1 έλάλησεν aor. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
έπάρας aor. act. part. от έπαίρω (G1869) подбирать. Part, указывает на сопровождающие обстоятельства или temp. Aor. обозначает действие, предшествующее действию основного гл. (έλάλησενν): "после того как Он посмотрел вверх, Он заговорил"
έλήλυθεν perf. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить. Perf. указывает на завершенное действие в прошлом, подчеркивая его результаты: "час настал, пора".
δόξασον aor. imper. act.-от δοξάζω (G1392) прославлять. Aor. imper. призывает к специфическому действию и изображает действие как начинающееся: "начинай прославлять"
δοξάση aor. conj. act. от δοξάζω. Conj. с ϊν (G2443) выражает цель или результат.
2 έδωκας aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
δέδωκας perf. ind. act. perf. указывает на непреходящую природу дара (Morris).
δώση aor. conj. act.
3 ϊνα (G2443) что, пояснительное значение.
γινώσκωσιν praes. conj. act. от γινώσκω (G1097) знать. Conj. с ίν выражает содержание жизни вечной. Также может выражать результат.
άπέστειλας aor. ind. act. от αποστέλλω (G649) посылать, посылать как полномочного представителя (TDNT).
4 έδόξασα aor. ind. act. от δοξάζω, см. ст 1. Обобщ. aor. относится ко всей Его прошлой жизни, в которой Он славил Бога.
τελειώσας aor. act. part. от τελειόω (G5048) завершать, совершать, делать совершенным. Это завершение — необходимое условие последующего прославления. Здесь имеется в виду вся завершенная жизнь Иисуса и, вероятно, Его смерть тоже (Barrett).
ίν (G2443) либо выражает цель, либо является пояснительным (Brown).
ποιήσω aor. conj. act. от ποιέω (G4160) делать.
5 δόξασόν aor. imper. act. от δοξάζω, см. ст 1.
είχον impf. ind. act. от έχ (G2192) иметь.
είναι praes. act. inf. от ειμί (G1510) быть. Inf. Используется с πρό (G4253) для выражения предшествующего действия.
6 έψανέρωσα aor. ind. act. от φανερόω (G5319) прояснять. Aor. подводит итоги Его служения и проводит параллель к ст. 4 (Barrett).
έδωκας aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
τετήρηκαν perf. ind. act. от τηρέω (G5083) хранить. О форме см. BD, 44.
7 έγνωκαν perf. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать.
δέδωκας perf. ind. act. от δίδωμι, см. ст 6.
8 έδωκας aor. ind. act. от δίδωμι, см. ст 6. έλαβον aor. ind. act. от λαμβάνω (G2983) брать, принимать.
έγνωσαν aor. ind. act. от γινώσκω, см. ст 3. έξήλθον aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить.
άπέστειλας aor. ind. act. от άποστέλλω, см. ст 3.
9 δέδωκας perf. ind. act. от δίδωμι, см. ст 6.
10 δεδόξασμαι perf. ind. pass. от δοξάζω, см. ст 1. Perf. указывает на состояние прославления, может быть предвосхищающим, указывающим на некую грядущую славу (Morris).
11 τήρησον aor. imper. act. от τηρέω, СМ. СТ. 6. έν (G1722) в, в местном и instr. значении. Они отмечены и защищены именем Бога (Brown).
δέδωκας perf. ind. act. от δίδωμι, см. ст 6. ώσιν praes. conj. act. от ειμί (G1510) быть. Conj. с ίν (G2443) выражает цель или результат.
12 ήμην impf. ind. med. (dep.) от είμί, см. ст 11. έτήρουν impf. ind. act. от τηρέω, см. ст 6. Обыденный impf. указывает, что Он хранил их длительный период времени.
δέδωκας perf. ind. act. от δίδωμι, см. ст 6. έφύλαξα aor. ind. act. от φυλάσσω (G5442) стеречь. Aor. подводит итоги процесса, обозначенного impf. от έτήρουν (Barrett).
