1 λελάληκα perf. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
σκανδαλισθήτε aor. conj. pass. от σκανδαλίζω (G4624) заставить оступиться (TDNT). Conj. с ϊν (G2443) выражает цель или результат.
2 άποσυναγώγους (G656) отлученный от синагоги.
ποιήσουσιν fut. ind. act. от ποιέω (G4160) делать, совершать, ввязываться. έρχεται praes. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) приходить, идти. Praes. является футуристическим, указывает на несомненное будущее событие как на уже происходящее.
άποκτείνας aor. act. part. (temp.) от άποκτείνω (G615) убивать. Subst. part. делает акцент на лице, выполняющем действие. Aor. подчеркивает предшествующее действие или действие, необходимое для действия основного гл. Убийство учеников будет необходимо для того, чтобы враги послужили делу Бога.
δόξη aor. conj. act. от δοκέω (G1380) предполагать.
λατρεία (G2999) служба. Имеется в виду поклонение и служение Богу вообще (Morris).
προσφέρειν praes. inf. act. от προσφέρω (G4374) нести. Инфинитив-дополнение дополняет осповной гл.
3 ποιήσουσιν fut. ind. act. от ποιέω, см. ст. 2. Футуристический praes. изображает определенное будущее событие как уже происходящее.
έγνωσαν aor. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать.
4 λελάληκα perf. ind. act. от λαλέω, см. ст. 1. έλθη aor. conj. act. от έρχομαι, см. ст. 2. Conj. с όταν того> обобщает.
μνημονεύητε praes. conj. act. от μνημονεύω (G3421) помнить. Conj. с 'ίνα (G2443) выражает цель.
ήμην impf. ind. med. от ειμί (G1510) быть.
5 πέμψαντα aor. act. part. от πέμπω (G3992) посылать. Subst. part. делает акцент на личности посылающего. Aor. указывает на предшествующее действие.
έρωτφ praes. ind. act. от έρωτάω (G2065) спрашивать.
6 λελάληκα perf. ind. act. от λαλέω, см. ст. 1.
πεπλήρωκεν perf. ind. pass. от πληρόω (G4137) выполнять. Интенсивный perf. указывает на длительные результаты: «они остались в печали».
7 συμφέρει praes. ind. act. от συμφέρω (G4851) быть выгодным, полезным; здесь: надлежит, выгодно, полезно.
άπέλθω aor. conj. act. от απέρχομαι (G565) уходить. В этом случае conj. с ϊν (G2443) выражает цель. Последующий conj. с έάν (G1437) используется в conj. 3 типа, в котором уеловие рассматривается как возможное.
παράκλητος утешитель (см. G14:16).
έλεύσεται fut. ind. med. (dep.) от έρχομαι, см. ст. 2.
πορευθώ aor. conj. pass. (dep.) от πορεύομαι (G4198) идти, уходить.
πέμψω fut. ind. act. от πέμπω, см. ст. 5. Как Отец послал Сына, так Сын пошлет Духа Святого.
8 έλθών aor. act. part. от έρχομαι, см. ст. 2. Aor. описывает предшествующее действие, необходимое для завершения действия основного гл. Таким образом, это антецедент основного гл., хотя приход является будущим по отношению к моменту речи.
έλέγξει fut. ind. act. от έλέγχω (G1651) излагать, убеждать, предъявлять доказательства с целью убеждения или опровержения слов оппонента; особ, относится к судебным процессам (Morris).
δικαιοσύνη (G1343) праведность. Собственная праведность Христа является образцом и источником праведности для людей (MRP, 143; TDNT; TLNT; EDNT, 1:1146).
κρίσεως gen. от κρίσις (G2920) суд.
9 ότι (G3754) потому что, что. О возможном обороте см. Barrett.
πιστεύουσιν praes. ind. act. от πιστεύω (G4100) верить. Praes. длительности, указывает на то, как долго они отказывались поверить.
10 ούκέτι (G3765) больше не.
θεωρείτε praes. ind. act. от θεωρέω (G2334) видеть. Футуристический praes. описывает будущее событие, которое весьма вероятно: «они, несомненно, не увидят Меня».
11 κέκριται perf. ind. pass. от κρίνω (G2919) судить. Perf. подчеркивает завершенное действие суда над настоящим правителем мира.
12 βαστάζειν praes. act. inf. от βαστάζω (G941) нести. Имеется в виду, что они не могут пока понять (Brown). Inf. является дополнением при основном гл.
13 έλθη aor. ind. act. от έρχομαι, см. ст. 2. Conj. с όταν (G3752) обобщает: «когда бы Он ни пришел»
άληθείας gen. от άλήθεια, истина (G225); атрибутивное или описательное, указывает на признак Духа. Оδηγήσει fut. ind. act. от όδηγέω (G3594) показывать путь; проводник путника по незнакомой стране (Godet).
λαλήσει fut. ind. act. от λαλέω, см. ст. 1. έρχόμενα praes. med. (dep.) part. (subst.) от έρχομαι, см. ст. 2.
άναγγελεί fut. ind. act. от αναγγέλλω (G312) провозглашать.
14 δοξάσει fut. ind. act. от δοξάζω (G1392) прославлять.
