1 ἄγε praes.* imper.* act.* от ἄγω (G71) вести; здесь: идите сюда! (см.* 4:13).
πλούσιοι voc.* pl.* от πλούσιος (G4145) богатый (см.* 1:10). Adj.* в роли subst.*
κλαύσατε aor.* imper.* act.* от κλαίω (G2799) плакать, рыдать. Aor.* imper.* призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
ὀλολύζοντες praes.* act.* part.* от ὀλολύζω (G3649) выть, рыдать. Это слово используется в Септ.* для обозначения отчаянного горя (Mayor*; Иоил. 1:5, 13; Ис 13:6; 14:31; 15:3; 16:7; Иер 4:8; Mussner*; TDNT*; NIDOTTE*, 1:976−77; 4:866−84; BTNT*, 434−35). Part.* образа действия, описывает плач
ταλαιπωρία (G5004) бедствие.
ἐπερχομέναις praes.* med.* (dep.*) part.* (adj.*) от ἐπέρχομαι (G1904) наступать. Fut.* praes.* обозначает уверенность в будущем событии, или прогрессивный praes.*, изображающий развивающееся действие.
2 σέσηπεν perf.* ind.* act.* от σήπω (G4595) быть гнилым. Perf.* обозначает состояние или условие: «сгнило» (Ropes*).
ἱμάτιον (G2440) одеяние. Часто богатство человека было видно по его одежде (см.* Иак 1:10).
σητόβρωτος (G4598) проеденный молью. Это слово часто используется в папирусах для обозначения проеденных молью вещей (NDIEC*, 1:77).
γέγονεν perf.* ind.* act.* от γίνομαι (G1096) становиться. Формы perf.* скорее являются пророческими, чем указывают на историческое событие (Adamson*; Martin*).
3 χρυσός (G5557) золото.
ἄργυρος (G696) серебро.
κατίωται perf.* ind.* pass.* от κατιόω (G2728) ржаветь, становиться ржавым, портиться, поддаваться коррозии (BAGD*; см.* Strabo* 16, 2, 42; Epictetus* 4, 6,14; NW*, 2, ii:1336−39). Предложное сочетание перфектно: «полностью покрываться ржавчиной» (RWP*).
ἰός (G2447) отрава, ржавчина (Mayor*).
ἔσται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
φάγεται fut.* ind.* med.* (dep.*) от ἐσθίω (G2068) есть.
πῦρ (G4442) огонь.
ἐθησαυρίσατε aor.* act.* ind.* от θησαυρίζω (G2343) хранить, накапливать. Об упоминаниях огня в связи с Божьим судом, раввинистических и в свитках Мертвого моря, см.* Mussner*; SB*, 4:866f.
ἐσχάταις ἡμέραις (G2078; G2250) (на) последние дни. Здесь может присутствовать ирония, ибо мысли о сокровище принесут им не богатство, а нищету (Martin*; Davids*).
4 ἰδού praes.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
μισθός (G3408) награда, плата.
ἐργατῶν gen.* pl.* от ἐργάτης (G2040) тот, кто работает, работник.
ἀμησάντων aor.* act.* part.* (adj.*) от ἀμάω (G270) жать, скирдовать. Aor.* указывает на выполняемое ими специфическое действие.
χώρα (G5561) поле.
ἀπεστερημένος perf.* pass.* part.* от ἀποστερέω (G650) красть, удерживать. Этот гл.* обозначает не задержку, а полную неудачу (Adamson*; RWP*). Perf.* указывает на завершенное состояние или условие.
ἀφ᾽ ὑμῶν (G575; G4771) от вас, вами.
κράζει praes.* ind.* act.* от κράζω (G2896) выкрикивать. Praes.* обозначает постоянный крик. Как ВЗ (Лев 19:13; Вт. 24:14), так и раввинистические учения гласят, что рабочим надо платить в конце дня (SB*, 1:832; Мф 20:87). Отказ платить работникам — один из четырех грехов, который вопиет к небесам (Mayor*; Adamson*).
βοαί nom.* pl.* от βοή (G995) крик.
θερισάντων aor.* act.* part.* от θερίζω (G2325) пожинать, собирать урожай.
ὦτα acc.* pl.* от οὖς (G3775) ухо.
σαβαώθ (G4519) евр.* армии, воинства (TWOT*; TDOT*; NIDOTTE*, 4:1297−98).
