Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

Откровение 22 Откровение 22 глава

1 ἔδειξεν aor.* ind.* act.* от δείκνυμι (G1166) показывать.
ποταμός (G4215) река.
λαμπρός (G2986) блестящий, яркий.
κρύσταλλον (G2930) кристалл.
ἐκπορευόμενον praes.* med.* (dep.*) part.* от ἐκπορεύομαι (G1607) выходить.
ἀρνίον (G721) агнец.
2 πλατεῖα (G4113) широкая улица. Вероятно, имеется в виду одна широкая основная улица, в отличие из узких извилистых улочек восточных городов (Ford*).
ἐντεῦθεν (G1782) отсюда.
ἐκεῖθεν (G1564) оттуда.
ξύλον (G3586) дерево. О видении Еноха, который увидел много разных деревьев, среди которых было древо познания добра и зла, плод которого вкусили Адам и Ева в Эдемском саду, см.* 1 Enoch 29−32.
ποιοῦν praes.* act.* part.* (adj.*) от ποιέω (G4160) делать, нести. Praes.* указывает на повторяющееся действие.
δώδεκα (G1427) двенадцать.
μήν (G3375) месяц.
ἕκαστος (G1538) каждый.
ἀποδιδοῦν praes.* act.* part.* от ἀποδίδωμι (G591) отдавать, давать, предоставлять.
φύλλον (G5444) лист.
θεραπεία (G2322) исцеление. Некоторые болезни перестали существовать, это может относиться к подготовке народов к последующему служению в новом творении (Thomas*).
3 κατάθεμα (G2652) проклятие. Это слово может обозначать проклятых (Swete*).
ἔσται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
λατρεύσουσιν fut.* ind.* act.* от λατρεύω (G3000) поклоняться, служить и поклоняться.
4 ὄψονται fut.* ind.* med.* (dep.*) от ὁράω (G3708) видеть.
μετώπων (G3359) лоб, чело.
5 ἔσται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
ἔχουσιν praes.* ind.* act.* от ἔχω (G2192) иметь.
λύχνος (G3088) светильник.
φωτίσει fut.* ind.* act.* от φωτίζω (G5461) освещать, светить, давать свет.
βασιλεύσουσιν fut.* ind.* act.* от βασιλεύω (G936) царствовать, быть царем, править. О Новом Иерусалиме см.* DLNT*, 564−65.
6 εἶδον aor.* ind.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
ἀληθινός (G228) подлинный, истинный.
ἀπέστειλεν aor.* ind.* act.* от ἀποστέλλω (G649) посылать, посылать как официального представителя.
δεῖξαι aor.* act.* inf.* от δείκνυμι (G1166) показывать. Inf.* используется для выражения цели.
δεῖ (G1163) praes.* ind.* act.* необходимо.
γενέσθαι aor.* med.* (dep.*) inf.* от γίνομαι (G1096) случаться, становиться, происходить.
ἐν τάχει (G1722; G5034) быстро. Предложная фраза используется как наречие.
7 ἰδού aor.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
ἔρχομαι (G2064) praes.* ind.* med.* (dep.*) приходить.
ταχύς (G5036) быстро.
μακάριος (G3107) счастливый, блаженный.
τηρῶν praes.* act.* part.* от τηρέω (G5083) хранить. Praes.* обозначает постоянное хранение.
βιβλίον (G975) книга.
8 κἀγὼ Ἰωάννης (G2504; G2491) «и я, Иоанн». Теперь Иоанн свидетельствует, что слышал и видел, что написано в книге (Mounce*).
ἀκούων praes.* act.* part.* от ἀκούω (G191) слышать.
βλέπων praes.* act.* part.* от βλέπω (G991) видеть.
ἤκουσα aor.* ind.* act.* от ἀκούω (G191) слышать.
ἔβλεψα aor.* ind.* act.* от βλέπω (G991) видеть.
ἔπεσα aor.* ind.* act.* от πίπτω (G4098) падать ниц.
προσκυνῆσαι aor.* act.* inf.* от προσκυνέω (G4352) поклоняться. Inf.* выражает цель.
δεικνύοντος praes.* act.* part.* от δείκνυμι (G1166) показывать.
