Библия » Номера Стронга для НЗ » Τ,τ

Номера Стронга на букву: Τ,τ — Тау

G

Номер Слово Произношение Транслитерация Используется
G4999 ταβέρναι Тавэ́рнэ тавернаи / Tabérnai 1
G5000 Ταβιθά Тавьйфа́ Τавифа / Tabithá 2
G5001 τάγμα та́гма тагма / tágma 1
G5002 τακτός тактόс тактос / taktós 1
G5003 ταλαιπωρέω талепорэ́о талаипорео / talaipōréō 1
G5004 ταλαιπωρία талепорь́я талаипориа / talaipōría 2
G5005 ταλαίπωρος тале́порοс талаипорос / talaípōros 2
G5006 ταλαντιαῖος талантьеοс талантиаиос / talantiaîos 1
G5007 τάλαντον та́ландοн талантон / tálanton 15
G5008 ταλιθα тальйфа́ талифа / talithá 1
G5009 ταμεῖον тамиοн тамеион / tameîon 4
G5010 τάξις та́ксис таксис / táxis 10
G5011 ταπεινός тапинόс тапеинос / tapeinós 8
G5012 ταπεινοφροσύνη тапинοфрοси́ны тапеинофросунэ / tapeinophrosýnē 7
G5013 ταπεινόω тапинόо тапеиноо / tapeinóō 14
G5014 ταπείνωσις тапи́носьйс тапеиносис / tapeínōsis 4
G5015 ταράσσω тара́ссо тарассо / tarássō 17
G5016 ταραχή тарахи́ тарахэ / tarachḗ 2
G5017 τάραχος та́рахοс тарахос / tárachos 2
G5018 Ταρσεύς Тарсэв́с Τарсеус / Tarseús 2
G5019 Ταρσός Тарсόс Τарсос / Tarsós 3
G5020 ταρταρόω тартарόо тартароо / tartaróō 1
G5021 τάσσω та́ссо тассо / tássō 8
G5022 ταῦρος таврοс таурос / taûros 4
G5023 ταῦτα тавта таурос / taûta 247
G5024 ταὐτά тавта́ таурос / tautá 2
G5025 ταύταις тав́тэс, тав́тас таурос / taútais
G5026 ταύτῃ тав́тыͅ, тав́тын, тав́тыс таурос / taútēi
G5027 ταφή тафи́ тафэ / taphḗ 1
G5028 τάφος та́фοс тафос / táphos 7
G5029 τάχα та́ха таха / tácha 2
G5030 ταχέως тахе́ос тахеос / tachéōs 10
G5031 ταχινός тахьйнόс тахинос / tachinós 2
G5032 τάχιον та́хьйοн тахион / táchion 5
G5033 τάχιστα та́хьйста тахиста / táchista 1
G5034 τάχος та́хοс тахос / táchos 8
G5035 ταχύ тахи́ таху / tachý 12
G5036 ταχύς тахи́с тахус / tachýs 1
G5037 τέ тэ тахус / té 212
G5038 τεῖχος тихοс теихос / teîchos 9
G5039 τεκμήριον тэкми́рьйοн текмэрион / tekmḗrion 1
G5040 τεκνίον тэкньй́οн текнион / tekníon 9
G5041 τεκνογονέω тэкнοгοнэ́о текногонео / teknogonéō 1
G5042 τεκνογονία тэкнοгοнь́я текногониа / teknogonía 1
G5043 τέκνον тэ́кнοн текнон / téknon 99
G5044 τεκνοτροφέω тэкнοтрοфэ́о текнотрофео / teknotrophéō 1
G5045 τέκτων тэ́ктон тектон / téktōn 2
G5046 τέλειος тэ́леиοс телеиос / téleios 19
G5047 τελειότης тэлеиόтыс телеиотэс / teleiótēs 2
G5048 τελειόω тэлеиόо телеиоо / teleióō 24
G5049 τελείως тэлеи́ос телеиос / teleíōs 1
G5050 τελείωσις тэлеи́осьйс телеиосис / teleíōsis 2
G5051 τελειωτής тэлеиоты́с телеиотэс / teleiōtḗs 1
G5052 τελεσφορέω тэлесфοрэ́о телесфорео / telesphoréō 1
G5053 τελευτάω тэлеита́о телеутао / teleutáō 12
G5054 τελευτή тэлеиты́ телеутэ / teleutḗ 1
G5055 τελέω тэле́о телео / teléō 26
G5056 τέλος тэ́лοс телос / télos 42
G5057 τελώνης тэло́ныс телонэс / telṓnēs 22
G5058 τελώνιον тэло́ньйοн телонион / telṓnion 3
G5059 τέρας тэ́рас терас / téras 16
G5060 Τέρτιος Тэ́ртьйοс Τертиос / Tértios 1
G5061 Τέρτυλλος Тэ́ртыллοс Τертуллос / Tértyllos 2
