Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

Римлянам 8 Послание к Римлянам 8 глава

1 Ни є҆ди́но ѹ҆̀бо нн҃ѣ ѡ҆сѹжде́нїе сѹ́щымъ ѡ҆ хр҇тѣ̀ ї҆и҃сѣ, не по пло́ти ходѧ́щымъ, но по дѹ́хѹ:
2 (За҄ 96.) зако́нъ бо дѹ́ха жи́зни ѡ҆ хр҇тѣ̀ ї҆и҃сѣ свободи́лъ мѧ̀ є҆́сть ѿ зако́на грѣхо́внагѡ и҆ сме́рти.
3 Немощно́е бо зако́на, въ не́мже немоществова́ше пло́тїю, бг҃ъ сн҃а своего̀ посла̀ въ подо́бїи пло́ти грѣха̀, и҆ ѡ҆ грѣсѣ̀ ѡ҆сѹдѝ грѣ́хъ во пло́ти,
4 да ѡ҆правда́нїе зако́на и҆спо́лнитсѧ въ на́съ, не по пло́ти ходѧ́щихъ, но по дѹ́хѹ.
5 Сѹ́щїи бо по пло́ти плотска҄ѧ мѹ́дрствѹютъ: а҆ и҆̀же по дѹ́хѹ, дѹхѡ́внаѧ.
6 Мѹдрова́нїе бо плотско́е сме́рть є҆́сть, а҆ мѹдрова́нїе дѹхо́вное живо́тъ и҆ ми́ръ,
7 занѐ мѹдрова́нїе плотско́е вражда̀ на бг҃а: зако́нѹ бо бж҃їю не покарѧ́етсѧ, ниже́ бо мо́жетъ.
8 (За҄.) Сѹ́щїи же во пло́ти бг҃ѹ ѹ҆годи́ти не мо́гѹтъ.
9 Вы́ же нѣ́сте во пло́ти, но въ дѹ́сѣ, поне́же дх҃ъ бж҃їй живе́тъ въ ва́съ. А҆́ще же кто̀ дх҃а хр҇то́ва не и҆ма́ть, се́й нѣ́сть є҆гѡ́въ.
10 А҆́ще же хр҇то́съ въ ва́съ, пло́ть ѹ҆́бѡ мертва̀ грѣха̀ ра́ди, дѹ́хъ же живе́тъ пра́вды ра́ди.
11 А҆́ще ли же дх҃ъ воскр҃си́вшагѡ ї҆и҃са ѿ ме́ртвыхъ живе́тъ въ ва́съ, воздви́гїй хр҇та̀ и҆з̾ ме́ртвыхъ ѡ҆животвори́тъ и҆ ме́ртвєннаѧ тѣлеса̀ ва́ша, живѹ́щимъ дх҃омъ є҆гѡ̀ въ ва́съ.
12 Тѣ́мже ѹ҆̀бо, бра́тїе, должнѝ є҆́смы не пло́ти, є҆́же по пло́ти жи́ти.
13 А҆́ще бо по пло́ти живе́те, и҆́мате ѹ҆мре́ти, а҆́ще ли дѹ́хомъ дѣѧ́нїѧ пло́тскаѧ ѹ҆мерщвлѧ́ете, жи́ви бѹ́дете:
14 (За҄ 97.) є҆ли́цы бо дх҃омъ бж҃їимъ во́дѧтсѧ, сі́и сѹ́ть сн҃ове бж҃їи:
15 не прїѧ́сте бо дѹ́ха рабо́ты па́ки въ боѧ́знь, но прїѧ́сте дх҃а сн҃оположе́нїѧ, ѡ҆ не́мже вопїе́мъ: а҆́вва ѻ҆́ч҃е.
16 Са́мый дх҃ъ спослѹшествѹ́етъ дѹ́хови на́шемѹ, ѩ҆́кѡ є҆́смы ча҄да бж҃їѧ.
17 А҆́ще же ча́да, и҆ наслѣ҄дницы: наслѣ҄дницы ѹ҆́бѡ бг҃ѹ, снаслѣ҄дницы же хр҇тѹ̀, поне́же съ ни́мъ стра́ждемъ, да и҆ съ ни́мъ просла́вимсѧ.
18 Непщѹ́ю бо, ѩ҆́кѡ недостѡ́йны стра́сти нн҃ѣшнѧгѡ вре́мене къ хотѧ́щей сла́вѣ ѩ҆ви́тисѧ въ на́съ.
19 Ча́ѧнїе бо тва́ри, ѿкрове́нїѧ сн҃ѡ́въ бж҃їихъ ча́етъ:
20 сѹетѣ́ бо тва́рь повинѹ́сѧ не во́лею, но за повинѹ́вшаго ю҆̀, на ѹ҆пова́нїи,
21 ѩ҆́кѡ и҆ сама̀ тва́рь свободи́тсѧ ѿ рабо́ты и҆стлѣ́нїѧ въ свобо́дѹ сла́вы ча́дъ бж҃їихъ.
22 (За҄ 98.) Вѣ́мы бо, ѩ҆́кѡ всѧ̀ тва́рь съ на́ми совоздыха́етъ и҆ сболѣ́знѹетъ да́же донн҃ѣ:
