Иакова 1 глава

Соборное послание апостола Иакова
Синодальный перевод → Пераклад Сабілы і Малахава

 
 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, — радоваться.
 
Якуб, раб Бога і Госпада Ісуса Хрыста, — дванаццацём родам, што расьцярушаны, — радавацца!

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
 
Лічыце вялікай радасьцю, браты мае, калі трапляеце пад розныя спакушэньні,

зная, что испытание вашей веры производит терпение;
 
ведаючы, што выпрабава́ньне вашае веры вытварае цярплівасьць;

терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
 
цярплівасьць жа хай мае поўнае дзе́яньне, каб вы былі бяззага́ннымі і даскана́лымі, бязь ніякае нястачы.

Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему.
 
Калі ж у каго з вас ня хапае мудрасьці, няхай просіць у Бога, Які дае ўсім проста і бяз папро́ку, і будзе яму да́дзена.

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
 
Але няхай просіць зь вераю, ані ня сумнява́ючыся, бо той, хто сумняваецца, падобны да марское хвалі, якую вецер уздымае і разьдзіма́е.

Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.
 
Дык няхай ня думае гэткі чалавек, што нешта дастане ад Госпада.

Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих.
 
Чалавек які сумняваецца няцьвёрды на ўсіх сваіх шляхох.

Да хвалится брат униженный высотою своею,
 
Няхай жа хва́ліцца брат паніжаны сваёй высокасьцяй,

а богатый — унижением своим, потому что он прейдёт, как цвет на траве.
 
а багаты — паніжэньнем сваім, бо праміне, як кветка травы.

Восходит солнце, настаёт зной, и зноем иссушает траву, цвет её опадает, исчезает красота вида её; так увядает и богатый в путях своих.
 
Бо ўзыйшло сонца са сьпёкай і высушыла траву, і кветка яе апа́ла, і вонкавае хараство яе счэзла; гэтак і багаты на шляхо́х сваіх засохне.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.
 
Шчасьлівы чалавек, які выстаяў у спакусе, бо стануўшы выпрабаваным, ён атрымае вянок жыцьця, які абяцаў Госпад тым, хто любіць Яго.

В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,
 
Будучы спакушаемым ніхто ня кажы: я спакуша́емы Богам, таму што Бог ня спакуша́ецца злом, і Ён ня спакушае нікога.

но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
 
А кожны спакушаецца, прываблены і захоплены ўласным пажаданьнем;

похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
 
а пасьля пажаданьне, зачаўшы, спараджае грэх; а зроблены грэх спараджае сьмерць.

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
 
Ня абманавайцеся, браты мае любасныя.

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
 
Усякі дар добры і ўсякае даяньне дасканалае — зыходзіць з вышыні, ад Ба́цькі сьветлаў, у Якога няма ні зьмяненьня ні ценю паварота.

Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
 
Захацеўшы, спарадзіў нас Словам Праўды, каб быць нам нейкім пачаткам тварэньняў Ягоных.

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,
 
Дык вось, браты мае любасныя, усякі чалавек няхай будзе хуткі выслухаць, павольны сказаць, павольны на гнеў.

ибо гнев человека не творит правды Божией.
 
Бо гнеў чалавека ня творыць Праўды Бога.

Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
 
Пагэтаму адклаўшы ўсякі бруд і лíшак злосьці ў пакоры прымеце наса́джанае Слова, што душы вашыя збавіць можа.

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
 
Будзьце ж выпаўніцелямі Слова, а ня слухача́мі толькі, ашукваючымі самых сябе.

Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:
 
Бо хто слухае Слова і ня выпаўняе, той падобны да чалавека, які разглядае ў люстэрку рысы твару свайго:

он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он.
 
бо (ён) разглядзеў сябе ды ўраз (жа) забыўся, які ён.

Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании.
 
Але хто ўглыбіўся ў дасканалы Закон свабоды і застаўся (у ім), той, стаўшыся ня слухачом забываючымся, але выканаўцам справы, той шчасьлівы будзе ў дзеяньні сваім.

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие.
 
Калі хто сярод вас мяркуе лічыцца багабойным, ня закелзываючы языка свайго, але абманаваючы сэрца сваё, у таго багабойнасьць пустая.

Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира.
 
Чыстая і бяззаганная багабойнасьць перад Богам і Ба́цькам ёсьць гэта: клапаціцца пра сірот і ўдоваў у горы іхным і берагчы сябе няапаганеным ад сьвету.

Примечания:

 
Синодальный перевод
10 прейдёт — пройдёт, буквально «пройдёт мимо», в переносном смысле — подойдёт к концу, прекратит существование, исчезнет.
27 призирать — смотреть со вниманием, с участием, сочувственно, милосердно; не путать с презирать.
 
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.