Библия » Подстрочник Подстрочник: TR + SYN

1 Петра 1 1-е послание Петра 1 глава

1 Пётр
Πέτρος
пэ́трос
N-NSM
Апостол
ἀπόστολος
апо́столос
N-NSM
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
избранным
ἐκλεκτοῖς
эклэкто́йс
A-DPM
пришельцам
παρεπιδήμοις
парэпидэ́мойс
A-DPM
рассеянным
διασπορᾶς
диаспора́с
N-GSF
[в] Понте
Πόντου
по́нту
N-GSM
Галатии
Γαλατίας
галати́ас
N-GSF
Каппадокии
Καππαδοκίας
каппадоки́ас
N-GSF
Асии
Ἀσίας
аси́ас
N-GSF
и
καὶ
кай
CONJ
Вифинии
Βιθυνίας
битхюни́ас
N-GSF
2 по
κατὰ
ката́
PREP
предведению
πρόγνωσιν
про́гносин
N-ASF
Бога
θεοῦ
тхэу́
N-GSM
Отца
πατρός
патро́с
N-GSM
при
ἐν
эн
PREP
освящении
ἁγιασμῷ
гагиасмо́
N-DSM
[от] Духа
πνεύματος
пнэ́уматос
N-GSN
к
εἰς
эйс
PREP
послушанию
ὑπακοὴν
гюпакоэ́н
N-ASF
и
καὶ
кай
CONJ
окроплению
ῥαντισμὸν
рантисмо́н
N-ASM
Кровию
αἵματος
га́йматос
N-GSN
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
благодать
χάρις
ха́рис
N-NSF
вам
ὑμῖν
гюми́н
P-2DP
и
καὶ
кай
CONJ
мир
εἰρήνη
эйрэ́нэ
N-NSF
[да] умножится
πληθυνθείη
плэтхюнтхэ́йэ
V-APO-3S
3 благословен
Εὐλογητὸς
эулогэто́с
A-NSM
 
го
T-NSM
Бог
θεὸς
тхэо́с
N-NSM
и
καὶ
кай
CONJ
Отец
πατὴρ
патэ́р
N-NSM
 
τοῦ
ту
T-GSM
Господа
κυρίου
кюри́у
N-GSM
нашего
ἡμῶν
гэмо́н
P-1GP
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
 
го
T-NSM
по
κατὰ
ката́
PREP
 
τὸ
то
T-ASN
великой
πολὺ
полю́
A-ASN
Своей
αὐτοῦ
ауту́
P-GSM
милости
ἔλεος
э́лэос
N-ASN
возродивший
ἀναγεννήσας
анагэннэ́сас
V-AAP-NSM
нас
ἡμᾶς
гэма́с
P-1AP
к
εἰς
эйс
PREP
упованию
ἐλπίδα
элпи́да
N-ASF
живому
ζῶσαν
дзо́сан
V-PAP-ASF
 
δι
ди
PREP
воскресением
ἀναστάσεως
анаста́сэос
N-GSF
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
из
ἐκ
эк
PREP
мёртвых
νεκρῶν
нэкро́н
A-GPM
4 к
εἰς
эйс
PREP
наследству
κληρονομίαν
клэрономи́ан
N-ASF
нетленному
ἄφθαρτον
а́фтхартон
A-ASF
 
καὶ
кай
CONJ
чистому
ἀμίαντον
ами́антон
A-ASF
 
καὶ
кай
CONJ
неувядаемому
ἀμάραντον
ама́рантон
A-ASF
хранящемуся
τετηρημένην
тэтэрэмэ́нэн
V-RPP-ASF
на
ἐν
эн
PREP
небесах
οὐρανοῖς
урано́йс
N-DPM
для
εἰς
эйс
PREP
вас
ἡμᾶς
гэма́с
P-1AP
5  
τοὺς
тус
T-APM
 
ἐν
эн
PREP
силою
δυνάμει
дюна́мэй
N-DSF
Божиею
θεοῦ
тхэу́
N-GSM
соблюдаемых
φρουρουμένους
фрурумэ́нус
V-PPP-APM
через
διὰ
ди́а
PREP
веру
πίστεως
пи́стэос
N-GSF
ко
εἰς
эйс
PREP
спасению
σωτηρίαν
сотэри́ан
N-ASF
готовому
ἑτοίμην
гэто́ймэн
A-ASF
открыться
ἀποκαλυφθῆναι
апокалюфтхэ́най
V-APN
в
ἐν
эн
PREP
время
καιρῷ
кайро́
N-DSM
последнее
ἐσχάτῳ
эсха́ту
A-DSM
6 о
ἐν
эн
PREP
сём
го
R-DSM
радуйтесь
ἀγαλλιᾶσθε
агаллиа́стхэ
V-PNI-2P
немного
ὀλίγον
оли́гон
A-ASM
теперь
ἄρτι
а́рти
ADV
если
εἰ
эй
COND
нужно
δέον
дэ́он
V-PQP-NSN
 
