Библия » РОД Лингвистический. Роджерс

Римлянам 9 Римлянам 9 глава

1 О строении Рим. 9 — 11, основанных на цитатах из ВЗ, см. James W.Aageson, "Scripture and Structure in the Development of the Argument of Romans 9−11" CBQ 48 (1986): 265−89.
συμμαρτυρούσης praes. act. part. от συμμαρτυρέω (G4828) свидетельствовать вместе, удостоверять, доказывать, уверять (Cranfield; см. Рим 8:16). Gen. abs. Причинное или temp. part., «пока, или потому что моя совесть свидетельствует».
μοι dat. sing. от έγ (G1473) я, указывает на получателя свидетельства (Dunn).
συνείδησις (G4893) совесть (см. 2:15).
2 λύπη (G3077) скорбь, печаль как состояние ума (SH).
μοί dat. sing. (G1473) мне. Dat. обладания, «моя печаль»
αδιάλειπτος (G88) постоянный, возрастающий, непрекращающийся (см. 1:9).
όδύνη (G3601) боль. Имеется в виду тоска или сердечная боль, которая является результатом скорби (SH).
3 ηύχόμην impf. ind. med. (dep.) от εύχομαι (G2172) молиться, желать; идиоматический impf., «я желал бы» (RWP; о желательном impf. см. IBG, 9).
ανάθεμα (G331) вещь или человек, преданный разрушению, проклятый (Barrett; TDNT; SB, 3:260−61).
συγγενής (G2596) родственник, соплеменник.
4 ών gen. pl. от ός (G3739) кто, rel. pron. «которому принадлежит»
υιοθεσία (G5206) принятие (см. 8:15).
διαθήκη (G1242) соглашение, завет, договор (TDNT). Вероятно, Павел имеет в виду заветы, данные Аврааму, Израилю через Моисея и Давиду (Cranfield).
νομοθεσία (G3548) дарование закона.
λατρεία (G2999) религиозное служение. Совокупность левитских служб, предписываемых законом (Godet) и поклонение в храме (Dunn: Cranfield).
επαγγελία (G1860) обещание. Обещания относятся к завету, данному Аврааму, в том числе обетованию земли и благословения всех семей, на ней живущих (Cranfield; Dunn).
5 πατήρ (G3962) отец.
τό κατά σάρκα (G2596; G4561) артикль в роли adv. асс. сильно подчеркивает ограничение: «насколько касается физической сферы» (BD, 139). Физически Мессия был потомком Давида (см. 1:3). ών praes. act. part. от είμί (G1510) быть. Subst. part. подчеркивает качество. О разных возможных ссылках на Христа или Бога Отца см. Cranfield; Fitzmyer, 548; SH; Dunn.
εύλογητός (G2128) блаженный.
6 ούχ οίον (G3756; G3634) rel. pron. качественный род или образ действия, подобный. Здесь используется как устойчивое выражение: «но не то, чтобы» (AS).
έκπέπτωκεν perf. ind. act. от έκπίπτω (G1601) отпадать, выпадать со своего места; то есть погибать или становиться бесполезным (SH).
7 κληθήσεται fut. ind. pass. от καλέω (G2564) звать.
8 λογίζεται praes. ind. pass. от λογίζομαι (G3049) быть сосчитанным.
9 έλεύσομαι fut. ind. med. (dep.) от έρχομαι (G2064) приходить.
έσται fut. ind. med. (dep.) от είμί (G1510) быть.
10 'Ρεβέκκα (G4479) Ревекка. Вероятно, лучше всего воспринимать это как nom. abs., вводящий утверждения ст. 11 и 12 (Murray).
κοίτη (G2845) постель, сексуальная связь (SB, 3:265−66). Используется с έχουσα praes. act. part. от έχ (G2192) иметь. Используется как идиома: «имея средства, чтобы зачать» (BAGD).
11 μήπω (G3380) пока не.
γεννηθέντων aor. pass. part. от γεννάω (G1080) вынашивать; pass. рождаться. Gen. abs.
πραξάντων aor. act. part. от πράσσω (G4238) делать. Gen. abs.
φαύλος (G5337) плохой, пустой. Основное значение — бесполезность (Trench, Synonyms, 317f).
έκλογή (G1589) избрание, выбор.
πρόθεσις (G4286) замысел. Это соответствует учению фарисеев о предназначении (см. 8:28; Gerhard Maier, Mensch und freier Wille nach den jiidischen Religionsparteien zwischen Ben Sira und Paulus [Tubingen: J.C.B.Mohr, 1971], 1−23).
μένη praes. conj. act. от μένω (G3306) оставаться. Praes. подчеркивает постоянное пребывание. Conj. с ϊν (G2443) показывает результат.
12 καλούντος praes. act. part. от каλέω (G2564) звать. Part, в роли subst. έρρέθη aor. ind. pass. (dep.) от λέγω (G3004) говорить.
