Библия » Лингвистический. Роджерс

1-е послание Иоанна 4 глава

1 πιστεύετε praes. imper. act. от πιστέύω (G4100) верить. Praes. imper. с μη (G3361) может призывать к прекращению развивающегося действия.
άλλ (G235) но, скорее.
δοκιμάζετε praes. imper. act. от δοκομάζω (G1381) доказывать в результате испытания, проверять (TDNT; TLNT; EDNT).
τά πνεύματα (G4151) духи. pl. может обозначать дух заблуждения и дух истины, или же Дух Святой и злой дух (Smalley, Brown; см. 1Кор 12:10). О слове πνεύμα в 1 Ин. см. Schnackenburg, 209-15.
ψευδοπροφήτης (G5578) лжепророк.
έξεληλύθασιν perf. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить изнутри. Perf. обозначает их уход как длительное действие, а не единичный факт (Westcott).
2 γινώσκετε praes. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать. Этот гл. скорее в ind., чем в imper. (Marshall).
ομολογεί praes. ind. act. от όμολογέω (G3670) соглашаться, исповедовать.
έληλυθότα perf. act. part. от έρχομαι (G2064) приходить. Предикативный асс. отpart. используется после гл. ομολογεί (RWP; об этом обороте см. Stott; Marshall). Perf. обозначает, что приход Христа во плоти был широко известным событием; а результаты Воплощения длительны (Schnackenburg; Brooke; McKay).
3 ομολογεί praes. ind. act. от όμολογέω (G3670) исповедовать.
άκηκόατε perf. ind. act. от άκούω (G191) слышать.
έρχεται praes. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) приходить, идти. Praes. здесь имеет также оттенок будущего.
4 νενικήκατε perf. ind. act. от νικάω (G3528) покорять, побеждать.
μείζων (G3187), см. ст 20.
κόσμος (G2889) мир. В ст. 3 под миром подразумевается земля, населенная людьми; в ст. 4 это грешное человечество, а в ст. 5 акцент ставится на грешном начале, которое содержится в этих людях (Marshall; TDNT).
5 διά τούτο (G1223; G3778) поэтому.
λαλούσιν praes. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
άκούει praes. ind. act. от άκούω (G191) слышать. С последующим gen., "прислушиваться" "слушаться". Мир признает своих и прислушивается к вестям, порожденным своими. Поэтому они так популярны (Stott).
6 έσμεν praes. ind. act. от ειμί (G1510) быть.
γινώσκων praes. act. part. от γινώσκω (G1097) знать.
πλάνη (G4106) ошибка. Описательный gen. или объекта, gen. Это слово может иметь значение "причина ошибки". Об этом и других упоминаниях о духах истины и обмана см. Marshall; Schnackenburg, 21 If; TDNT; NIDNTT.
7 άγαπώμεν praes. conj. act. от άγαπάω (G25) любить. Побудительный conj., "давайте любить"
άγαπών praes. act. part. от άγαπάω.
γεγέννηται perf. ind. pass. от γεννάω (G1080) нести; pass. рождаться. Perf. подчеркивает длительные результаты рождения свыше.
γινώσκει praes. ind. act. от γινο">σκω (G1097) знать. Praes. обозначает длительное знание.
8 άγαπών praes. act. part. от άγαπάω (G25) любить. Здесь любовь упоминается как качество Бога (GGBB, 45, 245, 264). О термине "любовь" и его связи с природой и личностью Бога см. 2:5; Schnackenburg, 231-39; Marshall.
9 έφανερώθη aor. ind. pass. от φανερόω (G5319) объяснять, делать очевидным, разоблачать. Это слово передает идею проявления того, что раньше было сокрыто (Marshall) μονογενής (G3439) единственный в своем роде, неповторимый, уникальный (Marshall; Smalley; Brown; см. Ин 3:16).
άπέσταλκεν perf. ind. act. от άποστέλλω (G89) посылать, посылать официального представителя с поручением (TNDT). Perf. означает, что Бог Отец послал Его, и мы теперь наслаждаемся результатами Его служения (Westcott).
ζήσωμεν aor. conj. act. от ζάω (G2198) жить. Conj. с ϊν (G2443) используется в прид. цели.
10 άγάπη (G26) любовь; здесь: качество истинной любви. Подлинная любовь самоотверженна (Brooke). О значении любви см. DLNT, 694-700. ήγαπήκαμεν perf. ind. act. от άγαπάω (G25) любить. Использование perf., возможно, подчеркивает, что во главу угла надо ставить не нашу длительную любовь к Богу, а Его любовь к нам, исторически проявившуюся в Иисусе (Marshall).
ήγάπησεν aor. ind. act. от άγαπάω (G25) любовь. Переход от perf. к aor. выделяет историческое проявление любви, а не длительный эффект действия Бога (Marshall).