9 λέγει praes.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
ὅρα praes.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть. Об этом обороте и его значении см.* 19:10.
σύνδουλος (G4889) товарищ-раб.
τηρούντων praes.* act.* part.* от τηρέω (G5083) соблюдать (см.* ст. 7).
προσκύνησον aor.* imper.* act.* от προσκυνέω (G4352) поклоняться (см.* Отк. 5:14).
10 σφραγίσῃς aor.* conj.* act.* от σφραγίζω (G4972) опечатывать. О значении опечатывания см.* Отк. 5:1. Отр. μή (G3361) с aor.* conj.* используется в отр. приказе или запрете (GGBB*, 469).
προφητεία (G4394) пророчество.
καιρός (G2540) время, избранное время.
ἐγγύς (G1451) близко.
11 ἀδικῶν praes.* act.* part.* от ἀδικέω (G91) поступать несправедливо, поступать неправедно. Part.* используется как имя, обозначая привычку того, кто поступает неправильно, «злодея», возможно, здесь присутствует особая ссылка на преследователя (Swete*).
ἀδικησάτω aor.* imper.* act.* от ἀδικέω (G91) поступать неправедно.
ῥυπαρός (G4508) грязный, нечистый.
ῥυπανθήτω aor.* imper.* pass.* от ῥυπαίνω (G4510) пачкать, осквернять (BAGD*). Грязные поступки нарушают чистоту жизни и даже чувство достоинства. Формы aor.* здесь указывают на постоянное состояние, в которое они вступили; с этого момента они не сходят с избранного курса, который рассматривается как одно действие (Swete*).
ποιησάτω aor.* imper.* act.* от ποιέω (G4160) делать; здесь в знач. действовать или практиковать. Действия свидетельствуют о характере человека.
ἁγιασθήτω aor.* imper.* act.* от ἁγιάζω (G37) делать святым, освящать, отделять (NIDNTT*; TDNT*; EWNT*).
12 ἰδού aor.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
ἔρχομαι (G2064) praes.* ind.* med.* (dep.*) приходить.
ταχύς (G5036) быстро.
μισθός (G3408) награда, плата.
ἀποδοῦναι aor.* act.* inf.* от ἀποδίδωμι (G591) давать, платить, уступать. Inf.* используется для выражения цели.
13 ἔσχατος (G2078) последний.
ἀρχή (G746) начало.
τέλος (G5056) конец, завершение, цель (см.* Отк. 1:8).
14 πλύνοντες praes.* act.* part.* от πλύνω (G4150) мыть.
στολάς acc.* pl.* от στολή (G4749) одежда. Это слово обозначает длинное развевающееся одеяние (Trench, Synonyms*, 186; TDNT*).
ἵνα (G2443) что, чтобы. Это слово вводит прид.* цели, которое выражено с помощью fut.* ind.*, а не aor.* conj.* (RWP*).
ἔσται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
ξύλον (G3586) дерево.
πυλών (G4440) gen.* pl.* врата.
εἰσέλθωσιν aor.* conj.* act.* от εἰσέρχομαι (G1525) заходить, входить.
15 ἔξω (G1854) вне, без.
κύνες nom.* pl.* от κύων (G2965) собака (см.* Флп 3:2).
φάρμακος (G5333) тот, кто пользуется наркотиками для магии или колдовства (см.* 9:21).
πόρνος (G4205) аморальный человек, блудник.
φονεύς (G5406) убийца.
εἰδωλολάτρης (G1496) идолопоклонник.
φιλῶν praes.* act.* part.* от φιλέω (G5368) увлекаться, любить.
ποιῶν praes.* act.* part.* от ποιέω (G4160) делать.
16 ἔπεμψα aor.* ind.* act.* от πέμπω (G3992) посылать.
μαρτυρῆσαι aor.* act.* inf.* от μαρτυρέω (G3140) свидетельствовать, удостоверять (NTCW*). Inf.* выражает цель.
ῥίζα (G4491) корень (см.* 5:5).
ἀστήρ (G792) звезда.
λαμπρός (G2986) яркий, сияющий, блестящий.