ἐστὶν
эсти́н
V-PXI-3S
поскорбев
λυπηθέντες
люпэтхэ́нтэс
V-APP-NPM
от
ἐν
эн
PREP
различных
ποικίλοις
пойки́лойс
A-DPM
искушений
πειρασμοῖς
пэйрасмо́йс
N-DPM
7 дабы
ἵνα
ги́на
CONJ
 
τὸ
то
T-NSN
испытанная
δοκίμιον
доки́мион
N-NSN
ваша
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
 
τῆς
тэс
T-GSF
вера
πίστεως
пи́стэос
N-GSF
[оказалась]
πολυ
полю́
A-NSN
драгоценнее
τιμιώτερον
тимио́тэрон
A-NSN-C
золота
χρυσίου
хрюси́у
N-GSN
 
τοῦ
ту
T-GSN
гибнущего
ἀπολλυμένου
аполлюмэ́ну
V-PMP-GSN
 
διὰ
ди́а
PREP
огнём
πυρὸς
пюро́с
N-GSN
хотя и
δὲ
дэ
CONJ
испытываемого
δοκιμαζομένου
докимадзомэ́ну
V-PPP-GSN
оказалась
εὑρεθῇ
гэурэтхэ́
V-APS-3S
к
εἰς
эйс
PREP
похвале
ἔπαινον
э́пайнон
N-ASM
и
καὶ
кай
CONJ
чести
τιμὴν
тимэ́н
N-ASF
и
καὶ
кай
CONJ
славе
δόξαν
до́ксан
N-ASF
в
ἐν
эн
PREP
явление
ἀποκαλύψει
апокалю́псэй
N-DSF
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
8 Которого
ὃν
гон
R-ASM
не
οὐκ
ук
PRT-N
видев
εἰδότες
эйдо́тэс
V-RAP-NPM
любите
ἀγαπᾶτε
агапа́тэ
V-PAI-2P
 
εἰς
эйс
PREP
[и] Которого
ὃν
гон
R-ASM
доселе
ἄρτι
а́рти
ADV
не
μὴ
мэ
PRT-N
видя
ὁρῶντες
горо́нтэс
V-PAP-NPM
веруя [в Него]
πιστεύοντες
пистэ́уонтэс
V-PAP-NPM
но
δὲ
дэ
CONJ
радуетесь
ἀγαλλιᾶσθε
агаллиа́стхэ
V-PNI-2P
радостью
χαρᾷ
хара́
N-DSF
неизреченною
ἀνεκλαλήτῳ
анэклалэ́то
A-DSF
и
καὶ
кай
CONJ
преславною
δεδοξασμένῃ
дэдоксасмэ́нэ
V-RPP-DSF
9 достигая
κομιζόμενοι
комидзо́мэной
V-PMP-NPM
 
τὸ
то
T-ASN
наконец
τέλος
тэ́лос
N-ASN
 
τῆς
тэс
T-GSF
верою
πίστεως
пи́стэос
N-GSF
вашею
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
спасения
σωτηρίαν
сотэри́ан
N-ASF
душ
ψυχῶν
псюхо́н
N-GPF
10 к
Περὶ
пэри́
PREP
сему-то
ἡς
э́с
R-GSF
спасению
σωτηρίας
сотэри́ас
N-GSF
[относились] изыскания
ἐξεζήτησαν
эксэдзэ́тэсан
V-AAI-3P
и
καὶ
кай
CONJ
исследования
ἐξηρεύνησαν
эксэрэ́унэсан
V-AAI-3P
пророков
προφῆται
профэ́тай
N-NPM
 
οἱ
го́й
T-NPM
 
περὶ
пэри́
PREP
 
τῆς
тэс
T-GSF
[назначенной]
εἰς
эйс
PREP
вам
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
благодати
χάριτος
ха́ритос
N-GSF
[которые] предсказывали
προφητεύσαντες
профэтэ́усантэс
V-AAP-NPM
11 исследывая
ἐρευνῶντες
эрэуно́нтэс
V-PAP-NPM
на
εἰς
эйс
PREP
которое
τίνα
ти́на
I-ASM
и
гэ
PRT
на какое
ποῖον
по́йон
I-ASM
время
καιρὸν
кайро́н
N-ASM
указывал
ἐδήλου
эдэ́лу
V-IAI-3S
 
