1 Ἁνανίας (G367) Анания. Транскрипция חֲנַנְיָה («Яхве проявляет милость», «Бог милосерден»), с греческим окончанием (Schneider*; SB*, 2:634).
Σαπφίρῃ dat.* sing.* от Σάπφιρα (G4551) Сапфира. Греческая форма арамейского имени שַׁפִּירָא, «Прекрасная» (Schneider*; SB*, 2:634; рассказ об обоих именах с примерами см.* в BASHH*, 224; HAE*, 2:68; AT*, 718).
ἐπώλησεν aor.* ind.* act.* от πωλέω (G4453) продавать.
κτῆμα (G2933) acc.* sing.* n.* имущество, земельные владения (Bruce*).
2 ἐνοσφίσατο aor.* ind.* med.* (dep.*) от νοσφίζομαι (G3557) присваивать, тайно брать себе часть большего количества имущества, которое было доверено человеку. Используется в Септ.* (Josh 7:1) по отношению к Ахану (LC*; TLNT*; MM*). Indir.* med.* «он утаил... для себя» (GGBB*, 421).
συνειδυίης perf.* act.* part.* fem.* sing.* от σύνοιδα (G4894) делиться знаниями с кем-л., быть вовлеченным.
ἐνέγκας aor.* act.* part.* (temp.*) от φέρω (G5342) нести, приносить.
ἔθηκεν aor.* ind.* act.* от τίθημι (G5087) помещать.
3 ἐπλήρωσεν aor.* ind.* act.* от πληρόω (G4137) наполнять, контролировать.
ψεύσασθαι aor.* med.* (dep.*) inf.* от ψεύδομαι (G5574) лгать, обманывать кого-л., пытаться обмануть, солгав (BAGD*; KVS*, 105−6; Barrett*). Inf.* цели или результата.
καί (G2532) эпэкз.*: «то есть тем, что ты присвоил» (Pesch*).
νοσφίσασθαι aor.* med.* inf.*, см.* ст. 2.
4 οὐχί (G3780) вводит вопрос, на который ожидается утвердительный ответ.
μένον praes.* act.* part.* (temp.*) от μένω (G3306) оставаться; относится к κτῆμα в ст. 1 (Schneider*); «пока (до тех пор, как) оно оставалось непроданным, оно было твоим, не так ли?».
ἔμενεν impf.* ind.* act.* от μένω.
πραθέν aor.* pass.* part.* (temp.*) от πιπράσκω (G4097) продавать. «Когда оно было продано, оно по-прежнему находилось в твоей власти, не так ли?»
ὑπῆρχεν impf.* ind.* act.* от ὑπάρχω (G5225) существовать, быть.
τί ὅτι почему (это) так, что...? Эллиптическая конструкция (Bruce*).
ἔθου aor.* ind.* med.* от τίθημι, см.* ст. 2.
ἐψεύσω aor.* ind.* med.* (dep.*), см.* ст. 3.
5 ἀκούων praes.* act.* part.* от ἀκούω (G191) слышать. Temp.* part.* указывает на одновременное действие.
πεσών aor.* act.* part.* (сопутств.*) от πίπτω (G4098) падать.
ἐξέψυξεν aor.* ind.* act.* от ἐκψύχω (G1634) выдыхать, испускать дух. Термин, который использовался медиками (MLL*, 37; Barrett*).
ἐγένετο aor.* ind.* med.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться, быть.
ἀκούοντας aor.* act.* part.* Part.* в роли subst.*
6 ἀναστάντες aor.* act.* part.* от ἀνίστημι (G450) подниматься. О семитском обороте см.* BG*, 126f.
συνέστειλαν aor.* ind.* act.* от συστέλλω (G4958) собираться, стягивать вместе, заворачивать. Может указывать на вынос тела, или покрытие его саваном, или просто подготовку к похоронам (Barrett*; LC*; MLL*, 38).
ἐξενέγκαντες aor.* act.* part.* от ἐκφέρω (G1627) выносить. Устойчивое выражение, относящее к выносу тела для погребения (Bruce*). Сопутств.* или temp.* part.*
ἔθαψαν aor.* ind.* act.* от θάπτω (G2290) хоронить.
