ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 05 Кодекс Безы — 5 век

ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 εϲ δε τη ημερα εκεινη εξηλθεν ο ι̅η̅ϲ̅ και εκαθητο παρα την θαλαϲϲαν
2 και ϲυνηχθηϲαν προϲ αυτον οχλοι πολλοι ωϲτε αυτον ειϲ το πλοιον ενβαντα καθηϲθαι και παϲ ο οχλοϲ επι τον αιγιαλον εϲτηκει
3 και ελαληϲεν αυτοιϲ πολλα εν παραβολαιϲ λεγων ιδου εξηλθεν ο ϲπειρων ϲπειραι
4 και εν τω ϲπειριν αυτον α μεν επεϲεν παρα την οδον και ηλθον τα πετεινα και κατεφαγεν αυτα
5 α δε επεϲεν επει τα πετρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθυϲ εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθοϲ γηϲ
6 του δε ηλιου ανατειλαντοϲ εκαυματιϲθηϲαν και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθηϲαν
7 αλλα δε επεϲεν ειϲ ταϲ ακανθαϲ και ανεβηϲαν αι ακανθαι και επνιξαν αυτα
8 αλλα δε επεϲεν επι την γην την καλην και εδιδουν καρπον ο μεν ρ̅ ο δε ξ̅ ο δε λ̅
9 ο εχων ωτα ακουειν ακουετω
10 και προϲελθοντεϲ οι μαθηται ειπον αυτω δια τι εν παραβολαιϲ λαλειϲ αυτοιϲ
11 ο δε αποκριθειϲ ειπεν αυτοιϲ οτι υμειν δεδοται γνωναι τα μυϲτηρια τηϲ βαϲιλειαϲ των ουρανω̅ εκεινοιϲ δε ου δεδοται
12 οϲτιϲ γαρ εχει δοθηϲεται αυτω και περιϲϲευθηϲεται οϲτιϲ δε ουκ εχει και ο εχει αρθηϲεται απ αυτου
13 δια τουτο εν παραβολαιϲ λαλει αυτοιϲ ινα βλεποντεϲ μη βλεπωϲιν και ακουοντεϲ μη ακουϲωϲιν και μη ϲυνωϲιν μηποτε επιϲτρεψωϲιν
14 και τοτε πληρωθηϲεται επ αυτοιϲ η προφητια του ηϲαιου λεγουϲα πορευθητι και ειπε τω λαω τουτω ακοη ακουϲεται και ου μη ϲυνηται και βλεποντεϲ βλεψεται και ου μη ιδητε
15 επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοιϲ ωϲιν βαρεωϲ ηκουϲαν και τουϲ οφθαλμουϲ αυτων εκαμμυϲαν μηποτε ιδωϲιν τοιϲ οφθαλμοιϲ και τοιϲ ωϲιν ακουϲωϲιν και τη καρδια ϲυνωϲιν και επιϲτρεψωϲιν και ιαϲομαι αυτουϲ
16 υμων δε μακαριοι οφθαλμοι οτι βλεπουϲιν και ωτα υμων οτι ακουουϲιν
17 αμην γαρ λεγω υμειν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμηϲαν ειδειν α βλεπεται και ουκ ηδυνηθηϲαν ειδειν και ακουϲαι α ακουεται και ουκ ηκουϲαν
18 υμειϲ ουν ακουϲατε την παραβολην του ϲπειροντοϲ
19 παντοϲ ακουοντοϲ τον λογον τηϲ βαϲιλειαϲ και μη ϲυνιοντοϲ ερχεται ο πονηροϲ και αρπαζει το ϲπειρομενον εν τη καρδια αυτων ουτοϲ εϲτιν ο παρα την οδον ϲπαρειϲ
20 ο δε επει τα πετρωδη ϲπαρειϲ ουτοϲ εϲτιν ο τον λογον ακουων και ευθυϲ μετα χαραϲ λαμβανων αυτον
21 ουκ εχει δε ριζαν εαυτω αλλα προϲκαιροϲ εϲτιν γενομενηϲ δε θλειψαιωϲ η διωγμου δια τον λογον ευθεωϲ ϲκανδαλιζεται