τὸ
то
T-NSN
[сущий] в
ἐν
эн
PREP
них
αὐτοῖς
ауто́йс
P-DPM
Дух
πνεῦμα
пнэума́
N-NSN
Христов
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
[когда Он] предвозвещал
προμαρτυρόμενον
промартюро́мэнон
V-PNP-NSN
 
τὰ
та́
T-APN
 
εἰς
эйс
PREP
Христовы
Χριστὸν
христо́н
N-ASM
страдания
παθήματα
патхэ́мата
N-APN
и
καὶ
кай
CONJ
 
τὰς
та́с
T-APF
последующую [за ними]
μετὰ
мэта́
PREP
ταῦτα
таута́
D-APN
славу
δόξας
до́ксас
N-APF
12 им
οἷς
го́йс
R-DPM
открыто было
ἀπεκαλύφθη
апэкалю́фтхэ
V-API-3S
что
ὅτι
го́ти
CONJ
не
οὐχ
ух
PRT-N
им самим
ἑαυτοῖς
гэауто́йс
F-3DPM
нам
ἡμῖν
гэми́н
P-1DP
а
δὲ
дэ
CONJ
служило
διηκόνουν
диэко́нун
V-IAI-3P
то
αὐτά
аута́
P-APN
что
га
R-APN
ныне
νῦν
ню́н
ADV
проповедано
ἀνηγγέλη
анэнгэ́лэ
V-2API-3S
вам
ὑμῖν
гюми́н
P-2DP
 
διὰ
ди́а
PREP
 
τῶν
тон
T-GPM
благовествовавшими
εὐαγγελισαμένων
эуангэлисамэ́нон
V-AMP-GPM
 
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
 
ἐν
эн
PREP
Духом
πνεύματι
пнэ́умати
N-DSN
Святым
ἁγίῳ
гаги́о
A-DSN
посланным
ἀποσταλέντι
апосталэ́нти
V-2APP-DSN
с
ἀπ
ап
PREP
небес
οὐρανοῦ
урану́
N-GSM
во
εἰς
эйс
PREP
что
га
R-APN
желают
ἐπιθυμοῦσιν
эпитхюму́син
V-PAI-3P
Ангелы
ἄγγελοι
а́нгэлой
N-NPM
проникнуть
παρακύψαι
паракю́псай
V-AAN
13 посему [возлюбленные]
Διὸ
дио́
CONJ
препоясав
ἀναζωσάμενοι
анадзоса́мэной
V-AMP-NPM
 
τὰς
та́с
T-APF
чресла
ὀσφύας
осфю́ас
N-APF
 
τῆς
тэс
T-GSF
ума
διανοίας
диано́йас
N-GSF
вашего
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
бодрствуя
νήφοντες
нэ́фонтэс
V-PAP-NPM
совершенно
τελείως
тэлэ́йос
ADV
уповайте
ἐλπίσατε
элпи́сатэ
V-AAM-2P
на
ἐπὶ
эпи́
PREP
 
τὴν
тэн
T-ASF
подаваемую
φερομένην
фэромэ́нэн
V-PPP-ASF
вам
ὑμῖν
гюми́н
P-2DP
благодать
χάριν
ха́рин
N-ASF
в
ἐν
эн
PREP
явлении
ἀποκαλύψει
апокалю́псэй
N-DSF
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
14 как
ὡς
гос
ADV
дети
τέκνα
тэ́кна
N-NPN
послушные
ὑπακοῆς
гюпакоэ́с
N-GSF
не
μὴ
мэ
PRT-N
сообразуйтесь [с]
συσχηματιζόμενοι
сюсхэматидзо́мэной
V-PEP-NPM
 
ταῖς
та́йс
T-DPF
прежними
πρότερον
про́тэрон
A-ASN
[бывшими] в
ἐν
эн
PREP
 
τῇ
тэ
T-DSF
неведении
ἀγνοίᾳ
агно́йа
N-DSF
вашем
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
похотями
ἐπιθυμίαις
эпитхюми́айс
N-DPF
15 но
ἀλλὰ
алла́
CONJ
по [примеру]
κατὰ
ката́
PREP
 
