Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Римлянам 12 Послание к Римлянам 12 глава

1
Παρακαλῶ Прошу 3870 V-PAI-1S
οὖν итак 3767 CONJ
ὑμᾶς, вас, 5209 P-2AP
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
διὰ через 1223 PREP
τῶν  3588 T-GPM
οἰκτιρμῶν отзывчивость 3628 N-GPM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
παραστῆσαι [чтобы] представить 3936 V-AAN
τὰ  3588 T-APN
σώματα тела́ 4983 N-APN
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
θυσίαν жертвой 2378 N-ASF
ζῶσαν живой 2198 V-PAP-ASF
ἁγίαν святой 40 A-ASF
εὐάρεστον благоугодной 2101 A-ASF
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
τὴν  3588 T-ASF
λογικὴν разумное 3050 A-ASF
λατρείαν служение 2999 N-ASF
ὑμῶν· ваше; 5216 P-2GP
2
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
συσχηματίζεσθε формируйтесь 4964 V-PEM-2P
τῷ  3588 T-DSM
αἰῶνι [по] веку 165 N-DSM
τούτῳ, этому, 5129 D-DSM
ἀλλὰ но 235 CONJ
μεταμορφοῦσθε преображайтесь 3339 V-PPM-2P
τῇ  3588 T-DSF
ἀνακαινώσει обновлением 342 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
νοός, ума, 3563 N-GSM
εἰς чтобы 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
δοκιμάζειν распознавать 1381 V-PAN
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
τί что́ [есть] 5100 I-NSN
τὸ  3588 T-NSN
θέλημα воля 2307 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
τὸ  3588 T-NSN
ἀγαθὸν добрая 18 A-NSN
καὶ и 2532 CONJ
εὐάρεστον благоугодная 2101 A-NSN
καὶ и 2532 CONJ
τέλειον. совершенная. 5046 A-NSN
3
Λέγω Говорю 3004 V-PAI-1S
γὰρ ведь 1063 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
χάριτος благодать 5485 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
δοθείσης данную 1325 V-APP-GSF
μοι мне 3427 P-1DS
παντὶ всякому 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
ὄντι сущему 1510 V-PAP-DSM
ἐν у 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
μὴ не 3361 PRT-N
ὑπερφρονεῖν сверхмыслить 5252 V-PAN
παρ᾽ вопреки 3844 PREP
которому 3588 R-ASN
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
φρονεῖν, думать, 5426 V-PAN
ἀλλὰ но 235 CONJ
φρονεῖν думать 5426 V-PAN
εἰς чтобы 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
σωφρονεῖν, быть благоразумными, 4993 V-PAN
ἑκάστῳ каждому 1538 A-DSM
ὡς как 5613 ADV
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐμέρισεν разделил 3307 V-AAI-3S
μέτρον меру 3358 N-ASN
πίστεως. веры. 4102 N-GSF
4
καθάπερ Подобно тому как 2509 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἑνὶ одном 1762 A-DSN
σώματι теле 4983 N-DSN
πολλὰ многие 4183 A-APN
μέλη члены 3196 N-APN
ἔχομεν, имеем, 2192 V-PAI-1P
τὰ  3588 T-NPN
δὲ же 1161 CONJ
μέλη члены 3196 N-NPN
πάντα все 3956 A-NPN
οὐ не 3739 PRT-N
τὴν  3588 T-ASF
αὐτὴν то же 846 P-ASF
ἔχει имеют 2192 V-PAI-3S
πρᾶξιν, действие, 4234 N-ASF
5
οὕτως так 3779 ADV
οἱ  3588 T-NPM
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
ἓν одно 1722 A-NSN
σῶμά тело 4983 N-NSN
ἐσμεν мы есть 1510 V-PAI-1P
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ, Христе, 5547 N-DSM
