1 έγένετο aor. ind. med. (dep.) от γίνομαι (G1096) становиться, случаться, иметь место. Об обороте этого гл. с inf. см. Лк 2:1.
κατά τό αύτό вместе; возможно также "по одной дороге" или "одновременно" (LC).
είσελθείν aor. act. inf. от είσέρχομαι (G1525) входить.
λαλήσαι aor. act. in f. от λαλέω (G2980) говорить.
πιστεύσαι aor. act. inf. от πιστεύω (G4100) верить. Inf. с ώστε (G5620) выражает текущий результат (RG, 1000).
2 άπειθήσαντες aor. act. part. от άπειθέω (G544) не подчиняться, здесь используется как противоположность вере. Неверие и непокорность предполагают отвержение благой вести (Bruce), part. в роли subst. έπήγειραν aor. ind. act. от έπεγείρω (G1892) возбуждать, побуждать.
έκάκωσαν aor. ind. act. от κακόω (G2559) поступать дурно, оскорблять, раздражать (LC).
3 διέτριψαν aor. ind. act. от διατρίβω (G1304) находиться, пребывать.
παρρησίαζόμενοι praes. med. (dep.) part. (сопутств.) от παρρησιάζομαι (G3955) говорить свободно, быть смелым (см. 9:27).
έπ (G1909) с dat. на основании, полагаясь на (IBG, 50).
μαρτυρούντι praes. act. part. (adj.) от μαρτυρέω (G3140) свидетельствовать, удостоверять. Iterat. praes. указывает на повторяющееся действие.
διδόντι praes. act. part. от δίδωμι (G1325) давать. Part, указывает, как они свидетельствовали (Haenchen).
γίνεσθαι praes. med. (dep.) inf., см. ст 1. Inf. в роли obj. (что давалось).
4 έσχίσθη aor. ind. pass. от σχίζω (G4977) раскалывать, разделять.
ήσαν impf. act. ind. от ειμί (G1510) быть.
5 έγένετο aor. ind. med. (dep.), см. ст 1. όρμ (G3730) импульс, намерение, попытка. С гл. γίνομαι (букв, "произошел порыв") принимать решение, производить какое-л. действие, причем акцент ставится на порыве, которым оно сопровождается (TDNT; LN, 1:360).
ύβρίσαι aor. act. inf. от ύβρίζω (G5195) плохо обращаться, позорить. Имеется в виду оскорбление, оскорбительное поведение, которое намеренно демонстрируется публично, чтобы обидеть и унизить человека, который от этого страдает (MNTW, 83; TDNT). Эпэкз. inf. объясняет внезапное решение.
λιθοβολήσαι aor. act. inf. от λιθοβολέω (G3036) побивать камнями.
6 συνιδόντες aor. act. part. (temp.) от συνοράω (G4894) видеть вместе, осознавать, воспринимать; "улавливать слух об этом" (Bruce).
κατέφυγον aor. ind. act. от καταφεύγω (G2703) убегать, укрываться. На койне является термином для обозначения бегледов, которые просят кого-л. о помощи (ММ).
Λύστρα (G3082) Листра. Об этом городе см. ААТ, 197-99; СН, 147-59; SBRP, 180-83; CSP, 407-19; ABD, 4:426-27.
Δέρβη (G1191) Дервия. Об этом городе см. ААТ, 199-200; Bastiaan Van Elderen, "Some Archaeological Observations on Paul's First Missionary Journey" AHG, 156-61; CSP, 383-404; ABD, 2:144-45.
7 εύαγγελιζόμενοι praes. med. (dep.) part. от εύαγγελίζομαι (G2097) провозглашать благую весть. Part, используется с ησαν в перифр. обороте, подчеркивающем длительное действие.
8 αδύνατος (G102) бессильный, слабый, хилый. О медицинском использовании этого термина см. MLL, 46. έκάθητο impf. ind. med. (dep.) от κάθημαι (G2521) сидеть. Обыденное значение impf., "он имел обыкновение сидеть" (DM, 188).
κοιλία (G2836) чрево.
περιεπάτησεν aor. ind. act. от περιπατέω 1 (G4043) ходить, бродить вокруг.
