Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Ефесянам 5 Послание к Ефесянам 5 глава

1
γίνεσθε Делайтесь 1096 V-PNM-2P
οὖν итак 3767 CONJ
μιμηταὶ подражатели 3402 N-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
ὡς как 5613 ADV
τέκνα дети 5043 N-NPN
ἀγαπητά, любимые, 27 A-NPN
2
καὶ и 2532 CONJ
περιπατεῖτε ходи́те 4043 V-PAM-2P
ἐν в 1722 PREP
ἀγάπῃ, любви, 26 N-DSF
καθὼς как 2531 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
ἠγάπησεν полюбил 25 V-AAI-3S
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
καὶ и 2532 CONJ
παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S
ἑαυτὸν Самого Себя 1438 F-3ASM
ὑπὲρ ради 5228 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
προσφορὰν [в] приношение 4376 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
θυσίαν жертву 2378 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
εἰς в 1519 PREP
ὀσμὴν запах 3744 N-ASF
εὐωδίας. благоухания. 2175 N-GSF
3
πορνεία Блуд 4202 N-NSF
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀκαθαρσία нечистота 167 N-NSF
πᾶσα всякая 3956 A-NSF
или 1510 PRT
πλεονεξία стяжательство 4124 N-NSF
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
ὀνομαζέσθω пусть называется 3687 V-PPM-3S
ἐν у 1722 PREP
ὑμῖν, вас, 5213 P-2DP
καθὼς как 2531 ADV
πρέπει подобает 4241 V-PAI-3S
ἁγίοις, святым, 40 A-DPM
4
καὶ и 2532 CONJ
αἰσχρότης постыдное поведение 151 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
μωρολογία глупые речи 3473 N-NSF
или 1510 PRT
εὐτραπελία, шутовство, 2160 N-NSF
которые 3739 R-NPN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀνῆκεν, подходят, 433 V-IAI-3S
ἀλλὰ но 235 CONJ
μᾶλλον более 3123 ADV
εὐχαριστία. благодарение. 2169 N-NSF
5
τοῦτο Это 5124 D-NSN
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἴστε будьте 2467 V-RAM-2P
γινώσκοντες знающие 1097 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
πᾶς всякий 3956 A-NSM
πόρνος развратник 4205 N-NSM
или 1510 PRT
ἀκάθαρτος нечистый 169 A-NSM
или 1510 PRT
πλεονέκτης, стяжатель, 4123 N-NSM
который 3588 R-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
εἰδωλολάτρης, идолопоклонник, 1496 N-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔχει имеет 2192 V-PAI-3S
κληρονομίαν наследство 2817 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
βασιλείᾳ Царстве 932 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
6
Μηδεὶς Никто 3367 A-NSM-N
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἀπατάτω пусть обманывает 538 V-PAM-3S
κενοῖς пустыми 2756 A-DPM
λόγοις, словами, 3056 N-DPM
διὰ из-за 1223 PREP
ταῦτα этого 5023 D-APN
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἔρχεται приходит 2064 V-PNI-3S
 1510 T-NSF
ὀργὴ гнев 3709 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
υἱοὺς сыновей 5207 N-APM
τῆς  3588 T-GSF
ἀπειθείας. непокорности. 543 N-GSF
7
μὴ Не 3361 PRT-N
οὖν итак 3767 CONJ
γίνεσθε делайтесь 1096 V-PNM-2P
συμμέτοχοι сопричастными 4830 A-NPM
αὐτῶν· им; 846 P-GPM
8
ἦτε вы были 1510 V-IAI-2P
γάρ ведь 1063 CONJ
ποτε когда-то 4218 PRT
σκότος, тьма, 4655 N-NSN
νῦν ныне 3568 ADV
δὲ же 1161 CONJ
φῶς свет 5457 N-NSN
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ· Господе; 2962 N-DSM
ὡς как 5613 ADV
τέκνα дети 5043 N-NPN
φωτὸς света 5457 N-GSN
περιπατεῖτε ходи́те 4043 V-PAM-2P
9