τὸ  3588 T-NSN
δὲ же 1161 CONJ
καθ᾽ по 2596 PREP
εἷς одному 1519 A-NSM
ἀλλήλων друг друга 240 C-GPM
μέλη. члены. 3196 N-NPN
6
ἔχοντες Имеющие 2192 V-PAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
χαρίσματα дарования 5486 N-APN
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
χάριν благодати 5485 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
δοθεῖσαν данной 1325 V-APP-ASF
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
διάφορα, различные, 1313 A-APN
εἴτε и если 1535 CONJ
προφητείαν пророчество 4394 N-ASF
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἀναλογίαν соответствию 356 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως, веры, 4102 N-GSF
7
εἴτε и если 1535 CONJ
διακονίαν служение 1248 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
διακονίᾳ, служении, 1248 N-DSF
εἴτε и если 1535 CONJ
 3588 T-NSM
διδάσκων учащий 1321 V-PAP-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
διδασκαλίᾳ, учении, 1319 N-DSF
8
εἴτε и если 1535 CONJ
 3588 T-NSM
παρακαλῶν просящий 3870 V-PAP-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
παρακλήσει, утешении, 3874 N-DSF
 3588 T-NSM
μεταδιδοὺς передающий 3330 V-PAP-NSM
ἐν в 1722 PREP
ἁπλότητι, простоте, 572 N-DSF
 3588 T-NSM
προϊστάμενος впереди стоящий 4291 V-PMP-NSM
ἐν в 1722 PREP
σπουδῇ, усердии, 4710 N-DSF
 3588 T-NSM
ἐλεῶν милующий 1653 V-PAP-NSM
ἐν в 1722 PREP
ἱλαρότητι. веселии. 2432 N-DSF
9
 1510 T-NSF
ἀγάπη Любовь 26 N-NSF
ἀνυπόκριτος. нелицемерная. 505 A-NSF
ἀποστυγοῦντες Отвращающиеся от 655 V-PAP-NPM
τὸ  3588 T-ASN
πονηρόν, злого, 4190 A-ASN
κολλώμενοι приклеивающиеся 2853 V-PPP-NPM
τῷ  3588 T-DSN
ἀγαθῷ· доброму; 18 A-DSN
10
τῇ  3588 T-DSF
φιλαδελφίᾳ братолюбием 5360 N-DSF
εἰς для 1519 PREP
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
φιλόστοργοι, любвеобильные, 5387 A-NPM
τῇ  3588 T-DSF
τιμῇ почтением 5092 N-DSF
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
προηγούμενοι, опережающие, 4285 V-PNP-NPM
11
τῇ  3588 T-DSF
σπουδῇ усердием 4710 N-DSF
μὴ не 3361 PRT-N
ὀκνηροί, медлительные, 3636 A-NPM
τῷ  3588 T-DSN
πνεύματι духом 4151 N-DSN
ζέοντες, горячащиеся, 2204 V-PAP-NPM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
δουλεύοντες, служащие, 1398 V-PAP-NPM
12
τῇ  3588 T-DSF
ἐλπίδι надеждой 1680 N-DSF
χαίροντες, радующиеся, 5463 V-PAP-NPM
τῇ  3588 T-DSF
θλίψει [в] угнетении 2347 N-DSF
ὑπομένοντες, выстаивающие, 5278 V-PAP-NPM
τῇ  3588 T-DSF
προσευχῇ молитвы 4335 N-DSF
προσκαρτεροῦντες, придерживающиеся, 4342 V-PAP-NPM
13
ταῖς  3588 T-DPF
χρείαις [с] нуждами 5532 N-DPF
τῶν  3588 T-GPM
ἁγίων святых 40 A-GPM
κοινωνοῦντες, сообщающиеся, 2841 V-PAP-NPM
τὴν  3588 T-ASF
φιλοξενίαν гостеприимству 5381 N-ASF
διώκοντες. следующие. 1377 V-PAP-NPM
14
εὐλογεῖτε Благословляйте 2127 V-PAM-2P
τοὺς  3588 T-APM
διώκοντας преследующих 1377 V-PAP-APM
[ὑμᾶς], вас, 5209 P-2AP
εὐλογεῖτε благословляйте 2127 V-PAM-2P
καὶ а 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