7 διάστημα (G1292) промежуток —временной или пространственный (NDIEC*, 4:86; GELTS*, 109). Это слово следует воспринимать как подлежащее гл.* ἐγένετο (Barrett*).
εἰδυῖα perf.* act.* part.* (сопутств.*) nom.* fem.* sing.* от οἶδα (G1492) знать.
γεγονός perf.* act.* part.*, см.* ст. 5. Subst.* part.*, «вещь, которая произошла». Perf.* указывает на длительные результаты.
εἰσῆλθεν aor.* ind.* act.* от εἰσέρχομαι (G1525) входить.
8 ἀπεκρίθη aor.* ind.* pass.* от ἀποκρίνομαι (G611) отвечать.
εἰπέ aor.* imper.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
τοσούτου gen.* sing.* от τοσοῦτος (G5118) столь многий, столький. Gen.* стоимости.
ἀπέδοσθε aor.* ind.* med.* от ἀποδίδωμι (G591) возвращать; med.* продавать.
ναί (G3483) да.
9 συνεφωνήθη aor.* ind.* pass.* от συμφωνέω (G4856) соглашаться между собой; безличное использование с dat.*, «вы сговорились между собой, или для себя» (RWP*).
πειράσαι aor.* act.* inf.* от πειράζω (G3985) искушать, подвергать испытанию (TLNT*, 3:82−83).
θαψάντων aor.* act.* part.*, см.* ст. 6.
ἐξοίσουσιν fut.* ind.* act.* от ἐκφέρω, см.* ст. 6.
10 ἔπεσεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 5.
ἐξέψυξεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 5.
εἰσελθόντες aor.* act.* part.* (temp.*), см.* ст. 7.
εὗρον aor.* ind.* act.* от εὑρίσκω (G2147) находить.
ἐξενέγκαντες aor.* act.* part.*, см.* ст. 6.
ἔθαψαν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 6.
11 ἐγένετο aor.* ind.* med.* (dep.*), см.* ст. 5.
ἀκούοντας aor.* act.* part.*, см.* ст. 5. Part.* в роли subst.* Как верующие, так и те, кто об этом услышал, сильно испугались.
12 ἐγίνετο impf.* ind.* med.* (dep.*), см.* ст. 5. Impf.* указывает на повторяющиеся случаи.
ὁμοθυμαδόν (G3661) единодушно. В эллинистическом греческом «вместе» (LC*).
ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος в притворе Соломоновом (см.* 3:11). Кажется, это было постоянное место встреч христиан (Barrett*).
13 ἐτόλμα impf.* ind.* act.* от τολμάω (G5111) отваживаться, с inf.*
κολλᾶσθαι praes.* pass.* inf.* от κολλάω (G2853) присоединяться, приближаться. Вероятно, имеется в виду приставать, не присоединяясь окончательно (Bruce*; Christoph Burchard, “Fussnoten zum neutestamentlichen Griechisch”, ZNW* 61 [1970]: 159−60).
ἐμεγάλυνεν impf.* ind.* act.* от μεγαλύνω (G3170) увеличивать, возвеличивать, славить, прославлять (TLNT*, 2:459−60).
14 μᾶλλον (G3123) еще больше (Barrett*).
προσετίθεντο impf.* ind.* pass.* от προστίθημι (G4369) добавлять к чему-л. Impf.* изображает повторяющееся действие.
κυρίῳ dat.* sing.* от κύριος (G2962) Господь. Dat.* может быть воспринят либо как относящийся к основному гл.*: «добавлялись к Господу», либо как относящийся к part.*, «верующие в Господа» (Pesch*).
πιστεύοντες praes.* act.* part.* от πιστεύω (G4100) верить. Part.* в роли subst.*
15 καί (G2532) даже.
πλατεῖα (G4113) улица.
ἐκφέρειν praes.* act.* inf.*, см.* ст. 6. Inf.* с ὥστε (G5620) выражает результат, с оглядкой на общее содержание полностью, но особ. ст. 12а. (Bauernfeind*).
τιθέναι praes.* act.* inf.* от τίθημι, см.* ст. 2. Inf.* результата.
κλινάριον (G2825) постель, ложе.
κράβαττος (G2895) тюфяк, походная кровать (RWP*; EGT*).
ἐρχομένου praes.* med.* (dep.*) part.* (temp.*) от ἔρχομαι (G2064) приходить, идти. Gen.* abs.*
κἄν по меньшей мере (Barrett*).
