1 διοδεύσαντες aor. act. part. от διοδεύω (G1353) проходить по дороге через. Этой дорогой была Via Egnatia (Gill, "Macedonia" BAFCS, 2:409-10; FAP, 297 — 99; P, 199-205). Этот гл., вероятно, был выбран, чтобы подчеркнуть их путь (Bruce). Temp. part., или, возможно, part. средства: "отправившись по дороге"
ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) идти, приходить. Фессалоника, город вдоль дороги Via Egnatia, находилась на расстоянии 427 км от адриэтического побережья, примерно на середине дороги (Gill, BAFCS, 2:409-10; о римском каменном указателе, найденном недалеко от города, см. NDIEC, 1:81; ABD, 4:831-32). Фессалоника стала "свободным городом" в 42 г. до н.э., была известна своими горячими источниками (Thermae) и местом для общественных собраний возле рыночной площади (Agora), примыкавшей к портику. Это был один из наиболее густо населенных городов области — включая поселения снаружи городской стены, в нем жило около 100.000 человек (Gill, BAFCS, 2:414-15; FAP, 296-301; ABD, 6:523-27; NW, 2:11:767-68). О религии в городе см. Charles Edson, "State Cults of Thessalonica (Macedonia II)" Harvard Studies in Classical Philogy 51 (1940): 127-36; C. Edson, "Cults of Thessalonica (Macedonia III)" HTR 41 (1948): 153-204; Karl P.Donfried, "The Cults of Thessalonia and the Thessalonian Correspondence" NTS 31 (1985): 33656.
2 είωθός (G1486) pf. act. part. acc. n. sing. от έθ быть привычным. Part, в роли subat.: привычка, обычай: "так как Павел имел обыкновение" (BAGD).
είσήλθεν aor. ind. act. от εισέρχομαι (G1525) входить.
έπ σάββατα τρία три субботы, но не обязательно три недели (LC, 202-03).
διελέξατο aor. ind. med. (dep.) от διαλέγομαι (G1256) доназывать, спорить, обсуждать, приводить аргументы, учить с помощью метода вопросов и ответов, произносить речь, всегда предполагается интеллектуальный стимул (RWP; LN, 1:439).
γραφών gen. pl. от γραφή (G1124) Писание. Для Павла и для иудеев ВЗ был авторитетным источником.
3 διανοίγων praes. act. part. от διάνοίγω (G1272) открывать. Part, средства, объясняет, как спорил Павел.
παρατιθέμενος praes. med. part. от παρατίθημι (G1756) расставлять, прилагать, представлять доказательства, доказывать истинность чего-л. (LN, 1:673; MM; Preisigke, 2:258). Здесь речь идет о доказательстве с помощью фрагментов Писания (EGT). Praes. part. подчеркивает длительное действие и описывает средства убеждения и аргументации Павла.
έδει impf. ind. act. от δει (G1163) необходимо, с inf. указывает на логическую необходимость.
παθεΐν aor. act. inf. от πάσχω (G3958) страдать.
άναστήναι aor. act. inf. от άνίστημι (G450) подниматься.
каταγγέλλω (G2605) praes. ind. act. провозглашать. Это слово часто подчеркивает возвышенность и торжественность заявления (NIDNTT, 3:45; TDNT).
4 έπείσθησαν aor. ind. pass. от πείθω (G3982) убеждать; pass. быть убежденным.
προσεκληρώθησαν aor. ind. pass. от προσκληρόω (G4345) избирать, назначать; pass. привязываться, присоединяться к чему-л., с dat. (BAGD).
σεβόμενων praes. med. (dep.) part. (adj.) от σέβομαι (G4576) быть преданным, набожным, жить в страхе Божьем (см. G10:2).
πολύ γυναικών τε των πρώτων "и многие из выдающихся женщин". Греческие верующие и женщины, вероятно, принадлежали к высшим слоям общества (BAFSC, 2:113).
