Иакова 1 глава

Соборное послание апостола Иакова
Синодальный перевод → Пераклад Анатоля Клышкi

 
 

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, — радоваться.
 
Іякаў, раб Бога і Госпада Ісуса Хрыста, — дванаццаці плямёнам, якія ў рассеянні: Радавацца!

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
 
Лічыце ўсялякаю радасцю, браты мае, кожны раз, калі трапляеце ў розныя выпрабаванні,

зная, что испытание вашей веры производит терпение;
 
ведаючы, што праверка вашай веры выпрацоўвае вытрываласць.

терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
 
А вытрываласць няхай мае свой дасканалы вынік, каб вы былі дасканалыя і цэласныя, ні ў чым не мелі нястачы.

Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему.
 
Калі ж у каго з вас нестае мудрасці, няхай просіць у Бога, Які дае ўсім шчодра і без папроку, і дасца яму.

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
 
Але няхай просіць з вераю, ані не сумняваючыся, бо той, хто сумняваецца, падобны да марской хвалі, якую гоніць і кідае вецер.

Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.
 
Бо няхай той чалавек не думае, што ён атрымае нешта ад Госпада,

Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих.
 
двудушны чалавек няўстойлівы на ўсіх сваіх дарогах.

Да хвалится брат униженный высотою своею,
 
І няхай прыніжаны брат ганарыцца ў сваім узвышэнні,

а богатый — унижением своим, потому что он прейдёт, как цвет на траве.
 
а багаты — у сваім прыніжэнні, бо, як палявая кветка, ён адыдзе.

Восходит солнце, настаёт зной, и зноем иссушает траву, цвет её опадает, исчезает красота вида её; так увядает и богатый в путях своих.
 
Бо ўзышло сонца са спякотаю і высушыла траву, і кветка яе апала, і краса яе выгляду загінула; так і багаты завяне на сваіх дарогах.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.
 
Дабраславёны чалавек, які выстойвае перад спакусаю, бо, будучы, выпрабаваным, ён атрымае вянок жыцця, які Ён1 абяцаў тым, хто любіць Яго.

В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,
 
Няхай ніхто пры спакусе не кажа: «Мяне спакушае Бог», бо не спакушаецца Бог злом і Сам не спакушае нікога.

но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
 
Але кожны спакушаецца зваблены і зманены ўласнай пажадлівасцю;

похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
 
пасля пажадлівасць, зачаўшы, нараджае грэх; а зроблены грэх спараджае смерць.

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
 
Не падманвайцеся, браты мае ўлюбёныя.

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
 
Кожнае добрае дарэнне і кожны дасканалы дар — з вышыняў, зыходзіць ад Бацькі свяцілаў, у Якога няма змянення і ні ценю перамены.

Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
 
Ён, захацеўшы, нарадзіў нас словам праўды, каб мы былі некаторым пачаткам Яго стварэнняў.

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,
 
Ведайце2, браты мае ўлюбёныя: няхай жа кожны чалавек будзе хуткі, каб слухаць, марудлівы, каб сказаць, марудлівы — гневацца;

ибо гнев человека не творит правды Божией.
 
бо гнеў чалавека не творыць праведнасці Божай.

Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
 
Таму, адклаўшы ўсялякі бруд і празмернасць злосці, з лагоднасцю прыміце пасаджанае ў вас слова, якое можа выратаваць вашы душы.

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
 
Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія ашукваюць саміх сябе.

Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:
 
Бо калі хто слухае слова, а не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядвае ў люстэрку сваё аблічча, што мае ад нараджэння;

он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он.
 
бо ён разгледзеў сябе і пайшоў, і адразу забыўся, які ён.

Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании.
 
Але хто паглыбляецца ў дасканалы закон, закон свабоды і жыве ў ім, будучы не забыўлівым слухачом, а выканаўцам работы, той будзе шчаслівы ў сваёй дзейнасці.

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие.
 
Калі хто думае, што ён набожны і не зацугляе свайго языка, але ашуквае сваё сэрца, — марная таго набожнасць.

Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира.
 
Чыстая і беззаганная набожнасць перад Богам і Бацькам вось што: даглядаць сіротаў і ўдоваў у іх бядзе, захоўваць сябе незаплямленым ад свету.

Примечания:

 
Синодальный перевод
10 прейдёт — пройдёт, буквально «пройдёт мимо», в переносном смысле — подойдёт к концу, прекратит существование, исчезнет.
27 призирать — смотреть со вниманием, с участием, сочувственно, милосердно; не путать с презирать.
 
Пераклад Анатоля Клышкi
12 1: У некат. рукап.: Госпад.
19 2: У некат. рукап.: Так што.
 


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.