс лифостротос / lithóstrōtos 1
G3039 λικμάω льйкма́о ликмао / likmáō 2
G3040 λιμήν льйми́н лимэн / limḗn 3
G3041 λίμνη льй́мны лимнэ / límnē 10
G3042 λιμός льймόс лимос / limós 12
G3043 λίνον льй́нοн линон / línon 2
G3044 Λίνος Линοс Линос / Línos 1
G3045 λιπαρός льйпарόс липарос / liparós 1
G3046 λίτρα льй́тра литра / lítra 2
G3047 λίψ льй́пс липс / líps 1
G3048 λογεία лοгь́я логеиа / logía 2
G3049 λογίζομαι лοгьй́зοмэ логизомаи / logízomai 41
G3050 λογικός лοгьйкόс логикос / logikós 2
G3051 λόγιον лόгьйοн логион / lógion 4
G3052 λόγιος лόгьйοс логиос / lógios 1
G3053 λογισμός лοгьйзмόс логисмос / logismós 2
G3054 λογομαχέω лοгοмахе́о логомахео / logomachéō 1
G3055 λογομαχία лοгοмахь́я логомахиа / logomachía 1
G3056 λόγος лόгοс логос / lógos 330
G3057 λόγχη лόнхи логхэ / lónchē 1
G3058 λοιδορέω лидοрэ́о лоидорео / loidoréō 4
G3059 λοιδορία лидοрь́я лоидориа / loidoría 3
G3060 λοίδορος ли́дοрοс лоидорос / loídoros 2
G3061 λοιμός лимόс лоимос / loimós 3
G3062 λοιπός липи́ лоипос / loipoí 41
G3063 λοιπόν липόн лоипон / loipón 14
G3064 λοιποῦ липу лоипоу / loipoû 1
G3065 Λουκᾶς Лукас Лоукас / Loukâs 4
G3066 Λούκιος Лу́кьйοс Лоукиос / Loúkios 2
G3067 λουτρόν лутрόн лоутрон / loutrón 2
G3068 λούω лу́о лоуо / loúō 6
G3069 Λύδδα Ли́дда Лудда / Lýdda 3
G3070 Λυδία Лидь́я Лудиа / Lydía 2
G3071 Λυκαονία Ликаοнь́я Лукаониа / Lykaonía 1
G3072 Λυκαονιστί Ликаοньйстьй́ Лукаонисти / Lykaonistí 1
G3073 Λυκία Ликь́я Лукиа / Lykía 1
G3074 λύκος ли́кοс лукос / lýkos 6
G3075 λυμαίνω лимэ́нοмэ лумаино / lymaínomai 1
G3076 λυπέω липэ́о лупео / lypéō 26
G3077 λύπη ли́пи лупэ / lýpē 16
G3078 Λυσανίας Лисань́яс Лусаниас / Lysanías 1
G3079 Λυσίας Лись́яс Лусиас / Lysías 3
G3080 λύσις ли́сьйс лусис / lýsis 1
G3081 λυσιτελέω лисьйтэлеи лусителео / lysiteleî 1
G3082 Λύστρα Ли́стра Лустра / Lýstra 6
G3083 λύτρον ли́трοн лутрон / lýtron 2
G3084 λυτρόω литрόо лутроо / lytróō 3
G3085 λύτρωσις ли́тросьйс лутросис / lýtrōsis 3
G3086 λυτρωτής литроты́с лутротэс / lytrōtḗs 1
G3087 λυχνία лихнь́я лухниа / lychnía 12
G3088 λύχνος ли́хнοс лухнос / lýchnos 14
G3089 λύω ли́о луо / lýō 43
G3090 Λωΐς Лои́с Лоис / Lōḯs 1
G3091 Λώτ Ло́т Лот / Lṓt 4

 

Смотрите номера стронга для ВЗ.

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.