Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4 κεφάλαιο

1 ωϲ ουν εγνω ο κ̅ϲ̅ οτι ηκουϲαν οι φαριϲαιοι οτι ι̅ϲ̅ πλειοναϲ μαθηταϲ ποιει και βαπτιζει η ιωαννηϲ
2 καιτοι ι̅ϲ̅ αυτοϲ ουκ εβαπτιζεν αλλ οι μαθηται αυτου
3 αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν ειϲ την γαλιλαιαν
4 εδει δε αυτο̅ διερχεϲθαι δια τηϲ ϲαμαριαϲ
5 ερχεται ουν ειϲ πολιν τηϲ ϲαμαριαϲ λεγομενην ϲυχαρ πληϲιον του χωριου ου εδωκεν ιακωβ ιωϲηφ τω υ̅ω̅ αυτου
6 ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ι̅ϲ̅ κεκοπιακωϲ εκ τηϲ οδοιποριαϲ εκαθεζετο ουτωϲ επι τη πηγη ωρα ην ωϲ εκτη
7 ερχεται γυνη εκ τηϲ ϲαμαρειαϲ αντληϲαι υδωρ λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ δοϲ μοι πειν
8 οι γαρ μαθηται αυτου απεληλυθειϲαν ειϲ την πολιν ινα τροφαϲ αγοραϲωϲιν
9 λεγει ουν αυτω η γυνη η ϲαμαριτιϲ πωϲ ϲυ ιουδαιοϲ ων παρ εμου πειν αιτειϲ γυναικοϲ ϲαμαρειτιδοϲ ουϲηϲ ου γαρ ϲυνχρωνται ιουδαιοι ϲαμαρειταιϲ
10 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτη ει ηδειϲ την δωρεαν του θ̅υ̅ και τιϲ εϲτιν ο λεγων ϲοι δοϲ μοι πειν ϲυ αν ητηϲαϲ αυτον και εδωκεν αν ϲοι υδωρ ζων
11 λεγει αυτω η γυνη κ̅ε̅ ουτε αντλημα εχειϲ και το φρεαρ εϲτιν βαθυ ποθεν ουν εχειϲ το υδωρ το ζων
12 μη ϲυ μειζων ει του π̅ρ̅ϲ̅ ημων ιακωβ οϲ δεδωκεν ημιν το φρεαρ και αυτοϲ εξ αυτου επιεν και οι υιοι αυτου και τα θρεμματα αυτου
13 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτη παϲ ο πινων εκ του υδατοϲ τουτου διψηϲει παλιν
14 οϲ δ αν πιη εκ του υδατοϲ ου εγω δωϲω αυτω γενηϲεται εν αυτω πηγη υδατοϲ αλλομενου ειϲ ζωην αιωνιον
15 λεγει προϲ αυτον η γυνη κ̅ε̅ δοϲ μοι τουτο το υδωρ ινα μη διψω μηδε ερχωμαι ενθαδε αντλειν
16 λεγει αυτη υπαγε φωνηϲον τον ανδρα ϲου και ελθε ενθαδε
17 απεκριθη η γυνη και ειπεν αυτω ανδρα ουκ εχω λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ καλωϲ ειπαϲ οτι ανδρα ουκ εχω
18 πεντε γαρ ανδραϲ εϲχεϲ και νυν ον εχειϲ ουκ εϲτιν ϲου ανηρ τουτο αληθεϲ ειρηκαϲ
19 λεγει αυτω η γυνη κ̅ε̅ θεωρω οτι προφητηϲ ει ϲυ
20 οι π̅ρ̅ε̅ϲ̅ ημων εν τω ορει τουτω προϲεκυνηϲαν και υμειϲ λεγετε οτι εν ιεροϲολυμοιϲ εϲτιν ο τοποϲ οπου προϲκυνειν δει
21 λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ πιϲτευε μοι γυναι οτι ερχεται ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροϲολυμοιϲ προϲκυνηϲετε τω π̅ρ̅ι̅
22 υμειϲ προϲκυνειτε ο ουκ οιδατε ημειϲ προϲκυνουμεν ο οιδαμε̅ οτι η ϲωτηρια εκ των ιουδαιων εϲτιν
23 αλλ ερχεται ωρα και νυν εϲτιν οτε οι αληθινοι προϲκυνηται προϲκυνηϲουϲιν τω π̅ρ̅ι̅ εν π̅ν̅ι̅ και αληθεια και γαρ ο π̅η̅ρ̅ τοιουτουϲ ζητει τουϲ προϲκυνουνταϲ αυτον
24 π̅ν̅α̅ ο θ̅ϲ̅ και τουϲ προϲκυνουνταϲ αυτον εν π̅ν̅ι̅ και αληθεια δει προϲκυνειν
25 λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι μεϲϲιαϲ ερχεται ο λεγομενοϲ χ̅ϲ̅ οταν ελθη εκεινοϲ αναγγελει ημιν απαντα
26 λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ εγω ειμι ο λαλων ϲοι
27 και επι τουτω ηλθον οι μαθηται αυτου και εθαυμαζον οτι μετα γυναικοϲ ελαλει ουδειϲ μεντοι ειπεν τι ζητειϲ η τι λαλειϲ μετ αυτηϲ