23 не то́чїю же, но и҆ са́ми нача́токъ дх҃а и҆мѹ́ще, и҆ мы̀ са́ми въ себѣ̀ воздыха́емъ, всн҃овле́нїѧ ча́юще, и҆збавле́нїѧ тѣ́лѹ на́шемѹ.
24 Ѹ҆пова́нїемъ бо спасо́хомсѧ. Ѹ҆пова́нїе же ви́димое, нѣ́сть ѹ҆пова́нїе: є҆́же бо ви́дитъ кто̀, что̀ и҆ ѹ҆пова́етъ;
25 А҆́ще ли, є҆гѡ́же не ви́димъ, надѣ́емсѧ, терпѣ́нїемъ жде́мъ.
26 Си́це же и҆ дх҃ъ спосо́бствѹетъ на́мъ въ не́мощехъ на́шихъ: ѡ҆ че́сомъ бо помо́лимсѧ, ѩ҆́коже подоба́етъ, не вѣ́мы, но са́мъ дх҃ъ хода́тайствѹетъ ѡ҆ на́съ воздыха҄нїи неизглаго́ланными.
27 И҆спыта́ѧй же сердца̀ вѣ́сть, что̀ є҆́сть мѹдрова́нїе дх҃а, ѩ҆́кѡ по бг҃ѹ приповѣ́дѹетъ {хода́тайствѹетъ} ѡ҆ ст҃ы́хъ.
28 (За҄ 99.) Вѣ́мы же, ѩ҆́кѡ лю́бѧщымъ бг҃а всѧ҄ поспѣшествѹ́ютъ во бл҃го́е, сѹ́щымъ по пред̾ѹвѣ́дѣнїю зва́ннымъ:
29 и҆̀хже бо пред̾ѹвѣ́дѣ, (тѣ́хъ) и҆ пред̾ѹста́ви соѡбра́зныхъ бы́ти ѡ҆́бразѹ сн҃а своегѡ̀, ѩ҆́кѡ бы́ти є҆мѹ̀ перворо́днѹ во мно́гихъ бра́тїѧхъ:
30 а҆ и҆̀хже пред̾ѹста́ви, тѣ́хъ и҆ призва̀: а҆ и҆̀хже призва̀, си́хъ и҆ ѡ҆правда̀: а҆ и҆̀хже ѡ҆правда̀, си́хъ и҆ просла́ви.
31 Что̀ ѹ҆̀бо рече́мъ къ си҄мъ, а҆́ще бг҃ъ по на́съ, кто̀ на ны̀;
32 И҆́же ѹ҆́бѡ своегѡ̀ сн҃а не пощадѣ̀, но за на́съ всѣ́хъ преда́лъ є҆́сть є҆го̀, ка́кѡ ѹ҆̀бо не и҆ съ ни́мъ всѧ҄ на́мъ да́рствѹетъ;
33 Кто̀ пое́млетъ на и҆збра҄нныѧ бж҃їѧ, бг҃ъ ѡ҆правда́ѧй.
34 Кто̀ ѡ҆сѹжда́ѧй; Хр҇то́съ ї҆и҃съ ѹ҆ме́рый, па́че же и҆ воскре́сый, и҆́же и҆ є҆́сть ѡ҆ деснѹ́ю бг҃а, и҆́же и҆ хода́тайствѹетъ ѡ҆ на́съ.
35 Кто̀ ны̀ разлѹчи́тъ ѿ любвѐ бж҃їѧ, ско́рбь ли, и҆лѝ тѣснота̀, и҆лѝ гоне́нїе, и҆лѝ гла́дъ, и҆лѝ нагота̀, и҆лѝ бѣда̀, и҆лѝ ме́чь; ѩ҆́коже є҆́сть пи́сано:
36 ѩ҆́кѡ тебє̀ ра́ди ѹ҆мерщвлѧ́еми є҆́смы ве́сь де́нь: вмѣни́хомсѧ ѩ҆́коже ѻ҆́вцы заколе́нїѧ.
37 Но во всѣ́хъ си́хъ препобѣжда́емъ за возлю́бльшаго ны̀.
38 И҆звѣсти́хсѧ бо, ѩ҆́кѡ ни сме́рть, ни живо́тъ, ни а҆́гг҃ли, ни нача҄ла, нижѐ си҄лы, ни настоѧ҄щаѧ, ни грѧдѹ҄щаѧ,
39 ни высота̀, ни глѹбина̀, ни и҆́на тва́рь ка́ѧ возмо́жетъ на́съ разлѹчи́ти ѿ любвѐ бж҃їѧ, ѩ҆́же ѡ҆ хр҇тѣ̀ ї҆и҃сѣ гд҇ѣ на́шемъ.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам святого апостола Павла, 8 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 1784

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

Римлянам 8 глава в переводах:
Римлянам 8 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Мартина Лютера
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.