μείζων comp. от μέγας (G3187) большой; comp. больше, здесь в знач. старше по возрасту.
δουλεύσει fut. ind. act. от δουλεύω (G1398) служить в качестве раба, с dat. έλάσσονι (G1640) comp. от μικρός (G3398) малый; comp. меньший; в знач. моложе по возрасту.
13 γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать. Perf. подчеркивает длительный авторитет написанного (ММ).
ήγάπησα aor. ind. act. от άγαπάω (G25) любить.
έμίσησα aor. ind. act. от μισέω (G3404) ненавидеть. Евр. идиома значит: «Я предпочитаю Иакова Исаву» (Мал 1:2−3), но Павел мог использовать это слово в буквальном значении (Barrett; Cranfield; Dunn; SB, 3:267).
14 έρούμεν fut. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
μή (G3361) используется в вопросах, на которые ожидается ответ: «нет»
γένοιτο aor. opt. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться. Это выражение предостерегает от ложного вывода (см. 3:4).
15 ελεήσω fut. ind. act. от έλεέω (G1653) проявлять милость, сострадать нуждающемуся и помогать ему (TLNT; TDNT; EDNT).
οίκτιρήσω fut. ind. act. от οίκτιρέω (G3627) проявлять сострадание, искренне сочувствовать (TDNT; EDNT). Первое из этих слов обозначает сердечное сострадание, второе — проявление этого чувства (Godet).
16 άρα ούν (G686; G3767) итак; делает вывод из предыдущего.
θέλοντος praes. act. part. gen. masc. sing. от θέλω (G2309) желать. Subst. part. praes. описывает текущую деятельность. Gen. может быть объектным при опущенном слове — «милость» (Cranfield) или это может быть gen. источника: «Милость Бога не проистекает из человеческих усилий»
τρέχοντος praes. act. part. от τρέχω (G5143) бежать. Эти два слова обозначают человеческий порыв, они могут обращаться к символике спортивного соревнования и подводить итог человеческих возможностей (Michel; Dunn; РАМ, 13536).
έλεώντος praes. act. part. (adj.) от έλεέω (G1653) проявлять милость (см. ст. 15).
17 έξήγειρα aor. ind. act. от έξεγείρω (G1825) подниматься, вставать. Относится к Богу, Который призывает актеров на сцену истории (SH).
ένδείξωμαι aor. conj. med. (dep.) от ένδείκνυμι (G1731) показывать, доказывать.
διαγγελή aor. conj. pass. от διαγγέλλω (G1229) провозглашать.
18 σκληρύνει praes. ind. act. от σκληρύνω (G4645) осложнять.
19 μέμφεται praes. ind. med. (dep.) от μέμφομαι (G3201) винить, обвинять.
άνθέστηκεν perf. ind. act. от άνθίστημι (G436) противостоять, сопротивляться.
20 μενούνγε (G3304) напротив (Thrall, 34f).
ει praes. ind. act. от είμί (G1510) быть.
άνταποκρινόμενος praes. med. (dep.) part. от άνταποκρίνομαι (G470) возражать, отвечать, спорить. Предложное сочетание указывает на взаимное действие (МН, 297).
πλάσμα (G4110) то, что отливается в форму (AS).
πλάσαντι aor. act. part. от πλάσσω (G4111) формировать, отливать. Aor. используется для выражения действия, логически предшествующего действию основного гл. Однокоренные слова используются для того, чтобы выделить противопоставление. έποίησας aor. ind. act. от ποιέω (G4160) делать, планировать.
21 κεραμεύς (G2763) горшечник.
πηλός (G4081) глина (GELTS, 375). Gen. используется со словом έξουσίαν («власть»); то есть «власть над глиной»
φύραμα (G5445) глиняная смесь. Об использовании метафоры глины и изготовления посуды в ВЗ и иудаизме см. Моо.
ποιήσαι aor. inf. act. от ποιέω (G4160) (см. ст. 20). Эпэкз. inf. объясняет авторитет.
σκεύος (G4632) сосуд.
ατιμία (G819) бесчестие. То есть, один сосуд предназначается для благородных, а другой — для неблагородных целей (Barrett). Коринф, в котором Павел писал свое послание римлянам, славился своими горшечниками (см. 2 Кор.4:7).