5 ζηλώσαντες aor. act. part. (причины) от ζηλόω (G2206) ревновать, завидовать, таить обиду на кого-л. (LN, 1:760).
προσλαβόμενοι aor. med. (dep.) part. от προσλαμβάνω (G4355) брать с собой, принимать в круг своих знакомых, брать с собой как компаньона или помощника (BAGD).
αγοραίος (G60) рыночный; здесь: люди с рынка, те, кто болтался на рыночной площади, воры, грабители, или крестьяне, привезшие свои товары на agora, чтобы продать их (Bruce; BAGD; LS; DGRA, 3536). Agora изначально была открытой площадью, на которой царь говорил с народом; позже это была площадь, где собирались граждане; затем — открытое пространство, вокруг которого располагались важные правительственные здания, а также магазины, где можно было купить все необходимое; это слово соответствует латинскому Forum. Сделки обычно заключались в рыночные дни с 9 до 12 ч. утра — Nundinae (DGRA, 32-36; ТАА; LLAR, 5961).
όχλοποιήσαντες aor. act. part. (temp.) от όχλοποιέω (G3792) собирать толпу.
έθορΰβουν impf. ind. act. от θορυβέω (G2350) доставлять неудобства, беспокоить, емущать. Inch, impf., "они начали беспокоить..." έπιστάντες aor. act. part. (temp.) от έφίστημι (G2186) стоять перед, приближаться, появляться.
έζήτουν impf. ind. act. от ζητέω (G2212) искать, пытаться.
προαγαγεΐν aor. act. inf. от προάγω (G4254) вести, приводить к кому-л. Эпэкз. inf. объясняет, что они пытались сделать.
δήμος (G1218) народ, толпа, собравшаяся с любой целью (BAGD).
6 εύρόντες aor. act. part. (temp.) от εύρίσκω (G2147) находить.
έσυρον impf. ind. act. от σύρω (G4951) тащить.
πολιτάρχης (G4173) правитель города. В основном используется как македонский титул членов магистратов неримских городов (обычно их было пять), в обязанности которых, помимо прочего, входило утверждение решений, принятых демосом, и поддержание мира и порядка в городе. Этот титул можно найти во многих надписях, большинство которых обнаружено в северной Греции, и примерно 40 процентов — в городе Фессалоника (LC; G. Н. R. Horsley, "The Politarchs" BAFCS, 2:419-31; ADB, 6:386-89; NDIEC, 2:34-35; FAP, 314-15; Bruce).
βοώντες praes. act. part. (conymcme.) от βοάω (G994) кричать.
άναστατώσαντες aor. act. part. от άναστατόω (G387) расстраивать, возмущать. Используется в письме матери, которая говорит о ребенке: "он сводит меня с ума" (LAE, 202).
πάρεισιν praes. ind. act. от πάρειμι (G3918) присутствовать. Перфектный praes. указывает на действие, а также на условие и состояние (VANT, 230-40).
7 ύποδέδεκται perf. ind. med. (dep.) от υποδέχομαι (G5264) принимать, развлекать.
απέναντι (G561) против, вопреки.
πράσσουσι praes. ind. act. от πράσσω (G4238) делать, практиковать.
λέγοντες praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить. Part, объясняет, что они делали иротив цезаря.
είναι praes. act. inf. от ειμί (G1510) быть. Inf. в косвенной речи. Это обвинение по сути своей не только политического, но и религиозного характера, так как существовал имперский культ (Gill & Winter, BAFCS, 2:93-103; S.R.F.Price, "Gods and Emperors: The Greek Language of The Roman Imperial Cult" JHS 104 [1984]: 79-95).
8 έτάραξαν aor. ind. act. от ταράσσω (G5015) возмущать, смущать, беспокоить.
άκούοντας praes. act. part. (temp.) от άκούω (G191) слышать, прислушиваться.
9 λαβόντες aor. act. part. (temp).
