Библия » Лингвистический. Роджерс

Откровение 17 глава

1 ήλθεν praes. ind. act. от έρχομαι (G2064) идти.
εχόντων praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
φιάλη (G5357) чаша (см. Отк 15:7).
έλάλησεν aor. ind. act. от λαλέω (G2980) говорить.
λέγων praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить.
δεύρο (G1204) подойди сюда! δείξω fut. ind. act. от δείκνυμι (G1166) показывать.
κρίμα (G2917) приговор, суд.
πόρνη (G4204) блудница, проститутка. В ВЗ и пророческой литературе блуд и проституция приравнивались к идолопоклонству и религиозному отступничеству (Ос 1:2; Ford; Mounce). Блудница, о которой говорится здесь, — это Рим, религиозная система которого коррумпирована и находится под влиянием второго зверя из Отк. 13. Тем не менее, некоторые считают, что имеется в виду Вавилон в буквальном смысле, как центр идолопоклонства (Thomas).
καθημένης praes. med. part. от κάθημαι (G2521) сидеть.
έπ ύδάτων πολλών (G1909; G5204; G4183) на многих водах (см. Отк 13:1).
2 έπόρνευσαν aor. ind. act. от πόρνεύω (G4203) участвовать в блуде, принимать участие в незаконных сексуальных отношениях. Опять же имеется в виду религиозное отступничество.
έμεθύσθησαν aor. ind. pass. от μεθύσκω (G3182) быть пьяным; pass. напиваться. Aor. может быть inch.: входить в состояние опьянения, напиваться. Имеется в виду опьянение ложной верой.
κατοικοΰντες praes. act. part. от каτοικέω (G2730) жить, пребывать, проживать.
πορνεία (G4202) аморальность, блуд (см. 2:21). Здесь gen. определения, объясняет слово οίνου.
3 άπήνεγκεν aor. ind. act. от αναφέρω (G667) уносить.
έρημος (G2048) пустыня.
είδον aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
καθημένην praes. med. (dep.) part. от κάθημαι (G2521) сидеть.
θηρίον (G2342) дикое животное, зверь.
κόκκινος (G2847) багряный, малиновый. Этот цвет, популярный в Римской империи, символизировал роскошь и высокомерное великолепие (EGT; TDNT).
γέμον[τα] praes. act. part. от γέμω (G1073) быть полным.
βλασφημία (G988) богохульство.
έχων praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
κέρας (G2768) рог. Этот образ обозначает близкую связь политической и религиозной власти в последние дни.
4 ήν impf. ind. act. от είμί (G1510) быть.
περιβεβλημένη perf. pass. part. от περίβάλλω G4016 набрасывать, облачаться.
πορφυροΰς (G4210) пурпур.
κόκκινος (G2847) малиновый. Пурпур часто использовался для изготовления царской одежды и был символом величия (Mounce; ABD, 5:556-60; L.B.Jensen, "Royal Purple of Tyre" Journal of Ancient Near Eastern Society 22 [1963]: 104-18).
κεχρυσωμένη perf. pass. part. от χρυσόω (G5558) золотить, покрывать золотом.
μαργαρίτης (G3135) жемчуг (см. 1Тим 2:9).
έχουσα praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
ποτήριον (G4221) чаша.
χρυσοϋς (G5553) золотой.
βδέλυγμα (G946) нечто отвратительное, мерзость, гадость. В Септ, это слово обозначает моральную или церемониальную скверну, связанную с идолопоклонством (Mounce).
ακάθαρτος, G1623 нечистый, нечестивый.
πορνεία (G4202) блуд. Это либо gen. источника, описывающий источник осквернения, либо описательный gen., указывающий на тип осквернения, сексуальное.
5 μέτωπον (G3359) лоб, чело.
γεγραμμέvov perf. pass.part, от γράφω (G1125) писать, надписывать.
6 είδον aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
μεθύουσαν praes. act. part. от μεθύω (G3184) напиваться. Метафора опьянения кровью святых и свидетелей Иисуса Христа означает, что множество верующих будет убито, и это возбуждающе подействует на свирепую блудницу (Mounce). Эти слова указывают на чудовищные преследования веры в последние дни (DLNT, 907-14).
έθαύμασα aor. ind. act. от θαυμάζω (G2296) поражаться, удивляться.
ίδών aor. act. part. от όράω (G3708) видеть.
θαύμα (G2295) удивление.
7 έθαύμασας aor. ind. act. от θαυμάζω (G2296) изумляться.
έρ fut. ind. act. от λέγω (G3004) рассказывать.
βαστάζοντος praes. act. part. от βαστάζω (G941) нести, приносить. έχοντος praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
8 είδες aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
ην impf. ind. act. от είμί (G1510) быть.
ην και ούκ έστι και μέλλει άναβαίνειν "тот, кто был и кого нет, но он собирается восстать". Это сознательная антитеза фразе из Отк 1:4: "тот, кто был и есть" (Swete).
μέλλει praes. ind. act. от μέλλω (G3195) собираться. Используется с inf. для выражения будущего.