22 ο δε ειϲ ταϲ ακανθαϲ ϲπειρομενοϲ ουτοϲ εϲτιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνοϲ και η απατη του πλουτουϲ ϲυνπνειγει τον λογο̅ και ακαρποϲ γεινεται
23 ο δε επι την γην την καλην ϲπαρειϲ ουτοϲ εϲτιν ο ακουων τον λογον και ϲυνιειϲ τοτε καρποφορει και ποιει ο μεν ρ̅ ο δε ξ̅ ο δε λ̅
24 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοιϲ λεγων ωμοιωθη η βαϲιλεια των ουρανων ανθρωπω ϲπειροντι καλον ϲπερμα εν τω ιδιω αγρω
25 εν δε τω καθευδειν τουϲ ανθρωπουϲ ηλθεν αυτου ο εκθροϲ και εϲπειρεν ζιζανια ανα μεϲον του ϲειτου {} [14] απηλθεν
26 οτε δε εβλαϲτηϲεν ο χορτοϲ και καρπον εποιηϲεν τοτε εφανη τα ζιζανια
27 προϲελθοντεϲ δε οι δουλοι του οικοδεϲποτου εκεινου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον ϲπερμα εϲπειρεϲ εν τω ϲω αγρω ποθεν ουν εχει ζιζανια
28 ο δε εφη αυτοιϲ εχθροϲ ανθρωποϲ τουτο εποιηϲεν λεγουϲιν αυτω οι δουλοι θελειϲ απελθοντεϲ ϲυνλεξωμεν αυτα
29 λεγει αυτοιϲ ου μηποτε ϲυνλεγοντεϲ τα ζιζανια εκριζωϲητε αμα και τον ϲειτον ϲυν αυτοιϲ
30 αφετε αμφοτερα ϲυναυξανεϲθαι εωϲ του θεριϲμου και εν καιρω του θεριϲμου ερω τοιϲ θεριϲταιϲ ϲυνλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δηϲατε δεϲμαϲ προϲ το κατακαυϲαι τον δε ϲειτον ϲυνλεγεται ειϲ την αποθην μου
31 αλλην παραβολην ελαληϲεν αυτοιϲ λεγων ομοια εϲτιν η βαϲιλεια των ουρανων κοκκω ϲιναπεωϲ ον λαβων ανθρωποϲ εϲπειρεν εν τω αγρω αυτου
32 ο μεικροτερον μεν εϲτιν παντων ϲπερματω̅ οταν δε αυξηϲη μειζων των λαχανων εϲτιν και γεινεται δενδρον ωϲτε ελθειν τα πετεινα του ουρανου και καταϲκηνοιν εν τοιϲ κλαδοιϲ αυτου
33 αλλην παραβολην ομοια εϲτιν η βαϲιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουϲα γυνη ενεκρυψεν ειϲ αλευρου ϲατα τρεια εωϲ ου εζυμωθη ολον
34 ταυτα παντα ελαληνϲεν ο ι̅η̅ϲ̅ εν παραβολαιϲ τοιϲ οχλοιϲ και χωριϲ παραβοληϲ ουκ ελαλει αυτοιϲ
35 οπωϲ πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντοϲ ανοιξω εν παραβολαιϲ το ϲτομα μου ερευξομαι κεκρυμμενα απο καταβοληϲ κοϲμου
36 τοτε αφειϲ τουϲ οχλουϲ ηλθεν ειϲ την οικειαν και προϲηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντεϲ φραϲον ημειν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου
37 ο δε αποκριθειϲ ειπεν ο ϲπειρων το καλον ϲπερμα εϲτιν ο υιοϲ του ανθρωπου
38 ο δε αγροϲ εϲτιν ο κοϲμοϲ το δε καλον ϲπερμα ουτοι ειϲιν οι υιο τηϲ βαϲ τηϲ βαϲιλειαϲ τα δε ζιζανια ειϲιν οι υιοι του πονηρου
39 ο δε εχθροϲ ο ϲπειραϲ αυτα εϲτιν ο διαβολοϲ ο δε θεριϲμοϲ ϲυντελεια αιωνοϲ εϲτιν οι δε θερειϲται ανγελοι ειϲιν