άπώλετο aor. ind. med. от άπόλλυμι (G622) уничтожать, пропадать, погибать.
άπώλεια (G684) разрушение, потеря, проклятие (Brown). Атрибутивный gen., т.е. "сын, заслуживающий погибели" или "сын, характерной чертой которого является погибель"
πληρωθή aor. conj. pass. от πληρόω (G4137) выполнять. Conj. с ϊν (G2443) выражает результат.
13 έχωσιν praes. conj. act. от έχ (G2192) иметь.
πεπληρωμένην perf. pass. part. (adj.) от πληρόω, см. ст 12. Perf. указывает, что действие завершено.
14 έμίσησεν aor. ind. act. от μισέω (G3404) ненавидеть.
15 αρης aor. conj. act. от αίρω (G142) поднимать, забирать. Conj. с ϊν 1 (G2443) указывает на содержание просьбы.
τηρήσης aor. conj. act. от τηρέω, см. ст 6. Conj. с ϊν (G2443) указывает на содержание просьбы.
17 άγίασον aor. imper. act. от άγιάζω (G37) освящать, выделять человека или вещь во имя Бога и посвящать Ему как нечто священное (Hoskyns).
Aor. imper. может предполагать начало действия. Очевидно, здесь содержится идея вневременности или гномическое значение.
αλήθεια (G225) истина. О безартиклевом обороте см. Ин 1:1.
18 άπέστειλας aor. ind. act. от άποστέλλω, см. ст 3. Aor. описывает завершенное действие в прошлом.
απέστειλα aor. ind. act. от άποστέλλω. Предвосхищающий aor. относится к поручению, которое Он даст после воскресения (Morris).
19 ώσιν praes. conj. act. от είμί, см. ст 11. Conj. с ίν (G2443) используется для выражения цели или результата. Гл. образуют здесь перифр. оборот.
ήγιασμένοι perf. pass. part. от άγιάζω, см. ст 17.
20 πιστευόντων praes. act. part. от πιστεύω (G4100) верить. Praes. part. подчеркивает длительный признак.
21 ϊνα (G2443) так что, что. Первые два предложения выражают содержание молитвы, третье указывает на цель (Brown).
ώσιν praes. conj. act. от είμί, см. ст 11.
πιστεύη praes. conj. act. от πιστεύω, см. ст 20. Conj. С ίν (G2443).
οτ (G3754) что, вводит содержание верования.
άπέστειλας aor. ind. act. от αποστέλλω, см. ст 3. Aor. подчеркивает завершение действия: "Он был послан, и Он здесь".
22 δέδωκα perf. ind. act. от δίδωμι, см. ст 6. Perf. подчеркивает результат действия в прошлом.
ώσιν praes. conj. act. от είμί, см. ст 11.
23 ώσιν praes. conj. act. от είμί, см. ст 11.
τετελειωμένοι perf. pass. part. от τελειόω, см. ст 4, завершать, совершать, доводить до совершенства (BAGD). Используется в перифр. конструкции для образования perf. pass. Conj. с ίν (G2443) используется для выражения цели. Perf. указывает на постоянное состояние как цель и конечный результат (RWP).
γινώσκη praes. conj. act. от γινώσκω (G1097) знать.
ήγάπησας aor. ind. act. от άγαπάω (G25) любить.
24 δέδωκας perf. ind. act. от δίδωμι, см. ст 6. ίν (G2443) что, используется для выражения содержания желания.
θεωρώσιν praes. conj. act. от θεωρέω (G2334) видеть. Conj. с ίν (G2443) выражает результат. ήγάπησάς aor. ind. act. от άγαπάω, см. ст 23.
25 καί (G2532) оба; т.е. и мир, и сии (Morris).
έγνω aor. ind. act. от γινώσκω, см. ст 7.
26 έγνώρισα aor. ind. act. от γνωρίζω (G1107) делать известным.
ή praes. conj. от είμί (G1510) быть. Conj. с ϊν (G2443) выражает цель или, что более вероятно, результат.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Иоанна, 17 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.