εἰσεληλύθασιν perf.* ind.* act.* от εἰσέρχομαι (G1525) входить. Perf.* подчеркивает, что вопли, вошедшие в уши Господа, остаются с Ним, так что Он ничего не забывает, и они не напрасны.
5 ἐτρυφήσατε aor.* ind.* act.* от τρυφάω (G5171) жить в роскоши. Буквально это слово обозначает «ломать» и обозначает роскошную жизнь, не обязательно тщеславную (Ropes*). Обобщ.* aor.* подводит итоги жизни целиком (M*, 109).
ἐσπαταλήσατε aor.* ind.* act.* от σπαταλάω (G4684) отдаваться наслаждениям. Имеется в виду потакание собственным прихотям, расточительство (Mayor*; см.* 1Тим 5:6).
ἐθρέψατε aor.* ind.* act.* от τρέφω (G5142) питать, кормить, откармливать.
καρδία (G2588) сердце; здесь под сердцем понимается желудок; ср.* Ernst Lerle, “Καρδία als Bezeichnung für den Mageneingang”, ZNW* 76 (1985): 292−94.
σφαγή (G4967) заклание. Образ заклания богатого есть в 1 Enoch 94:7−9: 1QH 15:17−18; 1QS 10:19; 1QM 1:9−12; CD* 19:15, 19; Martin*; Davids*.
6 κατεδικάσατε aor.* ind.* act.* от καταδικάζω (G2613) приговаривать кого-л., осуждать.
ἐφονεύσατε aor.* ind.* act.* от φονεύω (G5407) убивать.
ἀντιτάσσεται praes.* ind.* med.* (dep.*) от ἀντιτάσσω (G498) противостоять, противодействовать. Praes.* выводит действие на первый план и заставляет нас обратить на нее внимание как на основной момент, в отличие от сопутствующих обстоятельств (Mayor*).
7 μακροθυμήσατε aor.* imper.* act.* от μακροθυμέω (G3114) терпеливо сносить. Это слово обозначает отношение, с которым человек должен терпеть задержки, сносить страдания и никогда не сдаваться (NTW*, 84; TDNT*; Гал 5:22). Aor.* imper.* призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
παρουσία (G3952) прибытие, приход. Может относиться к явлению Бога или прибытию высокопоставленного лица (BAGD*; TLNT*; LAE*, 372).
γεωργός (G1092) земледелец.
ἐκδέχεται praes.* ind.* med.* (dep.*) от ἐκδέχομαι (G1551) ждать кого-л. или чего-л. Гномический praes.* указывает на общее для земледельцев действие.
τίμιος (G5093) ценный.
καρπός (G2590) плод.
γῆ (G1093) земля.
μακροθυμῶν praes.* act.* part.* от μακροθυμέω (G3114) быть терпеливым.
λάβῃ aor.* conj.* act.* от λαμβάνω (G2983) получать. Conj.* в indef.* temp.* прид.*
πρόϊμος (G4406) ранний.
ὄψιμος (G3797) поздний. Ранние дожди обычно начинаются в Палестине в конце октября или начале ноября, и их ждут с нетерпением, потому что они необходимы для прорастания зерен и служат сигналом для посева. Весной созревание зерна зависит от поздних дождей, апрельских и майских ливней. Без них урожая не будет, несмотря на то, что зимой дожди идут часто (Ropes*; Mayor*; Martin*; GB*, 41−66; SB*, 3:758−59; BBC*; ABD*, 5:119, 122−25).
8 μακροθυμήσατε aor.* imper.* act.* от μακροθυμέω (G3114) терпеливо сносить.
στηρίξατε aor.* imper.* act.* от στηρίζω (G4741) усиливать, делать стабильным.
ἤγγικεν perf.* ind.* act.* от ἐγγίζω (G1448) приходить, приближаться.
9 στενάζετε praes.* imper.* act.* от στενάζω (G4727) стонать. Praes.* imper.* с отр. μή (G3361) призывает к прекращению развивающегося действия или запрещает привычное действие.
κριθῆτε aor.* conj.* act.* от κρίνω (G2919) судить. Conj.* с ἵνα (G2443) в отр. прид.* цели.
ἰδού aor.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
ἕστηκεν perf.* ind.* act.* от ἵστημι (G2476) стоять.
10 ὑπόδειγμα (G5262) пример.
λάβετε aor.* imper.* act.* от λαμβάνω (G2983) брать.