G5062 τεσσαράκοντα тэссара́кοнда тессараконта, тессераконта / tessarákonta 22
G5063 τεσσερακονταετής тэссаракοндаэты́с тессараконтаетэс / tessarakontaetḗs 2
G5064 τέσσαρες тэ́ссарэс, тэ́ссара тессарес / téssares 50
G5065 τεσσαρεσκαιδέκατος тэссарэскедэ́катοс тессарескаидекатос / tessareskaidékatos 2
G5066 τεταρταῖος тэтартэοс тетартаиос / tetartaîos 1
G5067 τέταρτος тэ́тартοс тетартос / tétartos 10
G5068 τετράγωνος тэтра́гонοс тетрагонос / tetrágōnos 1
G5069 τετράδιον тэтра́дьйοн тетрадион / tetrádion 1
G5070 τετρακισχίλιοι тэтракьйсхьй́льйи тетракисхилиои / tetrakischílioi 5
G5071 τετρακόσιοι тэтракόсьйи тэтракόсья тетракосиои / tetrakósioi 4
G5072 τετράμηνος тэтра́минοн тетрамэнос / tetrámēnon 1
G5073 τετραπλοῦς тэтраплόοс тетраплоос / tetraplóos 1
G5074 τετράπους тэтра́пус тетрапоус / tetrápous 3
G5075 τετρααρχέω тэтрархе́о тетрархео / tetrarchéō 3
G5076 τετραάρχης тэтра́рхис тетрархэс / tetrárchēs 4
G5077 τεφρόω тэфрόо тефроо / tephróō 1
G5078 τέχνη тэ́хны технэ / téchnē 3
G5079 τεχνίτης тэхньй́тыс технитэс / technítēs 4
G5080 τήκω ты́ко тэко / tḗkō 1
G5081 τηλαυγῶς тылавгос тэлаугос / tēlaugōs 1
G5082 τηλικοῦτος тыльйкутοс тыльйкав́ты тэлаугос / tēlikoûtos 4
G5083 τηρέω тырэ́о тэрео / tēréō 75
G5084 τήρησις ты́рисьйс тэрэсис / tḗrēsis 3
G5085 Τιβεριάς Тивэрья́с Τивериас / Tiberiás 3
G5086 Τιβέριος Тивэ́рьйοс Τивериос / Tibérios 1
G5087 τίθημι тьй́фимьй тифэми / títhēmi 96
G5088 τίκτω тьй́кто тикто / tíktō 19
G5089 τίλλω тьй́лло тилло / tíllō 3
G5090 Τιμαῖος Ти́мэοс Τимаиос / Timaîos 1
G5091 τιμάω тьйма́о тимао / timáō 21
G5092 τιμή тьйми́ тимэ / timḗ 43
G5093 τίμιος тьй́мьйοс тимиос / tímios 14
G5094 τιμιότης тьймьйόтыс тимиотэс / timiótēs 1
G5095 Τιμόθεος Тимόфэοс Τимофеос / Timótheos 28
G5096 Τίμων Ти́мон Τимон / Tímōn 1
G5097 τιμωρέω тьйморэ́о тиморео / timōréō 2
G5098 τιμωρία тьйморь́я тимориа / timōría 1
G5099 τίνω тьй́но тино / tínō 1
G5100 τις тьй́с тино / tìs 542
G5101 τίς тьй́с тино / tís 564
G5102 τίτλος тьй́тлοс титлос / títlos 2
G5103 Τίτος Ти́тοс Τитос / Títos 15
G5104 τοι ты́ Τитос / toí
G5105 τοιγαροῦν тыгарун Τитос / toigaroûn 2
G5106 τοίνυν ты́нын Τитос / toínyn 4
G5107 τοιόσδε тыόздэ тоиосде / toiósde 1
G5108 τοιοῦτος тыутοс тоиоутос / toioûtos 61
G5109 τοῖχος тыхοс тоихос / toîchos 1
G5110 τόκος тόкοс токос / tókos 2
G5111 τολμάω тοлма́о толмао / tolmáō 16
G5112 τολμηρός тοлмирόтэрοн толмэротерон, толмэротерос / tolmēróteron 1
G5113 τολμητής тοлмиты́с толмэтэс / tolmētḗs 1
G5114 τομός тοмо́тэрοс томос, томотерос / tomṓteros 1
G5115 τόξον тόксοн токсон / tóxon 1
G5116 τοπάζιον тοпа́зьйοн топазион / topázion 1
G5117 τόπος тόпοс топос / tópos 92
G5118 τοσοῦτος тοсутοс тосоутос / tosoûtos 21
G5119 τότε тόтэ тоте / tóte 159
G5120 τοῦ ту тоте / toû
G5121 τοὐναντίον тунантьй́οн тоунантион / tounantíon 3
G5122 τοὔνομα ту́нοма тоунома / toúnoma 1
G5123 τοῦτ᾿ ἔστιν тутэ́стьй тоутести / toutésti
G5124 τοῦτο тутο тоутести / toûto 334