--ὁ -- 3588 T-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
καρπὸς плод 2590 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSN
φωτὸς света 5457 N-GSN
ἐν во 1722 PREP
πάσῃ всякой 3956 A-DSF
ἀγαθωσύνῃ доброте 19 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
δικαιοσύνῃ праведности 1343 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀληθείᾳ-- истине-- 225 N-DSF
10
δοκιμάζοντες распознающие 1381 V-PAP-NPM
τί что 5100 I-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
εὐάρεστον благоугодно 2101 A-NSN
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ· Господу; 2962 N-DSM
11
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
συγκοινωνεῖτε сообщайтесь 4790 V-PAM-2P
τοῖς  3588 T-DPN
ἔργοις [с] делами 2041 N-DPN
τοῖς  3588 T-DPN
ἀκάρποις бесплодными 175 A-DPN
τοῦ  3588 T-GSN
σκότους, тьмы, 4655 N-GSN
μᾶλλον более 3123 ADV
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐλέγχετε, обличайте, 1651 V-PAM-2P
12
τὰ  3588 T-NPN
γὰρ ведь 1063 CONJ
κρυφῇ тайно 2931 ADV
γινόμενα делаемое 1096 V-PNP-APN
ὑπ᾽  5259 PREP
αὐτῶν ими 846 P-GPM
αἰσχρόν стыдно 150 A-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
λέγειν· говорить; 3004 V-PAN
13
τὰ  3588 T-NPN
δὲ же 1161 CONJ
πάντα всё 3956 A-NPN
ἐλεγχόμενα обличаемое 1651 V-PPP-NPN
ὑπὸ от 5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
φωτὸς света 5457 N-GSN
φανεροῦται, бывает выявляемо, 5319 V-PPI-3S
14
πᾶν всё 3956 A-NSN
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
φανερούμενον выявляемое 5319 V-PPP-NSN
φῶς свет 5457 N-NSN
ἐστιν. есть. 1510 V-PAI-3S
διὸ Потому 1352 CONJ
λέγει, говорит, 3004 V-PAI-3S
Ἔγειρε, Встань, 1453 V-PAM-2S
 3588 T-NSM
καθεύδων, спящий, 2518 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀνάστα воскресни 450 V-2AAM-2S
ἐκ из 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPM
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιφαύσει будет светить 2017 V-FAI-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
 3588 T-NSM
Χριστός. Христос. 5547 N-NSM
15
Βλέπετε Смотри́те 991 V-PAM-2P
οὖν итак 3767 CONJ
ἀκριβῶς точно 199 ADV
πῶς как 4459 ADV
περιπατεῖτε, хо́дите, 4043 V-PAI-2P
μὴ не 3361 PRT-N
ὡς как 5613 ADV
ἄσοφοι немудрые 781 A-NPM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ὡς как 5613 ADV
σοφοί, мудрые, 4680 A-NPM
16
ἐξαγοραζόμενοι выкупающие 1805 V-PMP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
καιρόν, время, 2540 N-ASM
ὅτι потому что 3754 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
πονηραί злы 4190 A-NPF
εἰσιν. есть. 1510 V-PAI-3P
17
διὰ Из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
μὴ не 3361 PRT-N
γίνεσθε делайтесь 1096 V-PNM-2P
ἄφρονες, неразумные, 878 A-NPM
ἀλλὰ но 235 CONJ
συνίετε понимайте 4920 V-PAM-2P
τί что́ 5100 I-NSN
τὸ  3588 T-NSN
θέλημα воля 2307 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
18
καὶ И 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
μεθύσκεσθε напивайтесь 3182 V-PPM-2P
οἴνῳ, вином, 3631 N-DSM
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἀσωτία, беспутство, 810 N-NSF
ἀλλὰ но 235 CONJ
πληροῦσθε наполняйтесь 4137 V-PPM-2P
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι, Духе, 4151 N-DSN
19
λαλοῦντες говорящие 2980 V-PAP-NPM
ἑαυτοῖς сами себе 1438 F-2DPM
[ἐν] в 1722 PREP
