Библия » Подстрочник Винокурова

Послание к Римлянам 13 глава

1
Πᾶσα Всякая 3956 A-NSF
ψυχὴ душа́ 5590 N-NSF
ἐξουσίαις властям 1849 N-DPF
ὑπερεχούσαις преобладающим 5242 V-PAP-DPF
ὑποτασσέσθω. пусть подчиняется. 5293 V-PMM-3S
οὐ Не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐξουσία власти 1849 N-NSF
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
ὑπὸ от 5259 PREP
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
αἱ  3588 T-NPF
δὲ же 1161 CONJ
οὖσαι сущие 1510 V-PAP-NPF
ὑπὸ от 5259 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
τεταγμέναι установлены 5021 V-RPP-NPF
εἰσίν· есть; 1510 V-PAI-3P
2
ὥστε так что 5620 CONJ
 3588 T-NSM
ἀντιτασσόμενος противящийся 498 V-PMP-NSM
τῇ  3588 T-DSF
ἐξουσίᾳ власти 1849 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
διαταγῇ распоряжению 1296 N-DSF
ἀνθέστηκεν, противостоит, 436 V-RAI-3S
οἱ  3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀνθεστηκότες противостоящие 436 V-RAP-NPM
ἑαυτοῖς сами себе 1438 F-3DPM
κρίμα приговор 2917 N-ASN
λήμψονται. получат. 2983 V-FDI-3P
3
οἱ  3588 T-NPM
γὰρ Ведь 1063 CONJ
ἄρχοντες начальники 758 N-NPM
οὐκ не 3756 PRT-N
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
φόβος страх 5401 N-NSM
τῷ  3588 T-DSN
ἀγαθῷ [для] доброго 18 A-DSN
ἔργῳ де́ла 2041 N-DSN
ἀλλὰ но 235 CONJ
τῷ  3588 T-DSN
κακῷ. [для] злого. 2556 A-DSN
θέλεις Желаешь 2309 V-PAI-2S
δὲ же 1161 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
φοβεῖσθαι бояться 5399 V-PNN
τὴν  3588 T-ASF
ἐξουσίαν; власть? 1849 N-ASF
τὸ  3588 T-ASN
ἀγαθὸν Доброе 18 A-ASN
ποίει, делай, 4160 V-PAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
ἕξεις будешь иметь 2192 V-FAI-2S
ἔπαινον похвалу 1868 N-ASM
ἐξ от 1537 PREP
αὐτῆς· неё; 846 P-GSF
4
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
διάκονός слуга 1249 N-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
σοὶ тебе 4671 P-2DS
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἀγαθόν. доброе. 18 A-ASN
ἐὰν Если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
κακὸν зло 2556 A-ASN
ποιῇς, будешь творить, 4160 V-PAS-2S
φοβοῦ· бойся; 5401 V-PNM-2S
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
εἰκῇ напрасно 1500 ADV
τὴν  3588 T-ASF
μάχαιραν меч 3162 N-ASF
φορεῖ· носит; 5409 V-PAI-3S
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
διάκονός слуга 1249 N-NSM
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
ἔκδικος взыскателен 1558 A-NSM
εἰς на 1519 PREP
ὀργὴν гнев 3709 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
τὸ  3588 T-ASN
κακὸν зло 2556 A-ASN
πράσσοντι. [к] делающему. 4238 V-PAP-DSM
5
διὸ Потому 1352 CONJ
ἀνάγκη необходимость 318 N-NSF
ὑποτάσσεσθαι, подчиняться, 5293 V-PMN
οὐ не 3739 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
διὰ из-за 1223 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ὀργὴν гнева 3709 N-ASF
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
διὰ из-за 1223 PREP
τὴν  3588 T-ASF
συνείδησιν. совести. 4893 N-ASF
6
διὰ Из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
γὰρ ведь 1063 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
φόρους налоги 5411 N-APM
τελεῖτε, совершаете, 5055 V-PAI-2P
λειτουργοὶ служители 3011 N-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰσιν они есть 1510 V-PAI-3P
εἰς на 1519 PREP
αὐτὸ самое 846 P-ASN
τοῦτο это 5124 D-ASN
προσκαρτεροῦντες. придерживающиеся. 4342 V-PAP-NPM
7
ἀπόδοτε Отдайте 591 V-2AAM-2P
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
τὰς  3588 T-APF
ὀφειλάς, долги, 3782 N-APF
τῷ которому 3588 T-DSM
τὸν  3588 T-ASM
φόρον налог 5411 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
φόρον, налог, 5411 N-ASM
τῷ которому 3588 T-DSM
τὸ  3588 T-ASN
τέλος по́дать 5056 N-ASN
τὸ  3588 T-ASN
τέλος, по́дать, 5056 N-ASN
τῷ которому 3588 T-DSM
τὸν  3588 T-ASM