λήμψεται fut. ind. med. (dep.) от λαμβάνω (G2983) брать.
άναγγελεί fut. ind. act. от άναγγέλλω, см. ст. 13. Повторение этого слова делает акцент на данном аспекте работы Духа (Morris).
16 όψεσθε fut. ind. med. (dep.) от όράω (G3708) видеть.
18 οϊδαμεν perf. ind. act. от οιδα (G1492) знать. Def. perf. со знач. praes.
19 έγνω aor. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать.
ήθελον impf. ind. act. от θέλω (G2309) желать, хотеть.
έρωτάν praes. act. inf. от ερωτάω (G2065) спрашивать. Inf. в роли дополнения основного гл. όψεσθε fut. ind. med. от όράω, см. ст. 16.
20 κλαύσετε fut. ind. act. от κλαίω (G2799) плакать, рыдать.
θρηνήσετε fut. ind. act. от θρηνέω (G2354) стенать. Имеются в виду громкие стоны и причитания, принятые при оплакивании смерти на Ближнем Востоке (Brown).
χαρήσεται fut. ind. med. (dep.) от χαίρω (G5463) ликовать.
λυπηθήσεσθε fut. ind. pass. от λυπέω (G3076), pass. быть печальным.
γενήσεται fut. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, быть.
21 τίκτη praes. conj. act. от τίκτω (G5088) рождать. Conj. с όταν того) в indef. temp. прид. ήλθεν aor. ind. act. от έρχομαι, см. ст. 2; здесь: прибывать.
γέννηση aor. conj. act. от γεννάω (G1028) рождать. Предыдущая форма praes. указывает на женщину, которая рожает; aor. здесь указывает на завершенный процесс (Morris).
μνημονεύει praes. ind. act. от μνημονεύω, см. ст. 4, с obj. в gen. Гномический praes. έγεννήθη aor. ind. pass. от γεννάω.
22 όψόμαι fut. ind?act. от όράω, см. ст. 16.
χαρήσεται fut. ind. pass. от χαίρω, см. ст. 20.
23 ερωτήσετε fut. ind. act. от ερωτάω, см. ст. 19.
αίτήσητε aor. conj. act. от αίτέω (G154) спрашивать. Conj. в indef. rel. прид. с αν τι.
δώσει fut. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
24 ήτήσατε aor. ind. act. от αίτέω, см. ст. 23.
αιτείτε praes. imper. act. от αίτέω. Praes. imper. предполагает, что процесс прошения должен продолжаться.
λήμψεσθε fut. ind. med. (dep.) от λαμβάνω (G2983) получать.
ή praes. conj. act. от είμί.
πεπληρωμένη perf. pass. part. от πληρόω, см. ст. 6; образует перифр. perf. conj. pass. Conj. с ϊν (G2443) выражает цель.
25 παροιμία (G219) притча. У Иоанна, «темные высказывания» «обороты речи» (BAGD; ММ). Эбботт толкует это выражение как «краткие» а не «темные» высказывания (Abbott, Johannine Vocabulary, 219ff).
λελάληκα perf. ind. act. от λαλέω, см. ст. 1. Perf. подчеркивает длительное действие в прошлом.
έρχεται praes. med. (dep.) act. от έρχομαι, см. ст. 2. Praes. футуристический, подчеркивает уверенность в наступлении события.
λαλήσω fut. ind. act. от λαλέω.
άπαγγελώ fut. ind. act. от άπαγγέλλω (G518) говорить, провозглашать.
26 αίτήσεσθε fut. ind. med. от αίτέω, см. ст. 23. έρωτήσω fut. ind. act. от έρωτάω, см. ст. 19.
27 πεφιλήκατε perf. ind. act. от φιλέω (G5368).
πεπιστεύκατε perf. ind. act. от πιστεύω (G4100) верить. Perf. указывает на определенный образ жизни (Brown).
έξήλθον aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить.
28 έλήλυθα perf. ind. act. от έρχομαι, см. ст. 2.
29 'ίδε (G2396) aor. imper. act. от όράω видеть. Используется почти как непосредственно доказывающая частица, для привлечения внимания.
30 οϊδαμεν perf. ind. act. от οιδα знать. См. ст. 18. έξήλθες aor. ind. act. от έξέρχομαι, см. ст. 27.
31 άπεκρίθη aor. ind. pass. (dep.) от άποκρίνομαι (G611) отвечать.
32 έλήλυθεν perf. ind. act. от έρχομαι, см. ст. 2.
σκορπισθήτε aor. conj. pass. от σκορπιάζω (G4650) рассеивать. Conj. с ϊν (G2443) объясняет ώρ (G5610).
άψητε aor. conj. act. от άφίημι (G863) оставлять.
33 λελάληκα perf. ind. act. от λαλέω, см. ст. 1. έχητε praes. conj. act. от έχ (G2192) иметь. Conj. с ϊν (G2443) выражает результат. έχετε praes. ind. act. от εχω.
θαρσεΐτε praes. imper. act. от θαρσέω (G2293) иметь смелость, быть храбрым.
νενίκηκα perf. ind. act. от νίκω (G3528) покорять. Perf. указывает на окончательную победу (Morris).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на евангелие от Иоанна, 16 глава2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.