9 ήκουσεν aor. ind. act. от άκούω (G191) слышать, с gen. В другом варианте используется impf. ήκουεν, который должен указывать на длительное слушание.
λαλούντο ς praes. act. part., см. ст 1. Part, в роли subst.
άτενίσας aor. act. part. (сопутств.) от ατενίζω (G816) смотреть пристально.
ίδών aor. act. part. от όράω (G3708) видеть. Temp, или сопутств. part. σωθήναι aor. pass. inf. от σφζω (G4982) спасать, избавлять, исцелять. Inf. указывает как на цель, так и на результат (RWP).
10 είπεν aor. ind. act. от λέγω (G3004) говорить.
άνάστηθι aor. imper. act. от άνίστημι (G450) вставать.
ήλατο aor. ind. med. (dep.) от άλλομαι (G242) скакать, подпрыгивать.
περιεπάτει impf. ind. act., см. ст 8. Inch, impf., "он начал ходить". Обратите внимание на использование предыдущего aor. с impf.
11 ίδόντες aor. act. part. (temp.), см. ст 9. έποίησεν aor. ind. act. от ποιέω (G4160) делать.
έπήραν aor. ind. act. от έπαίρω (G1869) поднимать.
Λυκαονιστί (G3072) adv. по-ликаонски (BAGD; об этом языке см. BASHH, 110-11).
όμοιωθέντες aor. pass. part. (сопутств.) от όμοιόω (G3666) уподоблять, становиться подобным.
κατέβησαν aor. ind. act. от καταβαίνω (G2597) нисходить. Овидий (Metamorphoses 8:626-742) рассказывает легенду о том, как Зевс и Гермес посещали холмы Фригии под видом простых смертных. Все отвергли их, кроме пожилой четы, которая их приютила. Эта чета была вознаграждена, а все остальные наказаны (Hansen, "Galatia" BAFCS, 2:394).
12 έκάλουν impf. ind. act. от καλέω (G2564) звать, именовать.
Δία (G2203) асс. Зевса. Это был самый почитаемый в Галатии бог, которого часто связывали с Гермесом (Hansen, "Galatia" BAFCS, 2:393; BASHH, 111; David W.J. Gill & Bruce Winter, "Acts and Roman Religion" BAFCS, 2:81-85; информацию о Зевсе и Гермесе см. в GGR, 1:385-427, 501-10; F.Graf, "Zeus" DDD, 1758-71; L.
Η. Martin, "Hermes" DDD, 77183; Cilliers Breytenbach, "Zeus und der lebendige Gott: Anmerkungen zu Apostelgeschichte 14.11-17" NTS 39 [1993]: 396-413; BBC; ABD, 5:811-12).
επειδή (G1894) так как, потому что. ήγούμενος praes. med. (dep.) part. от ήγεομαι (G2233) вести. Part, в роли имени, "ведущий в беседе".
13 όντος praes. act. part. от ειμί, см. ст 4.
ταϋρος (G5022) бык, вол. Бык был жертвенным животным во многих культах, это была дорогая жертва (Gill & Winter, "Acts and Roman Religion" BAFCS, 2:83).
στέμμα (G4725) гирлянда, венок из цветов или шерсти, которым украшали жертву (BAGD; Williams).
πυλών (G736) gen. pl. ворота. Большие ворота на входе в храмовую зону (Rackham).
ένέγκας aor. act. part. (сопутств.) от φέρω (G5342) приводить.
ήθελεν impf. ind. act. от θέλω (G2309) желать, хотеть, с inf. Impf. используется для выражения желания (IBG, 9).
θύειν praes. act. inf. от θύω (G2380) жертвовать.
14 άκούσαντες aor. act. part. (temp.), см. ст 9.
διαρρήξαντες aor. act. part. от διαρρήγνυμι (G1284) разрывать надвое. Это значит, что они услышали богохульство (Barrett; Μ, Sanh. 7:5). Temp, или сопутств. part. έξεπήδησαν aor. ind. act. от έκπηδάω (G1530) выпрыгивать, стремиться. Предложное сочетание указывает на место (Haenchen).
