Библия » Роджерс Лингвистический. Роджерс

Римлянам 9 Римлянам 9 глава

1 О строении Рим 9 — 11, основанных на цитатах из ВЗ, см.* James W. Aageson, “Scripture and Structure in the Development of the Argument of Romans 9−11”, CBQ* 48 (1986): 265−89.
συμμαρτυρούσης praes.* act.* part.* от συμμαρτυρέω (G4828) свидетельствовать вместе, удостоверять, доказывать, уверять (Cranfield*; см.* Рим 8:16). Gen.* abs.* Причинное или temp.* part.*, «пока, или потому что моя совесть свидетельствует».
μοι dat.* sing.* от ἐγώ (G1473) я, указывает на получателя свидетельства (Dunn*).
συνείδησις (G4893) совесть (см.* 2:15).
2 λύπη (G3077) скорбь, печаль как состояние ума (SH*).
μοί dat.* sing.* (G1473) мне. Dat.* обладания, «моя печаль».
ἀδιάλειπτος (G88) постоянный, возрастающий, непрекращающийся (см.* 1:9).
ὀδύνη (G3601) боль. Имеется в виду тоска или сердечная боль, которая является результатом скорби (SH*).
3 ηὐχόμην impf.* ind.* med.* (dep.*) от εὔχομαι (G2172) молиться, желать; идиоматический impf.*, «я желал бы» (RWP*; о желательном impf.* см.* IBG, 9).
ἀνάθεμα (G331) вещь или человек, преданный разрушению, проклятый (Barrett*; TDNT*; SB*, 3:260−61).
συγγενής (G4773) родственник, соплеменник.
4 ὧν gen.* pl.* от ὅς (G3739) кто, rel.* pron.* «которому принадлежит».
υἱοθεσία (G5206) принятие (см.* 8:15).
διαθήκη (G1242) соглашение, завет, договор (TDNT*). Вероятно, Павел имеет в виду заветы, данные Аврааму, Израилю через Моисея и Давиду (Cranfield*).
νομοθεσία (G3548) дарование закона.
λατρεία (G2999) религиозное служение. Совокупность левитских служб, предписываемых законом (Godet*) и поклонение в храме (Dunn*; Cranfield*).
ἐπαγγελία (G1860) обещание. Обещания относятся к завету, данному Аврааму, в том числе обетованию земли и благословения всех семей, на ней живущих (Cranfield*; Dunn*).
5 πατήρ (G3962) отец.
τὸ κατὰ σάρκα (G2596; G4561) артикль в роли adv.* acc.* сильно подчеркивает ограничение: «насколько касается физической сферы» (BD*, 139). Физически Мессия был потомком Давида (см.* 1:3).
ὤν praes.* act.* part.* от εἰμί (G1510) быть. Subst.* part.* подчеркивает качество. О разных возможных ссылках на Христа или Бога Отца см.* Cranfield*; Fitzmyer*, 548; SH*; Dunn*.
εὐλογητός (G2128) блаженный.
6 οὐχ οἷον (G3756; G3634) rel.* pron.* качественный род или образ действия, подобный. Здесь используется как устойчивое выражение: «но не то, чтобы» (AS*).
ἐκπέπτωκεν perf.* ind.* act.* от ἐκπίπτω (G1601) отпадать, выпадать со своего места; то есть погибать или становиться бесполезным (SH*).
7 κληθήσεται fut.* ind.* pass.* от καλέω (G2564) звать.
8 λογίζεται praes.* ind.* pass.* от λογίζομαι (G3049) быть сосчитанным.
9 ἐλεύσομαι fut.* ind.* med.* (dep.*) от ἔρχομαι (G2064) приходить.
ἔσται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
10 Ῥεβέκκα (G4479) Ревекка. Вероятно, лучше всего воспринимать это как nom.* abs.*, вводящий утверждения ст. 11 и 12 (Murray*).
κοίτη (G2845) постель, сексуальная связь (SB*, 3:265−66). Используется с ἔχουσα praes.* act.* part.* от ἔχω (G2192) иметь. Используется как идиома: «имея средства, чтобы зачать» (BAGD*).
11 μήπω (G3380) пока не.
γεννηθέντων aor.* pass.* part.* от γεννάω (G1080) вынашивать; pass.* рождаться. Gen.* abs.*
πραξάντων aor.* act.* part.* от πράσσω (G4238) делать. Gen.* abs.*
φαῦλος (G5337) плохой, пустой. Основное значение — бесполезность (Trench, Synonyms*, 317f).
ἐκλογή (G1589) избрание, выбор.
πρόθεσις (G4286) замысел. Это соответствует учению фарисеев о предназначении (см.* 8:28; Gerhard Maier, Mensch und freier Wille nach den jüdischen Religionsparteien zwischen Ben Sira und Paulus [Tübingen: J. C. B. Mohr, 1971], 1−23).
