Библия » РОД Лингвистический. Роджерс

Римлянам 15 Римлянам 15 глава

1 όφείλομεν praes. ind. act. от οφείλω (G3784) быть должником кого-л., быть должным, иметь моральный долг (см. Рим 1:14).
άσθένημα (G771) слабость.
άδύνατος (G102) бессильный, не имеющий силы.
βαστάζειν praes. inf. act. от βαστάζω (G941) нести. Эпэкз. inf. объясняет обязанность.
άρέσκειν praes. inf. act. от άρέσκω (G700) доставлять удовольствие, с dat. Эпэкз. inf.
2 πλησίον (G4139) ближний. Dat. с гл. доставления удовольствия.
άρεσκέτω praes. imper. act. 3 pers. sing. от άρέσκω (G700) доставлять удовольствие.
τό άγαθόν (G18) на благо, для выгоды (Meyer). Смысл угождения должен заключаться в продвижении того, что несомненно им во благо, нацелено на их формирование (SH; Fitzmyer, 702).
3 ήρεσεν aor. ind. act. от άρέσκω (G700) угождать.
γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать. Perf. указывает на длительный авторитет (ММ).
όνειδισμός (G3619) упрек, злословие, оскорбление.
όνειδιζόντων praes. act. part. от όνειδίζω (G3680) упрекать, оскорблять (TLNT). Part, в роли subst. έπέπεσαν aor. ind. act. от έπιπίπτω (G1909) нападать.
4 όσα nom. pl. от όσος (G3745) который; здесь: так же много, как много, столько же.
προεγράφη aor. ind. pass. от προγράφω (G1125) писать заранее. Предлог в знач. «раньше» противопоставляется понятию «сегодня» (SH).
διδασκαλία (G1319) учение; здесь относится к акту обучения (BAGD).
έγράφη aor. ind. pass. от γράφω (G1125) писать.
παράκλησις (G3874) утешение, ободрение (TDNT).
έχωμεν praes. conj. act. от εχω (G2192) иметь, приобретать. Conj. с ϊν (G2443) выражает цель.
5 δώη aor. opt. act. от δίδωμι (G1325) давать. Opt. используется для выражения желания (см. МТ, 120f; J.Gonda, The Character of the Indo-European Moods [Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1956]).
φρονεΐν praes. inf. act. от φρονέω (G5426) иметь в виду, думать о чем-л., настраиваться на чтол. Subst. inf. в роли прямого дополнения.
κατά Χριστόν (G2596; G5547) согласно примеру Христа (Murray).
6 ομοθυμαδόν (G3661) в согласии, в единодушии (SH).
στόματι dat. sing. от στόμα (G4750) рот. Instr. dat. используется фигурально (метонимия, причина в знач. результата) со ссылкой на голос.
δοξάζητε praes. conj. act. от δοξάζω (G1392) славить, создавать благоприятное мнение о ком-л. Conj. с ϊν (G2443) выражает цель.
7 προσλαμβάνεσθε praes. imper. med. (dep.) от προσλαμβάνω (G4355) принимать, приветствовать (см. Рим 14:1).
προσελάβετο aor. ind. med. (dep.) от προσλαμβάνω.
8 γεγενήσθαι perf. inf. pass. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться. Inf. используется в косвенной речи после гл. «говорения» (BD, 203f) с асс. в функции субъекта inf.
βεβαιώσαι aor. inf. act. от βεβαιόω (G950) подтверждать, утверждать, устанавливать. Утвердить обещание значит подтвердить или исполнить его, выполнить или реализовать обещание (Godet; TLNT).
έπαγγελί а (G1860) обещание, здесь относится к обетованиям завета.
πατέρων gen. pl. от πατήρ (G3962) отец. Gen. владения: «обетования, принадлежащие отцам» или obj. gen. «обетования, данные отцам» Вероятно, имеется в виду данное Аврааму обещание, что все люди на земле будут благословлены через семя его, то есть Христа (Быт 12:3; G22:18).
9 δοξάσαι aor. inf. act. от δοξάζω (G1392) славить (см. ст. 6). Inf., выражающий цель, связан с είς (G1519) τό в ст. 8 (Michel).
γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать.
έξομολογήσομαι fut. ind. med. от έξομολογέω (G1843) исповедовать, восхвалять.
ψαλώ fut. ind. act. от ψάλλω (G5567) играть на струнном инструменте, играть на арфе, петь гимн, петь хвалебную песнь (AS).
10 εύφράνθητε aor. imper. pass. (dep.) от ευφραίνομαι (G2165) ликовать.
11 αινείτε praes. imper. act. от αίνέω (G134) восхвалять.