ἐπισκιάσῃ aor.* conj.* act.* от ἐπισκιάζω (G1982) осенять, с dat.* Имеется в виду не эффект воздействия тени Петра, а присутствие и могущество Бога, представителем Которого был Петр (Barrett*).
16 συνήρχετο impf.* ind.* med.* (dep.*) от συνέρχομαι (G4905) приходить вместе. Impf.* изображает повторяющееся действие в прошлом.
πέριξ (G4038) adv.* вокруг.
φέροντες praes.* act.* part.* от φέρω (G5342) нести. Сопутств.* part.*
ὀχλουμένους praes.* pass.* part.* от ὀχλέω (G3791) беспокоить, мучить. О медицинском использовании см.* MLL*, 7−8.
ἐθεραπεύοντο impf.* ind.* pass.* от θεραπεύω (G2323) исцелять. Impf.* изображает повторяющееся действие.
17 ἀναστάς aor.* act.* part.* (сопутств.*), см.* ст. 6.
οὖσα praes.* act.* part.* от εἰμί (G1510). Используется здесь для ввода некоего устойчивого выражения со знач.: «местный», «текущий», «существующий» (Bruce*; MT*, 151−52).
ἐπλήσθησαν aor.* ind.* pass.* от πίμπλημι (G4130) наполнять.
ζήλου gen.* sing.* от ζῆλος (G2205) ревность, зависть, сильное чувство досады и зависти к кому-л. (LN*, 1:760; TDNT*; NIDNTT*). Gen.* содержимого, показывающий, чем они были наполнены.
18 ἐπέβαλον aor.* ind.* act.* от ἐπιβάλλω (G1911) возлагать, накладывать руки на кого-л. (см.* 4:3).
ἔθεντο aor.* ind.* med.*, см.* ст. 15
δημοσίᾳ (G1219) dat.* sing.* публично (adv.*), или публичный (adj.*). Последнее относится к custodia publica, или публичной тюрьме, то есть к самому суровому виду заключения (Schille*; BAGD*; SB*, 2:635, 1:679).
19 διὰ νυκτός (G1223; G3571) ночью (BD*, 199).
ἀνοίξας aor.* act.* part.* (сопутств.*) от ἀνοίγω (G455) открывать.
ἐξαγαγών aor.* act.* part.* (сопутств.*) от ἐξάγω (G1806) выводить.
εἶπεν aor.* ind.* act.* от λέγω (G3004) говорить.
20 πορεύεσθε praes.* imper.* med.* (dep.*) от πορεύομαι (G4198) идти.
σταθέντες aor.* pass.* part.* от ἵστημι (G2476) стоять; pass.* становиться (RWP*). Сопутств.* part.* со знач. imper.* (см.* VANT*, 386).
λαλεῖτε praes.* imper.* act.* от λαλέω (G2980) говорить. Значение praes.* imper.* может предполагать: «продолжите говорить», «возобновите речи и продолжайте это делать».
21 ἀκούσαντες aor.* act.* part.* (сопутств.*) от ἀκούω (G191) слышать, повиноваться.
εἰσῆλθον aor.* ind.* act.*, см.* ст. 7.
ὄρθρον acc.* sing.* от ὄρθρος (G3722) рассвет, раннее утро, начало дня. Acc.* с предл.* ὑπό (G5259) в роли acc.* времени: «на рассвете», «во время рассвета» (RWP*; TLNT*, 1:51).
ἐδίδασκον impf.* ind.* act.* от διδάσκω (G1321) учить. Inch.* impf.*, «они начали учить».
παραγενόμενος aor.* med.* (dep.*) part.* (temp.*) от παραγίνομαι (G3854) выходить на сцену, появляться.
συνεκάλεσαν aor.* ind.* act.* от συγκαλέω (G4779) собирать, созывать.
καί (G2532) то есть, в эпэкз.* значении (BG*, 154).
ἀπέστειλαν aor.* ind.* act.* от ἀποστέλλω (G649) посылать.
δεσμωτήριον (G1201) место заключения, тюрьма.
ἀχθῆναι aor.* pass.* inf.* от ἄγω (G71) вести. Inf.* цели. Некоторые считают, что это pass.* inf.* после гл.* приказания, как в латыни (MT*, 138; BD*, 200).