φόβον страх 5401 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
φόβον, страх, 5401 N-ASM
τῷ которому 3588 T-DSM
τὴν  3588 T-ASF
τιμὴν почёт 5092 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
τιμήν. почёт. 5092 N-ASF
8
Μηδενὶ Никому 3367 A-DSM-N
μηδὲν ничто 3367 A-ASN-N
ὀφείλετε, будьте должны, 3784 V-PAM-2P
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
τὸ  3588 T-ASN
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
ἀγαπᾶν· любить; 25 V-PAN
 3588 T-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀγαπῶν любящий 25 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
ἕτερον другого 2087 A-ASM
νόμον Закон 3551 N-ASM
πεπλήρωκεν. исполнил. 4137 V-RAI-3S
9
τὸ  3588 T-NSN
γὰρ Ведь: 1063 CONJ
Οὐ Не 3739 PRT-N
μοιχεύσεις, будешь прелюбодействовать, 3431 V-FAI-2S
Οὐ Не 3739 PRT-N
φονεύσεις, будешь убивать, 5407 V-FAI-2S
Οὐ Не 3739 PRT-N
κλέψεις, будешь красть, 2813 V-FAI-2S
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἐπιθυμήσεις, будешь вожделеть, 1937 V-FAI-2S
καὶ и 2532 CONJ
εἴ если 1536 COND
τις какая-либо 1536 X-NSF
ἑτέρα другая 2087 A-NSF
ἐντολή, заповедь, 1785 N-NSF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
λόγῳ слове 3056 N-DSM
τούτῳ этом 5129 D-DSM
ἀνακεφαλαιοῦται, озаглавливается, 346 V-PPI-3S
[ἐν в 1722 PREP
τῷ]  3588 T-DSM
Ἀγαπήσεις Будешь любить 25 V-FAI-2S
τὸν  3588 T-ASM
πλησίον ближнего 4139 ADV
σου твоего 4675 P-2GS
ὡς как 5613 ADV
σεαυτόν. тебя самого. 4572 F-2ASM
10
 1510 T-NSF
ἀγάπη Любовь 26 N-NSF
τῷ  3588 T-DSM
πλησίον [к] ближнему 4139 ADV
κακὸν зло 2556 A-ASN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐργάζεται· производит; 2038 V-PNI-3S
πλήρωμα полнота 4138 N-NSN
οὖν итак 3767 CONJ
νόμου Закона 3551 N-GSM
 1510 T-NSF
ἀγάπη. любовь. 26 N-NSF
11
Καὶ И 2532 CONJ
τοῦτο это 5124 D-ASN
εἰδότες знающие 1492 V-RAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
καιρόν, срок, 2540 N-ASM
ὅτι что 3754 CONJ
ὥρα час 5610 N-NSF
ἤδη уже́ 2235 ADV
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
ἐξ из 1537 PREP
ὕπνου сна 5258 N-GSM
ἐγερθῆναι, быть воскрешённу, 1453 V-APN
νῦν теперь 3568 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐγγύτερον ближе 1452 ADV-C
ἡμῶν [к] нам 2257 P-1GP
 1510 T-NSF
σωτηρία спасение 4991 N-NSF
чем 1510 PRT
ὅτε когда 3753 ADV
ἐπιστεύσαμεν. поверили. 4100 V-AAI-1P
12
 1510 T-NSF
νὺξ Ночь 3571 N-NSF
προέκοψεν, продвинулась, 4298 V-AAI-3S
 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ἡμέρα день 2250 N-NSF
ἤγγικεν. приблизился. 1448 V-RAI-3S
ἀποθώμεθα Давайте отложим 659 V-2AMS-1P
οὖν итак 3767 CONJ
τὰ  3588 T-APN
ἔργα дела́ 2041 N-APN
τοῦ  3588 T-GSN
σκότους, тьмы, 4655 N-GSN
ἐνδυσώμεθα давайте наденем 1746 V-AMS-1P
[δὲ] же 1161 CONJ
τὰ  3588 T-APN
ὅπλα оружие 3696 N-APN
τοῦ  3588 T-GSN
φωτός. света. 5457 N-GSN
13
ὡς Как 5613 ADV
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
εὐσχημόνως благообразно 2156 ADV
περιπατήσωμεν, давайте пойдём, 4043 V-AAS-1P
μὴ не 3361 PRT-N
κώμοις гулянками 2970 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
μέθαις, пьянствами, 3178 N-DPF
μὴ не 3361 PRT-N
κοίταις лёжками 2845 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
ἀσελγείαις, распущенностями, 766 N-DPF
μὴ не 3361 PRT-N
ἔριδι ссорой 2054 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ζήλῳ· ревностью; 2206 N-DSM
14
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἐνδύσασθε наденьте 1746 V-AMM-2P
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
Χριστόν, Христа, 5547 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
σαρκὸς плоти 4561 N-GSF
πρόνοιαν предусмотрительность 4307 N-ASF
μὴ не 3361 PRT-N
ποιεῖσθε делайте себе 4160 V-PMM-2P
εἰς на 1519 PREP
ἐπιθυμίας. страсти. 1939 N-APF
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам апостола Павла, 13 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.