28 αφηκεν ουν την υδριαν αυτηϲ η γυνη και απηλθεν ειϲ την πολιν και λεγει τοιϲ α̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅
29 δευτε ιδετε α̅ν̅ο̅ν̅ οϲ ειπεν μοι παντα α εποιηϲα μητι ουτοϲ εϲτιν ο χ̅ϲ̅
30 και εξηλθον εκ τηϲ πολεωϲ και ηρχοντο προϲ αυτον
31 εν τω μεταξυ ηρωτουν αυτον οι μαθηται λεγο̅τεϲ ραββει φαγε
32 ο δε ειπεν αυτοιϲ εγω βρωϲιν εχω φαγειν ην υμειϲ ουκ οιδατε
33 ελεγον ουν οι μαθηται προϲ αλληλουϲ μη τιϲ ηνεγκεν αυτω φαγειν
34 λεγει αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ εμον βρωμα εϲτιν ινα ποιηϲω το θελημα του πεμψα̅τοϲ με και τελειωϲω αυτου το εργον
35 ουχ υμειϲ λεγετε οτι ετι τετραμηνοϲ ������ ο θεριϲμοϲ ερχεται ιδου λεγω υμιν επαρατε τουϲ οφθαλμουϲ υμων και θεαϲαϲθε ταϲ χωραϲ οτι λευκαι ειϲι προϲ θεριϲμον ηδη
36 ο θεριζων μιϲθον λαμβανει και ϲυναγει καρπον ειϲ ζωην αιωνιον ινα ο ϲπειρων ομου χαιρη και ο θεριζων
37 εν γαρ τουτω ο λογοϲ εϲτιν αληθινοϲ οτι αλλοϲ εϲτιν ο ϲπειρων και αλλοϲ ο θεριζω̅
38 εγω αποϲτειλα υμαϲ θεριζειν ο ουχ υμειϲ κεκοπιακατε αλλοι κεκοπιακαϲι και υμειϲ τον κοπον αυτων ειϲεληλυθατε
39 εκ δε τηϲ πολεωϲ εκεινηϲ πολλοι επιϲτευϲαν ειϲ αυτον των ϲαμαρειτων ιδια τον λογον τηϲ γυναικοϲ μαρτυρουϲηϲ οτι ειπεν μοι παντα α εποιηϲα
40 ωϲ ουν ηλθον προϲ αυτον οι ϲαμαρειται ηρωτων αυτον μειναι προϲ αυτουϲ και εμεινεν εκει δυο ημεραϲ
41 και πολλω πλειουϲ επιϲτευϲαν δια τον λογον αυτου
42 τη τε γυναικι ελεγον οτι ουκετι δια την ϲην λαλιαν πιϲτευομεν αυτοι γαρ ακηκοαμεν και οιδαμεν οτι ουτοϲ εϲτιν αληθωϲ ο ϲ̅η̅ρ̅ του κοϲμου
43 μετα δε ταϲ δυο ημεραϲ εξηλθεν εκειθεν ειϲ την γαλιλαιαν
44 αυτοϲ γαρ ι̅ϲ̅ εμαρτυρηϲεν οτι προφητηϲ εν τη ιδια πατριδι τιμην ουκ εχει
45 οτε ουν ηλθεν ειϲ την γαλιλαιαν εδεξαντο αυτον οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτεϲ οϲα εποιηϲε̅ εν ιεροϲολυμοιϲ εν τη εορτη και αυτοι γαρ ηλθον εν τη εορτη
46 ηλθεν ουν παλιν ειϲ την κανα τηϲ γαλιλαιαϲ οπου εποιηϲεν το υδωρ οινον και ην τιϲ βαϲιλικοϲ ου ο υ̅ϲ̅ ηϲθενει εν καφαρναουμ
47 ουτοϲ ακουϲαϲ οτι ι̅ϲ̅ ηκει εκ τηϲ ιουδαιαϲ ειϲ την γαλιλαια̅ ηλθεν προϲ αυτον και ηρωτα ινα καταβαϲ ιαϲηται αυτου τον υιον ημελλεν γαρ αποθνηϲκειν
48 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ προϲ αυτον εαν μη ϲημεια και τερατα ιδητε ου μη πιϲτευϲητε
49 λεγει προϲ αυτον ο βαϲιλικοϲ κ̅ε̅ καταβηθι πριν αποθανειν το παιδιον μου
50 λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ πορευου ο υιοϲ ϲου ζη και επιϲτευϲεν ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ τω λογω ον ειπεν αυτω ο ι̅ϲ̅ και επορευετο
51 ηδη δε αυτου καταβαινοντοϲ οι δουλοι αυτου υπηντηϲαν αυτω και απηγγειλαν λεγοντεϲ οτι παιϲ αυτου ζη
52 επυθετο ουν την ωραν παρ αυτων εν η κομψοτερον εϲχεν ειπον αυτω οτι εχθεϲ ωραν εβδομην αφηκε̅ αυτον ο πυρετοϲ
53 εγνω ουν ο π̅η̅ρ̅ αυτου οτι εκεινη τη ωρα εν η ειπεν αυτω ο ι̅ϲ̅ ο υιοϲ ϲου ζη και επιϲτευϲεν αυτοϲ και η οικια αυτου ολη
54 τουτο δε παλιν δευτερον ϲημειον εποιηϲεν ο ι̅ϲ̅ ελθων εκ τηϲ ιουδαιαϲ ειϲ την γαλιλαιαν
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 4 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.