22 ὑπηρέτης (G5257) помощник, служитель, храмовый стражник (Barrett*; см.* 4:1).
εὗρον aor.* ind.* act.*, см.* ст. 10.
ἀναστρέψαντες aor.* act.* part.* (temp.*) от ἀναστρέφω (G390) оборачиваться снова, возвращаться.
ἀπήγγειλαν aor.* ind.* act.* от ἀπαγγέλλω (G518) сообщать.
23 εὕρομεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 10.
κεκλεισμένον perf.* pass.* part.* (adj.*) от κλείω (G2808) закрывать, запирать, замыкать. Perf.* подчеркивает, что она была прочно заперта (RWP*).
ἀσφαλείᾳ (G803) dat.* sing.* безопасность, надежность. С предл.* ἐν (G1722) выражает образ действия — «самым надежным образом» (BD*, 118; NDIEC*, 3:149; 154; TLNT*, 1:217).
φύλακας acc.* pl.* от φύλαξ (G5441) стража.
ἑστῶτας perf.* act.* part.* (adj.*), см.* ст. 20.
ἀνοίξαντες aor.* act.* part.* (temp.*), см.* ст. 19.
24 ἤκουσαν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 21.
στρατηγός (G4755) начальник храмовой стражи (см.* 4:1).
διηπόρουν impf.* ind.* act.* от διαπορέω (G1280) быть озадаченным (см.* 2:12). Inch.* impf.*
γένοιτο aor.* opt.* med.* (dep.*) от γίνομαι (G1096) становиться, быть; здесь: «что бы это стало». Придаточная часть условного оборота отсутствует, условие — «если бы этому позволили продолжаться» — подразумевается (RWP*). «Каков будет конец или результат всего этого?» (Barrett*). Это может относиться и к прошлому: «что могло произойти с ними?» (NSV*, 110).
25 παραγενόμενος aor.* med.* (dep.*) part.* (temp.*), см.* ст. 21.
ἀπήγγειλεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 22.
ἔθεσθε aor.* ind.* med.*, см.* ст. 2.
ἑστῶτες perf.* act.* part.*, см.* ст. 20. Перифрастическое part.* («Эти люди стоят в храме»).
διδάσκοντες praes.* act.* part.*, см.* ст. 21. Перифрастическое part.* Первое part.* передает взгляд автора на положение или состояние апостолов, второе — указывает на достигаемые ими успехи (VA*, 456). Эти part.* могут свободно относиться к гл.* εἰμί и быть сопутств.* (NSV*, 9).
26 ἀπελθών aor.* act.* part.* (temp.*) от ἀπέρχομαι (G565) уходить.
ἦγεν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 21. Они вели их медленно, уверенно и торжественно (RWP*).
μετὰ βίας (G3326; G970) с силой, насильно.
ἐφοβοῦντο impf.* ind.* med.* (dep.*) от φοβέομαι (G5399) бояться, страшиться.
λιθασθῶσιν aor.* conj.* pass.* от λιθάζω (G3034) побивать камнями. Conj.* в отр. прид.* цели с гл.* опасения (RWP*; NSV*, 141).
27 ἀγαγόντες aor.* act.* part.*, см.* ст. 21.
ἔστησαν aor.* ind.* act.* от ἵστημι (G2476) помещать, ставить.
ἐπηρώτησεν aor.* ind.* act.* от ἐπερωτάω (G1905) задавать вопросы, расспрашивать, допрашивать.
28 παραγγελίᾳ (G3852) dat.* sing.* instr.*, dat.* имеет значение евр.* inf.* abs.* (SA*, 151; Barret; MH*, 443).
παρηγγείλαμεν aor.* ind.* act.* от παραγγέλλω (G3853) повелевать, давать задание. Часто используется как юридический термин, обозначающий заявление перед судом или обвинение против ответчика (LC*). Ind.* с οὐ (G3756) в вопросе, на который ожидается утвердительный ответ.
διδάσκειν praes.* act.* inf.*, см.* ст. 21. Inf.* в роли прямого дополнения гл.* παρηγγείλαμεν.
πεπληρώκατε perf.* ind.* act.* от πληρόω (G4137) наполнять. Perf.* подчеркивает длительный результат.