άναβαίνειν praes. act. inf. от άναβαίνω (G305) подниматься, восходить.
άβύσσος (G12) бездонная пропасть, бездна (см. 9:1).
απώλεια (G684) разрушение, гибель.
ύπάγει praes. ind. act. от ύπάγω (G5217) продвигаться.
θαυμασθήσονται fut. ind. pass. от θαυμάζω (G2296) поражаться, изумляться чему-л. ужасному, мир будет поражаться и восхищаться (Swete).
κατοικούντες praes. act. part. от κατοικέω (G2730) жить, пребывать.
γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать.
καταβολή (G2602) основание (см. Отк 13:8).
βλεπόντων praes. act. part. от βλέπω (G991) видеть. Temp. part., "когда они увидят". Gen. pl. согласован с gen. pl. от rel. pron. ών (RWP).
ην impf. ind. act. от είμί (G1510) быть.
παρέσται fut. ind. act. от παρειμί (G3918) присутствовать, приходить.
9 νούς (G3563) ум, понимание. Это призыв к бдительности и вниманию (Swete).
έχων praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
όπου (G3699) где.
κάθηται praes. ind. med. (dep.) от κάθημαι (G2521) сидеть.
βασιλεύς (G935) царь. Это ссылка либо на семь мировых держав (Seiss), либо на семь императоров Римской империи (Govett; Mounce; Ford). Некоторые считают, что имеются в виду семь разных форм правления Рима (Scott).
10 έπεσαν aor. ind. act. от πίπτω (G4098) падать, падать вниз.
ούπω (G3768) еще не. όταν (G3752) с conj. когда бы ни. έλθη aor. conj. act. от έρχομαι (G2064) идти, приходить. Conj. используется в indef. temp. прид. δεϊ (G1163) praes. ind. act. необходимо, с acc. и inf.
μείναι aor. inf. act. от μένω (G3306) оставаться.
11 όγδοος (G3590) восемь. Сам зверь — восьмой царь, и в то же время он — один из семи. Это Антихрист, а не просто очередной римский император. Период великой скорби, предшествующий возвращению Мессии, — время его гегемонии (Моипсе).
υπάγει praes. ind. act. от ύπάγω (G5217) продолжать.
12 είδες aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
έλαβον aor. ind. act. от λαμβάνω (G2983) брать. Десять царей, которые еще не получили власти, могут обозначать европейские государства возрожденной римской империи. Зверь-политик из Отк. 13 будет одним из этих царей (Scott).
13 γνώμη (G1106) мнение, намерение. Единство десяти означает, что они все поддерживают зверя (Swete).
έχουσιν praes. ind. act. от έχ (G2192) иметь. Praes. описывает будущее событие δ уверенностью.
διδόασιν praes. ind. act. 3 pers. pl. от δίδωμι (G1325) давать.
14 άρνίον (G721) агнец.
πολεμήσουσιν fut. ind. act. от πολεμέω (G4170) воевать.
νικήσει fut. ind. act. от νικάω (G3528) побеждать, одерживать победу, покорять, одолевать.
κύριος κυρίων (G2962) Господь господ. Gen. может быть gen. правления: "Он Господь, Который правит над господами". Возможно, это иносказание суперлатива (GGBB, 298). Слово или корень κύριος используется в Откровении 22 раза, показывая, что Христос — истинный правитель. О параллели из Даниила см. G.K.Beale, "The Origin of the Title 'King of Kings and Lord of Lords' in Revelation 17:14" NTS 31 (1985): 618-20.
κλητός (G2822) призванный.
έκλεκτός (G1588) выбранный, избранный.
15 είδες aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
ού (G3757) где.
κάθηται praes. ind. med. (dep.) от κάθημαι (G2521) сидеть.
όχλος (G3793) толпа, множество.
έθνη nom. pl. от έθνος (G1484) народ.
γλώσσα (G1100) язык. Эти четыре слова вместе подчеркивают универсальность (Mounce). Об образе моря как символе народов см. Отк 13:1.
16 είδες aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
μισήσουσιν fut. ind. act. от μισέω (G3404) ненавидеть.
ήρημωμένην perf. pass. part. от έρημόω (G2049) опустошать, превращать в пустыню или пустынное место.
ποιήσουσιν fut. ind. act. от ποιέω (G440) делать.
φάγονται fut. ind. med. (dep.) от έσθίω (G2068) есть.
κατακαύσουσιν fut. ind. act. от κατακαύομαι (G2618) сжигать, поджигать, полностью разрушать с помощью огня. Политические силы обратятся против ложной религиозной системы и полностью ее уничтожат.
17 έδωκεν aor. ind. act. от δίδωμι (G1325) давать.
ποιήσαι aor. act. inf. от ποιέω (G4160) делать.
δούναι aor. act. inf. от δίδωμι (G1325) давать.
τελεσθήσονται fut. ind. pass. от τελέω да!54641 достигать цели, завершать.
18 είδες aor. ind. act. от όράω (G3708) видеть.
έχουσα praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на Откровение Иоанна, 17 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2020, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.