Откровение 1 глава

Откровение Иоанна Богослова
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему должно произойти вскоре, и которое Он дал как знамение, послав через ангела Своего рабу Своему Иоанну,
 
Адкрыцьцё Ісуса Хрыста, якое даў Яму Бог, каб паказаў слугам Сваім, што мусіць стацца неўзабаве. І Ён даў знак, паслаўшы [яго] праз анёла Свайго слузе Свайму Яну,

который засвидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа: всё, что он видел,
 
які засьведчыў слова Божае, і сьведчаньне Ісуса Хрыста, і ўсё, што бачыў.

Блажен читающий и слышащие слови этого пророчества и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко.
 
Шчасьлівы той, які чытае, і тыя, якія слухаюць словы прароцтва і захоўваюць тое, што напісана ў ім, бо час блізкі.

Иоанн семи церквам в Асии: благодать вам и мир от Того, Кто есть и Кто был и Кто грядет, и от семи духов, которые пред престолом Его,
 
Ян — да сямі цэркваў, што ў Азіі: ласка вам і супакой ад Таго, Які ёсьць, і Які быў, і Які прыходзіць, і ад сямі духаў, якія перад пасадам Ягоным,

и от Иисуса Христа, Который — Свидетель верный, Первородный из мёртвых и Начальник царей земных. Любящему нас, и избавившему нас от грехов наших кровью Своею
 
і ад Ісуса Хрыста, сьведкі вернага, Першароднага з мёртвых і Начальніка валадароў зямных. Яму, Які палюбіў нас і ў крыві Сваёй абмыў нас ад грахоў нашых,

и соделавшему нас царством, священниками Богу и Отцу Своему, Ему слава и держава во веки веков, аминь.
 
і зрабіў нас валадарамі і сьвятарамі Богу і Айцу Свайму, слава і ўлада на вякі вякоў. Амэн.

Вот Он грядет с облаками и увидит Его всякое око и те, которые Его пронзили, и о Нем будут бить себя в грудь все племена земные. Да, аминь.
 
Вось, Ён прыходзіць з аблокамі, і ўгледзіць Яго кожнае вока і тыя, якія прабілі Яго, і заплачуць перад Ім усе плямёны зямлі. Так, амэн.

Я — Альфа и Омега, говорит Господь Бог, Тот, Кто есть и Кто был и Кто грядет. Вседержитель.
 
«Я ёсьць Альфа і Амэга, Пачатак і Канец, — кажа Госпад, — Які ёсьць, і Які быў, і Які прыходзіць, Усеўладны».

Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и терпении в Иисусе, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и свидетельство Иисуса.
 
Я, Ян, брат ваш і ўдзельнік у прыгнёце, і ў Валадарстве, і ў цярплівасьці Ісуса Хрыста, быў на востраве, называным Патмас, за слова Божае і за сьведчаньне Ісуса Хрыста.

Я был в Духе в день Господень и услышал позади себя голос великий, словно труби,
 
Я быў у духу ў дзень Госпадаў і пачуў за сабою вялікі голас, як трубы,

которая говорила: то, что видишь, напиши в книгу и пошли семи церквам: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиры, и в Сарды, и в Филадельфию и в Лаодикию.
 
які казаў: «Я ёсьць Альфа і Амэга, Першы і Апошні; і што бачыш, напішы ў кнігу і пашлі цэрквам, што ў Азіі: у Эфэс, і ў Сьмірну, і ў Пэргам, і ў Тыятыру, і ў Сарды, і ў Філядэльфію, і ў Ляадыкею».

я обернулся посмотреть голос, который говорил со мной, и, обернувшись, увидел семь светильников золотых,
 
І я павярнуўся, каб пабачыць той голас, што гаварыў са мною, і, павярнуўшыся, убачыў сем залатых сьвечнікаў,

и между светильниками Подобного сыну человека, одетого в длинную до ног одежду и по грудь опоясанного золотым поясом.
 
і сярод сямі сьвечнікаў — Падобнага да Сына Чалавечага, Які апрануты ў доўгую шату і падперазаны праз грудзі залатым паясом.

Голова же Его и волосы белы, как белая шерсть, как снег, и глаза Его, как пламя огня,
 
А галава Ягоная і валасы белыя, як белая воўна, як сьнег; і вочы Ягоныя — як полымя агню,

и ноги Его подобны меди, словно раскалённой в печи, и голос Его, как голос вод многих:
 
і ногі Ягоныя падобныя да халкалібану, як у печы распаленыя; і голас Ягоны — як гук водаў многіх;

и Он держал в правой руке Своей семь звезд, и из уст Его исходил меч обоюдоострый, и облик Его, как солнце, когда оно сияет в силе своей.
 
І меў Ён у правай руцэ Сваёй сем зорак, і з вуснаў Ягоных выходзіў меч двусечны востры; і твар Ягоны — як сонца, якое сьвеціць у сіле сваёй.

И когда я увидел Его, я упал к ногам Его, как мёртвый, и Он положил правую Свою руку на меня, говоря: не бойся; Я — Первый и Последний,
 
І калі я ўбачыў Яго, я ўпаў ля ног Ягоных як мёртвы, і Ён паклаў на мяне правую руку Сваю, кажучы мне: «Ня бойся. Я ёсьць Першы і Апошні,

и Живущий; и Я был мёртв, и вот Я жив во веки веков, и имею ключи смерти и ада.
 
і Жывы, і Я быў мёртвы, і вось, жыву на вякі вякоў, амэн. І Я маю ключы пекла і сьмерці.

Итак напиши, что ты видел, и что есть, и чему должно произойти после этого.
 
Напішы, што ты бачыў, і што ёсьць, і што мае стацца пасьля гэтага.

Тайна семи звезд, которые ты видел в правой Моей руке, и семи светильников золотых: семь звезд — ангелы семи церквей, и семь светильников — семь церквей.
 
Тайна сямі зорак, якія ты бачыў у правіцы Маёй, і сямі сьвечнікаў залатых: сем зорак — гэта анёлы сямі цэркваў, а сем сьвечнікаў, якія ты бачыў, — гэта сем цэркваў.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.