Иуды 1 глава

Соборное послание святого апостола Иуды
Перевод Еп. Кассиана → Пераклад Анатоля Клышкi

 
 

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, возлюбленным в Боге Отце и сохранённым для Иисуса Христа, призванным:
 
Іуда, раб Ісуса Хрыста і брат Іякава, — пакліканым, улюбёным1 у Бога Бацьку і захаваным Ісусам Хрыстом:

милость вам и мир и любовь да умножатся.
 
міласць вам, і мір, і любоў няхай памножыцца.

Возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем нашем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвизаться за веру, раз навсегда преданную святым.
 
Улюбёныя, прыкладаючы ўсю стараннасць, каб пісаць вам пра наша агульнае выратаванне, я палічыў неабходным напісаць вам, заклікаючы вас змагацца за веру, раз назаўсёды перададзеную святым.

Ибо вкрались некоторые люди, издавна предназначенные на этот суд, нечестивые, превращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа.
 
Бо пракраліся некаторыя людзі, якія здаўна загадзя запісаны на гэты суд; бязбожныя людзі, што перакручваюць ласку нашага Бога ў распусту і выракаюцца адзінага Ўладара [Бога] і Госпада Ісуса Хрыста.

Но я хочу напомнить вам, уже всё знающим, что Господь, спасши народ из Египта, погубил потом не поверовавших,
 
Але я хачу нагадаць вам, хоць вы самі ўсё ведаеце, што Госпад, выратаваўшы аднойчы народ з егіпецкай зямлі, другі раз знішчыў тых, хто не паверыў;

и ангелов, не сохранивших первоначального состояния, но покинувших свое жилище. Он сохранил под стражею в узах вечных, во мраке, на суд великого Дня;
 
і анёлаў, што не захавалі сваёй годнасці, а пакінулі ўласнае жыллё, Ён ахоўвае ў вечных путах пад цемраю на суд вялікага дня;

так Содом и Гоморра и окрестные города, которые подобным образом предались блуду и пошли за плотью иною, поставлены как пример, подверженные наказанию огнем вечным.
 
як Садом і Гамора і навакольныя гарады, якія гэткім чынам аддаліся распусце і пайшлі за іншым целам, пастаўлены як прыклад, падпаўшы пад пакаранне вечнага агню.

Подобным образом и эти, предаваясь сонным мечтаниям, оскверняют плоть, отвергают Владычество, хулят славы.
 
Аднак падобна і гэтыя летуценнікі, аддаючыся мроям у сне, апаганьваюць цела, адкідваюць уладарства, блюзнераць супроць нябеснай славы.

Когда же Михаил архангел спорил с диаволом и препирался о теле Моисея, он не посмел произнести оскорбительного суда, но сказал: да накажет тебя Господь,
 
А Архангел Міхаіл, калі разбіраўся з д’яблам і спрачаўся пра Маісеева цела, не адважыўся выказаць зняважлівага прысуду супроць яго, а сказаў: «Няхай забароніць табе Госпад».

Они же всё, чего не знают, то хулят, а всем, что знают по естеству, как бессловесные животные, тем растлеваются.
 
А гэтыя ўсё тое, чаго не ведаюць, зневажаюць; а ўсё, што з прыроды ведаюць, як неразумныя жывёліны, тым губяць сябе.

Горе им, потому что они пошли путем Каина, и за мзду совершенно предались заблуждению, как Валаам, и в восстании, как Корей, погибли.
 
Бяда ім, бо яны пайшлі Каінавай дарогаю, паддаліся падману, як Валаам за ўзнагароду, і ў бунце, як Карэй, загінулі.

Это они — пятно на ваших вечерях любви, когда пиршествуют с вами без страха, самих себя упитывая; они — безводные облака ветром носимые; они — деревья осенние, бесплодные, дважды умершие, вырванные с корнем;
 
Гэтыя людзі — падводныя рыфы на вашых вячэрах любові: банкетуюць разам з вамі без страху, пасуць саміх сябе; яны бязводныя воблакі, ветрам гнаныя; восеньскія дрэвы, бясплодныя, двойчы памерлыя, вырваныя з коранем;

они — бурные волны морские, вздымающие пену своих срамот; они — звёзды блуждающие, которым мрак тьмы сбережен навек.
 
раз’юшаныя марскія хвалі, што пеняцца сваімі гнюснасцямі; блуклівыя зоркі, для якіх захаваны змрок цемры навекі.

И Енох, седьмой от Адама, изрек пророчество и о них, говоря: вот пришел Господь со святыми ратями Своими
 
І Гэнох, сёмы ад Адама, таксама прарочыў пра іх, кажучы: «Вось прыйшоў Госпад з мірыядамі Сваіх святых [Анёлаў],

сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах нечестия их, которые они нечестиво совершили, и во всех дерзких словах, которые сказали против Него нечестивые грешники.
 
каб зрабіць суд над усімі і выкрыць усіх бязбожных ва ўсіх бязбожных учынках, якія яны натварылі ў бязбожжы, і ва ўсіх жорсткіх словах, якія бязбожныя грэшнікі сказалі супроць Яго».

Это — ропщущие, недовольные судьбой; они ходят по своим похотям, уста их изрекают надутые слова, они льстят ради выгоды.
 
Гэта бурклівыя цынікі, якія ідуць усё далей паводле сваіх пажадлівасцяў; а вусны іх кажуць высакапарнасці: яны ліслівяць людзям дзеля выгады.

Вы же, возлюбленные, вспомните слова прежде сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа:
 
Але вы, улюбёныя, успомніце2 словы, сказаныя раней Апосталамі нашага Госпада Ісуса Хрыста,

они говорили вам, что в последнее время будут насмешники, поступающие по своим нечестивым похотям.
 
што яны казалі вам: «У апошні час будуць глумліўцы, што ідуць усё далей паводле ўласных пажадлівасцяў бязбожжа».

Это они производят разделения; они — душевные, Духа не имеющие.
 
Гэта тыя, хто робіць падзелы, пажадлівыя, што не маюць духа.

Вы же, возлюбленные, устрояя самих себя на святейшей вашей вере, молясь в Духе Святом,
 
Але вы, улюбёныя, ствараючы сябе на вашай найсвяцейшай веры, молячыся ў Святым Духу,

сохраните себя в любви Божией, ожидая милость Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной.
 
захоўвайце сябе ў Божай любові, чакаючы міласці нашага Госпада Ісуса Хрыста для вечнага жыцця.

И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются;
 
І да адных будзьце літасцівыя — да тых, хто сумняваецца [адрозніваючы],

спасайте их, исторгая из огня; к иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью.
 
ратуйце, выхопліваючы з агню. Да іншых будзьце літасцівымі3 ў страху, гідзячыся нават адзення, заплямленага целам.

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред лицом славы Своей непорочными в ликовании,
 
Але Таму, Хто можа захаваць вас ад спатыкнення і паставіць перад Сваёю славай беззаганнымі ў радасці,

единому Богу Спасителю нашему, чрез Иисуса Христа, Господа нашего, слава, величие, держава и власть прежде всех веков и теперь и во все веки, аминь.
 
Адзінаму [Мудраму] Богу, нашаму Збаўцу, праз Ісуса Хрыста, нашага Госпада — слава, веліч, сіла і ўлада раней за ўсе вякі, і цяпер, і на ўсе вякі, амін.

Примечания:

 
 
Пераклад Анатоля Клышкi
1 1: У некат. рукап.: асвечаным.
17 2: У некат. рукап.: помніце.
23 3: У некат. рукап.: Іншых выкрывайце.
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.