Римлянам 7 глава

Послание к Римлянам апостола Павла
Синодальный перевод → Пераклад праваслаўнай царквы

 
 

Разве вы не знаете, братия, — ибо говорю знающим закон, — что закон имеет власть над человеком, пока он жив?
 
Хіба́ вы не ведаеце, браты, — бо я кажу тым, хто ведае закон, — што закон ма́е ўладу над чалавекам, пакуль ён жывы́?

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрёт муж, она освобождается от закона замужества.
 
Замужняя жанчына да жывога мужа прывя́зана законам; калі ж памрэ муж, яна вызваля́ецца ад закону заму́жжа.

Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрёт муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
 
Таму пры жывым мужу яна будзе называцца пралюбадзейкаю, калі выйдзе замуж за другога; калі ж памрэ муж, яна свабодная ад закону і не будзе пралюбадзейкаю, выйшаўшы замуж за другога.

Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мёртвых, да приносим плод Богу.
 
Так і вы, браты мае́, памерлі для закону Целам Хрыстовым, каб нале́жаць другому, Уваскрэсламу з мёртвых, каб мы прыносілі плод Богу.

Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти;
 
Бо калі мы жылí паводле плоці, тады стра́сці грахоўныя, якія выяўля́е закон, дзейнічалі ў членах нашых, каб плод прыно́сіць смерці;

но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
 
але цяпер, памёршы для закону, якім былí звя́заны, мы вы́зваліліся ад яго, каб нам служы́ць Богу ў новым духу, а не паводле старой літары.

Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай».
 
Дык што скажам? што закон — грэх? Ні ў якім разе; але я пазнаў грэх не інакш, як праз закон, бо я не разумеў бы і пажа́днасці, калі б закон не казаў: «не пажада́й».

Но грех, взяв повод от заповеди, произвёл во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мёртв.
 
Але грэх, знайшоўшы падставу ў запаведзі, вы́клікаў ува мне ўсякую пажа́днасць; бо без закону грэх мёртвы.

Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил,
 
Я жыў не́калі без закону; але калі прыйшла запаведзь, то грэх ажыў,

а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти,
 
а я памёр; такім чынам, запаведзь, да́дзеная для жыцця, прывяла мяне да смерці,

потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
 
бо грэх, знайшоўшы падставу ў запаведзі, увёў мяне ў зман і праз яе ўмярцвіў.

Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
 
Так што закон святы́ і запаведзь святая, і праведная, і добрая.

Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
 
Дык няўжо добрае стала для мяне смерцю? Ні ў якім разе; але стаў ёю грэх, каб быць вы́яўленым як грэх, які праз добрае нясе мне смерць, каб грэх стаў непамерна грэшным праз запаведзь.

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
 
Мы ж ведаем, што закон — духоўны, а я — цялесны, перада́дзены граху.

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
 
Бо не разумею, што раблю: паколькі не тое раблю, што хачу, а што ненавіджу, тое раблю.

Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр,
 
Калі ж я раблю тое, чаго не хачу, то пагаджа́юся з законам, што ён добры,

а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
 
і таму ўжо не я раблю гэта, а грэх, які жыве ўва мне.

Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
 
Бо я ведаю, што не жыве ўва мне, гэта значыць у плоці маёй, добрае; таму што жаданне дабра ёсць ува мне, але каб зрабіць дабро — таго няма.

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
 
Дабра, якога хачу, я не раблю, а зло, якога не хачу, раблю.

Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
 
Калі ж раблю тое, чаго не хачу, то ўжо не я раблю гэта, а грэх, які жыве ўва мне.

Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
 
Дык вось, я знаходжу закон: калі хачу рабіць добрае, то ўва мне прысутнічае злое.

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
 
Бо паводле ўнутранага чалавека я ма́ю асалоду ў законе Божым;

но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
 
але ў членах маіх бачу іншы закон, які змагаецца су́праць закону розуму майго і бярэ мяне ў палон закону грахоўнага, які знаходзіцца ў членах маіх.

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
 
Няшчасны я чалавек! хто збавіць мяне ад гэтага цела смерці?

Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию — закону греха.
 
Дзякую Богу праз Іісуса Хрыста, Госпада нашага. Дык вось, сам я розумам служу закону Божаму, а плоццю — закону грахоўнаму.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.