Библия » Подстрочник Винокурова

Послание к Римлянам 2 глава

1
Διὸ Потому 1352 CONJ
ἀναπολόγητος неизвиняем 379 A-NSM
εἶ, ты есть, 1487 V-PAI-2S
о 3739 INJ
ἄνθρωπε человек 444 N-VSM
πᾶς всякий 3956 A-NSM
 3588 T-NSM
κρίνων· судящий; 2919 V-PAP-NSM
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSN
γὰρ ведь 1063 CONJ
κρίνεις судишь 2919 V-PAI-2S
τὸν  3588 T-ASM
ἕτερον, другого, 2087 A-ASM
σεαυτὸν тебя самого 4572 F-2ASM
κατακρίνεις, осуждаешь, 2632 V-PAI-2S
τὰ  3588 T-APN
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτὰ то же 846 P-APN
πράσσεις делаешь 4238 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
κρίνων. судящий. 2919 V-PAP-NSM
2
οἴδαμεν Знаем 1492 V-RAI-1P
δὲ же 1161 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
κρίμα суд 2917 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
κατὰ по 2596 PREP
ἀλήθειαν истине 225 N-ASF
ἐπὶ на 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
τὰ  3588 T-APN
τοιαῦτα таковое 5108 D-APN
πράσσοντας. делающих. 4238 V-PAP-APM
3
λογίζῃ Считаешь 3049 V-PNI-2S
δὲ же 1161 CONJ
τοῦτο, это, 5124 D-ASN
о 3739 INJ
ἄνθρωπε человек 444 N-VSM
 3588 T-NSM
κρίνων судящий 2919 V-PAP-NSM
τοὺς  3588 T-APM
τὰ  3588 T-APN
τοιαῦτα таковое 5108 D-APN
πράσσοντας делающих 4238 V-PAP-APM
καὶ и 2532 CONJ
ποιῶν творящий 4160 V-PAP-NSM
αὐτά, то же, 846 P-APN
ὅτι что 3754 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
ἐκφεύξῃ избежишь 1628 V-FDI-2S
τὸ  3588 T-ASN
κρίμα суда 2917 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ; Бога? 2316 N-GSM
4
Или 1510 PRT
τοῦ  3588 T-GSM
πλούτου богатства 4149 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
χρηστότητος доброты 5544 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ἀνοχῆς снисхождения 463 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
μακροθυμίας долготерпения 3115 N-GSF
καταφρονεῖς, презираешь, 2706 V-PAI-2S
ἀγνοῶν незнающий 50 V-PAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
χρηστὸν доброе 5543 A-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
μετάνοιάν покаяние 3341 N-ASF
σε тебя 4571 P-2AS
ἄγει; ведёт? 71 V-PAI-3S
5
κατὰ По 2596 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
σκληρότητά жестокости 4643 N-ASF
σου твоей 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
ἀμετανόητον непокаянному 279 A-ASF
καρδίαν сердцу 2588 N-ASF
θησαυρίζεις копишь 2343 V-PAI-2S
σεαυτῷ тебе самому 4572 F-2DSM
ὀργὴν гнев 3709 N-ASF
ἐν на 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ὀργῆς гнева 3709 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀποκαλύψεως открытия 602 N-GSF
δικαιοκρισίας правосудия 1341 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
6
ὃς Который 3739 R-NSM
ἀποδώσει отдаст 591 V-FAI-3S
ἑκάστῳ каждому 1538 A-DSM
κατὰ по 2596 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἔργα делам 2041 N-APN
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
7
τοῖς которым 3588 T-DPM
μὲν то 3303 PRT
καθ᾽ по 2596 PREP
ὑπομονὴν стойкости 5281 N-ASF
ἔργου де́ла 2041 N-GSN
ἀγαθοῦ доброго 18 A-GSN
δόξαν славу 1391 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τιμὴν честь 5092 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀφθαρσίαν нетленность 861 N-ASF
ζητοῦσιν, ищущим, 2212 V-PAP-DPM
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
αἰώνιον· вечную; 166 A-ASF
8
τοῖς которым 3588 T-DPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
ἐριθείας соперничества 2052 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπειθοῦσι не покоряющимся 544 V-PAP-DPM
τῇ  3588 T-DSF
ἀληθείᾳ истине 225 N-DSF
πειθομένοις покоряющимся 3982 V-PMP-DPM
δὲ же 1161 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
ἀδικίᾳ, неправедности, 93 N-DSF
ὀργὴ гнев 3709 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
θυμός. ярость. 2372 N-NSM
9
θλῖψις Бедствие 2347 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
στενοχωρία притеснение 4730 N-NSF
ἐπὶ на 1909 PREP
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
κατεργαζομένου делающего 2716 V-PNP-GSM
τὸ  3588 T-ASN
κακόν, зло, 2556 A-ASN
Ἰουδαίου Иудея 2453 A-GSM
τε  5037 PRT
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
καὶ и 2532 CONJ
Ἕλληνος· Эллина; 1672 N-GSM