πρωϊνός (G4407) утренний; здесь: утренняя звезда, Венера, (см.* 2Пет 1:19).
17 πνεῦμα (G4151) дух.
νύμφη (G3565) невеста. Под Духом понимается Святой Дух, а невеста — церковь. Свидетельство церкви усиливается Святым Духом, который представляет собой великую силу благовествования в это время (Mounce*).
λέγουσιν praes.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
ἔρχου praes.* imper.* med.* (dep.*) от ἔρχομαι (G2064) идти, приходить.
ἀκούων praes.* act.* part.* от ἀκούω (G191) слышать.
εἰπάτω aor.* imper.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
διψῶν praes.* act.* part.* от διψάω (G1372) жаждать, испытывать жажду.
ἐρχέσθω praes.* imper.* pass.* (dep.*) от ἔρχομαι (G2064) приходить. Imper.* выражает приглашение и позволение: «пусть он придет».
θέλων praes.* act.* part.* от θέλω (G2309) желать, хотеть.
λαβέτω aor.* imper.* act.* от λαμβάνω (G2983) брать, принимать.
δωρεάν (G1432) без причины, бесплатно, даром.
18 μαρτυρῶ praes.* ind.* act.* от μαρτυρέω (G3140) свидетельствовать, удостоверять. Здесь по-прежнему говорит Иисус. Он дал нам свидетельство в книге ангела, а теперь Он свидетельствует лично (Swete*).
ἀκούοντι praes.* act.* part.* от ἀκούω (G191) слышать.
προφητεία (G4394) пророчество (Thomas*; Robert L. Thomas, “The Spiritual Gift of Prophecy in Rev. 22:18”, JETS* 32 [1989]: 201−16; DLNT*, 970−77).
βιβλίον (G975) книга.
ἐπιθῇ aor.* conj.* act.* от ἐπιτίθημι (G2007) возлагать, дополнять, добавлять. О значении предложного сочетания см.* MH*, 312f. Conj.* с ἐάν (G1437) в cond.* 3 типа, где условие рассматривается как возможное.
ἐπιθήσει fut.* ind.* act.* от ἐπιτίθημι (G2007).
πληγή (G4127) синяк, рана, язва.
γεγραμμένας perf.* pass.* part.* от γράφω (G1125) писать. Perf.* указывает на непреходящий авторитет написанного (MM*; TDNT*).
19 ἀφέλῃ aor.* conj.* act.* от ἀφαιρέω (G851) забирать, отнимать, выводить из чего-л. О примерах использования в папирусах см.* MM*; Preisigke*.
μέρος (G3313) часть, доля, удел.
ξύλον (G3586) дерево.
20 λέγει praes.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
μαρτυρῶν praes.* act.* part.* от μαρτυρέω (G3140) свидетельствовать (см.* ст. 18).
ναί (G3483) да, да (см.* Отк. 1:7).
ἔρχομαι (G2064) praes.* ind.* med.* (dep.*) приходить. Praes.* используется для описания будущего события с оттенком уверенности или быстроты (GGBB*, 536).
ταχύ (G5036) adv.* быстро, скоро.
ἀμήν (G281) аминь (см.* Отк. 1:7; EWNT*).
ἔρχου praes.* imper.* med.* (dep.*) от ἔρχομαι (G2064) приходить. Imper.* выражает просьбу или молитву, или то и другое.
21 χάρις (G5485) благодать. Благословение на всех, кто слушал эту книгу, которая зачитывалась в церквях Асии (Mounce*). Благодать — единственное основание, на котором можно устоять вечность (Govett*).
πάντων gen.* pl.* от πᾶς (G3956) весь, «со всеми».
В пасмурную погоду и при солнце, ночью и днем, в любое время и при любых обстоятельствах, Его непреходящая благодать дает нам утешение и силы. Благодать с нами с начала и до конца, от безнадежности и погибели до полного искупления (Scott*).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на Откровение Иоанна, 22 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Откровение 22 глава в переводах:
Откровение 22 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Толкования Августина
 7. Новый Библейский Комментарий
 8. Лингвистический. Роджерс
 9. Комментарии Давида Стерна
 10. Библия говорит сегодня
 11. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.