κακοπάθεια (G2552) страдание, трудность, зло.
μακροθυμία (G3115) терпение.
ἐλάλησαν aor.* ind.* act.* от λαλέω (G2980) говорить.
ὀνόματι κυρίου (G3361; G2962) «во имя Господа». Пророки были посланниками Господа, следовательно, должны были претерпевать страдания; однако они терпели и уповали (Martin*).
11 ἰδού aor.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
μακαρίζομεν praes.* ind.* act.* от μακαρίζω (G3106) считать счастливым, считать блаженным. Это слово относится к преобладающей привычке считать постоянство благом (Ropes*).
ὑπομείναντας aor.* act.* part.* от ὑπομένω (G5278) претерпевать, быть терпеливым в тяжелых обстоятельствах (NTW*, 60; TDNT*; NIDNTT*; Евр 10:36).
ἠκούσατε aor.* ind.* act.* от ἀκούω (G191) слышать.
τέλος (G5056) цель, замысел, исход, результат.
τέλος κυρίου завершение, которое Господь положил его проблемам (Rope; Adamson*; см.* Иов 42:12−17).
εἴδετε aor.* ind.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
πολύσπλαγχνος (G4184) очень добрый, очень сострадательный, симпатизирующий, сочувствующий (Mayor*; MNTW*, 156f; TDNT*; Davids*).
οἰκτίρμων (G3629) сострадание. Оба эти слова противопоставлены обычной реакции человека, подвергающегося испытаниям, подобным испытаниям Иова.
12 ὀμνύετε praes.* imper.* act.* от ὀμνύω (G3660) клясться.
ὅρκον клятва (см.* Мф 5:33). Praes.* imper.* с отр. μή (G3361) запрещает привычное действие.
ἤτω praes.* imper.* act.* от εἰμί (G1510) быть.
πέσητε aor.* conj.* act.* от πίπτω (G4098) падать; здесь используется фигурально, быть осужденным (BAGD*) и поэтому погибнуть. Conj.* с ἵνα (G2443) в отр. прид.* цели.
13 κακοπαθεῖ praes.* ind.* act.* от κακοπαθέω (G2553) страдать от несчастий, страдать от проблем.
προσευχέσθω praes.* imper.* med.* (dep.*) от προσεύχομαι (G4336) молиться. Praes.* imper.* призывает к привычному действию.
εὐθυμεῖ praes.* ind.* act.* от εὐθυμέω (G2114) быть счастливым, чувствовать себя хорошо.
ψαλλέτω praes.* imper.* act.* от ψάλλω (G5567) петь, петь хвалу, играть на арфе (Adamson*).
14 ἀσθενεῖ praes.* ind.* act.* от ἀσθενέω (G770) быть слабым, болеть.
προσκαλεσάσθω aor.* imper.* med.* от προσκαλέω (G4341) призывать, созывать; med.* призывать к себе. Об этом см.* BTNT*, 433−34.
προσευξάσθωσαν aor.* imper.* med.* (dep.*) от προσεύχομαι (G4336) молиться. Aor.* imper.* призывает к специфическому действию с оттенком срочности.
ἀλείψαντες aor.* act.* part.* от ἀλείφω (G218) помазать. Это слово обозначает изначально смазывание тела (TDNT*; Martin*). Aor.* part.* может выражать предшествование: «после молитвы помазания» — или одновременность и быть сопутств.* part.* в значении imper.*: «помазать и молиться» (Mussner*; BG*, 129f; Martin*; DLNT*, 48−50).
ἔλαιον (G1637) масло, оливковое масло. Древние народы часто использовали масло как лечебное средство, делали это и рабби (Adamson*; TDNT*; Mayor*; Ropes*; SB*, 4:553; Martin*).
15 εὐχή (G2171) молитва.
πίστεως gen.* sing.* от πίστις (G4102) вера. Gen.* описания.
σώσει fut.* ind.* act.* от σῴζω (G4982) спасать, избавлять, исцелять. Здесь слово имеет значение: «восстанавливать здоровье» (Ropes*).
κάμνοντα praes.* act.* part.* (subst.*) acc.* masc.* sing.* от κάμνω (G2577) быть больным.
ἐγερεῖ fut.* ind.* act.* от ἐγείρω (G1453) поднимать. В смысле: «поднимать больного с постели» (Ropes*).
κἄν (G2579) = καὶ ἄν и если, и.