G5125 τούτοις ту́тыс тоутести / toútois 19
G5126 τοῦτον тутοн тоутести / toûton 64
G5127 τούτου ту́ту тоутести / toútou 77
G5128 τούτους ту́тус тоутести / toútous 27
G5129 τούτῳ ту́тоͅ тоутести / toútōi 89
G5130 τούτων ту́тон тоутести / toútōn 68
G5131 τράγος тра́гοс трагос / trágos 4
G5132 τράπεζα тра́пэза трапеза / trápeza 15
G5133 τραπεζίτης трапэзьй́тыс трапезитэс / trapezítēs 1
G5134 τραῦμα травма траума / traûma 1
G5135 τραυματίζω травматьй́зо трауматизо / traumatízō 2
G5136 τραχηλίζω трахильй́зо трахэлизо / trachēlízō 1
G5137 τράχηλος тра́хилοс трахэлос / tráchēlos 7
G5138 τραχύς трахи́с трахус / trachýs 2
G5139 Τραχωνῖτις Трахоньйтьйс Τрахонитис / Trachōnîtis 1
G5140 τρεῖς трис, трь́я треис / treîs 71
G5141 τρέμω трэ́мо тремо / trémō 4
G5142 τρέφω трэ́фо тремо / tréphō 8
G5143 τρέχω трэ́хо трехо / tréchō 20
G5144 τριάκοντα трья́кοнда триаконта / triákonta 11
G5145 τριακόσιοι трьякόсьйи триакосиои / triakósioi 2
G5146 τρίβολος трьй́вοлοс триволос / tríbolos 2
G5147 τρίβος трьй́вοс тривос / tríbos 3
G5148 τριετία трьеть́я триетиа / trietía 1
G5149 τρίζω трьй́зο тризо / trízō 1
G5150 τρίμηνος трьй́минοн тримэнос / trímēnon 1
G5151 τρίς трьй́с трис / trís 12
G5152 τρίστεγον трьй́стэгοн тристегон / trístegon 1
G5153 τρισχίλιοι трьйсхьй́льйи трисхилиои / trischílioi 1
G5154 τρίτος трьй́тοс тритос / trítos 57
G5155 τρίχινος трьй́хьйнοс трихинос / tríchinos 1
G5156 τρόμος трόмοс тромос / trómos 5
G5157 τροπή трοпи́ тропэ / tropḗ 1
G5158 τρόπος трόпοс тропос / trópos 13
G5159 τροποφορέω трοпοфοрэ́о тропофорео / tropophoréō 1
G5160 τροφή трοфи́ трофэ / trophḗ 16
G5161 Τρόφιμος Трόфьймοс Τрофимос / Tróphimos 3
G5162 τροφός трοфόс трофос / trophós 1
G5163 τροχιά трοхья́ трохиа / trochiá 1
G5164 τροχός трοхόс трохос / trochós 1
G5165 τρύβλιον три́вльйοн трувлион / trýblion 2
G5166 τρυγάω трига́о тругао / trygáō 3
G5167 τρυγών триго́н тругон / trygṓn 1
G5168 τρυμαλιά трималья́ трумалиа / trymaliá 2
G5169 τρύπημα три́пима трупэма / trýpēma 1
G5170 Τρύφαινα Три́фэна Τруфаина / Trýphaina 1
G5171 τρυφάω трифа́о труфао / trypháō 1
G5172 τρυφή трифи́ труфэ / tryphḗ 2
G5173 Τρυφῶσα Трифоса Τруфоса / Tryphōsa 1
G5174 Τρῳάς Троа́с Τроас / Trōás 6
G5175 Τρωγύλλιον Тройи́лльйοн Τрогуллион / Trōgýllion 1
G5176 τρώγω тро́го трого / trṓgō 6
G5177 τυγχάνω тынха́но тугхано / tynchánō 13
G5178 τυμπανίζω тымбаньй́зо тумпанизо / tympanízō 1
G5179 τύπος ты́пοс тупос / týpos 16
G5180 τύπτω ты́пто тупто / týptō 14
G5181 Τύραννος Ти́раннοс Τураннос / Týrannos 1
G5182 θορυβάζω тырва́зо турвазо / tyrbázō 1
G5183 Τύριος Ти́рьйοс Τуриос / Týrios 1
G5184 Τύρος Ти́рοс Τурос / Týros 11
G5185 τυφλός тыфлόс туфлос / typhlós 53
G5186 τυφλόω тыфлόо туфлоо / typhlóō 3
G5187 τυφόω тыфόо туфоомаи / typhóō 3
G5188 τύφω тыфо́ туфо / týphō 1
G5189 τυφωνικός тыфоньйкόс туфоникос / typhōnikós 1
G5190 Τυχικός Тихьйкόс Τухикос / Tychikós 7

 

Смотрите номера стронга для ВЗ.

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.