βούλεσθε praes.* ind.* med.* (dep.*) от βούλομαι (G1014) хотеть, с inf.*
ἐπαγαγεῖν aor.* act.* inf.* от ἐπάγω (G1863) навести на.
29 ἀποκριθείς aor.* pass.* part.*, см.* ст. 8. Плеонастическое использование part.* (MH*, 453).
πειθαρχεῖν praes.* act.* inf.* от πειθαρχέω (G3980) подчиняться авторитету, охотно повиноваться, позволять убедить себя, охотно выполнять правило; с dat.* (EGT*; TLNT*; MM*; NDIEC*, 2:105). Эпэкз.* inf.* с δεῖ (G1163) (логическая необходимость).
30 ἤγειρεν aor.* ind.* act.* от ἐγείρω (G1453) поднимать.
διεχειρίσασθε aor.* ind.* med.* (dep.*) от διαχειρίζομαι (G1315) накладывать руки, покончить с чем-л. Эвфемизм, означающий «убивать» (MH*, 302).
κρεμάσαντες aor.* act.* part.* от κρεμάννυμι (G2910) вешать. Part.* образа действия или средства (см. 10:39).
31 ἀρχηγόν, см.* 3:15. Двойной acc.*, «Бог вознес Его как Князя и Спасителя».
ὕψωσεν aor.* ind.* act.* от ὑψόω (G5312) поднимать, возносить.
δοῦναι aor.* act.* inf.* от δίδωμι (G1325) давать, одаривать. Inf.* цели.
32 καί... καί (G2532) и... и...
ἔδωκεν aor.* ind.* act.* от δίδωμι, см.* ст. 31.
πειθαρχοῦσιν praes.* act.* part.* dat.* pl.*, см.* ст. 29. Part.* в роли subst.*, dat.* в роли indir.* obj.*
33 ἀκούσαντες aor.* act.* part.*, см.* ст. 5. Part.* в роли subst.*
διεπρίοντο impf.* ind.* pass.* от διαπρίω (G1282) распиливать; здесь pass.* быть задетым, быть в ярости (BAGD*). Inch.* impf.*
ἐβούλοντο impf.* ind.* med.* (dep.*), см.* ст. 28, с inf.* impf.* указывает на незавершенное действие.
ἀνελεῖν aor.* act.* inf.* от ἀναιρέω (G337) убивать.
34 ἀναστάς aor.* act.* part.* (temp.*), см.* ст. 6.
Γαμαλιήλ (G1059) Гамалиил. Гамалиил I, Старший, трудился в 25−50 г. н.э. и был очень уважаемым учителем. Когда он умер, говорили, что прекратилась слава закона, умерли чистота и воздержание (M*, Sotah 6:15; SB* 2:636−36; ABD*, 2:904−906; BBC*; HJP*, 2:367−68; Barrett*; об упоминаниях первосвященников, саддукеев, фарисеев и синедриона в Деяниях см.* BAFCS*, 4:115−77). Он также был учителем Павла (см.* 22:3).
ἐκέλευσεν aor.* ind.* act.* от κελεύω (G2753) повелевать.
ποιῆσαι aor.* act.* inf.* от ποιέω (G4160) делать, поступать; здесь: «выводить этих людей наружу ненадолго». Inf.* передает содержание приказания.
35 προσέχετε praes.* imper.* act.* от προσέχω (G4337) остерегаться, обращать внимание; «держите в памяти (νοῦς, опущено) для себя или про себя» (RWP*).
πράσσειν praes.* act.* inf.* от πράσσω (G4238) делать. Inf.* с μέλλετε (G3195) выражает будущее: «что вы собираетесь делать».
36 ἀνέστη aor.* ind.* act.*, см.* ст. 6.
Θευδᾶς Февда. Об этом имени и исторических проблемах см.* NDIEC*, 4:183−85; BASHH*, 162−63; Barrett*; Longenecker*, 322−23; SB*, 2:639−40.
εἶναι praes.* act.* inf.* от εἰμί (G1510) быть. Inf.* в косвенной речи.
προσεκλίθη aor.* ind.* pass.* от προσκλίνομαι (G4347) привязываться, следовать, с dat.*
ἀνῃρέθη aor.* ind.* pass.*, см.* ст. 33.