καταρᾶσθε. проклинайте. 2672 V-PNM-2P
15
χαίρειν Радоваться 5463 V-PAN
μετὰ с 3326 PREP
χαιρόντων, радующимися, 5463 V-PAP-GPM
κλαίειν плакать 2799 V-PAN
μετὰ с 3326 PREP
κλαιόντων. плачущими. 2799 V-PAP-GPM
16
τὸ  3588 T-ASN
αὐτὸ [О] том же 846 P-ASN
εἰς для 1519 PREP
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
φρονοῦντες, думающие, 5426 V-PAP-NPM
μὴ не 3361 PRT-N
τὰ  3588 T-APN
ὑψηλὰ высоко 5308 A-APN
φρονοῦντες думающие 5426 V-PAP-NPM
ἀλλὰ но 235 CONJ
τοῖς  3588 T-DPN
ταπεινοῖς смиренным 5011 A-DPN
συναπαγόμενοι. уводимые вместе. 4879 V-PMP-NPM
μὴ Не 3361 PRT-N
γίνεσθε делайтесь 1096 V-PNM-2P
φρόνιμοι разумные 5429 A-NPM
παρ᾽ у 3844 PREP
ἑαυτοῖς. себя самих. 1438 F-2DPM
17
μηδενὶ Никому 3367 A-DSM-N
κακὸν злое 2556 A-ASN
ἀντὶ вместо 473 PREP
κακοῦ злого 2556 A-GSN
ἀποδιδόντες· воздающие; 591 V-PAP-NPM
προνοούμενοι предусматривающие 4306 V-PMP-NPM
καλὰ хорошее 2570 A-APN
ἐνώπιον перед 1799 ADV
πάντων всеми 3956 A-GPM
ἀνθρώπων· людьми; 444 N-GPM
18
εἰ если 1487 COND
δυνατόν, возможно, 1415 A-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἐξ из 1537 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
μετὰ со 3326 PREP
πάντων всеми 3956 A-GPM
ἀνθρώπων людьми 444 N-GPM
εἰρηνεύοντες· находящиеся в мире; 1514 V-PAP-NPM
19
μὴ не 3361 PRT-N
ἑαυτοὺς [за] себя самих 1438 F-2APM
ἐκδικοῦντες, мстящие, 1556 V-PAP-NPM
ἀγαπητοί, любимые, 27 A-VPM
ἀλλὰ но 235 CONJ
δότε дайте 1325 V-2AAM-2P
τόπον место 5117 N-ASM
τῇ  3588 T-DSF
ὀργῇ, гневу, 3709 N-DSF
γέγραπται написано 1125 V-RPI-3S
γάρ, ведь, 1063 CONJ
Ἐμοὶ Мне 1698 P-1DS
ἐκδίκησις, мщение, 1557 N-NSF
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
ἀνταποδώσω, воздам, 467 V-FAI-1S
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος. Господь. 2962 N-NSM
20
ἀλλὰ Но 235 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
πεινᾷ испытывает голод 3983 V-PAS-3S
 3588 T-NSM
ἐχθρός враг 2190 A-NSM
σου, твой, 4675 P-2GS
ψώμιζε корми 5595 V-PAM-2S
αὐτόν· его; 846 P-ASM
ἐὰν если 1437 COND
διψᾷ, будет испытывать жажду, 1372 V-PAS-3S
πότιζε пои 4222 V-PAM-2S
αὐτόν· его; 846 P-ASM
τοῦτο так 5124 D-ASN
γὰρ ведь 1063 CONJ
ποιῶν творящий 4160 V-PAP-NSM
ἄνθρακας угли 440 N-APM
πυρὸς огня 4442 N-GSN
σωρεύσεις нагромоздишь 4987 V-FAI-2S
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
κεφαλὴν голову 2776 N-ASF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
21
μὴ Не 3361 PRT-N
νικῶ будь побеждаем 3528 V-PPM-2S
ὑπὸ от 5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
κακοῦ, зла, 2556 A-GSN
ἀλλὰ но 235 CONJ
νίκα побеждай 3528 V-PAM-2S
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἀγαθῷ доброе 18 A-DSN
τὸ  3588 T-ASN
κακόν. зло. 2556 A-ASN
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам апостола Павла, 12 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Римлянам 12 глава в переводах:
Римлянам 12 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Мартина Лютера
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.