ᾖ praes.* conj.* act.* от εἰμί (G1510) быть.
πεποιηκώς perf.* act.* part.* от ποιέω (G4160) делать. Perf.* part.* используется в перифрастическом perf.* conj.* act.* в cond.* 3 типа, обозначающем возможность связи греха с болезнью (RWP*).
ἀφεθήσεται fut.* ind.* pass.* от ἀφίημι (G863) прощать. Pass.* является так называемым богословским и означает, что прощает Бог (BG*, 76).
16 ἐξομολογεῖσθε praes.* imper.* med.* (dep.*) от ἐξομολογέω (G1843) открыто соглашаться, исповедовать. Это исповедь не только перед старейшинами, но и друг перед другом, то есть возможно, свидетельство перед теми, кто ошибался (Adamson*).
εὔχεσθε praes.* imper.* med.* (dep.*) от εὔχομαι (G2172) молиться.
ἰαθῆτε aor.* conj.* pass.* от ἰάομαι (G2390) исцелять. Богосл.* pass.* обозначает, что исцеляет Бог (см.* ст. 15). Conj.* с ὅπως (G3704) может передавать содержание молитвы или обозначать цель.
ἰσχύει praes.* ind.* act.* от ἰσχύω (G2480) быть сильным, быть могущественным, иметь силу, быть компетентным, быть способным (BAGD*).
δέησις (G1162) просьба, молитва.
ἐνεργουμένη praes.* med.*/pass.* part.* от ἐνεργέω (G1754) быть эффективным, давать плоды (MNTW*, 46; TDNT*). О том, является ли эта форма med.* или pass.*, с предполагаемым переводом: «молитва праведного человека очень сильно действует», см.* Adamson*, 205−10; Mayor*; Ropes*; Martin*; Davids*).
17 ὁμοιοπαθής (G3663) испытывающий подобные чувства, сходные чувства, обстоятельства, опыт той же природы (BAGD*). Это означает, что мощь молитвы Илии основана не на его сверхъестественном величии, а на его человечности — пророк был всего лишь человеком, как и мы (Mussner*; см.* 3Цар 17:1; 18:41−45); об отношении к Илии в иудаизме см.* Davids*; ABD*, 2:465−66.
προσευχῇ (G4335) молитва. Здесь instr.* dat.*
προσηύξατο aor.* ind.* med.* (dep.*) от προσεύχομαι (G4336) молиться.
βρέξαι aor.* act.* inf.* от βρέχω (G1026) идти (о дожде). Инфинитив в косвенной речи, обозначает содержание молитвы.
ἔβρεξεν aor.* ind.* act.* от βρέχω (G1026).
ἐνιαυτούς год (G1763).
μήν (G3375) месяц.
18 προσηύξατο aor.* ind.* med.* (dep.*) от προσεύχομαι (G4336) молиться.
ὑετός (G5205) дождь.
ἔδωκεν aor.* ind.* act.* от δίδωμι (G1325) давать.
ἐβλάστησεν aor.* ind.* act.* от βλαστάνω (G985) прорастать, распространяться.
19 πλανηθῇ aor.* conj.* pass.* от πλανάω (G4105) блуждать.
ἐπιστρέψῃ aor.* conj.* act.* от ἐπιστρέφω (G1994) оборачиваться, обращаться. Aor.* обозначает специфическое действие. Два сослагательных наклонения используются в cond.* 3 типа, предполагающем возможность условия.
20 γινωσκέτω praes.* imper.* act.* от γινώσκω (G1097) знать, узнавать.
ἐπιστρέψας aor.* act.* part.* от ἐπιστρέφω (G1994) отворачиваться. Aor.* указывает на специфическое действие.
πλάνης ошибка (G4106).
σώσει fut.* ind.* act.* от σῴζω (G4982) спасать.
καλύψει fut.* ind.* act.* от καλύπτω (G2572) укрывать, прятать, покрывать.
πλῆθος (G4128) большое количество, множество; много.
ἁμαρτιῶν gen.* pl.* от ἁμαρτία (G266) грех. Gen.* содержимого: «множество грехов». Это указывает на размеры прощения (Davids*; Martin*).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на послание Иакова, 5 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

Иакова 5 глава в переводах:
Иакова 5 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Феофилакта Болгарского
 9. Новый Библейский Комментарий
 10. Лингвистический. Роджерс
 11. Комментарии Давида Стерна
 12. Библия говорит сегодня
 13. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.