έπαινεσάτωσαν aor. imper. act. 2 pers. pl. от έπαινέω (G1867) одобрять, хвалить. Предложное сочетание имеет директивное значение (МН, 312).
12 έσται fut. ind. med. (dep.) от είμί (G1510) быть.
ρίζα (G4491) корень.
άνιστάμε· νος praes. act. part. от άνίστημι (G450) подниматься, вставать, в знач. появляться или приходить (BAGD).
άρχειν praes. inf. act. от άρχω (G757) править. Inf. выражает цель: «Он придет, чтобы править...» έλπιοΰσιν fut. ind. act. от έλπίζω (G1679) надеяться, ожидать получить. Об использовании Павлом составных цитат см. Рим 3:10.
13 πληρώσαι aor. opt. act. от πληρόω (G4137) наполнять, выполнять. Об opt., выражающем желание, см. ст. 5.
πιστεύειν praes. inf. act. от πιστεύω (G4100) верить. Артикулированный inf. используется как имя.
περισσεύειν praes. inf. act. от περισσεύω (G4052) изобиловать. Артикулированный inf. используется для выражения цели.
14 πέπεισμαι perf. ind. pass. от πείθω (G3982) убеждать; pass. быть уверенным; perf. доверять.
μεστοί (G3324) pl. полный.
έστε praes. ind. act. от είμί (G1510) быть.
άγαθωσύνη (G19) благо.
πεπληρωμένοι perf. pass. part. от πληρόω (G4137) наполнять.
δυνάμενοι praes. med. (dep.) part. от δύναμαι (G1410) быть способным.
νουθετεί ν praes. inf. act. от νουθετέω (G3560) предупреждать, предостерегать. Это призыв к умам, в которых присутствует противоречие. Человек отвращается от ложного пути с помощью предупреждения, наставления, напоминания, обучения и ободрения, которые корректируют его поведение (NIDNTT, 1:56869; TDNT; EDNT; TLNT). Inf. как дополнение.
15 τολμηρότερον adv. сотр. от τόλμηρος (G5112) смелый, отважный; comp. довольно смело.
έγραψα aor. ind. act. от γράφω (G1125) писать.
μέρος (G3313) часть, мера; «в некоторой степени» «в части письма» (SH).
έπαναμιμνήσκων praes. act. part. от έπαναμιμνήσκω (G1878) призывать снова задуматься, снова напоминать (RWP).
δοθεΐσαν aor. pass. part. от δίδωμι (G1325) давать.
16 είναι praes. inf. act. от είμί (G1510) быть. Артикулированный inf. используется как имя.
λειτουργός (G3011) служитель, тот, кто проводит публичную службу; в особенности религиозную (BAGD; TDNT; NTW, 74−76; TLNT).
ίερουργοΰντα praes. act. part. от ίερουργέω (G2418) служить священником, выполнять должность в храме, особенно приносить жертвы (SH).
γένηται aor. conj. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться.
προσφορά (G4376) приношение.
εύπρόσδεκτος удовлетворяющий, приемлемый (G2144).
ήγιασμένη perf. pass. part. от αγιάζω (G37) освящать, отделять для божественных целей.
17 ούν (G3767) теперь, следовательно; делает вывод из предыдущего.
καύχησις (G2746) похвала, прославление.
18 τολμήσω fut. ind. act. от τολμάω (G5111) быть смелым, отваживаться.
λαλεΐν praes. inf. act. omλaλeω (G2980) говорить. Inf. как дополнение основного гл. κατειργάσατο aor. ind. med. (dep.) от κατεργάζομαι (G2716) выполнять, производить.
ύπακοή (G5218) покорность.
19 τεράτων gen. pl. от τέρας (G5059) чудо.
κύκλω (G2945) в кругу, вокруг. Считалось, что мир имеет форму совершенного круга, и Павел описывает территории, уже охваченные благой вестью: Палестину, Сирию, Малую Азию и Грецию, — как лежащие внутри окружности; то есть в кругу народов Средиземноморья (John Knox, "Romans 15:14−33 and Paul's Conception of His Apostolic Mission" JBL 83 [1964]: 11).
πεπληρωκέναι perf. inf. act. от πληρόω (G4137) наполнять, выполнять. Заполнять остальное пространство, проповедуя благую весть тем, до кого она еще не дошла (Кпох, 10).
20 φιλοτιμούμενον praes. med. (dep.) part. от φιλοτιμέομαι (G5389) гордиться оказанной честью, быть честолюбивым, стремиться (BAGD).
εύαγγελίζεσθαι praes. inf. med. (dep.) от ευαγγελίζομαι (G2097) провозглашать благую весть, проповедовать евангелие. Inf. как дополнение предшествующего part. ώνομάσθη aor. ind. pass. от ονομάζω (G3687) называть; здесь: «называвмое тем, которому поклоняются» (SH).