ψαλμοῖς псалмах 5568 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ὕμνοις гимнах 5215 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ᾠδαῖς песнях 5603 N-DPF
πνευματικαῖς, духовных, 4152 A-DPF
ᾄδοντες поющие 103 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ψάλλοντες играющие псалмы 5567 V-PAP-NPM
τῇ  3588 T-DSF
καρδίᾳ сердцем 2588 N-DSF
ὑμῶν вашим 5216 P-2GP
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ, Господу, 2962 N-DSM
20
εὐχαριστοῦντες благодарящие 2168 V-PAP-NPM
πάντοτε всегда 3842 ADV
ὑπὲρ за 5228 PREP
πάντων всех 3956 A-GPN
ἐν в 1722 PREP
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Бога 2316 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
πατρί, Отца, 3962 N-DSM
21
ὑποτασσόμενοι подчиняющиеся 5293 V-PPP-NPM
ἀλλήλοις друг другу 240 C-DPM
ἐν в 1722 PREP
φόβῳ страхе 5401 N-DSM
Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
22
Αἱ  3588 T-NPF
γυναῖκες Жёны 1135 N-NPF
τοῖς  3588 T-DPM
ἰδίοις собственным 2398 A-DPM
ἀνδράσιν мужьям 435 N-DPM
ὡς как 5613 ADV
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ, Господу, 2962 N-DSM
23
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἀνήρ муж 435 N-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
κεφαλὴ голова 2776 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
γυναικὸς жены 1135 N-GSF
ὡς как 5613 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
κεφαλὴ голова 2776 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐκκλησίας, Церкви, 1577 N-GSF
αὐτὸς Он 846 P-NSM
σωτὴρ спаситель 4990 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSN
σώματος. те́ла. 4983 N-GSN
24
ἀλλὰ Но 235 CONJ
ὡς как 5613 ADV
 1510 T-NSF
ἐκκλησία Церковь 1577 N-NSF
ὑποτάσσεται подчиняется 5293 V-PPI-3S
τῷ  3588 T-DSM
Χριστῷ, Христу, 5547 N-DSM
οὕτως так 3779 ADV
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
γυναῖκες жёны 1135 N-NPF
τοῖς  3588 T-DPM
ἀνδράσιν мужьям 435 N-DPM
ἐν во 1722 PREP
παντί. всём. 3956 A-DSN
25
Οἱ  3588 T-NPM
ἄνδρες, Мужья, 435 N-NPM
ἀγαπᾶτε люби́те 25 V-PAM-2P
τὰς  3588 T-APF
γυναῖκας, жён, 1135 N-APF
καθὼς как 2531 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
ἠγάπησεν полюбил 25 V-AAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν Церковь 1577 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἑαυτὸν Самого Себя 1438 F-3ASM
παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S
ὑπὲρ ради 5228 PREP
αὐτῆς, неё, 846 P-GSF
26
ἵνα чтобы 2443 CONJ
αὐτὴν её 846 P-ASF
ἁγιάσῃ Он освятил 37 V-AAS-3S
καθαρίσας очистивший 2511 V-AAP-NSM
τῷ  3588 T-DSN
λουτρῷ омовением 3067 N-DSN
τοῦ  3588 T-GSN
ὕδατος воды́ 5204 N-GSN
ἐν в 1722 PREP
ῥήματι, слове, 4487 N-DSN
27
ἵνα чтобы 2443 CONJ
παραστήσῃ представил 3936 V-AAS-3S
αὐτὸς Он 846 P-NSM
ἑαυτῷ Себе Самому 1438 F-3DSM
ἔνδοξον славную 1741 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν, Церковь, 1577 N-ASF
μὴ не 3361 PRT-N
ἔχουσαν имеющую 2192 V-PAP-ASF
σπίλον пятна 4696 N-ASM
или 1510 PRT
ῥυτίδα морщины 4512 N-ASF
или 1510 PRT
τι что-либо 5100 X-ASN
τῶν  3588 T-GPN
τοιούτων, [из] таковых, 5108 D-GPN
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἵνα чтобы 2443 CONJ
была 1510 V-PAS-3S
ἁγία святая 40 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἄμωμος. безупречная. 299 A-NSF
28
οὕτως Так 3779 ADV
ὀφείλουσιν имеют долг 3784 V-PAI-3P
[καὶ] и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἄνδρες мужья 435 N-NPM