κράζοντες praes. act. part. (сопутств.) от κράζω (G2896) кричать.
15 ποιείτε praes. ind. act., см. ст 11. Praes. описывает развивающееся действие. όμοιοπαθής (G3663) той же природы. Относится к сходным чувствам, обстоятельствам и опыте (BAGD).
μάταιος (G3152) тщетный, пустой, преходящий, бессодержательный, подчеркивается бесцельность, отсутствие конечного результата (LN, 1:625; Trench, Synonyms, 180f; TDNT). Это слово обозначало ложных богов в отличие от истинного Бога (Εϋ'ΝΤ).
έπιστρέφειν praes. act. inf. от έπιστρέφω (G1994) отвратиться от чего-л. или кого-л. Эпэкз. inf. объясняет благую весть, которую они провозглашали.
ζώντα praes. act. part. (adj.) от ζάω (G2198) жить.
έποίησεν aor. ind. act., см. ст 11.
16 παρφχημέναις perf. med. (dep.) part. от παροίχομαι (G221) проходить мимо. adj. part., "ушедшие поколения"
είασεν aor. ind. act. от έάω (G1439) позволять, разрешать, с inf.
πορεύεσθαι praes. med. (dep.) inf. от πορεύομαι (G4198) идти.
17 καίτοι (G2543) однако.
αμάρτυρος (G267) ничем не засвидетельствованный. О префиксе, который используется для отрицания значения слова, см. Moorhouse, 61ff.
αύτόν (G846) сам (Barrett).
άφήκεν aor. ind. act. от άφίημι (G863) покидать.
άγαθουργών praes. act. part. от άγαθουργέω (G14) делать добро. Part, здесь причинные (RWP) или пояснительные: "и таким образом, Он сделал добро" (EGT; Barrett).
ούρανόθεν (G3771) с небес. Об окончании adv. с аблативным значением указания на источник, см. МН, 164. ύετός дождь, ливень (LS). Зевс отвечал за погоду и носил имена Ύέτιος — "Дождевой" "Несущий дождь" LS, 1846 — и Όμβριος — "Громовержец" LS, 1221 (DDD, 1768-70; GGR, 1:391-401).
διδούς praes. act. part. от δίδωμι (G1325) давать.
καρποφόρος (G2593) плодоносный, плодовитый; здесь: плодотворность, плодородие. Зевс считался также богом плодородия (GGR, 1:401-2).
έμπιπλών praes. act. part. от έμπίμπλημι (G1705) наполнять, с gen. содержимого. Praes. part., указывают на привычное действие. Павел сравнивает истинного Бога с ложными богами.
τροφή (G5160) радость, ликование, восторг (BAGD).
ευφροσύνη (G2167) радость, ликование.
18 μόλις (G3433) с трудом, едва, с усилием.
κατέπαυσαν aor. ind. act. от καταπαύω (G2664) ограничивать, прекращать. Предложное сочетание перфектно. Артикулированный inf. в родительном падеже используется с отр.
μή (G3361), которое идет после гл.; это распространенное греч. устойчивое выражение (RG, 1171).
θύειν praes. act. inf., см. ст 13. Эпэкз. inf.
19 επήλθαν aor. ind. act. от επέρχομαι (G1904) приходить, сходиться.
πείσαντες aor. act. part. (temp.) от πείθω (G3982) убеждать, переманивать на свою сторону (Barrett).
λιθάσαντες aor. act. part. (temp.) от λιθάζω (G3034) побивать камнями.
έσυρον impf. ind. act. от σύρω (G337) тащить.
νομίζοντες praes. act. part. (причины) νομίζω (G3543) полагать.
τεθνηκέναι perf. act. inf. от θνήσκω (G2348) умирать; perf. быть мертвым. Perf. подчеркивает состояние или условие. Inf. в роли дополнения в косвенной речи.
20 κυκλωσάντων aor. act. part. (temp.) от κυκλόω (G2944) окружать. Gen. abs.
άναστάς aor. act. part. (temp.) от άνίστημι (G450) подниматься, вставать.