οίκοδομώ praes. conj. act. от οίκοδομέω (G3618) строить, воздвигать (BADG).
21 γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать. Perf. указывает на непреходящий авторитет документа (ММ).
άνηγγέλη aor. ind. pass. от άναγγέλλω (G312) провозглашать.
όψονται fut. ind. med. (dep.) от όράω (G3708) видеть.
άκηκόασιν perf. ind. act. от άκούω (G191) слышать.
συνήσουσιν fut. ind. act. от συνίημι (G4920) воспринимать, понимать.
22 ένεκοπτόμην impf. ind. pass. от έγκόπτω (G1465) вклиниваться, мешать. Iterat. impf. изображает повторяющееся действие. έλθεΐν aor. inf. act. от έρχομαι (G2064) приходить. Артикулированный inf. дополняет основной гл.
23 έχων praes. act. part. от έχ (G2192) иметь.
κλίμα (G2824) территория, область, район.
έπιποθία (G1974) стремление.
έλθεΐν aor. inf. act. от έρχομαι (G2064) приходить. Эпэкз. inf. объясняет его желание.
24 πορεΰωμαι praes. conj. med. (dep.) от πορεύομαι (G4198) путешествовать.
διαπορευόμενος praes. med. (dep.) part. от διαπορεύομαι (G1279) путешествовать через.
θεάσασθαι aor. inf. med. от θεάομαι (G2300) видеть.
προπεμφθήναι aor. inf. pass. от προπέμπω (G4311) выдвигать, помогать в пути с пищей, деньгами, попутчиками, средствами передвижения и т.п.; отправлять в дорогу (BAGD; ВВС). Inf. выражает цель.
έμπλησθώ aor. conj. pass. от έμπίμπλημι (G1705) наполнять.
25 πορεύομαι (G4198) praes. ind. med. (dep.) путешествовать. Praes. описывает развивающееся действие.
διακόνων praes. act. part. от διάκονέω (G1247) служить. Part, используется для выражения цели.
26 ευδόκησαν aor. ind. act. от εύδοκέω (G2106) быть довольным, быть хорошего мнения о ком-л.
κοινωνία (G2842) товарищество, разделение, вклад (TDNT).
ποιήσασθαι aor. inf. med. от ποιέω (G4160) делать.
27 οφειλέτης (G3781) должник (см. Рим 1:14).
πνευματικός (G4152) духовный.
έκοινώνησαν aor. ind. act. от κοινόω (G2841) иметь долю в чем-л. όφείλουσιν praes. ind. act. от οφείλω (G3784) быть должником.
σαρκικός (G4559) плотский, телесный. Здесь не имеется в виду зло. Это относится к преходящему, материальному имуществу (Murray).
λειτουργήσαι aor. inf. act. от λειτουργέω (G3008) служить, прислуживать (см. ст. 16).
28 έπιτελέσας aor. act. part. от έπιτελέω (G2005) завершать, приводить к завершению.
σφραγισάμενος aor. med. part. от σφραγίζω (G4972) запечатывать, ставить печать со знаком владельца и гарантией правильности содержания (BS, 238f; TDNT; EDNT; ВВС; 2Кор 1:22; Εφ. 1:13).
άπελεύσομαι fut. ind. med. (dep.) от απέρχομαι (G565) уходить, покидать.
29 οιδα (G1492) praes. ind. act. знать. Def. perf. со знач. praes.
ερχόμενος praes. med. (dep.) part. от έρχομαι (G2064) идти.
έλεύσομαι fut. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) идти.
30 παρακαλώ praes. ind. act. от πα paκαλέω (G3870) требовать, побуждать, поощрять (см. G12:1).
συναγωνίσασθαι aor. inf. med. от συναγωνίζω (G4865) сражаться вместе с кем-л., биться вместе. Это указание на молитву как на борьбу (Michel). Inf. в роли дополнения основного гл.
31 ρυσθώ aor. conj. pass. от ρύομαι (G4506) избавлять, спасать. Conj. с ϊν (G2443) передает содержание молитвы.
άπειθο׳όντων praes. act. part. от άπειθέω (G544) быть неверующим.
ευπρόσδεκτος (G1953) удовлетворительный, приемлемый, приятный, угодный (BAGD).
γένηται aor. conj. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться.
32 έλθών aor. act. part. от έρχομαι (G2064) приходить.
συναναπαΰσωμαι aor. conj. med. (dep.) от συναναπαύομαι (G4875) пребывать вместе, отдыхать вместе. «Я могу отдохнуть и успокоить мой дух'ЧБН).
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на послание к Римлянам, 15 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Римлянам 15 глава в переводах:
Римлянам 15 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Мартина Лютера
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.