ἀγαπᾶν любить 25 V-PAN
τὰς  3588 T-APF
ἑαυτῶν своих 1438 F-3GPM
γυναῖκας жён 1135 N-APF
ὡς как 5613 ADV
τὰ  3588 T-APN
ἑαυτῶν свои 1438 F-3GPM
σώματα. тела́. 4983 N-APN
 3588 T-NSM
ἀγαπῶν Любящий 25 V-PAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ἑαυτοῦ свою 1438 F-3GSM
γυναῖκα жену 1135 N-ASF
ἑαυτὸν самого себя 1438 F-3ASM
ἀγαπᾷ, любит, 25 V-PAI-3S
29
οὐδεὶς никто 3762 A-NSM-N
γάρ ведь 1063 CONJ
ποτε когда-либо 4218 PRT
τὴν  3588 T-ASF
ἑαυτοῦ свою 1438 F-3GSM
σάρκα плоть 4561 N-ASF
ἐμίσησεν, возненавидел, 3404 V-AAI-3S
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἐκτρέφει выкармливает 1625 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
θάλπει обогревает 2282 V-PAI-3S
αὐτήν, её, 846 P-ASF
καθὼς как 2531 ADV
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν, Церковь, 1577 N-ASF
30
ὅτι потому что 3754 CONJ
μέλη члены 3196 N-NPN
ἐσμὲν мы есть 1510 V-PAI-1P
τοῦ  3588 T-GSN
σώματος те́ла 4983 N-GSN
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
31
ἀντὶ Напротив 473 PREP
τούτου этого 5127 D-GSN
καταλείψει оставит 2641 V-FAI-3S
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
[τὸν]  3588 T-ASM
πατέρα отца 3962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
[τὴν]  3588 T-ASF
μητέρα мать 3384 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
προσκολληθήσεται будет приклеен 4347 V-FPI-3S
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα жене 1135 N-ASF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἔσονται будут 1510 V-FDI-3P
οἱ  3588 T-NPM
δύο двое 1417 A-NUI
εἰς в 1519 PREP
σάρκα плоть 4561 N-ASF
μίαν. одну. 1520 A-ASF
32
τὸ  3588 T-NSN
μυστήριον Тайна 3466 N-NSN
τοῦτο эта 5124 D-NSN
μέγα больша́я 3173 A-NSN
ἐστίν, есть, 1510 V-PAI-3S
ἐγὼ я 1473 P-1NS
δὲ же 1161 CONJ
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
εἰς относительно 1519 PREP
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἰς относительно 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν. Церкви. 1577 N-ASF
33
πλὴν Однако 4133 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
οἱ  3588 T-NPM
καθ᾽ по 2596 PREP
ἕνα одному 1520 A-ASM
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ἑαυτοῦ свою 1438 F-3GSM
γυναῖκα жену 1135 N-ASF
οὕτως так 3779 ADV
ἀγαπάτω пусть любит 25 V-PAM-3S
ὡς как 5613 ADV
ἑαυτόν, самого себя, 1438 F-3ASM
 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
γυνὴ жена 1135 N-NSF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
φοβῆται боялась 5399 V-PNS-3S
τὸν  3588 T-ASM
ἄνδρα. мужа. 435 N-ASM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Ефесянам апостола Павла, 5 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАШ ПРОЕКТ

Ефесянам 5 глава в переводах:
Ефесянам 5 глава, комментарии:
 1. Комментарии Баркли
 2. Новой Женевской Библии
 3. Толкование Иоанна Златоуста
 4. Учебной Библии МакАртура
 5. Комментарии Жана Кальвина
 6. Комментарии МакДональда
 7. Серия комментариев МакАртура
 8. Толкование Мэтью Генри
 9. Толковая Библия Лопухина
 10. Толкование Далласской семинарии
 11. Толкование Феофилакта Болгарского
 12. Новый Библейский Комментарий
 13. Лингвистический. Роджерс
 14. Комментарии Давида Стерна
 15. Библия говорит сегодня
 16. Толкования Августина
 17. Комментарии Скоуфилда


2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.