10
δόξα слава 1391 N-NSF
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τιμὴ честь 5092 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
παντὶ всякому 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
ἐργαζομένῳ делающему 2038 V-PNP-DSM
τὸ  3588 T-ASN
ἀγαθόν, доброе, 18 A-ASN
Ἰουδαίῳ Иудею 2453 A-DSM
τε  5037 PRT
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
καὶ и 2532 CONJ
Ἕλληνι· Эллину; 1672 N-DSM
11
οὐ не 3739 PRT-N
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
προσωπολημψία лицеприятие 4382 N-NSF
παρὰ у 3844 PREP
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ. Бога. 2316 N-DSM
12
ὅσοι Сколькие 3745 K-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀνόμως беззаконно 460 ADV
ἥμαρτον, согрешили, 264 V-2AAI-3P
ἀνόμως беззаконно 460 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἀπολοῦνται· погибнут; 622 V-FMI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ὅσοι сколькие 3745 K-NPM
ἐν в 1722 PREP
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
ἥμαρτον, согрешили, 264 V-2AAI-3P
διὰ через 1223 PREP
νόμου Закон 3551 N-GSM
κριθήσονται· будут судимы; 2919 V-FPI-3P
13
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀκροαταὶ слушатели 202 N-NPM
νόμου Закона 3551 N-GSM
δίκαιοι праведные 1344 A-NPM
παρὰ у 3844 PREP
[τῷ]  3588 T-DSM
θεῷ, Бога, 2316 N-DSM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ποιηταὶ деятели 4163 N-NPM
νόμου Закона 3551 N-GSM
δικαιωθήσονται. будут оправданы. 1344 V-FPI-3P
14
ὅταν Когда 3752 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἔθνη язычники 1484 N-NPN
τὰ  3588 T-NPN
μὴ не 3361 PRT-N
νόμον Закон 3551 N-ASM
ἔχοντα имеющие 2192 V-PAP-NPN
φύσει [по] природе 5449 N-DSF
τὰ  3588 T-APN
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου законное 3551 N-GSM
ποιῶσιν, делали, 4160 V-PAS-3P
οὗτοι эти 3778 D-NPM
νόμον Закон 3551 N-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
ἔχοντες имеющие 2192 V-PAP-NPM
ἑαυτοῖς сами себе 1438 F-3DPM
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
νόμος· закон; 3551 N-NSM
15
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐνδείκνυνται показывают 1731 V-PMI-3P
τὸ  3588 T-ASN
ἔργον дело 2041 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
γραπτὸν написанное 1123 A-ASN
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
καρδίαις сердцах 2588 N-DPF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
συμμαρτυρούσης сосвидетельствующей 4828 V-PAP-GSF
αὐτῶν их 846 P-GPM
τῆς  3588 T-GSF
συνειδήσεως совести 4893 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μεταξὺ между 3342 ADV
ἀλλήλων друг дру́гом 240 C-GPM
τῶν  3588 T-GPM
λογισμῶν рассуждений 3053 N-GPM
κατηγορούντων обвиняющих 2723 V-PAP-GPM
или 1510 PRT
καὶ и 2532 CONJ
ἀπολογουμένων, говорящих в защиту, 626 V-PNP-GPM
16
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ὅτε когда 3753 ADV
κρίνει судит 2919 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τὰ  3588 T-APN
κρυπτὰ тайные [дела́] 2927 A-APN
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
εὐαγγέλιόν благовестию 2098 N-ASN
μου моему 3450 P-1GS
διὰ через 1223 PREP
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ. Иисуса. 2424 N-GSM
17
Εἰ Если 1487 COND
δὲ же 1161 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
Ἰουδαῖος Иудей 2453 A-NSM
ἐπονομάζῃ называешься 2028 V-PPI-2S
καὶ и 2532 CONJ
ἐπαναπαύῃ покоишься на 1879 V-PNI-2S
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
καυχᾶσαι гордишься 2744 V-PNI-2S
ἐν в 1722 PREP
θεῷ Боге 2316 N-DSM
18
καὶ и 2532 CONJ
γινώσκεις знаешь 1097 V-PAI-2S
τὸ  3588 T-ASN
θέλημα волю 2307 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
δοκιμάζεις распознаёшь 1381 V-PAI-2S
τὰ  3588 T-APN
διαφέροντα отличающееся 1308 V-PAP-APN
κατηχούμενος наставляемый 2727 V-PPP-NSM
ἐκ из 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου, Закона, 3551 N-GSM
19
πέποιθάς и ты убеждён 3982 V-2RAI-2S
τε  5037 PRT
σεαυτὸν тебя самого 4572 F-2ASM
ὁδηγὸν поводырём 3595 N-ASM
εἶναι быть 1510 V-PAN
τυφλῶν, слепых, 5185 A-GPM
φῶς свет 5457 N-ASN
τῶν [которых] 3588 T-GPM
ἐν во 1722 PREP
σκότει, тьме, 4655 N-DSN
20
παιδευτὴν воспитателем 3810 N-ASM
ἀφρόνων, неразумных, 878 A-GPM