λαμβάνω (G2983) брать.
ίκανόν (G2425) acc. sing. удостоверение, поручительство. Это эквивалент латинского satis accipere, который используется в связи с предложением и обеспечением безопасности в гражданских и уголовных процедурах (Sherwin-White, 95; MM; Preisigke, 1:693-94).
απέλυσαν aor. ind. act. от.
άπολύω (G630) отпускать. О связи этих событий с содержанием 1 и 2 Фес. см. Bruce; FAP, 325-26.
10 δια νυκτός (G1223; G3571) ночью, в течение или во время ночи (IBG, 56).
έξέπεμψαν aor. ind. act. от εκπέμπω (G1599) высылать, отправлять. О городе Верия см. Gill, "Macedonia" BAFCS, 2:415-16; СН, 26162.
ο'ί τίνες nom. pl. от δστις (G3748) кто.
παραγενόμενοι aor. med. (dep.) part. (temp.) от παραγίνομαι (G3854) прибывать.
άπήεσαν impf. ind. act. от άπειμι (G549) уходить, идти: "они пошли своей дорогой в синагогу" (LC).
11 ήσαν impf. ind. act. от ειμί, см. ст 7.
ευγενέστεροι comp. от ευγενής (G2104) благородный; здесь: благородное происхождение, знатность, благородство ума (BAGD); comp. более благородный. Это слово относится не только к благородству происхождения, но и к благородным чувствам, характеру, морали; таким образом, иудеи Верии обладали более благородным характером, чем иудеи Фессалоники, поэтому приветствовали апостолов и приняли их сердечно (TLNT).
οϊτίνες nom. pl. от όστις, см. ст 10. Люди, принадлежащие к одному классу; используется для того, чтобы подчеркнуть отличительную особенность, которая подтверждает предыдущее утверждение (BAGD; IBG, 124).
έδέξαντο aor. ind. med. (dep.) от δέχομαι (G1209) принимать, приветствовать.
προθυμία (G4288) желание, готовность. Указывает на положительное отношение, добрую волю в возвышенном смысле готовности и рвения; это похвала, которая прибавляет чести тому, к кому она относится (TLNT; TDNT, EDNT).
καθ' ήμέραν (G2596; G2250) день за днем, ежедневно.
άνακρίνοντες praes. act. part. от ανακρίνω (G350) исследовать, разбирать вдоль и поперек, внимательно и тщательно расследовать, как в судебном процессе; пытаться познать природу чего-л. или истину путем тщательно изучения, оценки и вывода (RWP; GELTS, 29; LN, 1:331).
έχοι praes. opt. act. от έχ (G2192) иметь. Opt. в косвенном вопросе: "действительно ли так обстоят дела" (МТ, 130; RG, 1043).
12 έπίστευσαν aor. ind. act. от πιστέύω (G4100) верить, доверять.
ευσχήμων (G2158) уважаемый, благородный, относится к внешности, наружному поведению, высокоморальному поведению, или к высшим слоям общества; то есть имеется в виду особый класс состоятельных и уважаемых граждан города (TLNT; NDIEC, 2:86; MM; Gill, "Acts and the Urban Elite" BAFCS, 2:117).
13 έγνωσαν aor. ind. act. от γινώσκω (G1097) знать. Inch, aor., "приходить к знанию".
κατηγγέλη aor. ind. pass., см. ст 3. ήλθον aor. ind. act., см. ст 1.
σαλεύοντες praes. act. part. от σαλεύω (G4530) трясти, волновать, будоражить, возбуждать. Толпа взбудоражена, как землетрясением (RWP). Part., выражающее цель.
ταράσσοντες praes. act. part., см. ст 8. Part, выражает намерение.
14 έξαπέστειλαν aor. ind. act. от έξαποστέλλω (G1821) высылать.