ἐπείθοντο impf.* ind.* med.* от πείθω (G3982) убеждать, уговаривать, быть убежденным, повиноваться, с dat.* (BAGD*).
διελύθησαν aor.* ind.* pass.* от διαλύω (G1262) рассеивать, уничтожать.
ἐγένοντο aor.* ind.* med.* (dep.*), см.* ст. 5.
37 ἀνέστη aor.* ind.* act.*, см.* ст. 6.
ἀπέστησεν aor.* ind.* act.* от ἀφίστημι (G868) поднимать мятеж, сбивать с верной дороги (DJG*, 688−98; DPL*, 812−19; BBC*).
ἀπώλετο aor.* ind.* med.* (dep.*) от ἀπόλλυμι (G622) уничтожать, погибать.
διεσκορπίσθησαν aor.* ind.* pass.* от διασκορπίζω (G1287) рассеивать.
38 ἀπόστητε aor.* imper.* act.* от ἀφίστημι (G868) держать подальше от чего-л.
ἄφετε aor.* imper.* act.* от ἀφίημι (G863) оставлять, оставлять в покое.
praes.* conj.* act.* от εἰμί (G1510) быть. Conj.* с ἐάν (G1437) в cond.* 3 типа, предполагающем возможность условия.
καταλυθήσεται fut.* ind.* pass.* от καταλύω (G2647) уничтожать, сносить как разрушившийся дом (RWP*).
39 εἰ (G1487) если. Используется в cond.* 1 типа, в котором условие считается истинным. Об условии здесь см.* BG*, 104−5; NSV*, 169−70; VA*, 310; Barrett*.
δυνήσεσθε fut.* ind.* pass.* (dep.*) от δύναμαι (G1410) быть способным, с inf.*
καταλῦσαι aor.* act.* inf.*, см.* ст. 38.
θεομάχος (G2314) богоборец, тот, кто сражается против Бога (NIDNTT*, 3:962; 3 [Greek] Bar., 2:7).
εὑρεθῆτε aor.* conj.* pass.* от εὑρίσκω (G2147) находить. Conj.* с μή (G3361) в прид.* восприятия, в котором беспокойное предупреждение по-прежнему зависит от воли (BD*, 188).
ἐπείσθησαν aor.* ind.* pass.*, см.* ст. 36. Терминативный aor.* указывает, что убеждение прошло успешно.
40 προσκαλεσάμενοι aor.* med.* (dep.*) part.* (temp.*) от προσκαλέομαι (G4341) призывать кого-л. Судебный термин: «приглашать войти» (BAGD*).
δείραντες aor.* act.* part.* от δέρω (G1194) сечь, бить. Это было наказание за незначительные оскорбления (EGT*). Возможно, это было «сорок ударов без одного», как во 2Кор 11:24 (Schneider*), или Makkat mardut («исправительная порка»), которой подвергали за бунт и непокорность (см.* Sven Gallas, “‘Fünfmal vierzig weniger eins…’ Die an Paulus vollzogenen Synagogalstrafen nach 2 Kor 11, 24”, ZNW* 81 [1990]: 178−91, особ. 190).
παρήγγειλαν aor.* ind.* act.*, см.* ст. 28.
λαλεῖν praes.* act.* inf.* от λαλέω (G2980) звучать, издавать звуки. Inf.* передает содержание приказа. Praes.* с отр. указывает, что они не должны были продолжать говорить, или прекратить текущее действие.
ἀπέλυσαν aor.* ind.* act.* от ἀπολύω (G630) отпускать.
41 ἐπορεύοντο impf.* ind.* med.* (dep.*) πορεύομαι (G4198) идти.
χαίροντες praes.* act.* part.* от χαίρω (G5463) ликовать. Part.* образа действия.
κατηξιώθησαν aor.* ind.* pass.* от καταξιόω (G2661) считать ценным. Богосл.* pass.* означает, что Бог считал их достойными.
ἀτιμασθῆναι aor.* pass.* inf.* от ἀτιμάζω (G818) бесчестить. Эпэкз.* inf.*
42 ἐπαύοντο impf.* ind.* med.* (dep.*) от παύομαι (G3973) прекращать, с part.*
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Толкование Далласской семинарии на Деяния апостолов, 5 глава. Лингвистический. Роджерс.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

Деяния 5 глава в переводах:
Деяния 5 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.