διδάσκαλον учителем 1320 N-ASM
νηπίων, младенцев, 3516 A-GPM
ἔχοντα имеющего 2192 V-PAP-ASM
τὴν  3588 T-ASF
μόρφωσιν образ 3446 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
γνώσεως знания 1108 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ἀληθείας истины 225 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
νόμῳ· Законе; 3551 N-DSM
21
 3588 T-NSM
οὖν итак 3767 CONJ
διδάσκων уча 1321 V-PAP-NSM
ἕτερον другого 2087 A-ASM
σεαυτὸν тебя самого 4572 F-2ASM
οὐ не 3739 PRT-N
διδάσκεις; учишь? 1321 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
κηρύσσων Возвещающий 2784 V-PAP-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
κλέπτειν красть 2813 V-PAN
κλέπτεις; крадёшь? 2813 V-PAI-2S
22
 3588 T-NSM
λέγων Говорящий 3004 V-PAP-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
μοιχεύειν прелюбодействовать 3431 V-PAN
μοιχεύεις; прелюбодействуешь? 3431 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
βδελυσσόμενος Гнушающийся 948 V-PNP-NSM
τὰ  3588 T-APN
εἴδωλα идолами 1497 N-APN
ἱεροσυλεῖς; грабишь капища? 2416 V-PAI-2S
23
ὃς Который 3739 R-NSM
ἐν в 1722 PREP
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
καυχᾶσαι, гордишься, 2744 V-PNI-2S
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
παραβάσεως преступление 3847 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
ἀτιμάζεις; обесчещиваешь? 818 V-PAI-2S
24
τὸ  3588 T-NSN
γὰρ Ведь 1063 CONJ
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
δι᾽ из-за 1223 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
βλασφημεῖται подвергается хуле 987 V-PPI-3S
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν, язычниках, 1484 N-DPN
καθὼς как 2531 ADV
γέγραπται. написано. 1125 V-RPI-3S
25
περιτομὴ Обрезание 4061 N-NSF
μὲν то 3303 PRT
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὠφελεῖ приносит пользу 5623 V-PAI-3S
ἐὰν если 1437 COND
νόμον Закон 3551 N-ASM
πράσσῃς· будешь делать; 4238 V-PAS-2S
ἐὰν если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
παραβάτης преступник 3848 N-NSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
ᾖς, будешь, 3739 V-PAS-2S
 1510 T-NSF
περιτομή обрезание 4061 N-NSF
σου твоё 4675 P-2GS
ἀκροβυστία необрезанием 203 N-NSF
γέγονεν. сделалось. 1096 V-2RAI-3S
26
ἐὰν Если 1437 COND
οὖν итак 3767 CONJ
 1510 T-NSF
ἀκροβυστία необрезание 203 N-NSF
τὰ  3588 T-APN
δικαιώματα требования 1345 N-APN
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου закона 3551 N-GSM
φυλάσσῃ, будет хранить, 5442 V-PAS-3S
οὐχ [разве] не 3756 PRT-N
 1510 T-NSF
ἀκροβυστία необрезанность 203 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
εἰς в 1519 PREP
περιτομὴν обрезание 4061 N-ASF
λογισθήσεται; будет засчитана? 3049 V-FPI-3S
27
καὶ И 2532 CONJ
κρινεῖ будет судить 2919 V-FAI-3S
 1510 T-NSF
ἐκ от 1537 PREP
φύσεως природы 5449 N-GSF
ἀκροβυστία необрезание 203 N-NSF
τὸν  3588 T-ASM
νόμον Закон 3551 N-ASM
τελοῦσα совершающее 5055 V-PAP-NSF
σὲ тебя 4571 P-2AS
τὸν  3588 T-ASM
διὰ через 1223 PREP
γράμματος букву 1121 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
περιτομῆς обрезание 4061 N-GSF
παραβάτην преступника 3848 N-ASM
νόμου. Закона. 3551 N-GSM
28
οὐ Не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
φανερῷ явном 5318 A-DSN
Ἰουδαῖός Иудей 2453 A-NSM
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
 1510 T-NSF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
φανερῷ явном 5318 A-DSN
ἐν на 1722 PREP
σαρκὶ плоти 4561 N-DSF
περιτομή· обрезание; 4061 N-NSF
29
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
 3588 T-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
κρυπτῷ тайном 2927 A-DSN
Ἰουδαῖος, Иудей, 2453 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
περιτομὴ обрезание 4061 N-NSF
καρδίας се́рдца 2588 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι духе 4151 N-DSN
οὐ не 3739 PRT-N
γράμματι, букве, 1121 N-DSN
οὗ которого 3739 R-GSM
 3588 T-NSM
ἔπαινος похвала 1868 N-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐξ из 1537 PREP
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἐκ от 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам апостола Павла, 2 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.