πορεύεσθαι praes. med. (dep.) inf. от πορεύομαι (G4198) идти, путешествовать. Эпэкз. inf. объясняет έξαπέστειλαν. ύπέμειναν aor. ind. act. от υπομένω (G5278) оставаться, оставаться позади. Предложное сочетание имеет значение: "ожидать сзади" (МН, 327).
15 καθιστάνοντες praes. act. part. (temp.) от καθίστημι (G2525) приводить на какое-л. место.
ήγαγον aor. ind. act. от άγ (G71) вести, приводить.
λαβόντες aor. act. part. (conymcme.) от λαμβάνω (G2983) брать, получать.
έντολή (G1785) указание, ώς τάχιστα (G5613; G5030) так быстро, как только возможно.
έλθωσιν aor. conj. act., см. ст 1. Conj. с ίν (G2443) используется как дополнение в косвенном приказе (RG, 1046).
έξήεσαν impf. ind. act. от έξειμι (G1826) выходить.
16 έκδεχομένου praes. med. (dep.) part. (temp.) от έκδέχομαι (G1551) ожидать, ждать. Gen. abs. О городе Афины см. David W.J.Gill, "Achaia" BAFCS, 2:441-48; TAA; Daniel J.Geagan, "Roman Athens: Some Aspects of Life and Culture" ANRW 2.7.1, 371-437; CH, 266-96; AAT, 232-42; BBC; ABD, 1:513-18; Pausanias, "Attica" Description of Greece, 1. i-xliv.
παρωξύνετο impf. ind. pass. от παροξύνω (G3947) побуждать, подстрекать к беспокойствам, возбуждать; pass. злиться (см. G15:39).
θεωρούντος praes. act. part. от θεωρέω (G2334) видеть, наблюдать. Вероятно, Павел отличал статуи богов от статуй обыкновенных людей по отсутствию надписей на первых (DCNT, 125). Temp, или причинное part. κατείδωλος (G2712) полный изображений. О предложном сочетании и форме этого слова см. МН, 317. Прист. может означать "насыщенный" "изобилующий" используется для описания густой растительности (R.E. Wycherly, "St. Paul at Athens" JTS, n. s. 19 [1968]: 619, 620). Возможно, Павел стоял на Stoa Poikile и смотрел на различные храмы имперского культа, а также прочие храмы и жертвенники (Gill, "Achaia" BAFCS, 2:443-45).
ούσαν praes. act. (adj.) part. от ειμί, см. ст 7.
17 διελέγετο impf. ind. med. (dep.), см. ст 2. Impf, изображает повторяющееся действие.
σεβομένοις praes. med. (dep.) part., см. ст 4. Part, в роли subst.
άγορφ (G58) dat. sing. агора, форум, рыночная площадь как центр экономической, политической и культурной жизни города (см. ст 5; Gill, "Achaia" BAFCS, 2:445-56).
параτυγχάνοντας praes. act. part. от παρατυγχάνω (G3909) оказываться близко или присутствовать. Не обязательно случайно (MM), Part, в роли subst.
18 συνέβαλλον impf. ind. act. от συμβάλλω (G4820) вмешиваться, спорить, ветречаться, ссориться. Об эпикурейцах и стойках см. Bruce.
έλεγον impf. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
θέλοι praes. opt. act. от θέλω (G2309) желать, хотеть, с inf. Потенциальный opt. используется в незавершенном conj., в котором протасис только подразумевается. "Что бы он хотел сказать, если бы мог сказать что-л.?" "Что он может пытаться сказать?" (М, 174; IBG, 151).
σπερμολόγος (G4691) собиратель семян. Слэнговый термин, который вначале относился к птицам, клюющим зерно; затем — к людям, которые собирают остатки и объедки на рынке, и, наконец, к ревностным искателям второсортного товара подешевле и вообще бесполезного человека — "этот тип" (LC; MM; PTR, 242-43; TLNT, 3:26869).
ξένος (G3581) странный, иноземец.