22 θέλων praes. act. part. от θέλω (G2309) желать. Praes. описывает текущую деятельность. Subst. part. ένδείξασθαι aor. inf. med. (dep.) от ένδείκνυμι (G1731) показывать, доказывать, демонстрировать что-л. кому-л. (BAGD). Inf. в роли дополнения основного гл. γνωρίσαι aor. inf. act. от γνωρίζω (G1107) делать известным.
ήνεγκεν aor. ind. act. от φέρω (G5342) нести, сносить.
μακροθυμίς((G3115) dat. sing. долготерпение (см. Рим 2:4).
κατηρτισμένα perf. pass. part. (adj.) от καταρτίζω (G2675) готовить, подготавливать. Perf. подчеркивает состояние или условие (см. 3:21). Pass. (GGBB, 417−18), не med. (Cranfield).
απώλεια (G684) разрушение, уничтожение.
23 γνωρίση aor. conj. act. от γνωρίζω (G1107) делать известным. Conj. с ίν (G2443) выражает цель.
δόξα (G1391) честь, слава.
έλεος (G1656) милость.
προητοίμασεν aor. ind. act. от προετοιμάζω (G4282) готовить заранее. Предложное сочетание является temp. и указывает на предшествующее действие.
24 ούς acc. pl. от δς (G3739) кто, который; «даже нас, которых Он призвал». Rel. pron. согласовано по роду с личным pron. έκάλεσεν aor. ind. act. от καλέω (G2564) звать (см. ст. 7).
25 καλέσω fut. ind. act. от καλέω (G2564) звать.
ήγαπημένην perf. pass. part. от άγαπάω (G25) любить.
26 έσται fut. ind. med. (dep.) oft είμί (G1510) быть.
έρρέθη aor. ind. pass. от λέγω (G3004) говорить.
κληθήσονται fut. ind. pass., см. ст. 7.
ζώντος praes. act. part. (adj.) от ζάω (G2198) жить. Praes. выражает одновременное или длительное действие.
27 ή praes. conj. act. от είμί (G1510) быть. Conj. с έάν (G1437) выражает условие.
άριθμός (G706) число.
άμμος (G285) песок.
ύπόλειμμα (G2640) остаток.
σωθήσεται fut. ind. pass. от σώζω (G4982) избавлять, спасать.
28 συντελών praes. act. part. от συντελέω (G4931) доводить до конца, завершать, заканчивать. Предложное сочетание является перфективирующим (МН, 325).
ποίήσει fut. ind. act. от ποιέω (G4160) делать, поступать.
29 προείρηκεν perf. ind. act. от προλέγω (G3004) предрекать.
έγκατέλιπεν aor. ind. act. от έγκαταλείπω (G1459) оставлять в покое. Используется в conj. 2 типа, которое противоречит фактам.
έγενήθημεν aor. ind. pass. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться.
ώμοιώθημεν aor. ind. pass. от όμοιόω (G3666) быть подобным.
30 έρούμεν (G3004), см. ст. 14.
διώκοντα praes. act. part. от διώκω (G1377) охотиться, гнать, преследовать.
κατέλαβεν aor. ind. act. от καταλαμβάνω (G2638) захватывать, овладевать.
31 διώκων praes. act. part. от διώκω (G1377) охотиться.
έφθασεν aor. ind. act. от φθάνω (G5348) достигать.
32 προσέκοψαν aor. ind. act. от προσκόπτω (G4350) напарываться на что-л., спотыкаться.
πρόσκομμα (G4348) преткновение, оскорбление.
33 γέγραπται perf. ind. pass. от γράφω (G1125) писать (см. ст. 13).
ιδού aor. imper. act. от όράω (G3708) видеть.
τίθημι (G5087) praes. ind. act. помещать.
σκάνδαλον (G4348) камень преткновения, нечто, бросающее вызов (TDNT; DPL, 918−19; NTW, 111−14; TLNT).
πιστεύων praes. act. part. от πιστέύω (G4100) верить.
καταισχυνθήσεται fut. ind. pass. от καταισχύνω (G2617) стыдиться.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на послание к Римлянам, 9 глава. Лингвистический. Роджерс.

НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ

Римлянам 9 глава в переводах:
Римлянам 9 глава, комментарии:
 1. Комментарии Баркли
 2. Новой Женевской Библии
 3. Толкование Иоанна Златоуста
 4. Учебной Библии МакАртура
 5. Комментарии Жана Кальвина
 6. Комментарии Мартина Лютера
 7. Комментарии МакДональда
 8. Серия комментариев МакАртура
 9. Толкование Мэтью Генри
 10. Толковая Библия Лопухина
 11. Толкование Далласской семинарии
 12. Толкование Феофилакта Болгарского
 13. Новый Библейский Комментарий
 14. Лингвистический. Роджерс
 15. Комментарии Давида Стерна
 16. Библия говорит сегодня
 17. Толкования Августина
 18. Комментарии Скоуфилда


2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.