μένῃ praes.* conj.* act.* от μένω (G3306) оставаться. Praes.* подчеркивает постоянное пребывание. Conj.* с ἵνα (G2443) показывает результат.
12 καλοῦντος praes.* act.* part.* от καλέω (G2564) звать. Part.* в роли subst.*
ἐρρέθη aor.* ind.* pass.* (dep.*) от λέγω (G3004) говорить.
μείζων comp.* от μέγας (G3173) большой; comp.* больше, здесь в знач. старше по возрасту.
δουλεύσει fut.* ind.* act.* от δουλεύω (G1398) служить в качестве раба, с dat.*
ἐλάσσονι (G1640) comp.* от μικρός (G3398) малый; comp.* меньший; в знач. моложе по возрасту.
13 γέγραπται perf.* ind.* pass.* от γράφω (G1125) писать. Perf.* подчеркивает длительный авторитет написанного (MM*).
ἠγάπησα aor.* ind.* act.* от ἀγαπάω (G25) любить.
ἐμίσησα aor.* ind.* act.* от μισέω (G3404) ненавидеть. Евр* идиома значит: «Я предпочитаю Иакова Исаву» (Мал 1:2−3), но Павел мог использовать это слово в буквальном значении (Barrett*; Cranfield*; Dunn*; SB*, 3:267).
14 ἐροῦμεν fut.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
μή (G3361) используется в вопросах, на которые ожидается ответ: «нет».
γένοιτο aor.* opt.* med.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться. Это выражение предостерегает от ложного вывода (см.* 3:4).
15 ἐλεήσω fut.* ind.* act.* от ἐλεέω (G1653) проявлять милость, сострадать нуждающемуся и помогать ему (TLNT*; TDNT*; EDNT*).
οἰκτιρήσω fut.* ind.* act.* от οἰκτίρω (G3627) проявлять сострадание, искренне сочувствовать (TDNT*; EDNT*). Первое из этих слов обозначает сердечное сострадание, второе — проявление этого чувства (Godet*).
16 ἄρα οὖν (G686; G3767) итак; делает вывод из предыдущего.
θέλοντος praes.* act.* part.* gen.* masc.* sing.* от θέλω (G2309) желать. Subst.* part.* praes.* описывает текущую деятельность. Gen.* может быть объектным при опущенном слове — «милость» (Cranfield*) или это может быть gen.* источника: «Милость Бога не проистекает из человеческих усилий».
τρέχοντος praes.* act.* part.* от τρέχω (G5143) бежать. Эти два слова обозначают человеческий порыв, они могут обращаться к символике спортивного соревнования и подводить итог человеческих возможностей (Michel*; Dunn*; PAM*, 135−36).
ἐλεῶντος praes.* act.* part.* (adj.*) от ἐλεέω (G1653) проявлять милость (см.* ст. 15).
17 ἐξήγειρα aor.* ind.* act.* от ἐξεγείρω (G1825) подниматься, вставать. Относится к Богу, Который призывает актеров на сцену истории (SH*).
ἐνδείξωμαι aor.* conj.* med.* (dep.*) от ἐνδείκνυμι (G1731) показывать, доказывать.
διαγγελῇ aor.* conj.* pass.* от διαγγέλλω (G1229) провозглашать.
18 σκληρύνει praes.* ind.* act.* от σκληρύνω (G4645) осложнять.
19 μέμφεται praes.* ind.* med.* (dep.*) от μέμφομαι (G3201) винить, обвинять.
ἀνθέστηκεν perf.* ind.* act.* от ἀνθίστημι (G436) противостоять, сопротивляться.
20 μενοῦνγε (G3304) напротив (Thrall*, 34f).
εἶ praes.* ind.* act.* от εἰμί (G1510) быть.
ἀνταποκρινόμενος praes.* med.* (dep.*) part.* от ἀνταποκρίνομαι (G470) возражать, отвечать, спорить. Предложное сочетание указывает на взаимное действие (MH*, 297).
πλάσμα (G4110) то, что отливается в форму (AS*).
πλάσαντι aor.* act.* part.* от πλάσσω (G4111) формировать, отливать. Aor.* используется для выражения действия, логически предшествующего действию основного гл.* Однокоренные слова используются для того, чтобы выделить противопоставление.
ἐποίησας aor.* ind.* act.* от ποιέω (G4160) делать, планировать.
21 κεραμεύς (G2763) горшечник.
πηλός (G4081) глина (GELTS*, 375). Gen.* используется со словом ἐξουσίαν («власть»); то есть «власть над глиной».
φύραμα (G5445) глиняная смесь. Об использовании метафоры глины и изготовления посуды в ВЗ и иудаизме см.* Moo*.
ποιῆσαι aor.* inf.* act.* от ποιέω (G4160) (см.* ст. 20). Эпэкз.* inf.* объясняет авторитет.