δαιμονίων gen. pl. от δαμόνιον (G1140) божество, бог (BAGD). Obj. gen. καταγγελεύς (G2604) провозгласитель, глашатай, проповедник (BAGD).
είναι praes. act. inf. от ειμί, см. ст 7. Inf. в косвенной речи.
εύηγγελίζετο impf. ind. med. (dep.) от εύαγγελίζομαι (G2097) провозглашать благую весть (TDNT; TLNT).
19 έπιλαβόμενοι aor. med. part. (сопутств.) от έπιλαμβάνω (G1949) держаться за что-л. "Αρειος πάγος (G697) Ареопаг, или холм Ареса (Марсов холм). Это может быть либо географическое название, либо место заседания правительственного совета Афин. Среди многочисленных функций совета был надзор за образованием, в особенности проверка приезжих лекторов, которых было немало, и контроль за введением новых и несанкционированных религий (BAGD; PTR, 245; LC; ВВС; DPL, 5154; DGRA, 126-29). Есть предположение, что все произошло в северо-западной части Агоры или рядом с портиком Базилейос, см. С. J.Hemer, "Paul at Athens: A Topographical Note" NTS 20 (1974): 341-50; BASHH, 117. Возможно, совет собирался в месте, которое называлось Марсовым холмом (Gill, "Achaia" BAFCS, 2:448).
ήγαγον aor. ind. act., см. ст 15.
δυνάμεθα praes. ind. pass. (dep.) от δύναμαι (G1410) быть способным, с inf.
γνώναι aor. act. inf., см. ст 13.
λαλουμένη praes. pass. part. (adj.) от λαλέω (G2980) говорить.
20 ξενίζοντα praes. act. part. от ξενίζω (G3579) принимать как гостя, развлекать, поражаться или удивляться чему-л. новому или странному. Part, в роли subst., "удивительные вещи" (BAGD).
εισφέρεις praes. ind. act. от εισφέρω (G1533) вносить.
γνώναι aor. act. inf., см. ст 13.
είναι praes. act. inf., см. ст 7.
21 έπιδημοΰντες praes. act. part. от έπιδημέω (G1927) жить в качестве иностранца. Part, в роли subst.
ηύκαίρουν impf. ind. act. от εύκαιρέω (G2119) иметь время, располагать свободным временем или возможностью. С предлогом это означает: "посвящать чему-л. свой досуг" (AS). Обыденный impf.
ούδέν έτερον... ή (G3761; G2087; G2228) "ничего кроме" (BAGD).
λέγειν praes. act. inf., см. ст 18. Эпэкз. inf. объясняет гл. ηύκαίρουν.
άκούειν praes. act. inf., см. ст 8.
καινότερον comp. от καινός (G2537) новый; comp. более новый. Сравнительная степень часто может иметь значение superl. (D, 127). Истинное значение сравнения может быть: "нечто более новое, чем то, что мы слышали раньше" (RG, 665).
22 σταθείς aor. pass. part. от ίστημι (G2476) стоять. Сопутств. или temp. part. έν μέσω (G2619; G3319 в середине. Вероятно, значит скорее: "посреди совета" чем "посреди холма"
έφ aor. ind. act. от φήμι (G5346) говорить.
δεισιδαιμονεστέρους acc. pl. сотр. от δεισιδαίμων (G1174) богобоязненный, набожный, суеверный; comp. очень набожный. Это слово обозначает уважение или страх по отношению к сверхъестественному, то есть в зависимости от ситуации, как набожность, так и суеверие (Williams; LC; TLNT). Здесь comp. значит "более набожный, чем обычно" (RWP). Афинян часто хвалили за их благочестие (TLNT, 1:308; см. также приведенные здесь ссылки).
θεωρώ praes. ind. act., см. ст 16.
23 διερχόμενος praes. med. (dep.) part. (temp.) от διέρχομαι (G1330) проходить через.
γάρ ибо, вводит объяснение предыдущего утверждения.