τὸν
тон
T-ASM
призвавшего
καλέσαντα
калэ́санта
V-AAP-ASM
вас
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
Святого
ἅγιον
га́гион
A-ASM
и
καὶ
кай
CONJ
сами
αὐτοὶ
ауто́й
P-NPM
святы
ἅγιοι
га́гиой
A-NPM
во
ἐν
эн
PREP
всех
πάσῃ
па́сэ
A-DSF
поступках
ἀναστροφῇ
анастрофэ́
N-DSF
будьте
γενήθητε
гэнэ́тхэтэ
V-AOM-2P
16 ибо
διότι
дио́ти
CONJ
написано
γέγραπται
гэ́граптай
V-RPI-3S
святы
Ἅγιοι
га́гиой
A-NPM
будьте
γένεσθε
гэнэ́стхэ
V-2ADM-2P
потому что
ὅτι
го́ти
CONJ
Я
ἐγὼ
эго́
P-1NS
свят
ἅγιος
га́гиос
A-NSM
 
εἰμι
эйми́
V-PXI-1S
17 и
Καὶ
кай
CONJ
если
εἰ
эй
COND
Отцем
πατέρα
патэ́ра
N-ASM
[вы] называете
ἐπικαλεῖσθε
эпикалэ́йстхэ
V-PMI-2P
Того Который
τὸν
тон
T-ASM
нелицеприятно
ἀπροσωπολήπτως
апросополэ́мптос
ADV
судит
κρίνοντα
кри́нонта
V-PAP-ASM
по
κατὰ
ката́
PREP
 
τὸ
то
T-ASN
каждого
ἑκάστου
гэка́сту
A-GSM
делам
ἔργον
э́ргон
N-ASN
[то] со
ἐν
эн
PREP
страхом
φόβῳ
фо́бо
N-DSM
 
τὸν
тон
T-ASM
 
τῆς
тэс
T-GSF
странствования
παροικίας
паройки́ас
N-GSF
вашего
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
время
χρόνον
хро́нон
N-ASM
проводите
ἀναστράφητε
анастра́фэтэ
V-2APM-2P
18 зная
εἰδότες
эйдо́тэс
V-RAP-NPM
что
ὅτι
го́ти
CONJ
не
οὐ
у
PRT-N
тленным
φθαρτοῖς
фтхарто́йс
A-DPN
серебром
ἀργυρίῳ
аргюри́о
N-DSN
или
гэ
PRT
золотом
χρυσίῳ
хрюси́о
N-DSN
искуплены [вы]
ἐλυτρώθητε
элютро́тхэтэ
V-API-2P
от
ἐκ
эк
PREP
 
τῆς
тэс
T-GSF
суетной
ματαίας
мата́йас
A-GSF
вам
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
жизни
ἀναστροφῆς
анастрофэ́с
N-GSF
преданной от отцов
πατροπαραδότου
патропарадо́ту
A-GSF
19 но
ἀλλὰ
алла́
CONJ
драгоценною
τιμίῳ
тими́о
A-DSN
Кровию
αἵματι
га́ймати
N-DSN
как
ὡς
гос
ADV
Агнца
ἀμνοῦ
амну́
N-GSM
непорочного
ἀμώμου
амо́му
A-GSM
и
καὶ
кай
CONJ
чистого
ἀσπίλου
аспи́лу
A-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
20 предназначенного
προεγνωσμένου
проэгносмэ́ну
V-RPP-GSM
ещё
μὲν
мэ́н
PRT
прежде
πρὸ
про́
PREP
создания
καταβολῆς
катаболэ́с
N-GSF
мира
κόσμου
ко́сму
N-GSM
явившегося
φανερωθέντος
фанэротхэ́нтос
V-APP-GSM
но
δὲ
дэ
CONJ
в
ἐπ
эп
PREP
последние
ἐσχάτων
эсха́тон
A-GPM
 
τῶν
тон
T-GPM
времена
χρόνων
хро́нон
N-GPM
для
δι
ди
PREP
вас
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
21  
τοὺς
тус
T-APM
чрез
δι
ди
PREP
Него
αὐτοῦ
ауту́
P-GSM
уверовавших
πιστεύοντας
пистэ́уонтас
V-PAP-APM
в
εἰς
эйс
PREP
Бога
θεὸν
тхэо́н
N-ASM
Который
τὸν
тон
T-ASM
воскресил
ἐγείραντα
эгэ́йранта
V-AAP-ASM
Его
αὐτὸν
ауто́н
P-ASM
из
ἐκ
эк
PREP
мёртвых
νεκρῶν
нэкро́н
A-GPM
и
καὶ
кай
CONJ
славу
δόξαν
до́ксан
N-ASF
Ему
αὐτῷ
ауто́
P-DSM
дал
δόντα
до́нта
V-2AAP-ASM
чтобы
ὥστε
го́стэ
CONJ
 