40 ωϲπερ ουν ϲυνλεγονται τα ζιζανια και πυρι κατακαιονται ουτωϲ εϲται εν τη ϲυντελεια του αιωνοϲ
41 αποϲτελει ο υιοϲ του ανθρωπου τουϲ αγγελουϲ αυτου και ϲυνλεξουϲιν εκ τηϲ βαϲιλειαϲ αυτου παντα τα ϲκανδαλα και τουϲ ποιουνταϲ την ανομιαν
42 και βαλλουϲιν αυτουϲ ειϲ την καμινον του πυροϲ εκει εϲται ο κλαυθμοϲ και ο βρυγμοϲ των οδοντω̅
43 τοτε οι δικαιοι λαμψουϲιν ωϲ ο ηλιοϲ εν τη βαϲιλεια του π̅ρ̅ϲ̅ αυτων ο εχων ωτα ακουειν ακουετω
44 ομοια εϲτιν η βαϲιλεια των ουρανων θηνϲαυρω κεκρυμμενω εν αγρω ον ευρων τιϲ εκρυψεν και απο τηϲ χαραϲ αυτου υπαγει και πωλει παντα οϲα εχει και αγοραζει τον αγρον εκεινο̅
45 παλιν ομοια εϲτιν η βαϲιλεια των ουρανων ανθρωπω ενπορω ζητουντι καλουϲ μαργαρειταϲ
46 ευρων δε πολυτειμον μαργαρειτην απελθων επωληϲεν α ειχεν και ηγοραϲεν αυτο̅
47 παλειν ομοια εϲτιν η βαϲιλια των ουρανων ϲαγηνη βληθειϲη ειϲ την θαλαϲϲαν και εκ παντοϲ γενουϲ ϲυναγαγουϲη
48 οτε δε επληρωθη ανεβιβαϲαν αυτην επι τον αιγιαλον και καθιϲαντεϲ ϲυνελεξαν τα καλλιϲτα ειϲ τα αγγια τα δε ϲαπρα εξω εβαλαν
49 ουτωϲ εϲτε εν τη ϲυντελεια του κοϲμου εξελευϲονται οι ανγελοι και αφοριουϲιν τουϲ πονηρουϲ εκ μεϲου των δικαιων
50 και βαλλουϲιν αυτουϲ ειϲ την καμεινον του πυροϲ εκει εϲται ο κλαυθμοϲ και ο βρυγμοϲ των οδοντω̅
51 ϲυνηκατε ταυτα παντα λεγουϲιν αυτω ναι
52 λεγει αυτοιϲ δια τουτο παϲ γραμματευϲ μαθηθευθειϲ εν τη βαϲιλεια των ουρανων ομοιοϲ εϲτιν ανθρωπω οικοδεϲποτη οϲτιϲ εκβαλλει εκ του θηϲαυρου αυτου καινα και παλαια
53 και εγενετο οτε {ετελεγεν} [15] ο ι̅η̅ϲ̅ ταϲ παραβολαϲ ταυταϲ μετηρεν εκειθεν
54 και ελθων ειϲ την πατριδα αυτου εδιδαϲκεν αυτουϲ εν τη ϲυναγωγη αυτων ωϲτε εκπληϲϲεϲθαι αυτουϲ και λεγειν ποθεν τουτω παϲα η ϲοφεια αυτη και αι δυναμειϲ
55 ουχ ουτοϲ εϲτιν ο του τεκτονοϲ υιοϲ ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβοϲ και ιωαννηϲ και ϲιμων και ιουδαϲ
56 και αι αδελφαι αυτου ουχι παϲαι προϲ ημαϲ ειϲιν ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα
57 και εϲκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ι̅η̅ϲ̅ ειπεν αυτοιϲ ουκ εϲτιν προφητηϲ ατειμοϲ ει μη εν τη πατριδι και εν τη οικεια αυτου
58 και ουκ εποιηϲεν εκει δυναμειϲ πολλαϲ δια ταϲ απιϲτειαϲ αυτων

Примечания:

25  [14] {και}
53  [15] {ετελεϲεν}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Матфея, 13 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Кодекс Безы — 5 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.