άναθεωρών praes. part. (temp.) от άναθεωρέω (G333) смотреть на что-л., наблюдать. Предложное сочетание перфектно (МН, 296).
σέβασμα (G4574) объект поклонения или религиозного почитания (NIDNTT, 2:91-92).
εύρον aor. ind. act., см. ст 6.
βωμός (G1041) жертвенник.
έπεγέγραπτο plperf. ind. pass. от έπιγράφω (G1924) писать.
Αγνώστω θεώ (G57; G2316) неведомому Богу. Примеры и свидетельства о неизвестных богах в Афинах и вокруг них см. ВС, 5:240-46; Haenchen; Gill, "Achaia" BAFCS, 2:446-47; BASHH, 117; BBC.
άγνοοΰντες praes. act. part. от άγνοέω (G50) не знать, быть в неведении. Уступительное part. "хотя вы не знаете его..." εύσεβεΐτε praes. ind. act. от εύσεβέω (G2151) почитать, уважать, поклоняться. Обыденный praes.
καταγγέλλω (G2605) praes. ind. act., см. ст 3. Praes. указывает на развивающееся действие.
24 ποιήσας aor. act. part. (adj.) от ποιέω (G4160) делать.
ύπαρχων praes. act. part. (причины) υπάρχω (G5225) существовать, быть.
χειροποίητος (G5499) рукотворный. Возможно, Павел намекает на множество рукотворных храмов.
κατοικεί praes. ind. act. от κατοικέω (G2730) обитать, быть дома. Praes. указывает на вечную истину.
25 ανθρώπινος (G73) человеческий. Adj. с этим окончанием обозначает материал, происхождение или род (МН, 359).
θεραπεύεται praes. ind. pass. от θεραπεύω (G2323) заботиться, помогать, служить.
προσδεόμενος praes. med. (dep.) part. от προσδέομαι (G4326) хотеть, желать дополнительно. Cond. part. "если бы Ему было чтол. нужно" (RWP).
αὐτός (G846) он. Эмфатическое: "Он Сам"
διδούς praes. act. part. (причины) от δίδωμι (G1325) давать. (Schneider).
26 έποίησεν aor. ind. act., см. ст 24.
κατοικεΐν praes. act. inf., см. ст 24. Inf. в роли obj. όρίσας aor. act. part. от όρίζω (G3724) отмечать границы, определять. Aor. part. относится ко времени не более позднему, чем время действия основного гл. Определение места обитания человека предшествовало его сотворению в планах Бога (М, 133).
προστεταγμένοvqperf.pass. part. от προστάσσω (G4367) назначать, выдвигать, предписывать, устанавливать. Perf. указывает на непреходящие результаты.
καιρός (G2757) время, пора. Может относиться как к времени года, так и к исторической эпохе (Polhill).
όροθεσία (G3734) граница. Может означать необитаемые районы земли или границы между странами (Polhill).
27 ζητείν praes. act. inf. от ζητέω (G2212) искать. Inf. цели (RWP).
ψηλαφήσειαν aor. opt. act. от ψηλαφέω (G5584) трогать, ощущать. Гл. передает идею поиск Бога в темноте, когда свет абсолютного откровения недоступен (Bruce). Opt. в типе неполного conj., выражающего цель или задачу (МТ, 127; RG, 1021; VA, 311-12).
εϋροιεν aor. opt. act. от ευρίσκω (G2147) находить.
καί γε (G2532; G1065) и все же, хотя, уступительное выражение (Bruce; Thrall, 37f).
28 ζώμεν praes. ind. act. от ζάω (G2198) жить.
κινούμεθα praes. ind. med./pass. от κινέω (G2795) двигаться. Этот гл. может означать одновременно и "Он движет нас" и "мы движемся в Нем" (DCNT, 127).
ποιητής (G4163) поэт.