άπέστειλεν aor. ind. act. от άποστέλλω (G649) посылать.
ίλασμός (G2434) удовлетворение, умиротворение (см. 2:2).
11 ήγάπησεν aor. ind. act. от άγαπάω (G25) любить.
όφείλομεν praes. ind. act. от οφείλω (G3784) быть морально обязанным, быть должным; "мы должны"
άγαπάν praes. act. inf. от άγαπάω (G25) любить. Инфинитив как дополнение основного гл.
12 πώποτε (G4454) в любое время, когда бы ни.
τεθέαται perf. ind. med. (dep.) от θεάομαι (G2300) видеть, замечать (см. 1:1). Имеется в виду постоянное созерцание, которое соответствует вечному общению (Westcott).
άγαπώμεν praes. conj. act. от άγαπάω (G25) любить. Conj. с έάν (G1437) используется в conj. 3 типа, которое рассматривает условие как возможное.
μένει praes. ind. act. от μένω (G3306) пребывать.
τετελειωμένη perf. pass. part. от τελειόω (G5048) завершать, достигать цели, совершать (см. 2:5).
13 γινώσκομεν praes. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать, έκ τού πνεύματος αύτού от Духа Его. Обладание Духом означает, что верующий пребывает в Нем.
δέδωκεν perf. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать. Perf. подчеркивает завершенное действие с длительными результатами.
14 τεθεάμεθα perf. ind. med. (dep.) от θεάομαι (G2300) видеть (см. ст 12).
μαρτυρούμεν praes. ind. act. от ματρυρέω (G3140) свидетельствовать.
άπέσταλκεν perf. ind. act. от άποστέλλω (G649) посылать (см. ст 9).
σωτήρ (G4990) спаситель; здесь, двойной асс., "Он послал Своего Сына как Спасителя мира"
κόσμος (G2889) мир; здесь объектн. gen.
15 όμολογήση aor. conj. act. от όμολογέω (G3670) исповедовать. Conj. с έάν (G1437) выражает условие, aor. обозначает специфическое действие.
16 έγνώκαμεν perf. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать. Perf. обозначает, что мы пришли к знанию и по-прежнему знаем (Marshall).
πεπιστεύκαμεν perf. ind. act. от πιστεύω (G4100) верить. Perf. означает, что признание любви к Богу является длительным и устойчивым убеждением (Schnackenburg).
έχει praes. ind. act. от έχ (G2192) иметь.
μένων praes. act. pari, от μένω (G3306) пребывать.
μένει praes. ind. act.
17 τετελείωται perf. ind. pass. от τελειόω (G5048) доводить до завершения (см. ст 12).
παρρησία (G3954) открытость, доверие. уверенность Чсл 2:28).
έχωμεν praes. conj. act. от έχ (G2192) иметь. Conj. используется либо в прид. цели, либо в аппозиции к έν τούτω, или относится к прид. с ότι, последний вариант превращает это прид. в парентезу (RWP; Westcott).
κρίσεως (G2920) gen. sing. суждение, суд. έσμεν praes. ind. act. от ειμί (G1510) быть.
18 φόβος (G5401) страх.
τελεία fem. пот. от τέλειος (G5046) совершенный.
έξ (G1854) внешний, вне.
βάλλει praes. ind. act. от βάλλω (G906) выгонять, изгонять, отгонять от дверей (RWP).
κόλασις (G2851) наказание. Это дисциплинарное внушение нарушителю (Westcott).
φοβούμενος praes. med. part. от φοβέομαι (G5399) бояться, страшиться.
τετελείωται perf. ind. pass. от τελέω (G5048) совершенствовать.
19 άγαπώμεν praes. conj. act. от άγαπάω (G25) любить. Увещевательный conj., "давайте любить"
πρώτος (G4413) первый.
ήγάπησεν aor. ind. act. от άγαπάω (G25) любить. Aor. может обозначать специфический акт любви.
20 είίπη aor. conj. act. от λέγω (G3004) говорить. Conj. с έάν (G1437) используется в conj. 3 типа, рассматривающем условие как возможное.
άγαπώ praes. ind. act. от άγαπάω (G25) любить.
μισή praes. conj. act. от μισέω (G3404) ненавидеть.
ψεύστης (G5583) лжец.
άγαπών praes. act. part. от άγαπάω. έώρακεν perf. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
δύναται praes. ind. med. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным.
άγαπάν praes. act. inf. от άγαπάω. Инфинитив как дополнение к основному гл.
21 έντολή (G1785) повеление.
έχομεν praes. ind. act. от έχ (G2192) иметь.
άγαπών praes. act. part. от άγαπάω (G25) любить.
άγαπφ praes. conj. act. от άγαπάω. Conj. с ϊν (G2443) передает содержание повеления. Это понятие было распространено в греч. мире (ВВС).
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на 1-е послание Иоанна, 4 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.