τὴν
тэн
T-ASF
веру
πίστιν
пи́стин
N-ASF
вы
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
и
καὶ
кай
CONJ
упование
ἐλπίδα
элпи́да
N-ASF
имели
εἶναι
э́йнай
V-PXN
на
εἰς
эйс
PREP
Бога
θεόν
тхэо́н
N-ASM
22  
Τὰς
та́с
T-APF
души
ψυχὰς
псюха́с
N-APF
ваши
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
очистив
ἡγνικότες
гэгнико́тэс
V-RAP-NPM
 
ἐν
эн
PREP
 
τῇ
тэ
T-DSF
послушанием
ὑπακοῇ
гюпакоэ́
N-DSF
 
τῆς
тэс
T-GSF
истине
ἀληθείας
алэтхэ́йас
N-GSF
чрез
διὰ
ди́а
PREP
Духа
Πνεύματος
пнэ́уматос
N-GSN
к
εἰς
эйс
PREP
братолюбию
φιλαδελφίαν
филадэлфи́ан
N-ASF
нелицемерному
ἀνυπόκριτον
анюпо́критон
A-ASF
от
ἐκ
эк
PREP
чистого
καθαρᾶς
катхара́с
A-GSF
сердца
καρδίας
карди́ас
N-GSF
друг друга
ἀλλήλους
аллэ́лус
C-APM
любите
ἀγαπήσατε
агапэ́сатэ
V-AAM-2P
постоянно
ἐκτενῶς
эктэно́с
ADV
23 [как] возрожденные
ἀναγεγεννημένοι
анагэгэннэмэ́ной
V-RPP-NPM
не
οὐκ
ук
PRT-N
от
ἐκ
эк
PREP
семени
σπορᾶς
спора́с
N-GSF
тленного
φθαρτῆς
фтхартэ́с
A-GSF
но
ἀλλὰ
алла́
CONJ
нетленного
ἀφθάρτου
афтха́рту
A-GSF
от
διὰ
ди́а
PREP
слова
λόγου
ло́гу
N-GSM
живого
ζῶντος
дзо́нтос
V-PAP-GSM
Божия
θεοῦ
тхэу́
N-GSM
и
καὶ
кай
CONJ
пребывающего
μένοντος
мэ́нонтос
V-PAP-GSM
во →
εἰς
эйс
PREP
 
τὸν
тон
T-ASM
(во)век
αἰῶνα
айо́на
N-ASM
24 ибо
διότι
дио́ти
CONJ
всякая
πᾶσα
па́са
A-NSF
плоть
σὰρξ
са́ркс
N-NSF
как
ὡς
гос
ADV
трава
χόρτος
хо́ртос
N-NSM
и
καὶ
кай
CONJ
всякая
πᾶσα
па́са
A-NSF
слава
δόξα
до́кса
N-NSF
человеческая
ἀνθρώπου
антхро́пу
N-GSM
как
ὡς
гос
ADV
цвет
ἄνθος
а́нтхос
N-NSN
[на] траве
χόρτου
хо́рту
N-GSM
засохла
ἐξηράνθη
эксэра́нтхэ
V-API-3S
 
го
T-NSM
трава
χόρτος
хо́ртос
N-NSM
и
καὶ
кай
CONJ
 
τὸ
то
T-NSN
цвет
ἄνθος
а́нтхос
N-NSN
её
αὐτοῦ
ауту́
P-GSM
опал
ἐξέπεσεν
эксэ́пэсэн
V-2AAI-3S
25  
τὸ
то
T-NSN
но
δὲ
дэ
CONJ
слово
ῥῆμα
рэ́ма
N-NSN
Господне
κυρίου
кюри́у
N-GSM
пребывает
μένει
мэнэ́й
V-PAI-3S
во →
εἰς
эйс
PREP
 
τὸν
тон
T-ASM
(во)век
αἰῶνα
айо́на
N-ASM
это
τοῦτο
ту́то
D-NSN
а
δέ
дэ
CONJ
есть
ἐστιν
эсти́н
V-PXI-3S
то
τὸ
то
T-NSN
слово
ῥῆμα
рэ́ма
N-NSN
которое
τὸ
то
T-NSN
проповедано
εὐαγγελισθὲν
эуангэлистхэ́н
V-APP-NSN
 
εἰς
эйс
PREP
вам
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Первое соборное послание апостола Петра, 1 глава. Подстрочник: TR + SYN.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.