σκεῦος (G4632) сосуд
ἀτιμία (G819) бесчестие. То есть, один сосуд предназначается для благородных, а другой — для неблагородных целей (Barrett*). Коринф, в котором Павел писал свое послание римлянам, славился своими горшечниками (см.* 2 Кор 4:7).
22 θέλων praes.* act.* part.* от θέλω (G2309) желать. Praes.* описывает текущую деятельность. Subst.* part.*
ἐνδείξασθαι aor.* inf.* med.* (dep.*) от ἐνδείκνυμι (G1731) показывать, доказывать, демонстрировать что-л. кому-л. (BAGD*). Inf.* в роли дополнения основного гл.*
γνωρίσαι aor.* inf.* act.* от γνωρίζω (G1107) делать известным.
ἤνεγκεν aor.* ind.* act.* от φέρω (G5342) нести, сносить.
μακροθυμίᾳ (G3115) dat.* sing.* долготерпение (см.* Рим 2:4).
κατηρτισμένα perf.* pass.* part.* (adj.*) от καταρτίζω (G2675) готовить, подготавливать. Perf.* подчеркивает состояние или условие (см.* 3:21). Pass.* (GGBB*, 417−18), не med.* (Cranfield*).
ἀπώλεια (G684) разрушение, уничтожение.
23 γνωρίσῃ aor.* conj.* act.* от γνωρίζω (G1107) делать известным. Conj.* с ἵνα (G2443) выражает цель.
δόξα (G1391) честь, слава.
ἔλεος (G1656) милость.
προητοίμασεν aor.* ind.* act.* от προετοιμάζω (G4282) готовить заранее. Предложное сочетание является temp.* и указывает на предшествующее действие.
24 οὓς acc.* pl.* от ὅς (G3739) кто, который; «даже нас, которых Он призвал». Rel.* pron.* согласовано по роду с личным pron.*
ἐκάλεσεν aor.* ind.* act.* от καλέω (G2564) звать (см.* ст. 7).
25 καλέσω fut.* ind.* act.* от καλέω (G2564) звать.
ἠγαπημένην perf.* pass.* part.* от ἀγαπάω (G25) любить.
26 ἔσται fut.* ind.* med.* (dep.*) от εἰμί (G1510) быть.
ἐρρέθη aor.* ind.* pass.* от λέγω (G3004) говорить.
κληθήσονται fut.* ind.* pass.*, см.* ст. 7.
ζῶντος praes.* act.* part.* (adj.*) от ζάω (G2198) жить. Praes.* выражает одновременное или длительное действие.
27 praes.* conj.* act.* от εἰμί (G1510) быть. Conj.* с ἐάν (G1437) выражает условие.
ἀριθμός (G706) число.
ἄμμος (G285) песок.
ὑπόλειμμα (G2640) остаток.
σωθήσεται fut.* ind.* pass.* от σῴζω (G4982) избавлять, спасать.
28 συντελῶν praes.* act.* part.* от συντελέω (G4931) доводить до конца, завершать, заканчивать. Предложное сочетание является перфективирующим (MH*, 325).
ποιήσει fut.* ind.* act.* от ποιέω (G4160) делать, поступать.
29 προείρηκεν perf.* ind.* act.* от προλέγω (G4302) предрекать.
ἐγκατέλιπεν aor.* ind.* act.* от ἐγκαταλείπω (G1459) оставлять в покое. Используется в cond.* 2 типа, которое противоречит фактам
ἐγενήθημεν aor.* ind.* pass.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться.
ὡμοιώθημεν aor.* ind.* pass.* от ὁμοιόω (G3666) быть подобным.
30 ἐροῦμεν (G3004), см.* ст. 14.
διώκοντα praes.* act.* part.* от διώκω (G1377) охотиться, гнать, преследовать.
κατέλαβεν aor.* ind.* act.* от καταλαμβάνω (G2638) захватывать, овладевать.
31 διώκων praes.* act.* part.* от διώκω (G1377) охотиться.
ἔφθασεν aor.* ind.* act.* от φθάνω (G5348) достигать.
32 προσέκοψαν aor.* ind.* act.* от προσκόπτω (G4350) напарываться на что-л., спотыкаться.
πρόσκομμα (G4348) преткновение, оскорбление.
33 γέγραπται perf.* ind.* pass.* от γράφω (G1125) писать (см.* ст. 13).
ἰδού aor.* imper.* act.* от ὁράω (G3708) видеть.
τίθημι (G5087) praes.* ind.* act.* помещать.
σκάνδαλον (G4625) камень преткновения, нечто, бросающее вызов (TDNT*; DPL*, 918−19; NTW*, 111−14; TLNT*).
πιστεύων praes.* act.* part.* от πιστεύω (G4100) верить.
καταισχυνθήσεται fut.* ind.* pass.* от καταισχύνω (G2617) стыдиться.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на послание к Римлянам, 9 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

Римлянам 9 глава в переводах:
Римлянам 9 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Мартина Лютера
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.