είσήλθεν aor. ind. act. от εισέρχομαι, см. ст 1. έπαύριον (G1887) завтра, на следующий день.
έξήλθεν aor. ind. act. от έξέρχομαι (G1831) выходить.
21 εύαγγελισάμενοι aor. med. (dep.) part. (temp.) от εύαγγελίζομαι, см. ст 7.
μαθητεύσαντες aor. act. part. (temp.) от μαθητεύω (G3100) делать учеником (см. Мф 28:19).
ύπέστρεψαν aor. ind. act. от ύποστρέφω (G674) возвращаться.
22 έπιστηρίζοντες praes. act. part. (сопутств.) от έπίστηρίζω (G1991) усиливать. Praes. указывает на повторяющееся действие.
παρακαλούντες praes. act. part. (сопутств.) от παρακαλέω (G3870) подбадривать, ободрять. Это слово относится к ободрению войск перед атакой (MNTW, 134; TDNT).
έμμένειν praes. act. inf. от έμμένω (G1696) оставаться, настаивать. Inf. в роли obj.
πίστει dat. sing. от πίστις (G4102) вера. С арт. это слово может означать суть христианской доктрины.
δια πολλών θλίψεων через лишения, давление, угнетение. Это указание не на средства проникновения в царство Божье, но на опасности, которые подстерегают на пути.
δεϊ (G1163) praes. ind. act. необходимо; выражает логическую необходимость, вызванную обстоятельствами, с асс. и inf.
είσελθεΐν aor. act. inf., см. ст 20.
23 χειροτονήσαντες aor. act. part. от χειροτονέω (G5500) выбирать, указав рукой; назначать. Здесь выбирают Павел и Варнава (Haenchen).
κατ' έκκλησίαν (G2596; G1577) от церкви к церкви. Предложное сочетание имеет распределительное значение.
πρεσβύτερος (G4245) старший, старейшина. Это были духовные вожди церквей (TDNT; EDNT, NIDNTT, 1:192-200).
προσευξάμεvol aor. med. (dep.) part. (temp.) от προσεύχομαι (G4336) молиться.
νηστειών gen. pl. от νηστεία (G3521) пост.
παρέθεντο aor. ind. med. (dep.) от παρατίθημι (G3908) помещать перед, med. совмещать с другим, поручать одному человеку заботу о другом (ММ).
πεπιστεύκεισαν plperf. ind. act., см. ст 1.
24 διελθόντες aor. act. part. (temp.) от διέρχομαι (G1330) проходить через.
ήλθον aor. ind. act. от έρχομαι (G2064) приходить.
25 λαλήσαντες aor. act. part. (temp.), см. ст 1.
κατέβησαν aor. ind. act., см. ст 11.
26 απέπλευσαν aor. ind. act. от άποπλέω (G75) плыть, отплывать.
ήσαν impf. ind. act. от ειμί (G1510).
παραδεδομένοι perf. pass. part. от παραδίδωμι (G3860) передавать, поручать. Part, используется в перифр. обороте с perf. pass.
χάριτι dat. sing. от χάρις (G5485) милость. Здесь присутствует особое указание на защиту Бога, который оберегает Свой народ, а в особенности Своих посланцев (Barrett).
έπλήρωσαν aor. ind. act. от πληρόω (G4137) выполнять, завершать.
27 παραγενόμενοι aor. med. (dep.) part. (temp.) от παραγίνομαι (G128) прибывать.
συναγαγόντες aor. act. part. (temp.) от συνάγω (G238) собирать вместе.
άνήγγελλον impf. ind. act. от αναγγέλλω (G312) сообщать, приносить хорошие новости, информировать, давать информацию, имеется в виду детальный рассказ (EGT; LN, 1:411; см. NDIEC, 4:10-17; GELTS, 26-27). Impf. указывает на повторяющееся действие.
έποίησεν aor. ind. act., см. ст 11. ήνοιξεν aor. ind. act. от άνοίγω (G455) открывать.
28 διέτριβον impf. ind. act. от διατρίβω (G1304) находиться, пребывать.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

толкование Далласской семинарии на Деяния апостолов, 14 глава2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.