είρήκασιν perf. ind. act. от λέγω (G3004) говорить. Об этих цитатах из греческого поэта Арата, а также, возможно, Эпименида, см. ВС, 5:246-51; Polhill; Longenecker, 476.
τού gen. sing. от ό (G3588), gen. источника или происхождения: "от Него" "из Него"
γένος (G1085) потомки общего предка (BAGD).
29 ύπάρχοντες praes. act. part., см. ст 24; Причинное part., "так как мы..." όφείλομενρΓαβθ. ind. act. от οφείλω (G3784) быть обязанным, быть должным, с inf.
νομίζειν praes. act. inf. от νομίζω (G3543) полагать, думать.
χρυσίον (G5553) золото.
άργυρος (G696) серебро.
χάραγμα (G5480) гравировка, выгравированная надпись. Dat. с adj.
ομοιον.
τέχνης (G5078) gen. sing. искусство, навык, ремесло (BAGD). Gen. описания.
ένθύμησις (G1761) мысль, размышление, за мысел, содержание мыслей и рассуждений (LN, 1:351).
θείος божественный; в роли subst. божественное существо, божество (BAGD). Субъект inf.
είναι praes. act. inf. от ειμί, см. ст 7. Inf. в косвенной речи в роли дополнения другого inf.
νομίζειν. Дион Хризостом считал скульптуру одним из источников восприятия божественного человеком (DCNT, 128; DC XII, 44, 80). Раз они охотно восприняли основное утверждение Павла о том, что Бог — Создатель, они должны были признать и свое самопоклонение и необходимость покаяния (Polhill).
30 αγνοίας gen. sing. от άγνοια (G52) невежество. Gen. описания.
ύπεριδών aor. act. part. от ύπεροράω (G5237) недосматривать. Частый гл. в Септ., обозначающий вещь, на которую не обратили внимания, оставили без помощи или без сурового наказания (Bengel). Уступительное part. ("хотя").
παραγγέλλει praes. ind. act. от παραγγέλλω (G3853) приказывать, повелевать, наставлять.
πανταχού (G3837) везде.
μετανοεΐν praes. act. inf. от μετανοέω (G3340) изменять мнение, каяться; это полный отказ от их поклонения лжебогам и обращение к Богу (Polhill). Inf. in indir. discourse.
31 καθότι (G2530) ввиду того, что. έστησεν aor. ind. act. от ϊστημι (G2476) назначать, избирать.
κρίνειν praes. act. inf. от κρίνω (G2919) судить. Используется с μέλλει для выражения будущего.
έν άνδρί человеком. Об использовании предлога, указывающего на действующее лицо, см. примеры, которые цитирует Хенчен. ώ dat. sing. от δς (G3739) rel. pron., dat. по аттракции. ώρισεν aor. ind. act., см. ст 26.
παρασχών aor. act. part. (сопутств.) от παρέχω (G3930) снабжать, показывать, оборудовать; с πίστιν: доказывать, делать очевидным, гарантировать (RWP; BAGD; TLNT, 3:112).
άναστήσας aor. act. part. от άνίστημι (G450) поднимать. Temp. part. или part. средства.
32 άκούσαντες aor. act. part. (temp.), см. ст 8. έχλεύαξον impf. ind. act. от χλευάζω (G5512) издеваться, фыркать, насмехаться. Inch, impf., "они начали смеяться".
άκουσόμεθα fut. ind. med., см. ст 8, с gen. в роли obj.
33 έξήλθεν aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить.
34 κολληθέντες aor. pass. pari, от κολλάομαι (G2853) присоединяться (см. 5:13; 9:26; 10:28).
έπίστευσαν aor. ind. act. от πιστεύω (G4100) верить.
Αρεοπαγίτης (G698) ареопагит, член Ареопага. Это правильный титул члена суда (BASHH, 119).
Δάμαρις (G1152) Дамарь. Об этом имени см. BASHH, 232.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на Деяния апостолов, 17 глава2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.